HGA1052/2006
ID intern unic:  317266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1052
din  12.09.2006
cu privire la Centrul Naţional de Expertize
Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei
Publicat : 22.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 1139
    Abrogată prin HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273

    MODIFICAT
   
HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501
    HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.0.08 art.465    Întru executarea alineatului (3) al articolului 12 din Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al personalului scriptic al Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei în număr de 56 unităţi, cu fondul anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare. Se permite Centrului Naţional de Expertize Judiciare, în caz de necesitate şi cu acordul Ministerului Justiţiei, să angajeze suplimentar în state pînă la 20 de  unităţi, cu remunerare conform legislaţiei în vigoare, din contul mijloacelor speciale. 
    [Pct.2 abrogat prin HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501]
    3. Se aprobă:
    [Pct.3 alineat abrogat prin HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501]
    Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată  de Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei şi mărimea tarifelor pentru aceste servicii, conform anexei nr.2;
    Regulamentul privind modul de formare şi de utilizare a mijloacelor financiare speciale ale Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, conform anexei nr. 3.
    4. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 "Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin sintagma "Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei".
    [Pct.5 abrogat prin HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501]
    6. Ministerul Finanţelor va înainta, în modul stabilit, propuneri de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2006.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                           Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                 Valeriu Lazăr

    Nr. 1052. Chişinău, 12 septembrie 2006.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501]

    anexa nr.2
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1052
din 12 septembrie 2006
Regulamentul privind modul de formare şi de utilizare
a mijloacelor financiare speciale ale Centrului Naţional
de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei
I. Dispoziţii generale
    1.  Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr.1086 -XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144 -145, art.1056), cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul alineatului (3) al articolului 12 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială).
    2. Prestarea serviciilor cu plată ţine de atribuţiile de bază ale Centrului şi are drept scop satisfacerea cerinţelor persoanelor fizice şi juridice care solicită efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice, iar prin instanţa de judecată - a expertizelor judiciare în diferite domenii.
II.  Acumularea, utilizarea  şi evidenţa mijloacelor
financiare speciale
    3. Mijloacele financiare speciale, se formează ca rezultat al efectuării expertizelor judiciare în cauzele civile, în cauzele administrative şi în cauzele penale prevăzute de alineatul (2) al articolului 142 al Codului de procedură penală şi ca rezultat al efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice, precum şi în alte situaţii, conform contractelor de prestare a serviciilor încheiate cu persoane fizice sau juridice.
    4. Evidenţa contabilă a mijloacelor financiare speciale se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu cerinţele prezentului Regulament.
  5. Gestionarea mijloacelor financiare speciale ale Centrului se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice  finanţate de la buget.
   6. Mijloacele financiare speciale se utilizează la acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor contra plată, efectuarea de lucrări şi cheltuieli pentru necesităţile Centrului inclusiv pentru remunerarea muncii a 20 de unităţi, în conformitate cu devizul de cheltuieli şi planul de finanţare.
    
[Pct.6 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.0.08 art.465]
III. Controlul  şi  dările de seamă
    7. Evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor financiare speciale se efectuează de către contabilitatea şi directorul Centrului.
    8. Serviciile se prestează după achitarea costului acestora şi prezentarea de către solicitant a chitanţei sau copiei dispoziţiei de plată.
    9. Într-un registru special se ţine evidenţa următoarelor date ale solicitantului:  numele, prenumele, denumirea serviciilor, suma achitată, numărul chitanţei de încasare sau a dispoziţiei de plată.
    10. Dările de seamă privind executarea devizului mijloacelor financiare speciale se prezintă de către Centru executorului primar, în modul şi în termenele stabilite.
IV. Dispoziţii  finale
    11. Soldul mijloacelor financiare speciale neutilizate la finele anului de gestiune sînt tranzitorii şi se utilizează de Centru în anul bugetar următor.
    12. Mijloacele financiare speciale provenite de la prestarea serviciilor cu plată au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat în conformitate cu capitolul II al prezentului Regulament.
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1052 din 12 septembrie 2006
L I S T A
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 512 din 21 iunie 2001 "Cu privire la Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art.542).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 7 februarie 2002 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată prestate de către Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 24-25, art. 193).
    3. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1399 din 24 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 235-238, art.1444).
    4. Punctul II din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1147 din 22 septembrie 2003 "Cu privire la aprobarea Registrului de stat al experţilor judiciari atestaţi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.1201).