HGM1500/2006
ID intern unic:  322355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1500
din  29.12.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 333
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925


    Întru executarea prevederilor articolului II al Legii nr. 213-XVI din 13 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului subsolului nr. 1511-XII din 15 iunie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 609), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:  
    Ministrul ecologiei şi resurselor
    naturale                                                                        Constantin Mihailescu

    Nr. 1500. Chişinău, 29 decembrie 2006.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1500
din 29 decembrie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
  [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 "Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 215), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2, după cuvintele "controlul ecologic", se introduc cuvintele "şi geologic";
    2) la punctul 10, în denumirea compartimentului "În domeniul exercitării controlului ecologic de stat", după cuvintele "controlului ecologic", se introduc cuvintele "şi geologic", iar în final compartimentul se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "efectuează controlul geologic de stat asupra studierii, folosirii şi protecţiei subsolului".
    [Pct.3 abrogat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 16 iunie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Serviciului Standardizare şi Metrologie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 86-88, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 alineatul patru, cifra "45" se substituie prin cifra "43";
    2) la anexa nr. 1, din punctul 9 la compartimentul "în domeniul securităţii industriale, folosirii şi protecţiei subsolului" fraza "exercitarea controlului geologic de stat la explorarea, studierea şi protecţia subsolului" se exclude.