LPC646/2001
ID intern unic:  312600
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 646
din  16.11.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1299     Data intrarii in vigoare : 01.01.2002
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.522), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 19, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) suma dobînzii, obţinută ca rezultat al depăşirii ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilite de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune:
    - la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni - pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani;
    - la creditele pe termen lung - pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani;
    faţă de rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către patron salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare;".
    2. Articolul 20:
    la litera d), cuvintele "în limitele şi în modul stabilite de Guvern, iar" se exclud;
    după  litera p) se introduce litera q), cu  următorul  cuprins:
    "q) mijloacele băneşti plătite, sub formă de ajutor material unic sau de reparare a prejudiciului, unor categorii de funcţionari  publici sau familiilor acestora, în conformitate cu legislaţia;".
    3. Articolul 49 se completează cu alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Cooperativele agricole de prestări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, sînt scutite de impozit cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate membrilor acestei cooperative şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia."
    4. Articolul 52:
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu  următorul  cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), pentru  a fi scutite de plata impozitului, întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor, în statutul, în regulamentul sau într-un alt document al lor, nu vor indica statutul de organizaţie necomercială şi lor nu li se va aplica interdicţia privind distribuirea venitului la achitarea dividendelor fondatorilor.";
    alineatele (3)-(5)  devin alineatele (4)-(6).  
    Art.II. - Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului  fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    "(5) Rata plăţii în plus constituie rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni.
    (6) Mărimea penalităţii se stabileşte pornind de la rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni, majorată cu 5 puncte."
    2. La articolul 24:
    alineatul (16) se completează cu litera f), cu  următorul  cuprins:
    "f) Societatea pe Acţiuni "Apă-Canal" Chişinău - pe venitul calculat şi reflectat în fondul special pentru serviciul şi rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.";
după alineatul (16) se introduce un nou alineat (17), cu următorul  cuprins:
    "(17) La calcularea impozitului pe venit, agenţii economici, producţia activităţilor de bază ale cărora se determină conform subsecţiunilor 14-21, 24-36,  45 şi 60 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, au  dreptul  la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului  mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului  scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul  mediu anual  pe ţară  în anul  precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Creşterea numărului  scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul  precedent.";
    alineatele  (17) şi  (18)  devin alineatele (18) şi (19);
    alineatul  (18)  va avea următorul  cuprins:
    "(18) În anul 2002, prevederile titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării,  prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2002."
    Art.III. - Titlul III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.288), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 99 alineatul (4), cuvintele "sau cu plată parţială" se exclud.
    2. Articolul 103 alineatul (1):
    la punctul 19), cuvîntul "lizină" se înlocuieşte cu  cuvîntul "aminoacizi";
    alineatul se completează cu punctele 24) şi 25), cu  următorul  cuprins:
    "24) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
    25) serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, membrilor acestei cooperative, cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate membrilor cooperativei şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia, dacă cooperativa nu a luat decizia de a se înregistra benevol în calitate de contribuabil al T.V.A. în conformitate cu art.112."
    3. Articolul 112:
    la alineatele (1), (2)  şi  (6), cifra "50000" se înlocuieşte cu  cifra "100000";
    la alineatul (3), cuvintele "şi dacă are posibilitatea să emită factura T.V.A." se înlocuiesc cu cuvintele "în mod regulat (la un interval nu mai mic de un an) şi nu are datorii la plata impozitelor şi taxelor în buget".
    4. La articolul 113, alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul neîndeplinirii de către acesta a cerinţelor stabilite la art.112 alin.(3) şi art.115 alin.(1)."
    5. La articolul 114 alineatul (2), cifra "50000" se înlocuieşte cu cifra "100000".
    Art.IV. - Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) În anul 2002, prevederile titlului III al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2002.";
după alineatul (7) se introduce un nou alineat (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată aporturile nebăneşti care se depun pînă la 1 ianuarie 2004 în capitalul social al cooperativelor agricole de prestări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător.";
    alineatele (8) şi (9) devin alineatele (9) şi (10).
    Art.V. - Titlul IV al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.992), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 122 litera b), cuvintele "valoarea de piaţă a mărfii" se înlocuiesc cu cuvintele "valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.".
    2. Articolul 123 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit.c) achită accizele concomitent cu achitarea taxei de licenţă pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, conform cotei stabilite în anexa la prezentul titlu."
    3. La articolul 125:
    după  alineatul  (1) se introduce un nou alineat (2), cu  următorul  cuprins:
    "(2) Dacă  suma accizului  achitată  la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz, diferenţa se reportează la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.";
    alineatele (2)-(5) devin alineatele (3)-(6).
    4. La anexă:
    poziţia tarifară  "220820" va avea următorul cuprins:
    "220820   rachiu de vin de struguri     litru                  
                     sau de tescovină  de         alcool     0,09 lei/%
                     struguri (divin)    absolut    vol/litru";
    poziţiile tarifare "ex.220820294" şi "ex.220820894" se exclud.
    Art.VI. - La articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare, alineatul (10) va avea următorul  cuprins:
    "(10) În anul 2002 se interzice plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimurile vamale depozit vamal liber, admitere temporară şi perfecţionare activă."
    Art.VII. - La articolul 30 litera g) din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu  privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), textul "şi care se exceptează de la impozitul pe beneficiu" se exclude.
    Art.VIII. - La articolul 8 din Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu  privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.169),  litera c)  se exclude.
    Art.IX. - La articolul 37 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.106-108, art.765), cu  modificările ulterioare, alineatul (10) se exclude.
    Art.X. - La articolul 18 alineatul (4) din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.154-156, art.1156), cu  modificările ulterioare:
    litera a) se exclude;
    literele b)-d) devin literele a)-c).
    Art.XI. - Articolul 63 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.49-50, art.237) va avea următorul cuprins:
    "Articolul 63. Particularităţile impunerii fiscale a operaţiilor
                         dintre cooperativă şi membrii ei
    Particularităţile impunerii fiscale a operaţiilor dintre cooperativă şi membrii ei se stabilesc în conformitate cu Codul fiscal."
    Art.XII. - Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii  bugetului de stat pe anul 2002.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 16 noiembrie 2001.
    Nr. 646-XV.