LPC450/2003
ID intern unic:  312478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 450
din  13.11.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1320-XV
din 26 iulie 2002 cu privire la instituţia publică naţională
a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239     art Nr : 962     Promulgat : 26.11.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.972), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Se constituie instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", denumită în continuare companie, care este o instituţie cu statut de persoană juridică, autonomă funcţional şi independentă editorial, ce asigură, în spiritul pluralismului de opinii, realizarea dreptului la comunicarea completă, veridică şi operativă a informaţiei şi care difuzează pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(2) Compania nu poate fi privatizată."
2. La articolul 4 alineatul (1):
după litera e) se introduce o nouă literă f), cu următorul cuprins:
"f) să înfiinţeze o agenţie de publicitate, grupuri şi colective de creaţie specializate, un centru de pregătire a specialiştilor în domeniul teleradiojurnalisticii, managementului şi marketingului din sfera mijloacelor electronice de informare în masă şi a cinematografiei;"
litera f) devine litera g).
3. Articolul 14 litera a) va avea următorul cuprins:
"a) numeşte în funcţie preşedintele companiei şi, la propunerea acestuia, vicepreşedintele-producătorul general, directorul executiv al Televiziunii şi directorul executiv al Radiodifuziunii;"
4. Articolul 15 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Din componenţa Consiliului de administraţie fac parte, din oficiu, preşedintele companiei, vicepreşedintele-producătorul general, directorul executiv al Televiziunii şi directorul executiv al Radiodifuziunii. Preşedintele companiei este preşedinte al Consiliului de administraţie."
5. La articolul 17 alineatul (2) litera c), după cuvîntul "achiziţionarea" se introduc cuvintele "de bunuri peste limitele stabilite de statutul companiei sau de regulamentul Consiliului de administraţie".
6. Articolul 18:
în titlul articolului, cuvintele "şi vicepreşedinţii" se înlocuiesc cu cuvintele "companiei şi vicepreşedintele-producătorul general";
la alineatul (3), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "În absenţa preşedintelui, atribuţiile lui sînt exercitate de către vicepreşedintele-producătorul general, iar în absenţa acestuia - de către unul dintre directorii executivi ai Televiziunii sau Radiodifuziunii, în baza ordinului preşedintelui companiei."
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Vicepreşedintele-producătorul general al companiei se numeşte în funcţie de Consiliul de observatori, la propunerea preşedintelui companiei. Durata mandatului lui nu poate fi mai mare decît durata mandatului preşedintelui companiei."  
7. Articolul 21:
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Consiliul de observatori, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr.450-XV din 13 noiembrie 2003, va confirma componenţa nominală a Consiliului de administraţie al companiei.
(4) Consiliul de administraţie, în termen de o lună de la confirmare, va prezenta spre aprobare Consiliului de observatori:
a) statutul companiei;
b) programul de activitate şi structura companiei;
c) regulamentul consiliului de administraţie."
articolul se completează cu alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:
"(5) Preşedintele companiei, în termen de o lună de la aprobarea structurii companiei, va prezenta Consiliului de administraţie spre aprobare:
a) statele de personal şi categoriile de salarizare;
b) procedurile şi criteriile de selectare a personalului în instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova".
(6) Actele prevăzute la alin.(4) şi (5) se dau publicităţii.
(7) Pentru asigurarea, în condiţii de transparenţă, a selectării specialiştilor de înaltă calificare în instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", Consiliul de observatori va institui o comisie de concurs.
(8) Comisia de concurs se constituie din 3 persoane propuse de Consiliul de observatori, 3 persoane propuse de Consiliul de administraţie şi o persoană aleasă de colectivul de muncă al Companiei de Stat "Teleradio-Moldova".
(9) Comisia de concurs îşi va începe activitatea după realizarea prevederilor alin.(5) şi îşi va înceta activitatea în termen de 3 luni de la anunţarea lichidării Companiei de Stat "Teleradio-Moldova".
(10) După aprobarea structurii companiei, statelor de personal şi categoriilor de salarizare prevăzute la alin.(4) şi (5), salariaţii Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" vor fi angajaţi prin concurs, în condiţii de transparenţă, în instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" sau disponibilizaţi conform legislaţiei muncii, după caz.
(11) Guvernul:
a) în termen de o lună, va asigura inventarierea şi evaluarea activelor Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", precum şi transmiterea acestora instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", inclusiv fonoteca radio şi videoteca TV;
b) după transmiterea activelor către instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", va dispune lichidarea Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" şi va elabora mecanismul de stingere a datoriilor acesteia;
c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
d) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 13 noiembrie 2003.
Nr.450-XV.