LPC528/2003
ID intern unic:  312535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 528
din  18.12.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 22     art Nr : 133
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 5 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul ", inclusiv cele în care contribuţiile sînt achitate de către fondurile respective pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, pentru sarcină şi lăuzie, de şomaj" se exclude;
    alineatul (2):
    la litera b), cifra "2" se substituie prin cifra "3";
    alineatul se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională."
    Art.II. - Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1), textul ", precum şi instituţiile care efectuează plata ajutorului de şomaj pentru persoanele prevăzute la art.4 pct.3)" se exclude;
    la alineatele (2) şi (3), textul "pct.5)-7)" se substituie prin textul "pct.3)-5)".
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 11. Veniturile bugetului
    Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de  asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat şi din alte venituri (din dobînzi, din majorări de întîrziere) prevăzute de lege."
    3. La articolul 17 alineatul (1):
    literele d) şi e) se exclud;
    literele f) şi g) devin literele d) şi e).
    4. La articolul 18 alineatul (2), textul "Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin textul "Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale".
    5. Articolul 19:
    la alineatul (4), textul "pct.5) şi 6)" se substituie prin textul "pct.3) şi 4)";
    la alineatul (5), textul "pct.5)" se substituie prin textul "pct.3)";
    alineatul (6) se exclude;
    alineatul (7) devine alineatul (6).
    6. Articolul 20:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    la alineatul (2), textul "pct.5) şi 6)" se substituie prin textul "pct.3) şi 4)";
    la alineatul (3), textul "pct.6)" se substituie prin textul "pct.4)".
    7. Articolul 21:
    la alineatul (1) litera a), după textul "realizate lunar," se  introduce cuvîntul "recompensele,";
    alineatul (5) se exclude.
    8. La articolul 22 alineatul (1), textul "fondul total de salarii lunare realizat" se  substituie prin textul "fondul de retribuire a muncii şi alte recompense realizate".
    9. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 26. Termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale
    Termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale se stabilesc anual prin  legea bugetului asigurărilor sociale de stat."
    10. Articolul 27 se exclude.
    11. Articolul 28:
    la alineatul (1), textul "prevăzute la art.26" se substituie prin cuvîntul "stabilite";
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Calcularea majorărilor de întîrziere, reflectarea lor în evidenţa contabilă şi în darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de  asigurări sociale se efectuează de către contribuabil."
    12. La articolul 33, textul "pct.5) şi 6)" se substituie prin textul "pct.3) şi 4)".
    13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare
    Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii, în  mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat, atît de asigurat, cît şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situaţiile prevăzute la art.4 pct.3)-5), şi prin împărţirea sumei obţinute la 12."
    14. Articolul 37:
    la litera b), cifra "2" se substituie prin cifra "3";
    articolul se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională."
    15. La articolul 44:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor, gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, care este format din fonduri de asigurări sociale, al căror mod de constituire şi funcţionare se stabileşte de legislaţie."
    la alineatul (4), cuvintele "Fondurile de asigurări sociale şi casele" se substituie prin cuvîntul "Casele".
    16. La articolul 45 alineatul (3), textul "muncii, protecţiei sociale şi familiei" se substituie prin textul "muncii şi protecţiei sociale".
    17. La articolul 48, textul ", inclusiv ai fondurilor de asigurări sociale," se exclude.
    18. La articolul 49 litera e), textul ", contribuţiile din fondul ajutorului de şomaj" se exclude.
    19. La articolul 51 alineatul (1):
    litera f) se exclude;
    literele g), h) şi i) devin literele f), g)  şi h).
    20. La articolul 55 alineatul (1) litera a), textul "Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin textul "Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale".
    Art.III. - Legea nr.714-XV din 6 decembrie 2001 cu privire la Fondul de şomaj al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.161, art.1307) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art.1. - Fondul de şomaj al Republicii Moldova, denumit în continuare Fondul de şomaj, este creat în scopul realizării politicii în domeniul ocupării forţei de muncă."
    2. La articolul 6:
    litera h) se exclude;
    litera i) devine litera h).
    Art.IV. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr.1519-XV din 6 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art.1439), cu modificările ulterioare, se modifică şi se  completează după cum urmează:
    1. Articolul 15:
    la alineatele (1) şi (3), după textul "incapacitate temporară de muncă" se  introduce textul ", ajutorului de deces";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Indemnizaţiile pentru familiile cu copii stabilite salariaţilor, la locul de muncă de bază, pînă la data de 1 noiembrie 2002, dar care nu au fost achitate pînă la acest termen, urmează a fi achitate la locul de muncă de bază."
    2. La articolul 17, în cadrul parantezei de la alineatul (1), după cuvîntul "pentru" se introduce textul "evidenţa serviciilor de distribuire a pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor prestate de către".
    3. Articolul 25:
    la alineatul (2), textul "20 ianuarie" se substituie prin textul "1 iulie", iar textul "gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate în" se substituie prin textul "proprietarii de terenuri agricole din";
    la alineatul (4), textul "1 februarie" se substituie prin textul "1 august";
    la alineatul (5), textul "15 februarie" se substituie prin textul "20 august".
    4. Anexa nr.4:
    la punctul 1, literele d) şi e) se exclud;
    literele f)-m) devin literele d)-k);
    la punctul 2 litera e), alineatele 2 şi 3 se exclud.
    5. La anexa nr.5:
    punctele 2 şi 3 se exclud;
    punctele 4 şi 5 devin punctele 2 şi 3;
    la punctul 3, textul "pct.4" se substituie prin textul "pct.2".
    6. La anexa nr.7 litera o), textul ", cu excepţia indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă (inclusiv pentru îngrijirea unui copil bolnav), indemnizaţiei în caz de sarcină şi lăuzie şi ajutorului de şomaj" se exclude.
    Art.V. - Articolul 35 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312) se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(5) devin alineatele (2)-(4).

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 decembrie 2003.
    Nr.528-XV.