CVM1149/2000
ID intern unic:  312738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 1149
din  20.07.2000
CODUL VAMAL
al Republicii Moldova
Publicat : 23.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 160     art Nr : 1201
Rectificare MO25-28/23.02.2007 pag.92
LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686
LP139-XVI din 02.06.06, MO98-101/30.06.06 art.453
LP82-XVI din 06.04.06, MO66-69/28.04.06 art.285
L289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06
LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431
LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001
L167-XV din 27.05.04, MO100-103/25.06.04 art.520
L131-XV din 22.04.04, MO83/28.05.04 art.434
L3-XV din 05.02.04, MO42-44/12.03.04 art.251
L501/11.12.03, MO6-12/01.01.04 art.54
L453/14.11.03, MO244-247/12.12.03 art.978
L206/29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
L1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354, în vigoare de la 01.01.2003
L1299/25.07.2002, MO115/08.08.02 art.930
L1022/25.04.2002, MO63/16.05.2002 art.497
L990/18.04.2002, MO59/02.05.2002 art.441
L902/07.03.2002, MO40/21.03.2002 art.260
L751/21.12.2001, MO161/31.12.2001 art.1313
L596/01.11.2001, MO141/22.11.2001 art.1105
Rectificarea MO08/25.01.01 pag.10


    Note:
    În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal", iar cuvîntul "departament" - prin cuvîntul "Serviciu"; sintagmele "depozit vamal" şi "depozit vamal liber" se substituie prin sintagma "antrepozit vamal" prin L289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
    În tot textul codului sintagma "Departamentul Controlului Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Vamal" prin  L596/01.11.2001, MO141/22.11.2001 art.1105
    În tot textul codului sintagma "licenţă de înfiinţare" şi "licenţă" se înlocuieşte cu sintagma "autorizaţie de activitate" şi, respectiv, "autorizaţie" prin  L990/18.04.2002, MO59/02.05.2002 art.441.

    Parlamentul adoptă prezentul cod.
  Prezentul cod stabileşte principiile juridice, economice şi organizatorice ale activităţii vamale şi este orientat spre apărarea suveranităţii şi securităţii economice a Republicii Moldova.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1
Activitatea vamală
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:
    1) mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute la pct.4);
    2) mărfuri autohtone - mărfuri obţinute cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    3) mărfuri străine - altele decît cele definite la pct.2);
    4) mijloc de transport - orice mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv conteinere şi alte instalaţii de transport;
    5) trecere a frontierei vamale - introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport, inclusiv prin expedieri poştale internaţionale, prin conducte şi prin linii de transport electric. Acţiunile menţionate prevăd:
    - în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale, are loc trecerea de facto a frontierei vamale;
    - în cazul scoaterii de mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea declaraţiei vamale sau efectuarea altor operaţiuni vamale denotă intenţia de a introduce sau scoate mărfuri şi mijloace de transport;
    6) persoană - orice persoană juridică şi persoană fizică, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
    7) persoană stabilită în Republica Moldova - întreprinderile, instituţiile, organizaţiile care se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform legislaţiei; persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi care sînt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; cetăţenii Republicii Moldova;
    [Art.1 pct.7) modificat prin LP289 din 11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
    8) persoană străină - persoanele neprevăzute la pct.7);
    9) persoană care trece mărfuri peste frontiera vamală - proprietarul mărfurilor, deţinătorul de mărfuri, alte persoane prevăzute de prezentul cod;
    10) birou vamal; post vamal - unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale;
   11) colaborator vamal - persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice şi economice;
  12) ofiţer de urmărire penală din Serviciul Vamal - colaboratorul vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire penală în cazul infracţiunilor care ţin de competenţa organului vamal;
    [Art. 1 pct.12 ) modificat prin L206/29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    13) declarant - persoana care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar;
    14) transportator - persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport;
    15) punere în circulaţie - acţiunea prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire;
    16) punere condiţionată în circulaţie - punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, condiţionată de îndeplinirea unor restricţii, cerinţe sau condiţii;
   17) regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă;
    18) liber de vamă - actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
    19) vămuire - procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim, în condiţiile prezentului cod;
    20) supraveghere vamală - orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale;
   21) control vamal - îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a existenţei şi autenticităţii documentelor; examinarea evidenţelor financiar-contabile; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate; efectuarea de anchete şi alte acţiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
    22) operaţiuni vamale - controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul antrepozitelor vamale, magazinelor duty free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, alte acţiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal;
    23) declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală;
    [Art.1 pct.23) modificat prin LP289 din 11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
    24) măsuri de politică economică - restricţiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerente de politică economică, ce prevăd licenţierea, cotarea, impozitarea, stabilirea preţului minim şi maxim;
    25) tarif vamal - catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;
    26) drepturi de import; drepturi de export - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, taxa pentru eliberarea de autorizaţie, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
    27) taxă vamală - impozitul încasat de organul vamal conform tarifului vamal la import;
   28) taxă pentru proceduri vamale - taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie;
    29) impozit - impozitele a căror percepere este pusă în sarcina organului vamal;
   30) legislaţie vamală - totalitatea actelor normative din domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri şi punerii lor sub orice altă destinaţie vamală, inclusiv măsurile de prohibiţie, restricţie şi control, precum şi actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenţei;
    [Art.1 pct.30) modificat prin LP289 din 11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
    31) reglementări vamale - dispoziţiile cuprinse în prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum şi în alte acte normative referitoare la domeniul vamal;
    32) destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;
    33) elemente de taxare - cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie;
    34) titular al operaţiunii - persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului);
    35) obligaţie vamală - obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale;
    36) plătitor vamal - persoana obligată să achite o obligaţie vamală;
    37) produse compensatoare - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă;
    38) produse transformate - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal;
    39) mărfuri echivalente - mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare;
    40) rată de randament - cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri;
    41) mărfuri prohibite - mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă;
    42) mărfuri restricţionate - mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie.
    [Art.1 pct.32)-42) introduse prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    43) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a  bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează.
    [Art.1 pct.43 introdus prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    Articolul 2. Activitatea vamală
   (1) Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, din alte activităţi de promovare a politicii vamale.
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale.
    Articolul 3. Politica vamală
    (1) Politica vamală este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului.
   (2) Politica vamală urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie.
    Articolul 4. Teritoriul vamal şi frontiera vamală a Republicii Moldova
    (1) Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul aerian de de-asupra acestora.
    (2) Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. Zonele libere şi antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova (denumit în continuare teritoriu vamal), în care se aplică regimul vamal respectiv.
    (3) Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova (denumită în continuare frontieră vamală).
    Articolul 5. Integrarea economică internaţională
    În scopul extinderii integrării economice internaţionale, Republica Moldova înfiinţează, împreună cu alte state, uniuni vamale, zone ale comerţului liber, încheie cu ele acorduri în domeniul colaborării vamale.
    Articolul 6. Legislaţia vamală
    (1) Legislaţia vamală este constituită din prezentul cod, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte.
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu legislaţia care este în vigoare la data la care organul vamal a primit declaraţia vamală şi alte documente, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. În cazul trecerii ilegale de mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, se aplică legislaţia vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamală.
    Articolul 7. Acordurile internaţionale
    Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii Moldova, prioritate au acordurile internaţionale.
Secţiunea a 2-a
Organizarea activităţii vamale
    Articolul 8. Conducerea activităţii vamale
    Autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal.
    Articolul 9. Organele vamale
    (1) Activitatea vamală este desfăşurată de organele vamale.
    (2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale.
    (3) Statutul, funcţiile şi competenţa Serviciului  Vamal sînt determinate de prezentul cod şi de Guvern.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP289 din 11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
    (4) Unităţile subordonate (birourile vamale şi posturile vamale) sînt create, reorganizate şi lichidate de către Serviciul  Vamal.
   (5) Nici o autoritate publică, cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului, nu este în drept să emită decizii cu privire la competenţa organelor vamale, să le modifice atribuţiile, să le impună alte funcţii sau să intervină în activitatea lor.
    [Art.9 al.(5) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt,
                          întreprinderile subordonate Serviciului  Vamal
    (1) Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza şi examinarea în scopuri vamale a mărfurilor.
    (2) În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituţii de învăţămînt pentru pregătirea cadrelor vamale şi perfecţionarea profesionalistă a efectivului vamal.
   (3) Serviciul Vamal înfiinţează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie, de construcţii şi exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcţiilor organelor vamale.
    (4) Bunurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituţiilor de învăţămînt, ale întreprinderilor subordonate Serviciului  Vamal sînt proprietate de stat şi nu pot fi privatizate. Serviciul  Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri.
    Articolul 11. Atribuţiile organului vamal
    Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:
    a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică;
    b) asigură respectarea legislaţiei vamale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale;
    c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;
    d) apără interesele economice ale statului;
    e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;
    f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
    g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri;
    h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri;
    i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
    [Art.11 lit.i) în redacţia LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;
    k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii vamale speciale;
    l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a întregului mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne;
    m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
   n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; participă la elaborarea acordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte autorităţi publice din străinătate, cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal;
    o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul vamal;
    p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
    r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor;
    [Art.11 lit.r) introdusă, lit.r) devine s) prin LP82-XVI din 06.04.06, MO66-69/28.04.06 art.285]
    s) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    Articolul 12. Actele normative ale Serviciului  Vamal
    (1) Serviciul  Vamal emite, în limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale, pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane.
    (2) Actele normative emise de Serviciul Vamal intră în vigoare în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele organului
                          vamal
    Organul vamal arborează drapelul, navele lui maritime şi fluviale se află sub pavilionul, iar autovehiculele şi aeronavele au însemnele aprobate de Guvern.
    Articolul 14. Colaborarea organului vamal
                         cu alte organe de drept şi cu persoane
    (1) Organul vamal, în exercitarea atribuţiilor, colaborează cu alte organe de drept şi cu persoane, care sînt obligate să-i acorde asistenţă.
    (2) Organul vamal poate împuternici, în limitele competenţei, alte persoane să îndeplinească anumite activităţi vamale, cu condiţia supravegherii lor.
    Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire
                          în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal
    Persoanele interesate în efectuarea operaţiunilor de vămuire pe teritorii şi în încăperi în afara locurilor stabilite în acest scop sînt obligate să asigure gratuit organul vamal cu încăperile, utilajele şi mijloacele de comunicaţie necesare.
    Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal
    Organului vamal i se atribuie terenuri în scopuri vamale pe un termen nelimitat.
    Articolul 17. Folosirea informaţiilor
    (1) Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale.
    (2) Informaţiile care constituie secret de stat şi secret comercial, precum şi informaţiile confidenţiale (informaţiile care nu sînt accesibile tuturor şi a căror divulgare poate leza onoarea şi demnitatea persoanei, drepturile şi libertăţile ei) nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii
                         organului vamal şi ale colaboratorului vamal
    Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorilor vamali sînt examinate şi soluţionate de către Serviciul  Vamal sau de instanţa de judecată, în conformitate cu legislaţia.
Capitolul II
TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT
PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE
Secţiunea a 3-a
Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor
de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale
    Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din
                          Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport
    (1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport.
    (2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova
                          a mărfurilor şi mijloacelor de transport
    (1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.
    (2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    (3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.
    (4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziţia tarifară 8701 iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum  şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:
   1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
    2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
    b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
    c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state.
   (5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.
    (6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.
    (8) Se interzice modificarea tipului vehiculului din varianta camion în varianta pentru transportul de persoane.
     [Art.20 modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.20 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova
                         a mărfurilor şi mijloacelor de transport
    (1) Pot fi stabilite restricţii la introducerea şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state, pentru promovarea politicii economice, apărarea suveranităţii statului, pieţei interne şi în alte scopuri, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
    (2) Autorităţile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricţiilor consemnate la alin.(1).
    Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală
    Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate, conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 23. Regimurile vamale
    (1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
    1) regimuri vamale definitive:
    a) import;
    b) export;
    2) regimuri vamale suspensive:
    a) tranzit;
    b) antrepozit vamal;
    c) perfecţionare activă (cu suspendare);
    d) transformare sub control vamal;
    e) admitere temporară;
    f) perfecţionare pasivă.
    (2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic:
    a) antrepozit vamal;
    b) perfecţionare activă;
    c) transformare sub control vamal;
    d) admitere temporară;
    e) perfecţionare pasivă.
    [Art.23 în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    [Art. 23 lit.j) exclusa prin L990/18.04.02, MO59/02.05.02 art. 441; lit.k)-o) dein lit.j)-n)]
    Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal
    Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute la art.23 sau să renunţe la el (în schimbul unui alt regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal
    Mărfurile şi mijloacele de transport sînt supuse vămuirii şi controlului vamal conform prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi
                          mijloacelor de transport peste frontiera vamală
    (1) Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program.
    (2) Cu acordul organului vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram.
    Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport
                         care trec frontiera vamală, utilizarea lor
    Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală şi utilizarea lor au loc în dependenţă de regimul vamal ales, conform prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 28. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport
                         puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost
                         stabilite facilităţi vamale, utilizarea lor
    Mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite facilităţile. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri poate fi permisă numai de organul vamal, cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. De aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal, în condiţiile prezentului articol.
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive şi regimurilor
vamale cu impact economic
    Articolul 29.  Dispoziţii comune regimurilor
                          vamale suspensive
    (1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
    (2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaţiunii.
    (3) Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial.
    (4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
    (5) Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului încheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.
    (6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat.
    Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor
                         vamale cu impact economic
    (1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea, contra plată, a unei autorizaţii din partea organului vamal.
    (2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv, autorizaţia specificată la alin.(1) se acordă:
    a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor;
    b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul.
    (3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizaţie.
    (4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinutul regimului. În funcţie de noile condiţii, organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare.
    (5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv, în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv.
  (6) Se interzice plasarea mărfurilor supuse accizelor sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecţionare activă (cu suspendare) şi admitere temporară, cu excepţia  mijloacelor de transport auto.
    [Art.30 modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
Secţiunea a 5-a
Importul
    Articolul 31.  Dispoziţii generale
    (1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.
    (2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de origine, în acest caz, nu se eliberează.
    Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
    (2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor
    (1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:
    a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară;
    b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transfor-mare suficientă într-o ţară.
    (2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil
    (1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.
    (2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor
                          la drepturi de import reduse sau zero
    În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. Utilizarea mărfurilor în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import.
    Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai
                         mare taxă vamală
    În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul completării declaraţiei, ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimţi, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.
    Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone
    (1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate.
   (2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă.
Secţiunea a 6-a
Exportul
    Articolul 38. Dispoziţii generale
    (1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
    (2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.
    Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export
    Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export
    Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri
    (1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
    (2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării, dar să nu depăşească 3 ani.
    (3) Guvernul, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri excepţionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor.
Secţiunea a 7-a
Tranzitul
    Articolul 42. Dispoziţii generale
    (1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale.
    (3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit.
    (4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.
    (5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră.
    Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit
    (1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
    b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
    (2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
    Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor
                         sub regimul vamal de tranzit
    Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit
    Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    Articolul 46. Documentele însoţitoare
    (1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor.
    (2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern, la cererea declarantului, mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.
    Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră
    (1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
    a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
    b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
    c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.
    (2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.
    Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii de tranzit
   (1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
   (2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal, dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri, titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră.
    Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale
În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.
Secţiunea a 8-a
Antrepozitul vamal
    Articolul 50. Dispoziţii generale
    (1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin.(2).
    (2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit:
    a) a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică;
    b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.
    (3) Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal.
    (4) Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.
    Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal
    (1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie.
    (2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
    Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale
    (1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
    (2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor.
    (3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar.
    Articolul 53. Antrepozitarul
    (1) Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
    a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie;
    b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;
    c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
   (2) Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal.
    Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare.
    (2) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
    Articolul 55. Condiţii de garantare
    (1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.
    (2) Organul vamal solicită, pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta, ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente, după care operaţiunea este scoasă din evidenţă.
    Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal
    (1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
    a) de asigurare a integrităţii lor;
    b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare şi transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).
    (2) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate.
Secţiunea a 9-a
Perfecţionarea activă
    Articolul 57. Dispoziţii generale
    Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
    a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare - fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel;
    b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
    Articolul 58. Termenii utilizaţi
    În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folosesc următorii termeni:
    1) sistem cu suspendare - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.a);
    2) sistem cu restituire - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.b);
    3) operaţiuni de perfecţionare:
    a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;
    b) transformarea mărfurilor;
    c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;
    d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.
    Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă
    (1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
    (2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, conform legislaţiei.
   (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.
   (4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului
  compensării prin echivalenţă
    În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat, organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare.
    Articolul 61. Rata de randament
    Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare.
    Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul
                         cu restituire
    (1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente.
    (2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Secţiunea a 10-a
Transformarea sub control vamal
    Articolul 63. Dispoziţii generale
    (1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
    (2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub control vamal
    (1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
    (2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd:
    a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
    b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal;
    c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
    d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).
    (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate.
    (4) Termenul specificat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 65. Obligaţia vamală
    În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie, valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.
    Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.
    (2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial, dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, în plus, supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import, existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate, şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.
Secţiunea a 11-a
Admiterea temporară
    Articolul 67. Dispoziţii generale
    (1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.
    (2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.
    (3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
    [Art.67 al.(3) modificat prin LP60/28.04.05, MO92/08.07.05 art.431]
    Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor
    Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.
    Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor
  sub regimul vamal de admitere temporară
    (1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile de import trebuie să fie reexportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară.
    (2) În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor.
    (3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 7 ani.
    Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală
    Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială
    (1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
    (2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătita pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată, pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.
    Articolul 72. Cesionarea regimului vamal
                        de admitere temporară
    În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de către cedent.
    Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie
                         a mărfurilor
    (1) Mărfurile aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
    (2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.
Secţiunea a 12-a
Perfecţionarea pasivă
    Articolul 74. Dispoziţii generale
    (1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase pentru prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.
    (2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri.
    Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă
    (1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.
    (2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către Guvern.
    Articolul 76.  Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul
                          vamal de perfecţionare pasivă
    Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:
    a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;
    b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import - pînă la expirarea termenelor de exonerare;
    c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă
    (1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal, conform legislaţiei.
    (2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii:
    a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;
    b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.
    Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă
    Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.
    Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate
                         din perfecţionarea pasivă a mărfurilor
    Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislaţiei, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.
    Articolul 80. Drepturile de export
    Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative.
    Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import
    (1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă.
    (2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele va-male stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în ba-za unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie.
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară.
    (4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.
    Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard
    (1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard.
    (2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator.
    Articolul 83. Importul anticipat
    (1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import.
    (2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire, deşi noi, au fost livrate gratuit.
    (3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.
    (4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse.
    (5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizaţiei, organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin.(4).
    Articolul 84 Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor
                          compensatoare din cauza distrugerii   sau pierderii lor
    Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de resort al ţării respective.
Secţiunea a 13-a
Zona liberă
    Articolul 85. Dispoziţii generale
   Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
    Articolul 86. Înfiinţarea zonei libere
    Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 87. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă
    (1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie, de comerţ şi altor operaţiuni, cu excepţia vînzării cu amănuntul, cu respectarea prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative.
    (2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislaţie.
    Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor
                          în zona liberă
    Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
    Articolul 89. Asigurarea respectării legislaţiei vamale în zona liberă
    (1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc, se află sau se scot din zona liberă. Mărfurile se prezintă, la cerere, organului vamal.
    (2) Vămuirea mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (3) Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Serviciului Vamal.
    Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate
                          în zona liberă
    Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină evidenţa mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă, precum şi a mărfurilor confecţionate, prelucrate, transformate, cumpărate sau vîndute, şi să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă.
    Articolul 91. Perceperea drepturilor de import
                         sau de export, aplicarea măsurilor
                         de politică economică
    (1) În cazul plasării de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă, nu se percep drepturi de import şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) în cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică.
    Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export
Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export.
Secţiunea a 14-a
Magazinul duty-free
    Articolul 93. Dispoziţii generale
    (1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică,  în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale, la bordul  aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1).
    (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import.
    (3) În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie.
    [Art.93 modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 94. Condiţiile plasării mărfurilor în magazinul duty-free
    (1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislaţiei.
    (2) Mărfurile se comercializează în magazinele duty-free amplasate în aeroporturile internaţionale, precum şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale, exclusiv pasagerilor care au fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art.93.
    (3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export.
    (4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free, cu excepţia celor specificate la art.97, se depune declaraţie vamală de reexport.
    [Art.94 al.(4) introdus prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 95.   Autorizaţia de activitate a magazinului duty-free
    (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine autorizaţia eliberată de Ministerul Economiei şi Comerţului cu acordul Serviciului Vamal, precum şi autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.
    [Art.95 al.(1) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    [Art.95 al.(1) modificat prin L289/11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
    (2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free este de 5 ani.
    [Art.95 al.(2) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    (3) Autorizaţia de activitate poate fi anulată, retrasă sau suspendată de Ministerul Economiei şi Comerţului în baza materialelor referitoare la încălcarea prevederilor prezentului cod, prezentate de către organul vamal, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    [Art.95 al.(3) modificat prin L289/11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]   
   
(4) Costul autorizaţiei de activitate se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 96.  Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export
    Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free.
    Articolul 97. Magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic
    (1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine, specificate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înfiinţat, în municipiul Chişinău, un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Modul de înfiinţare şi funcţionare a magazinului duty-free şi modul de comercializare în el a mărfurilor sînt stabilite de Guvern.
    (2) Autorizaţia de înfiinţare a magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Ministerul Economiei şi Comerţului cu acordul Serviciului Vamal şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului.
    [Art.97 modificat prin L289/11.11.05, MO164/09.12.05 art.816]
Secţiunea a 15-a
Reexportul
    Articolul 98. Dispoziţii generale
    (1) Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
    (2) Pot fi reexportate şi mărfurile nevămuite, introduse pe teritoriul vamal.
    Articolul 99. Particularităţile reexportului
Legislaţia naţională, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor.
Secţiunea a 16-a
Distrugerea
    Articolul 100. Dispoziţii generale
   (1) Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
   (2) Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului, precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie.
    Articolul 101. Suportarea cheltuielilor
    Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.
    Articolul 102. Deşeurile rezultate din distrugerea mărfurilor
    Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.
Secţiunea a 17-a
Abandon în favoarea statului
    Articolul 103. Dispoziţii generale
    (1) Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
    (2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 104. Suportarea cheltuielilor
Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului.
    [Secţiunile 4-17 în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art165]
    [Secţiunea 18 exclusă prin  LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
      
Secţiunea a 19-a
Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport
şi a anumitelor categorii de mărfuri
    Articolul 114. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală
    (1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport.
    (2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să oprească în locurile prevăzute de organul vamal. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă, organul vamal este în drept să-l oprească forţat.
    (3) Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii, efectuării controlului vamal, altor tipuri de control.
    (4) Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal.
    (5) Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală.
    Articolul 115. Trecerea peste frontiera vamală
                            a valutei şi a altor valori valutare
    Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 116. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice
                          a mărfurilor care nu sînt destinate comerţului
    (1) Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată, stabilită de Serviciul  Vamal. Această procedură poate include exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import sau de export, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia.
    (2) Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor, de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.
Capitolul III
DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT
Secţiunea a 20-a
Principii generale
    Articolul 117. Drepturile de import şi drepturile de export
    În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, se percep, ca drepturi de import şi, respectiv, drepturi de export, următoarele:
    a) taxa vamală;
    b) taxa pe valoarea adăugată;
    c) accizele;
    d) taxa pentru proceduri vamale;
    e) taxa pentru eliberarea autorizaţiei şi taxa pentru actualizarea valabilităţii autorizaţiei;
    f) taxa pentru participare la licitaţie vamală;
    g) alte sume prevăzute de legislaţie.
    Articolul 118. Taxa vamală
    Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal.
    [Art.118 în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 119. Taxa pe valoarea adăugată
    Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse pe teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 120. Accizele
    Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale
    (1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. Nomenclatorul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu legislaţia.
    (2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale, cu excepţia abandonului în favoarea statului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    [Art.121 al.(2) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (3) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat şi se utilizează în volum deplin la finanţarea activităţii vamale.
    [Art.121 al.(2) modificat prinL1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354 ]
    [Art.121 al.(3) exclus prinL1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354 ]
Secţiunea a 21-a
Calcularea drepturilor de import şi drepturilor
de export, plata lor
    Articolul 122. Baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe  
                             valoarea adăugată, a accizului şi a taxei
                              pentru proceduri vamale
    (1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în conformitate cu legislaţia.
    (2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.
    [Art.122. al.(2) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (3) Valoarea impozabilă cu T.V.A. a mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă, determinată în conformitate cu legislaţia, şi drepturile de import (cu excepţia T.V.A).
    (4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe, stabilite de legislaţie.
    Articolul 123. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de export
    Drepturile de import şi drepturile de export sînt plătite nemijlocit de către declarant sau de o altă persoană prevăzută de legislaţie.
    Articolul 124. Termenele de plată a drepturilor
                                de import şi drepturilor de export
    (1) Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.
    (2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri pentru care nu au fost plătite drepturile de import, în modul stabilit de prezentul cod.
    (3) Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii frontierei vamale.
    (4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depăşeşte norma stabilită se încasează o sumă de garanţie echivalentă drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Modul de percepere şi de restituire a sumei de garanţie se stabileşte de către Serviciul  Vamal.
    Articolul 125. Modul de plată a drepturilor de import şi de export
    (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de import şi de export în numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor.
    (2) Calcularea drepturilor de import şi de export se efectuează în funcţie de tarifele şi cotele, stabilite de legislaţie, existente la momentul depunerii declaraţiei. Acest mod de calculare nu se aplică în cazurile specificate la art.65 şi 73.
    [Art.125 al.(2) modificat LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), drepturile de import, în cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, se calculează în funcţie de tarifele şi cotele existente la data expirării contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing.
    [Art.125 al.(3) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    [Art.125 al.(3)-(4) devin (4)-(5) prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    (4) Dată a achitării drepturilor de import şi de export, cu excepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare, se consideră data depunerii de către importator (declarant), exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Trezoreriei centrale a Ministerului Finanţelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial.
    (5) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plăţii respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal.
    [Art.125. al.(3) modificat prin L453/14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    [Art.125 al.(3) modificat prinL1440/08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354 ]
    [Art.125 al.(4) modificat prin L453/14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    Articolul 126. Prelungirea şi eşalonarea termenului
                            de plată a drepturilor de import şi de export
    (1) Cazurile de prelungire sau de eşalonare a termenului de plată a drepturilor de import şi de export sînt stabilite de legislaţie.
    (2) Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale.
    (3) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export, se calculează o dobîndă, echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării, pentru fiecare zi de prelungire sau eşalonare a termenului de plată, dacă legislaţia nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat, se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia.
    (4) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export, plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod.
    [Art.126 modificat prin rectificarea MO25-28/23.02.2007 pag.92]
    [Art. 126 al. (3) rectificat prin MO08/25.01.01 pag.10]
    [Art. 126 al. (3) completat prin L902/07.03.2002, MO40/21.03.2002 art. 260]
    Articolul 127. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei vamale
    (1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabileşte pe baza elementelor de taxare stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale. Amenzile şi penalităţile sînt aferente drepturilor de import sau de export şi pot apărea ulterior procedurii de vămuire.
    (2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a datei apariţiei obligaţiei vamale, data luată în considerare pentru stabilirea elementelor de taxare proprii mărfurilor în cauză este acea în care organul vamal constată că mărfurile se află într-o situaţie care face să apară o obligaţie vamală. Dacă, la data constatării, organele vamale dispun de informaţii din care rezultă că obligaţia vamală a apărut anterior, cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii.
    (3) Determinarea unei obligaţii vamale se face în monedă naţională. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară conversia dintr-o valută străină, cursul de schimb pentru moneda naţională este cel stabilit de Banca Naţională a Moldovei, în vigoare la data apariţiei obligaţiei vamale.
    (4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen, obligaţia vamală devine exigibilă şi se stinge prin executarea de către organul vamal a garanţiei constituite.
    (5) Plătitorul vamal ia cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de organul vamal.
    (6) În cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu, fără declaraţie vamală, a unui regim vamal suspensiv, plătitorul vamal ia cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal.
    (7) Declaraţia vamală şi actul constatator sînt titluri executorii ce se onorează de către bancă fără accept, poprire şi validare la simpla solicitare a organului vamal. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt termen posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare emise de această bancă.
    (8) În cazul mărfurilor reţinute de organul vamal, achitarea obligaţiei vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a regimului juridic al acestor mărfuri.
    (9) Prin reprezentare indirectă, în sensul prezentei secţiuni, se înţelege situaţia în care importatorul sau exportatorul acţionează în numele, din însărcinarea şi pe contul altei persoane, dar operaţiunea comercială se realizează ca şi cum ar fi fost efectuată în nume propriu.
    [Art.127 în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale
    (1) Plata obligaţiei vamale, în cazul acordării de vacanţă fiscală, se asigură prin garanţie emisă de banca agreată de organul vamal.
    (2) Pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale, în cazul în care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită constituirea unei garanţii, organul vamal are dreptul de a solicita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de către potenţialul plătitor vamal. Organele vamale sînt în drept să autorizeze constituirea garanţiei de către o terţă persoană.
    (3) În cazuri justificate, pentru anumite destinaţii vamale, pot fi acordate scutiri de la garantarea obligaţiei vamale, în baza unei metodologii elaborate de Serviciul Vamal şi în conformitate cu legislaţia.
    (4) În cazul în care legislaţia vamală prevede constituirea unei garanţii facultative, o astfel de solicitare a garanţiei este lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
    (5) Garanţia specificată la alin.(2) este solicitată:
    a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constituirea unei asemenea garanţii; sau
    b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut.
    (6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea garanţii la un nivel egal cu:
    a) valoarea exactă a obligaţiei vamale sau a datoriilor respective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data solicitării garanţiei;
    b) valoarea maximă, aşa cum a fost estimată în alte cazuri.
    (7) La cererea plătitorului sau a persoanei terţe, organele vamale permit constituirea unei garanţii globale, care să acopere două sau mai multe operaţiuni pentru care a apărut sau poate să apară o obligaţie vamală.
    (8) La constituirea unei garanţii globale pentru obligaţii vamale a căror valoare poate fi modificată în timp, valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
    (9) Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă agreată de organul vamal.
    (10) Garanţia bănească se realizează prin depunerea sumei în lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare şi titluri de valoare, acceptate de organul vamal.
    (11) Persoana solicitată să constituie garanţia are libertatea de a alege între tipurile de garanţie prevăzute de prezentul articol. Totodată, organele vamale pot refuza să accepte tipul de garanţie propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna funcţionare a regimului vamal respectiv. Acelaşi lucru este valabil în privinţa garanţiei deja constituite. Organele vamale pot cere ca tipul de garanţie ales să fie menţinut pentru o anumită perioadă de timp.
    (12) Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele vamale stabilesc că garanţia constituită nu asigură plata obligaţiei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai este sigură sau suficientă pentru asigurarea plăţii, ele solicită plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o garanţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia originală cu una nouă. În caz de refuz, organul vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei.
    (13) Plătitorul vamal sau persoana terţă poate solicita restituirea garanţiei disponibile numai la data la care obligaţia vamală se stinge sau nu poate să mai apară. Solicitarea de restituire poate fi şi parţială.
    Articolul 1272. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal
    (1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, obligaţia vamală apare în cazurile cînd:
    a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulaţie;
    b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
    (2) În cazul specificat la alin.(1) lit.a), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de import, iar în cazul specificat la alin.(1) lit.b), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de reexport.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
    Articolul 1273. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea ilegală de mărfuri
    (1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.
    (2) Plătitor vamal este persoana care introduce mărfuri ilegal. Răspund solidar cu plătitorul:
    a) persoanele care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea acestora este ilegală;
    b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.
    (3) Prin introducere ilegală de mărfuri, în sensul prezentului articol, se înţelege situaţia cînd mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire.
    Articolul 1274. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea
                              ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală
    (1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de import de sub supraveghere vamală, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală.
    (2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul:
    a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scoaterea acestora este ilegală;
    b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub supravegherea vamală.
    (3) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
    Articolul 1275. Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexecutării unor obligaţii
    (1) Obligaţia vamală apare:
    a) în cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din păstrarea mărfurilor în depozit provizoriu;
    b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile stabilite prin destinaţia vamală sub care au fost plasate mărfurile;
    c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabilite prin destinaţia finală a acestora, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.
    (2) În cazurile specificate la alin.(1), obligaţia vamală apare la data producerii situaţiilor respective.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei sumare de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinaţiei vamale sub care a fost plasată marfa.
    (4) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
    Articolul 1276. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile aflate în zona liberă
    (1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se consumă ori sînt utilizate în alte condiţii decît cele prevăzute în reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligaţia vamala apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate.
    (2) Persoana care a săvîrşit una din faptele specificate la alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar şi persoana care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-au respectat reglementările vamale aplicabile.