LPC82/2006
ID intern unic:  315879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 82
din  06.04.2006
pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova şi a
Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 285
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - În Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare:
la articolul 11, după litera p) se introduce o nouă literă r), cu următorul cuprins:
"r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor;"
litera r) devine litera s).
Art. II. - Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 40-41, art. 286), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Articolul 23 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) La certificarea originii mărfii exportate, organul vamal este în drept să solicite de la agentul economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza, care justifică şi demonstrează originea mărfii şi să efectueze, după caz, expertiza originii mărfii. Agentul economic poartă responsabilitate deplină pentru informaţia prezentată."
2. Anexa nr. 2 se completează cu poziţia 22, cu următorul cuprins:
"22. Eliberarea certificatului de origine a mărfii     6".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

Chişinău, 6 aprilie 2006.
Nr. 82-XVI.