LPC290/2004
ID intern unic:  312300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 290
din  22.07.2004
pentru completarea Legii nr.171-XIII din 6 iulie 1994
cu privire la secretul  comercial şi  a Legii  instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 722     Promulgat : 02.08.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul  5 alineatul  (6) din Legea nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul  comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.126), cu modificările  ulterioare, după  textul "secret comercial" se introduce textul "pentru  Serviciul  de Informaţii  şi  Securitate al  Republicii  Moldova,".  
Art.II. -  Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările  ulterioare, se completează  după  cum urmează:
1.  La articolul  22 alineatul  (2), după  textul "Curţii de Conturi" se introduce textul ", Serviciului de Informaţii  şi  Securitate al Republicii Moldova".  
2. La articolul 37 alineatul  (5), după  textul "organelor fiscale" se introduce textul ", al Serviciului de Informaţii  şi  Securitate al  Republicii  Moldova".  
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 22 iulie 2004.
Nr.290-XV.