LM209/1998
ID intern unic:  311629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 209
din  25.11.1998
privind rectificarea bugetului pe anul 1998
Publicat : 30.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 116     art Nr : 709     Promulgat : 25.12.1998
MODIFICAT
LP265-XIV din 24.12.98, MO116/30.12.98
                    
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea  bugetului pe anul 1998 nr.1446-XIII din 27 decembrie 1997  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.10-11,  art.52; nr.24-25,  art.166;  nr.74,  art.505; Legea nr.187-XIV din  6  noiembrie 1998) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul  1 alineatul (1), cifrele "2950", "3300" şi "350" se substituie prin cifrele "2750", "3050" şi, respectiv, "300".
2. La articolul 2 alineatul (1), cifrele "2289,9", "2604,9" şi "315" se substituie prin cifrele "2089,9", "2389,9" şi, respectiv, "300".
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art.3. - (1)  Pentru finanţarea deficitului bugetului de stat,  vor fi utilizate mijloace din împrumuturile externe şi interne, inclusiv din resursele Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei va acorda Guvernului:
a) împrumuturi  în sumă de 780,8 milioane lei, inclusiv echivalentul în  lei,  de  la momentul convertirii, al sumei de  44  milioane  dolari S.U.A.,  care  vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar  şi pentru  procurarea de valută străină din rezervele valutare ale statului în scopul achitării datoriei de stat externe;
b) împrumuturi,   cu  scadenţă  în  anul  1998,  pentru   acoperirea decalajului  temporar  de casă al bugetului de stat, creat  de  intrarea neregulată  a  veniturilor  la  buget,  luînd  în  considerare  limitele trimestriale stabilite în programul ei monetar."
4. La articolul 5 alineatul (6) se abrogă.
5. La articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Mărfurile,  serviciile  originare  din Federaţia  Rusă  şi  din Republica  Belarus,  importate  din aceste ţări, nu se  supun  taxei  pe valoarea adăugată. Taxa pe valoarea adăugată, care se evidenţiază aparte în  documentele  de  decontare şi de însoţire,  achitată  la  mărfurile, serviciile  originare din Federaţia Rusă şi Republica Belarus, importate din   aceste   ţări  şi  folosite  în  Republica  Moldova,  se  trece  la decontările cu bugetul."
    după alineatul   (1)  se  introduce  alineatul  (1/1)  cu  următorul cuprins:
"(1/1) Mărfurile,  serviciile   originare  din  Republica   Moldova, procurate  de la agenţii economici situaţi pe teritoriul republicii care nu  au  relaţii  fiscale  cu sistemul ei bugetar nu se  supun  taxei  pe valoarea  adăugată.  Taxa  pe  valoarea adăugată  pentru  mărfurile  (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), serviciile procurate, evidenţiată aparte  în  documentele  de  decontare  şi  de  însoţire,  se  trece  la decontările  cu bugetul. Taxa pe valoarea adăugată achitată la locul  de origine  pentru mărfurile supuse accizelor se trece la costul mărfurilor comercializate şi nu se restituie de la buget."
    în alineatul  (7),  după textul "valori de mărfuri şi materiale"  se introduce  textul "cu excepţia recipienţilor de sticlă pentru  producţia vinicolă şi de conserve".
6. La articolul  18  alineatul  (3), se introduce  în  final  textul "Pentru  importul,  efectuat  de  agenţi  economici,  al  cărbunelui  şi păcurii,  termenul plăţii taxei pe valoarea adăugată se va prelungi pînă la 60 de zile."
7. La articolul 27 alineatul (1):
    punctul 1):
    - litera k) va avea următorul cuprins:
"k) activitatea  de  redactare, editare şi executare  poligrafică  a producţiei  de carte ce ţine de domeniile cultură, educaţie, ştiinţă  şi învăţămînt,  a  publicaţiilor  periodice (cu excepţia  publicaţiilor  cu caracter  erotic,  publicitar  şi a celor din străinătate),  volumul  de comercializare  al  producţiei  mijloacelor  de informare  în  masă,  al producţiei  de carte ce ţine de domeniile cultură, educaţie, ştiinţă  şi învăţămînt, serviciile de transport, încărcare, descărcare, transbordare a publicaţiilor periodice sus-numite. Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor  efectuate la producţia enumerată şi la comercializarea ei se trece la preţul de cost al acesteia;"
    - se introduc în final literele n) şi o) cu următorul cuprins:
"n) producţia  atelierelor  curative de producţie (de muncă)  de  pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii în care muncesc persoane  handicapate. Taxa pe valoarea adăugată aferentă  cheltuielilor efectuate pentru producţia dată se trece la preţul ei de cost;
o) seminţele   de   elită  şi  superelită  importate  şi   destinate înmulţirii   şi  implementării  a  noi  tehnologii,  cu  excepţia  celor destinate  producerii în masă, precum şi animalele şi păsările de  rasă, premixele   proteico-vitamino-minerale   importate  de  producători   ai producţiei animaliere;"
punctul 2), se introduce în final litera e) cu următorul cuprins:
"e) producătorii,  indiferent  de  tipul  de  proprietate  şi  forma juridică  de  organizare,  pentru  producţia  din  fitotehnie  în  formă naturală  şi  din  zootehnie în formă de masă vie şi  sacrificată.  Suma taxei pe valoarea adăugată se evidenţiază în mod distinct în documentele de  comercializare  a  producţiei  menţionate. Suma  taxei  pe  valoarea adăugată  lăsată la dispoziţia întreprinderilor nu se supune impozitului pe venit;"
    se introduce în final punctul 19) cu următorul cuprins:
"19) de taxa pe valoarea adăugată, de taxele vamale, de plata pentru procedurile  vamale  -  elementele de granit,  precum  şi  echipamentul, importate  de  către  Departamentul construcţii  capitale  al  Primăriei mun.Chişinău,   necesare   pentru   edificarea   memorialului   "Templul Suferinţei",   închinat  victimelor  conflictului  din  anul  1992   din raioanele de est ale republicii."
8. La articolul   32  alineatul  (1),  cifrele  "45"  şi  "75,9"  se substituie prin cifrele "20" şi "48,7".
9. La articolul 39:
    alineatul (8),   textul  "de  la  agenţii  economici  altor   agenţi economici, inclusiv" se exclude;
    se introduce în final alineatul (13) cu următorul cuprins:
    "(13) Agenţilor   economici   care   au   depus   documente   pentru transferarea  de  pe  un cont pe altul a plăţilor  efectuate  la  buget, precum   şi  pentru  transferarea  la  bugetele  locale  şi  la  bugetul asigurărilor   sociale,  în  vederea  achitării  datoriilor  la  ele,  a mijloacelor  depuse  de  ei  la  bugetul de stat  nu  li  se  calculează penalitate  la sumele respective pentru perioada aflării documentelor în executare."
10. La articolul 42:
    alineatul (1), cifrele "147" se substituie prin cifrele "109";
   alineatul (6),  textul  "Rezultatele  acestor  operaţiuni  se vor reflecta în executarea de casă a bugetului respectiv" se substituie prin  textul "Estimarea costului obiectelor date se efectuează conform valorii de  bilanţ  din ultima dare de seamă contabilă. Veniturile  obţinute  de agenţii  economici  în  urma comercializării obiectelor în cauză  nu  se supun  impozitului  pe venit şi taxei pe valoarea adăugată.  Rezultatele acestor  operaţiuni  se vor reflecta în executarea de casă  a  bugetului respectiv."
    alineatul (8) se abrogă.
11. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Se aprobă,  în  componenţa  bugetului de stat, fondul pentru susţinerea  producătorilor  şi  a  întreprinzătorilor în  sumă  de  37,3 milioane lei, din care 27,3 milioane lei pentru finanţarea viticulturii;
1,2  milioane  lei pentru compensarea parţială a dobînzii  la  creditele primite  în anii 1997-1998 de la băncile comerciale şi de la  Corporaţia de  Finanţare  Rurală  la  rata  de refinanţare  a  Băncii  Naţionale  a Moldovei;  1,5 milioane lei pentru susţinerea financiară şi materială  a gospodăriilor   ţărăneşti   (de  fermier)  în  conformitate   cu   Legea nr.131-XIII  din 2 iunie 1994 a viei şi vinului şi cu Legea  nr.728-XIII din  6 februarie 1996 cu privire la pomicultură; 6,6 milioane lei pentru a se acorda Companiei de Leasing "Tehagroleasing" credite cu rata anuală a  dobînzii  de 5 la sută, pe un termen de 5 ani de la  data  acordării, pentru  a  se  procura  tehnică agricolă de  la  Societatea  pe  Acţiuni "Tracom"  (în  sumă  de 6 milioane lei) şi de la Societatea  pe  Acţiuni "Agromaşina"  (în  sumă  de  0,6 milioane lei) pentru a  o  livra  către  producătorii  agricoli;  0,7 milioane lei pentru compensarea totală  sau parţială  a costului seminţelor şi a materialului săditor procurat de la organizaţii specializate."
12. La articolul 54:
litera n) va avea următorul cuprins:
"n) să acorde  Companiei de Leasing "Tehagroleasing" un credit de  5 milioane  lei, pe un termen de 5 ani, cu rata anuală a dobînzii de 5  la sută,  pentru  a  procura  tractoare  şi altă  tehnică  agricolă  de  la S.A."Tracom"  (în  sumă  de  4 milioane lei),  prin  stingerea  plăţilor curente  la  bugetul  de stat ale acestei întreprinderi,  iar  în  cazul insuficienţei  lor, şi a datoriilor îngheţate şi reeşalonate la  bugetul de  stat  conform  acordului-memorandum încheiat între  S.A."Tracom"  şi Consiliul  Creditorilor,  şi de la S.A."Moldagrotehnica" (în sumă  de  1 milion  lei)  prin  stingerea plăţilor curente la bugetul  de  stat  ale acestei întreprinderi;"
se introduce în final litera p) cu următorul cuprins:
"p) să amîne  pe anul 1999 restituirea către instituţiile bugetare a mijloacelor  extrabugetare  ale  acestora,  utilizate în  anul  1998  la finanţarea cheltuielilor prioritare ale bugetului de stat."
13. La articolul 55, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) va reînnoi  contractele  la creditele în sumă de 360,7  milioane lei,  acordate în anii 1993-1995, raportate la datoria de stat  internă, convertindu-le în hîrtii de valoare de stat cu rată a dobînzii stabilite pentru deservirea lor în anul 1998;"
14. La articolul 56:
alineatul (2),  cuvîntul "duble" se exclude, iar textul "în  mărimea dublă  a  ratei de  refinanţare a Băncii  Naţionale  a  Moldovei"  se substituie  prin  textul  "în mărimea ratei medii a dobînzii  bancare  a băncii deservente a instituţiei respective";
    alineatul (5),  textul  "penalitatea,  dobînda,  suma  principală  a creditului"  se  substituie prin textul "suma principală  a  creditului, dobînda, penalitatea".
    15. Din anexa nr.4 se exclude Nota.
    16. La anexa nr.6:
    poziţia 4819,  cifrele "20" din rubrica 3 se substituie prin cifrele "10";
    poziţia 49, cifra "5" din rubrica 3 se substituie prin cifrele "10".
Art.II. - Se aprobă rectificările la anexa nr.1 la Legea bugetului pe anul 1998, expuse în anexa nr.1 la prezenta lege.
Art.III. - La importul de mărfuri, indiferent de ţara de origine, se stabileşte  o  taxă specială de 5 la sută din costul lor vamal.  Această taxă se aplică la toate mărfurile şi obiectele la care, în anexa nr.6 la Legea  bugetului  pe  anul 1998, este stabilită cota  "0",  cu  excepţia mărfurilor indicate în anexa  nr.2 la prezenta  lege,  precum  şi  la mărfurile  scutite  de  plăţile vamale conform punctelor 9) şi  10) din alineatul  (1) al articolului 27 din Legea bugetului pe anul 1998.  Taxa specială  la importul de mărfuri nu se include în volumul  operaţiunilor cu taxa pe valoarea adăugată.
Art.IV. - (1)  În  contul  transferurilor la bugetul asigurărilor sociale  de  stat,  prevăzute  la bugetul de stat pe  anul  1998  pentru susţinerea  fondului  de  pensii,  se  anulează  datoria  instituţiilor finanţate  de la bugetele locale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat  la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform anexei nr.3 la prezenta lege.
(2) În caz de   neefectuare  deplină a  transferurilor  menţionate, Ministerul  Finanţelor va preciza sumele care urmează să fie anulate, în funcţie de  proporţia  transferurilor efectuate de la bugetul  de  stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art.V. - (1)  Banca  Naţională a  Moldovei va prelungi termenele de amortizare a creditelor în sumă de 875 milioane lei, acordate Guvernului în  anul  1998  şi garantate în conformitate cu legislaţia în vigoare, stabilind scadenţa pentru anul 1999.
(2) Împrumutul,  în  sumă  de 51 milioane dolari S.U.A.,  primit  de Guvern  de  la Banca Naţională a Moldovei pentru achitarea  datoriei  de stat  externe,  va  fi  rambursat parţial din contul tranşei  a  doua  a creditului Băncii Mondiale(SAL-II) în sumă de 35 milioane dolari S.U.A.
[Art.V în redacţia Legii nr.265-XIV din 24.12.98]
Art.VI. - Din  anexa  nr.6  la  Legea nr.96-XIV din  16  iulie  1998 privind  rectificarea  bugetului  pe  anul 1998,  se  exclude  Hotărîrea Parlamentului  nr.1606-XIII din 17 martie 1998 cu privire la  reînnoirea contractelor  de creditare şi de sprijin financiar, încheiate cu agenţii economici  din  sectorul  agroindustrial, a cărei acţiune  expiră  la  1 ianuarie 2000.
Art.VII. - Se suspendă acţiunea:
alineatului al  doilea  din  punctul  4 al articolului  9  al  Legii nr.970-XII  din  17  martie  1992 cu privire  la  protecţia  socială  şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară;
alineatelor (4),  (6),  (8)  şi  (10)  din  articolul  25  al  Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995;
alineatului (10)  din  articolul  29 al Legii  nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar;
Hotărîrii Parlamentului   nr.867-XIII  din  5  iunie  1996   privind indexarea   primelor   de   asigurare  plătite  de   populaţie   conform contractelor de asigurare facultativă pe termen lung.
Art.VIII. - La întocmirea raportului privind executarea bugetului pe anul  1998  se  va  ţine cont şi se va lua în calcul  efectul  final  al aplicării  prevederilor  punctelor  3  şi  13 din  articolul  I  şi  ale articolului V, indiferent de durata aplicării acestora în anul 1998.
Art.IX. - Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Art.X. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 25 noiembrie 1998.
Nr. 209-XIV.
Anexa nr.1
                                                    
Rectificările la anexa nr.1 la Legea bugetului pe anul 1998
                                                            - mii lei -
    I. VENITURI - TOTAL                                 -200000,0
    1. Veniturile curente                                 -80000,0
    1.1. Venituri fiscale                                 -80000,0
    Impozite interne pe mărfuri şi servicii             -80000,0
    Taxa pe valoarea adăugată, total                    -40000,0
    Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
    importate                                             -40000,0
    Accize, total                                         -40000,0
    Accizele la materialul vinicol                      -18000,0
    Accizele la vinurile din struguri, la divinuri
    (coniacuri) şi la vinurile din struguri
    saturate cu dioxid de carbon                        -7000,0
    Accizele la produsele din tutun şi la
    tutunul nefermentat                                   -15000,0
    2. Veniturile din operaţiunile cu capital
    şi din transferurile de capital                     -120000,0
    2.1. Venituri din vînzarea capitalului fix          -120000,0
    Veniturile de la vînzarea patrimoniului
    de stat                                               -120000,0
    II. CHELTUIELI - TOTAL                              -215000,0
    1. Serviciile de stat cu destinaţie generală        -4795,0
    Autorităţile legislative                              -890,0
    Parlamentul                                           -890,0
    Autorităţile executive                                -450,0
    Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova         -120,0
    Cancelaria de Stat                                    -330,0
    Activitatea financiară, bugetar-fiscală
    şi de control                                         -1280,0
    Curtea de Conturi                                     -230,0
    Departamentul Controlului Vamal                     -1050,0
    Serviciile de planificare şi statistică             -1000,0
    Departamentul Analize Statistice şi
    Sociologice                                           -1000,0
    Autorităţile şi serviciile cu destinaţie
    generală neatribuite la alte grupuri                -1025,0
    Cancelaria de Stat                                    -100,0
    Ministerul Privatizării şi Administrării
    Proprietăţii de Stat                                  -860,0
    Serviciul de Stat de Arhivă                         -65,0
    Organele administrative                             -150,0
    Direcţia pentru politica de cadre de pe
    lîngă Guvern                                          -100,0
    Ministerul Finanţelor                                 -50,0
    2. Autorităţile judecătoreşti                       2780,0
    Instanţele judecătoreşti                              1980,0
    Curtea Supremă de Justiţie                          100,0
    Judecătoria Economică                               -220,0
    Ministerul Justiţiei                                  2100,0
    Procuratura                                           800,0
    Procuratura Generală                                  800,0
    3. Menţinerea ordinii publice şi
    securitatea naţională                                 6380,0
    Organele afacerilor interne                         10000,0
    Ministerul Afacerilor Interne                       10000,0
    Organele securităţii naţionale                      -3620,0
    Ministerul Securităţii Naţionale                    -3620,0
    4. Învăţămîntul                                       -7253,0
    Învăţămîntul preşcolar                                -192,4
    Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
    Recuperare a Cancelariei de Stat                    -192,4
    Învăţămîntul mediu                                    -5587,6
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                    -5237,6
    Direcţia de management a
    Proiectului reformei învăţămîntului
    preuniversitar (contribuţia Guvernului)             -350,0
    Învăţămîntul superior                                 -1300,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -1300,0
    Învăţămîntul postuniversitar                        -60,0
    Academia de Administrare Publică de pe
    lîngă Guvern                                          -60,0
    Cursurile şi instituţiile de perfecţionare
    a cadrelor                                            -113,0
    Ministerul Finanţelor                                 -113,0
    5. Cercetările ştiinţifice, total                     -2430,0
    Direcţia pentru implementarea Primului
    proiect agricol (contribuţia Guvernului)            -2430,0
    6. Cultura, arta, sportul şi acţiunile
    pentru tineret                                        -4566,0
    Activitatea în domeniul culturii                    -2297,0
    Ministerul Economiei şi Reformelor                  -76,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -75,0
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                    -46,0
    Ministerul Culturii                                   -1590,0
    Departamentul Edituri, Poligrafie şi
    Comerţul cu Cărţi                                     -10,0
    Centrul Naţional de Cinematografie                  -500,0
    Radioteleviziunea                                     -1237,0
    Consiliul Coordonator al Audiovizualului            -70,0
    Compania de Stat "Teleradio-Moldova"              -1167,0
    Sportul şi acţiunile pentru tineret                 -1000,0
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                    -1000,0
    Instituţiile şi acţiunile privind cultura,
    arta, religia şi sportul neatribuite la alte
    grupuri                                               -32,0
    Departamentul Relaţii Naţionale şi
    Funcţionarea Limbilor                               -23,0
    Serviciul de Stat pentru Problemele
    Cultelor                                              -9,0
    7. Ocrotitrea sănătăţii                               -23315,0
    Spitalele                                             -13870,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -13000,0
    Calea Ferată din Moldova                            -613,0
    Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
    Recuperare a Cancelariei de Stat                    -257,0
    Policlinicile, ambulatoriile şi punctele
    felceroobstetricale                                   -268,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -268,0
    Serviciile şi instituţiile sanitare
    epidemiologice de profilaxie                        -2900,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -2900,0
    Medicamentele, articolele de uz medical
    şi protezare eliberate cu înlesniri în
    conformitate cu legislaţia în vigoare               -3293,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -3093,0
    Calea Ferată din Moldova                            -100,0
    Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
    Recuperare a Cancelariei de Stat                    -100,0
    Instituţiile şi serviciile din domeniul
    ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte
    grupuri                                               -2984,0
    Ministerul Sănătăţii                                  -4684,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (deservirea şi rambursarea creditelor
    externe)                                              -1700,0
    8. Asigurarea şi susţinerea socială                 -31471,0
    Instituţiile asigurării sociale                       -721,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
    Familiei                                              -721,0
    Compensarea pierderilor transportului de
    la acordarea de înlesniri unor categorii
    ale populaţiei                                        -5300,0
    Calea Ferată din Moldova                            -2300,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            -3000,0
    Organele administrative                             -50,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
    Familiei                                              -50,0
    Instituţiile şi serviciile din domeniul
    asigurării şi susţinerii sociale neatribuite
    la alte grupuri                                       -1400,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
    Familiei                                              -1400,0
    Compensaţiile şi indemnizaţiile nominative        -20000,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
    Familiei                                              -20000,0
    Compensarea pierderilor suportate de
    companiile energetice în legătură cu
    furnizarea energiei termice către populaţie         -4000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            -4000,0
    9. Agricultura, gospodăria silvică,
    gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor           -9500,0
    Agricultura                                           -3700,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei
    Prelucrătoare                                         -3500,0
    Inspectoratul de Stat pentru Carantină
    Fitosanitară                                          -200,0
    Gospodăria silvică                                    -2000,0
    Asociaţia de Stat pentru Silvicultură
    "Moldsilva"                                           -2000,0
    Gospodăria apelor                                     -3500,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei
    Prelucrătoare (Concernul Republican
    pentru Gospodăria Apelor "Apele Moldovei")        -3500,0
    Activităţile şi serviciile din agricultură,
    gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
    gospodăria apelor neatribuite la alte grupuri       -300,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei
    Prelucrătoare (Institutul de Proiectare
    "Acvaproiect")                                        -300,0
    10. Protecţia mediului înconjurător şi
    hidrometeorologia                                     -1000,0
    Protecţia mediului înconjurător                     -500,0
    Ministerul Mediului                                   -500,0
    Hidrometeorologia                                     -500,0
    Serviciul "Hidrometeo"                              -500,0
    11. Industria şi construcţiile                      -250,0
    Industria extractivă                                  -250,0
    Asociaţia de Stat de Producţie pentru
    Explorări Geologice "AGeoM"                         -250,0
    12. Transporturile, gospodăria drumurilor,
    comunicaţiile şi informatica                        -27308,2
    Transportul naval                                     -50,0
    Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor      -50,0
    Gospodăria drumurilor                               -27249,2
    Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor      -22249,2
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (contribuţia Guvernului la proiectul
    reabilitării drumurilor şi deservirea creditelor
    externe)                                              -5000,0
    Comunicaţiile şi informatica                        -9,0
    Serviciul de curieri speciali                       -9,0
    13. Gospodăria comunală şi gospodăria
    de exploatare a fondului de locuinţe                -65,0
    Gospodăria de exploatare a fondului de
    locuinţe                                              -10,0
    Agenţia Naţională pentru Servicii privind
    Spaţiul Locativ şi Bunurile Imobiliare
    (contribuţia Guvernului)                            -10,0
    Organele administrative                             -55,0
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
    Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale              -55,0
    14. Serviciul datoriei de stat                      -25000,0
    Serviciul datoriei de stat externe                  -25000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            -25000,0
    15. Completarea rezervelor de stat                  -1140,0
    Tezaurul de stat                                      -1000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            -1000,0
    Alte servicii pentru deservirea rezervelor
    de stat                                               -140,0
    Ministerul Finanţelor                                 -140,0
    16. Alte servicii legate de activitatea
    economică                                             -13976,8
    Alte servicii legate de activitatea economică       -13946,8
    Departamentul Standarde, Metrologie şi
    Supraveghere Tehnică                                -165,8
    Agenţia Naţională Cadastru, Resurse
    Funciare şi Geodezie                                  -1000,0
    Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor
    de Valoare                                            -150,0
    Fondul de susţinere a producătorilor şi
    întreprinzătorilor                                    -10000,0
    Fondul de investiţii sociale (contribuţia
    Guvernului)                                           -1733,0
    Centrul de Investigaţii Strategice şi
    Reforme (contribuţia Guvernului)                    -30,0
    Agenţia Naţională pentru Atragerea
    Investiţiilor                                         -5,0
    Oficiul de implementare a Primului
    Proiect de Cadastru (contribuţia Guvernului)      -863,0
    Organele administrative                             -30,0
    Departamentul Standarde, Metrologie şi
    Supraveghere Tehnică                                -30,0
    17. Cheltuielile neatribuite la alte
    grupuri principale                                    -13090,0
    Transferurile pentru editarea Monitorului
    Oficial al Republicii Moldova şi actelor
    normative                                             -490,0
    Fondul pentru editarea Monitorului
    Oficial al Republicii Moldova şi actelor
    normative                                             -490,0
    Cheltuielile neatribuite la alte grupuri            -12600,0
    Ministerul Finanţelor (reforma contabilă,
    implementarea Codului fiscal, supravegherea
    asigurărilor, fabricarea blanchetelor)              -600,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (cota-parte a Guvernului în Banca pentru
    Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei)                -12000,0
    18. Investiţiile capitale                             -38000,0
    Investiţiile capitale                                 -38000,0
    Fondul investiţiilor capitale                       -38000,0
    19. Creditare netă                                    -21000,0
    III. DEFICIT                                          -15000,0
Anexa nr.2
L I S T A
mărfurilor nesupuse taxei speciale la import

Codul mărfii Denumirea mărfii      

    2701          Huile; brichete  şi  combustibili  solizi  de  forme
                    similare, obţinuţi din huile
                          Păcură:
    27100071      - destinată unui tratament specific
    27100075      - destinată  unei transformări chimiceprintr-un
                    tratament, altul decît cele definite la poziţia
                    27100071
    27100079      - destinată altor utilizări
    2711          Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase
    2716          Energie electrică
Anexa nr.3
Datoriile, care vor fi anulate, ale instituţiilor finanţate de la
bugetele locale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

Unitatea administrativ-teritorială Suma (mii lei)
1 2

    Raionul
    Anenii Noi                                        2700,0
    Basarabeasca                                      100,0
    Briceni                                           500,0
    Cahul                                             2500,0
    Camenca                                           200,0
    Cantemir                                          2600,0
    Căinari                                           1500,0
    Călăraşi                                          300,0
    Căuşeni                                           500,0
    Cimişlia                                          1200,0
    Criuleni                                          500,0
    Donduşeni                                         300,0
    Drochia                                           300,0
    Dubăsari                                          300,0
    Edineţ                                            800,0
    Făleşti                                           500,0
    Floreşti                                          1800,0
    Glodeni                                           400,0
    Hînceşti                                          200,0
    Ialoveni                                          200,0
    Leova                                             600,0
    Nisporeni                                         3700,0
    Ocniţa                                            900,0
    Orhei                                             3200,0
    Rezina                                            500,0
    Rîşcani                                           500,0
    Sîngerei                                          1000,0
    Soroca                                            2300,0
    Străşeni                                          700,0
    Şoldăneşti                                       500,0
    Ştefan Vodă                                       1800,0
    Taraclia                                          1200,0
    Teleneşti                                         1700,0
    Ungheni                                           3800,0
    Vulcăneşti                                        600,0
    Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia  1300,0
    Municipiul
    Chişinău                                          20000,0
    Bălţi                                             6900,0