RMO121/2003
ID intern unic:  314127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 121
din  17.06.2003
R E C T I F I C A R E
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121-122     art Nr : 30
Registrul cecurilor de călătorie vîndute conform Anexei nr. 4, Procesul-verbal pentru bancnote în valută străină suspecte de a fi false din Anexa nr. 5, Raportul privind operaţiunile de schimb valutar din Anexa nr. 7, Raportul privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel din Anexa nr. 8, Avizul conform Anexei nr. 9 din Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96, art. 136 din 30.05.2003 vor avea următoarele variante:
Anexa Nr.4
la Regulamentul nr.10018-20
            
    _______________________________
                (Numele şi prenumele funcţionarului)
    ___________________________
             (Denumirea instituţiei)
    _____________________________
    (adresa)
    _____________________________
                (codul fiscal)
    Numărul de identificare (de uzină) al MCC ___________________________
    Numărul de înregistrare al MCC atribuit _____________________________
    de Inspectoratul Fiscal ___________________________

REGISTRUL
______________________________________________
                                                                                                                                       (denumirea registrului)
    la"__"__________20_

Denumirea valutei străine eliberate:-în numerar; -în cecuri de călătorie (se indică valuta cecurilor de călătorie, denumirea cecurilor (VISA, etc.), numerele, seriile); Suma   primită de lei moldo-veneşti Suma plăţii suplimen-tare obligatorii (în lei moldove-neşti) Suma comisi-oanelor (în lei moldo-veneşti) Cursul de vînzare Suma elibe-rată de valută străi-nă Numărul buletinului de schimb valutar (bonului de casă) Nume-le şi prenu-mele clientu-lui*
Cantitatea unităţilor cotate Rata de schimb
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
TOTALIZARE                
                 
Total lei moldoveneşti primiţi                

Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile ___________________________
(semnătura)
Calculul verificat de contabilul-şef (contabil) __________________________
* Se completează în cazul efectuării operaţiunii de schimb valutar, suma căreia este egală sau depăşeşte
echivalentul a 500 dolari SUA
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.283 din 21.11.2002]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.334 din 02.11.2000]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.BNM nr.265 din 07.09.2000]
[Anexa nr.4 modificată prin Supl. BNM nr.l din 31.10.94]
________________________________________
       (denumirea băncii/casei de schimb valutar)
PROCES-VERBAL
pentru bancnote în valută străină suspecte de a fi false
Încheiat astăzi ___________________________
                                       (data)
la ____________________________________
          (denumirea băncii/casei de schimb valutar)
din _____________________________________________
                    (localitatea)
persoana ________________________________________
                                 (numele, prenumele)
cu adresa la domiciliu ________________________________
buletin de identitate _________________, eliberat _____________________________,
                              (nr., seria)                                        (unde, cînd)
a prezentat bancnota cu valoarea nominală __________________ suspectă de a fi falsă.
Caracteristicele bancnotei suspecte de a fi falsă:
(se completează după necesitate)
- seria şi numărul ____________________________________
- calitatea reproducerii _________________________________
- filigranul ___________________________________________
- fir de siguranţă ______________________________________
- fibre color _________________________________________
- fibre fluorescente _____________________________________
- elemente de suprapunere _______________________________
- imprimare de cerneală fluorescentă __________________________
_______________________________    ______________________________
(semnătura casierului băncii/casei de schinb valutar)      (semnătura persoanei)
[Anexa nr.5 în redacţia Hot. BNM nr.201 din 26.07.99]
Anexa Nr.7
la Regulamentul nr.10018-20
    codul formularului 04006/1

    Codul machetei Periodicitatea Tipul formularului Nr. corect
      2    

    Codul instituţiei
    __________________________________
    denumirea institutiei                                                Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare
    __________________________________          după perioada gestionară
    adresa
    ___________________________________
    numărul şi data licenţei BNM
RAPORT
privind operaţiunile de schimb valutar efectuate
pentru luna ___________ 20__

Capi-tol Arti-col Subarti col Codul valutei Denumirea indicatorilor Volumul în luna gestionară Volumul cumulativ de la începutul anului
Cumpărări (încasări de valută străină) Vînzări (plăţi în valută străină) Cumpărări (încasări de valută strălnă) Vînzări (plăţi în valută străină)
Valută străină Echivalentul în lei mold Valută străină Echivalentul în lei mold Valută străină Echivalentul în lei mold Valutăstrăină Echivalentul în lei mold
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8
1       Operaţiunile de schimb valutar                
  1     Operaţiuni de schimb valutar cu persoanele fizice: X X X X X X X X
  1 1   - În numerar: X X X X X X X X
  1 1 840 Dolari SUA                
  1 1 ... ...                
  1 2   - cu cecuri de călătorie: X X X X X X X X
  1 2 840 Dolari SUA                
  1 2 ... ...                
  1 3   - prin intermediul cardurilor: X X X X X X X X
  1 3 840 Dolari SUA                
  1 3 ... ...                
  2     Operaţiuni de schimb valutar cu dealerul autorizat X X X X X X X X
  2 1 840 Dolari SUA                
  2 1 ... ...                
9 9 9 999 Cifra de control                


Capitol Codul valutei Denumirea indicatorilor În casă În cont /conturi
Valută străină Echivalentul în lei mold Valută străină Echivalentul în lei mold
A B C 1   2 3 4
2   Soldurile la sfîrşitul lunii în lei moldoveneşti şi în valută străină ale casei de schimb valutar X X X X
  498 Lei moldoveneşti X   X  
  840 Dolari SUA        
  ... ...        
9 999 TOTAL X   X  

    Conducătorul instituţiei _______________________________
    Contabil-şef _____________________________________.L.Ş.
    Data perfectării "_____"  ________________________ 20 __
    Executorul şi numărul telefonului _________________________
    _________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr. 22);
2. HCA al BNM nr. 265 din 07.09.2000
Anexa Nr.8
la Regulamentul nr.10018-20
    codul formularului 04007/1

    Codul machetei Periodicitatea Tipul formular. Nr. corect
Codul fiscal     2    

    __________________________________
    denumirea întreprinderii                                   Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a
    __________________________________    lunii următoare după perioada gestionară
    adresa întreprinderii
RAPORT
privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel
pentru luna ___________ 20__

Capi-tol Arti-col Codul valutei Denumirea indicatorilor Volumul în luna gestionară Volumul cumulativ de la începutul anului
în valută străină echivalentul în lei mold. în valută străină echivalentul în lei mold.
A B D E 1 2 3 4
1     S-a cumpărat valută străină de la persoane fizice        
1 1   a) numerar X X X X
1 1 840 dolari SUA        
1 1 ... ...        
1 2   b) cecuri de călătorie X X X X
1 2 840 dolari SUA        
1 2 ... ...        
2     S-a primit valută străină de la persoane fizice nerezidente pentru servicii X X X X
2 1   a) numerar X X X X
2 1 840 dolari SUA        
2 1 ... ...        
2 2   b) cecuri de călătorie X X X X
2 2 840 dolari SUA        
2 2 ... ...        
3     S-a predat spre vînzare la bancă/bănci X X X X
3 1   a) numerar X X X X
3 1 840 dolari SUA        
3 1 ... ...        
3 2   b) cecuri de călătorie X X X X
3 2 840 dolari SUA        
3 2 ... ...        
9 9 999 Cifra de control        

    Conducător ________________________________
    Contabil-şef _______________________________L.Ş.
    Data perfectării "___" ___________________ 20 __
    Executorul şi numărul telefonului _________________________
    __________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr. 22);
2. HCA al BNM nr. 265 din 07.09.2000
Anexa Nr.9
la Regulamentul nr.10018-20
___________________          nr.   din _____________(anul)
Denumirea băncii
                Băncii Naţionale a Moldovei
                Direcţiei Control Vamal
AVIZ
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţa Dvs. despre deschiderea casei pentru schimbul valutei, precum şi vă informăm asupra următoarelor:

1. Adresa, la care se situează casa pentru schimbul valutei:  
2. Numerele de telefoane:  
3. Locul amplasării casei:  
4. Tipul încăperii casei pentru schimbul valutei:  
5. Utilaj tehnic, materiale informative şi de altă natură ale casei pentru schimbul valutei:  

    Conducător ___________  ______________________________
                         (semnătura)                         (numele şi prenumele)
    Locul ştampilei
    _________________________________________
NOTĂ:
1. La punctul 3 se indică locul concret al amplasării casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în încăperi, edificii ale băncilor, magazinelor, gărilor, etc.
2. La punctul 4, banca indică tipul încăperii casei pentru schimbul valutei:
- este (nu este) capitală;
- este amplasată (nu este amplasată) în edificii capitale.
3. La punctul 5 banca indică mijloacele tehnice, materiale informative şi de altă natură, necesare la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice
[Anexa nr.9 introdusă prin Hot. BNM nr.136 din 28.05.99]