LPC300/2004
ID intern unic:  312316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 300
din  28.07.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1007-XV
din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 751     Promulgat : 30.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.575), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 26 alineatul (1) litera f), după cuvintele "şi modului" se introduc cuvintele "de comercializare şi de  distribuire a producţiei, precum şi".
2. La articolul 34 alineatul (1) litera d), cuvintele "privind distribuirea" se substituie prin cuvintele  "privind adoptarea sistemelor şi aprobarea modului de comercializare şi de  distribuire a producţiei, precum  şi de distribuire a".
3. La articolul 47, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi a terenului agricol - proprietate a membrului cooperativei, folosit de către cooperativă conform art.62".
4. La articolul 62:
după alineatul (2) se introduc alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:
"(3) Membrii cooperativei agricole de producţie, în conformitate cu legislaţia,  transmit  cooperativei, benevol, în uzufruct (folosinţă), cu titlu oneros, fără drept de înstrăinare, terenuri agricole care le aparţin cu titlu de proprietate, pe un termen de cel  puţin un an.
(4) Transmiterea terenurilor agricole, în folosinţă, cooperativei agricole de producţie se efectuează prin depunerea cererii respective. Terenurile transmise în baza actului de predare-preluare sînt trecute la capitalul împrumutat al cooperativei.  
(5) Cooperativa agricolă  de producţie foloseşte terenurile agricole transmise  în conformitate cu legislaţia şi statutul cooperativei şi acţionează potrivit intereselor  proprietarilor de terenuri.
(6) Cooperativa agricolă de producţie are dreptul să cumpere terenuri cu destinaţie agricolă de la alţi proprietari, inclusiv de la membrii cooperativei, care devin proprietate comună a membrilor cooperativei.
(7) Evidenţa terenurilor trecute la capitalul împrumutat al  cooperativei agricole de producţie şi distribuirea se efectuează conform unui regulament aprobat de Guvern.
(8) La ieşirea din cooperativa agricolă de producţie a membrului  acesteia, dreptul cooperativei de folosinţă a terenurilor respective încetează după strînsul roadei, în baza actului de predare-preluare."
la alineatul (3), care devine alineatul (9), cuvintele "ale membrilor săi ori" se exclud;
alineatul (4), care  devine alineatul (10), va avea următorul cuprins:
"(10) Relaţiile de arendă în cooperativa agricolă de producţie sînt reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai  2003 cu privire la arenda în agricultură."
alineatul (5) se exclude.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 28 iulie  2004.
Nr.300-XV.