LC1472/1998
ID intern unic:  311197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1472
din  29.01.1998
pentru modificarea articolului 1 din Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber
"Expo-Business-Chişinău" şi pentru transmiterea unui teren Ministerului Culturii
Publicat : 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 016     Promulgat : 23.02.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.I. - La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona   Antreprenoriatului   Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857), cifra "26" se substituie prin cifra "24".
Art.II. - Terenul  cu o suprafaţă de 2 hectare pe care este amplasat Teatrul  Epic  de  Etnografie  şi  Folclor  "Ion  Creangă",  retras  din folosinţa  Zonei  Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău",  se transmite în folosinţă Ministerului Culturii.
Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 29 ianuarie 1998.
Nr .1472-XIII.