LPC174/2005
ID intern unic:  312156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 174
din  22.07.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 533
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 16 din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "Aceştia pot deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate succesiv."
articolul se completează cu alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de numire în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel doar în cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare a legislaţiei de către acesta sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. În cazul respingerii propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova va aduce la cunoştinţa acestuia motivele temeinice ale respingerii.
(5) Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii corespunzătoare. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 zile. La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate."
Art.II. - Articolul 11 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60, art.664), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă şi numai în cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare de către acesta a legislaţiei sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui.
(4) Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 zile."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate."
Art.III. - Articolul 9 din Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.32-33, art.323), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Articolul 9. Numirea în funcţie a preşedintelui,
                     vicepreşedinţilor,  judecătorilor Curţii
                     Supreme de Justiţie
(1) Preşedintele, vicepreşedinţii Curţii Supreme de Justiţie - preşedinţi ai colegiilor, vicepreşedinţii colegiilor şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile. Preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii Supreme de Justiţie - preşedinţi ai colegiilor, vicepreşedinţii colegiilor Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie pe un termen de 4 ani. În cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare a legislaţiei de către acesta sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui, Consiliul Superior al Magistraturii este anunţat de către Preşedintele Parlamentului, în temeiul unui aviz al Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi, în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară sau în cazul vacanţei Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii este anunţat despre prelungirea acestui termen cu 15 zile sau pînă la începutul sesiunii.
(2) Parlamentul examinează propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii şi, în termen de 30 de zile de la data parvenirii acesteia, adoptă o hotărîre privind numirea în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau judecător al Curţii Supreme de Justiţie."
Art.IV. - Articolul 3 din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Şapte membri din rîndul judecătorilor sînt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor din Republica Moldova prin vot secret. Doi membri, unul propus de majoritatea parlamentară şi unul propus de opoziţie, se aleg de Parlament din rîndul profesorilor titulari cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleşi."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea practică a principiului autoadministrării puterii judecătoreşti. Adunarea Generală a Judecătorilor are competenţa exclusivă de a-i alege pe cei şapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi nu poate lua alte decizii care ţin de organizarea puterii judecătoreşti.
Pentru organizarea procedurii de alegere a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Judecătorilor desemnează, cu majoritate de voturi, o comisie specială, formată din cinci judecători.
Se consideră aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate de voturi din numărul celor prezenţi la adunare.
Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă, de regulă, o dată la 4 ani, iar în caz de vacanţă a funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a cărui alegere ţine de competenţa Adunării Generale a Judecătorilor, aceasta se convoacă în mod extraordinar. Adunarea Generală a Judecătorilor este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul total al judecătorilor şi există dovadă că judecătorii care lipsesc au fost anunţaţi în prealabil despre convocarea adunării. Ministerul Justiţiei anunţă data convocării Adunării Generale a Judecătorilor cu cel puţin 15 zile înainte.
Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii pe durata exercitării mandatului de membru, fiecare dintre cei şapte judecători aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să fie detaşat în baza principiului rotaţiei. Ordinea detaşării se stabileşte prin tragere la sorţi. Trei membri sînt detaşaţi din funcţie concomitent pentru o perioadă de un an."
Art.V. - Noua componenţă a Consiliului Superior al Magistraturii, constituit conform prevederilor articolului IV al prezentei legi, va fi aleasă în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                       Marian  LUPU

Chişinău, 22 iulie 2005.
Nr.174-XVI.