LPC178/2003
ID intern unic:  312161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  17.04.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Publicat : 09.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 082     art Nr : 383     Promulgat : 29.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 5 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea menţiunilor, se efectuează în limba moldovenească. Certificatele de stare civilă se îndeplinesc în limba moldovenească, iar la cererea solicitantului - într-o altă limbă, în conformitate cu Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova."
2. Articolul 62 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Pot cere anularea sau recunoaşterea nulităţii actelor de stare civilă persoanele interesate, oficiile stare civilă sau Direcţia principală stare civilă care au identificat necesitatea de anulare sau de recunoaştere a nulităţii actului respectiv."
3. La articolul 70, după textul "se comunică" se introduce textul "de către organele emitente respective,".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 17 aprilie 2003.
Nr. 178-XV.