LPM358/2003
ID intern unic:  312815
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 358
din  31.07.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 742
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09
    HCC9 din 30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15
    LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea "asigurat" va avea următorul cuprins:
    "asigurat - persoană fizică, în vîrsta aptă pentru muncă, domiciliată în Republica Moldova, înregistrată în calitate de contribuabil la fondul de asigurări sociale pentru a beneficia de pensie proporţional contribuţiilor achitate;"
    2. La articolul 2 alineatul (1), propoziţia întîi se completează cu cuvintele ", precum şi persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege".
    3. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvintele "de pensie de invaliditate," se exclud;
    alineatul (3) se exclude.
    4. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Dreptul la pensie îl au persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege."
    5. Articolul 11:
    articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
    "(1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie."
    alineatul (1) devine alineatul (2);
    alineatul (2) se exclude.
    6. La articolul 13, cuvintele "indexării fiind supusă numai suma care nu depăşeşte mărimea a 3 pensii minime pentru limită de vîrstă prevăzute pentru categoria respectivă de pensionari" se înlocuiesc cu cuvintele "indexării fiind  supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat".
    7. Articolul 16:
    alineatul (6) se exclude;
    alineatul (7) devine alineatul (6).
    8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
    (3) Plata pensiei pentru limită de vîrstă se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective."    
    9. La articolul 19 alineatul (3) se exclude.
    10. La articolul 20, tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr.1
      Vîrsta la data constatării invalidităţii    Stagiul de cotizare (ani)  
      Pînă la 23 de ani              1  
      23-26 de ani                2  
      26-31 de ani                3  
      peste 31 de ani              5"  
  
    11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 23. Plata pensiei de invaliditate
    (1) Pensia de invaliditate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei de invaliditate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
    (3) Plata pensiei de invaliditate se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective."  
    12. Articolul 24 se completează cu cuvintele "în conformitate cu prezenta lege".
    13. Articolul 25:
    litera c) va avea următorul cuprins:  
    "c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;"
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat."
    14. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate."
    alineatul (2) devine alineatul (3).
    15. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 31. Solicitarea pensiei
    (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui (curatorului) acesteia.
    (2) Cererea de pensionare şi  actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
    (3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
    (4) Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii."
    16.  Articolul 32:
    la alineatul (2), cuvintele ", dar nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstelor standard de pensionare" se exclud;
    alineatul (4):
    la literele a), b) şi c), cuvintele "cererea cu actele necesare" se înlocuiesc cu cuvintele "cererea şi actele necesare";
    litera d) se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazurile în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.  
    (6) În cazurile în care au fost depăşite termenele de depunere a cererii prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar."  
    17. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
    (1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:    
    a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;
    b) transferării la altă categorie de pensie.
    (2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1) lit.a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.
    (3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.
    (4) Pensionarul care solicită transferul la una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi care a beneficiat anterior de această categorie de pensie poate opta pentru pensia calculată în condiţiile prezentei legi sau pentru pensia stabilită anterior.
    (5)  Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare  la organul de asigurări sociale."
    18. La articolul 36 alineatul (2), cuvîntul "Pensionarului" se înlocuieşte cu cuvintele "Beneficiarului de pensie".
    19. Articolul 38:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Reţineri din pensia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită."  
    20. Articolul 39 se completează cu un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale sau persoanei îndreptăţite, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţii necesare pentru stabilirea pensiei."
    alineatul (4) devine alineatul (6);
    alineatul (6) devine alineatul (7).
    21. La articolul 40 alineatele (1) şi (2), sintagma "fondul de pensii" se înlocuieşte cu sintagma "Casa Naţională de Asigurări Sociale".
    22. Legea se completează cu un nou capitol VI, cu următorul cuprins:
"Capitolul VI
PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETĂŢENI
    Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru deputaţii
                        în Parlament şi membrii de Guvern
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlamentul permanent sau a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al deputatului în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Parlament la data stabilirii pensiei.
    (2) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de membru de Guvern, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al membrului de Guvern în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Guvern la data stabilirii pensiei.
    Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru funcţionarii publici        
    (1) Asiguratul cu statut de funcţionar public care a atins vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) şi a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public şi stagiul total de cotizare conform     art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1). Modul de calculare a stagiului de cotizare în serviciul public se stabileşte de Guvern.  
    (2) Asiguratul cu statut de funcţionar public care, pînă la 1 ianuarie 2004, a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public poate beneficia de dreptul la pensionare anticipată, conform tabelulul nr.6, cu condiţia realizării stagiului total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), pensia fiind calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1).
Tabelul  nr.6
  Stagiul de cotizare în serviciul public    Micşorarea vîrstei de pensionare
                                                           prevăzută la art. 41 alin.(1)  
  Cel puţin 20 de ani                                  Cu 5 ani  
  Cel puţin 15 ani                                       Cu 4 ani  
    (3) Persoana care a activat în serviciul public cel puţin 15 ani pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), poate beneficia de o pensie în mărime de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat în conformitate cu art.45 alin.(2).
    Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar asigurat
                        pentru calcularea pensiilor funcţionarilor publici
    (1) La calcularea pensiilor funcţionarilor publici se ia în considerare toată perioada de activitate în serviciul public, realizată după 1 ianuarie 1999, dar care nu va depăşi 15 ani, salariul mediu lunar pentru fiecare an luat în calcul fiind limitat la 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
    (2) La calcularea pensiilor persoanelor care nu au activat în serviciul public după 1 ianuarie 1999, venitul  mediu asigurat se determină din salariul mediu lunar asigurat pentru ultimele 60 de luni consecutive de activitate în serviciul public, care se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, determinat pentru această perioadă, în modul prevăzut în anexa nr.4, la valoarea ce constituie media salariilor medii pe ţară pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999 pînă în anul precedent anului de realizare (reexaminare) a drepturilor la pensie. Coeficientul individual nu poate depăşi 1,5.
    Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru aleşii locali
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar, determinat conform art.45.
    (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi persoanelor care, la data intrării în vigoare a Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală, exercitau funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar.  
    Articolul 47. Sporul la pensii pentru unele categorii de asiguraţi
    (1) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensie conform art.44 beneficiază de un spor la pensie de 20% din venitul mediu lunar asigurat şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în serviciul public peste 15 ani, dar nu mai mult de 33%.
    (2) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensia conform art.46 pentru 8 ani de stagiu de cotizare în funcţiile respective beneficiază de un spor la pensie de 20 % din venitul mediu lunar asigurat al persoanei în exerciţiu în funcţia respectivă la momentul stabilirii pensiei şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în aceste funcţii, dar nu mai mult de 33 %.
    Articolul 48. Plata pensiilor şi sporurilor
    (1) Persoanelor specificate la art.43, 44 şi 46 pensiile se plătesc după cum urmează:
    a) persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
    b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc;
    c) persoanelor  care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, după atingerea vîrstei de pensionare, pensiile se plătesc integral.    
    (2) Sporurile la pensii se plătesc persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 49. Sursa de finanţare
    (1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar cele pentru plata sporurilor la pensie - din bugetul de stat.
    (2) Pensiile stabilite pînă la 1 ianuarie 2004 se achită după cum urmează: 50% din mărimea stabilită din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat.
    Articolul 50.  Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004
    (1) Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004 ale persoanelor specificate la alin.(2) se păstrează în cuantumul stabilit şi se indexează conform art.13.
    (2) Deputaţilor şi membrilor de Guvern, persoanelor care au ocupat funcţii în serviciul public sau au activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, pensia stabilită pînă la 1 ianuarie 2004 se plăteşte după cum urmează:
    a)  persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
    b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc, iar după atingerea vîrstei de pensionare se plătesc în mărime de 50% din pensia stabilită.
    (3) Drepturile de pensie stabilite persoanelor specificate la alin.(2) pot fi reexaminate în condiţiile prevăzute la art.43, 44, 46 şi 47."            
    23. Capitolul VI devine capitolul VII, iar articolele 43-48 devin articolele 51-56.
    24. Articolul 52:
    denumirea articolului va fi următoarea: "Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale";
    la alineatul (1), cuvintele "intrării în vigoare a prezentei legi" se înlocuiesc cu cuvintele  "implementării evidenţei individuale".
    25.   Articolul 53:
    denumirea articolului va fi următoarea: "Calcularea şi confirmarea venitului asigurat realizat anterior implementării evidenţei individuale";
    la alineatul (1), cuvintele "intrării în vigoare a prezentei legi" se înlocuiesc  cu cuvintele "implementării evidenţei individuale";
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Venitul asigurat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organizaţii, instituţii în care şi-au desfăşurat activitatea asiguraţii sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. Documentele menţionate se perfectează în modul stabilit de Guvern.  
    (4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale (incendiu, inundaţie, conflict armat etc.), cuantumul pensiei poate fi calculat din salariul mediu al lucrătorului de profesia şi calificarea corespunzătoare la data stabilirii pensiei (conform datelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale)."
    26. La articolul 54 alineatul (3), cuvintele "în condiţiile art.16 alin.(5)-(7)" se înlocuiesc cu cuvintele "în condiţiile art.16 alin.(5)-(6)".
    27. Articolul 55 alineatul (1):
    după cuvintele "încadrat în grad de invaliditate" se introduc cuvintele " , inclusiv ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale,";
    cuvintele "art. 46" se înlocuiesc cu  cuvintele "art. 54".
    28. Articolul 56:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1)  Pensia potenţială de invaliditate de gradul I din care, conform art.26, se stabileşte pensia de urmaş se determină în condiţiile art.55."
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    alineatul (4) devine alineatul (2).
    29. Articolul 49 se exclude:
    30. Articolele 50-51 devin articolele 57-58.  
    31. Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
                      "Anexa nr.2
    Formulele de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se calculează după formula:
    P = [1,2%x35+2%x(Vt - Vn)+2%x(R-Rn)]xSa,
    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare realizat, dar nu mai mic de 35 de ani;
    Vn - stagiul de cotizare necesar, dar nu mai mic de  35 de ani;
    R - vîrsta reală la pensionare;
    Rn - vîrsta standard de pensionare;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat, care pentru fiecare an luat în calcul nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
    (2) Dacă asiguratul, la data stabilirii pensiei, nu confirmă stagiul de cotizare necesar, dar realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, pensia se calculează după formula:
    P = 1,2% xVt xSa".
    32.  În anexa nr.3 indicele  "Sa", cuvintele "mărimea dublă a venitului mediu asigurat pe ţară" se înlocuiesc cu cuvintele "mărimea dublă a salariului mediu pe ţară".
    33. Anexa nr. 4:
    în denumirea anexei, cuvintele "art.46 alin.(1), art.48 alin.(2)" se înlocuiesc cu cuvintele "art.54 alin.(1)";
    la alineatul (1), cuvintele " art.46 alin.(1)" se înlocuiesc cu cuvintele "art.54 alin.(1)";  
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Pensia, în cazul în care stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar la data stabilirii ei, se calculează în condiţiile art.16, după formula:
    P = [1,2%x35+2%x(Vt-Vn)+2%x(R-Rn)] xSa,
    în care:
    P - mărimea pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate, dar nu mai mic decît cel necesar;
    Vn - stagiul de cotizare necesar la data obţinerii dreptului la pensie;
    R - vîrsta reală la pensionare;
    Rn - vîrsta de pensionare necesară la data obţinerii dreptului la pensie;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat.
    Dacă asiguratul, la data atingerii vîrstei de pensionare prevăzute la art.15, confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, dar care nu depăşeşte stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei, pensia se calculează după formula:
    P = 1,2% x Vt x Sa"
    anexa se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care timp de cel puţin 1/2 din stagiul necesar la data stabilirii pensiei asiguratul a avut statut de agricultor şi/sau membru de colhoz, pensia se calculează după formula stabilită pentru lucrătorii din agricultură."
    34. În denumirea anexei nr.5, cifra "47" se înlocuieşte cu cifra "55".
    35. Anexa nr. 6 se exclude.
    Art.II. - Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 29 se exclude.
    2. La articolul 292, cuvintele "articolului 29 şi ale" se exclud.
    3. La articolul 32, cuvintele ", cu excepţia art.29," se exclud.
    4. La articolul 35:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    [Modificările operate prin art.II se menţin prin L273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Se declară neconstituţional art. II prin HCC9/30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15]
    [Art.III abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    [Modificările operate prin art.III se menţin prin L273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Se declară neconstituţional art. III prin HCC9/30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15]
    Art.IV. - Articolele 3-8 din Legea nr.760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanţiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.8-9, art.43) se exclud.
    [Modificările operate prin art.IV se menţin prin L273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Se declară neconstituţional art. IV prin HCC9/30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15]
    Art.V. - Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 26 se exclude.
    2. La articolul 28 alineatul (1), cuvintele "şi art. 26" se exclud.
    [Modificările operate prin art. V se menţin prin L273-XV din 16.07.04,
    MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Se declară neconstituţional art. V prin HCC9/30.03.04, MO61-63/16.04.04 art.15]
    Art.VI. - Articolul 44 din Legea nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 privind serviciul în organele vamale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.VII. - La articolul 29 alineatul (2) din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), propoziţia a doua se exclude.
    Art.VIII. - Se stabileşte că pensia minimă pentru limită de vîrstă în anul 2003 se indexează conform art.13 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    Art.IX. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.I pct.22 şi art.II-VII care intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii actelor sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 31 iulie 2003.
    Nr.358-XV.