LPC147/2003
ID intern unic:  312091
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  21.03.2003
pentru completarea articolului 24 din
Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 67-69     art Nr : 297
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, după alineatul "Departamentul Dezvoltarea Turismului", se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "Departamentul Migraţiune".
    Art. II. - Departamentul Migraţiune se instituie prin reorganizarea Serviciului de Stat Migraţiune, exercitînd atribuţiile stabilite prin lege.
    Art. III. - Guvernul:
    a) în termen de o  lună, va aproba structura, numărul scriptic de personal şi regulamentul Departamentului Migraţiune;
    b) în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 martie 2003.
    Nr. 147-XV.