LC1300/1997
ID intern unic:  311134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1300
din  24.07.1997
pentru modificarea articolului 12 din Legea securităţii statului
Publicat : 14.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 053     Promulgat : 04.08.1997     Data intrarii in vigoare : 14.08.1997
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Articolul  12  din Legea securităţii statului nr. 618-XIII din  31  octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1997, nr. 10-11, art. 117) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 12. Consiliul Suprem de Securitate
    (1) Consiliul  Suprem  de Securitate este un organ consultativ  care analizează  activitatea  ministerelor  şi  departamentelor  în  domeniul asigurării  securităţii naţionale şi prezintă recomandări  Preşedintelui Republicii Moldova în probleme de politică externă şi internă a statului.
    (2) Consiliul  Suprem  de Securitate îşi desfăşoară  activitatea  în temeiul  Constituţiei  Republicii  Moldova, prezentei legi,  altor  acte legislative.
    (3) Preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate este Preşedintele Republicii Moldova.
    (4) Componenţa  numerică şi nominală, atribuţiile Consiliului Suprem de  Securitate  şi  programul  lui de lucru se  aprobă  de  Preşedintele Republicii Moldova.
    (5) Membrii Consiliului  Suprem  de Securitate nu  au  împuterniciri suplimentare  de  factori  de  decizie  şi nu  au  dreptul  de  a  emite dispoziţii  care  să  depăşească  limitele  competenţelor  conferite  de funcţia pe care o deţin.
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 24 iulie 1997.
    Nr. 1300-XIII.