LPC200/2005
ID intern unic:  312192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 200
din  28.07.2005
cu privire la modificarea şi completarea
Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 569
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Persoane afiliate ale societăţii sînt persoanele fizice şi juridice recunoscute ca afiliate societăţii conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare."
la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) deţinerii unei poziţii de control în conformitate cu Legea privind piaţa valorilor mobiliare;"
2. Articolul 12:
la alineatul (3), cuvintele "înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare" se exclud;
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Acţiunile autorizate spre plasare şi acţiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
alineatele (4)-(9) devin alineatele (5)-(10).
3. Articolul 13 se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Înstrăinarea acţiunilor de tezaur achiziţionate sau răscumpărate de către societate se efectuează la preţul lor de piaţă, dar nu mai mic decît cel de achiziţionare sau răscumpărare."
4. La articolul 43, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "Termenul de subscriere la acţiuni este de cel puţin 30 de zile calendaristice de la data publicării avizului."
5. Articolul 44:
la alineatul (4), după cuvîntul "majoritatea" se introduce cuvîntul "voturilor";
la alineatul (5), cuvintele "de asemenea" se exclud.
6. La articolul 47 alineatul (3):
litera a) se exclude;
literele b)-g) devin literele a)-f).
7. Articolul 50  se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Chestiunea privind aprobarea claselor şi numărului de acţiuni autorizate spre plasare se expune într-un punct separat al ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor."
8. Articolul 53:
la alineatul (2), textul "alin. (4)" se substituie prin textul "alin. (3)";
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), cu următorul cuprins:
"(6) În cazul în care nici un organ de conducere al societăţii nu este în posibilitate, în condiţiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor, aceste atribuţii se exercită de către acţionarii care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi care au convenit asupra convocării acesteia."
alineatele (6)-(13) devin alineatele (7)-(14).
9. Articolul 55:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor cu prezenţa acestora:
a) în conformitate cu prevederile statutului societăţii, va fi expediată fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal de acţiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală şi/sau va fi publicată în organul de presă indicat în statutul societăţii de către societăţile pe acţiuni de tip închis;
b) va fi expediată fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal de acţiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală şi va fi publicată în organul de presă indicat în statutul societăţii  de către societăţile pe acţiuni de tip deschis."
la alineatul (5), după cuvintele "adunării generale ordinare" se introduc cuvintele " , iar la ţinerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea şi nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice înainte de ţinerea ei".
10. La articolul 58, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Adunarea generală a acţionarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acţionari care deţin cel puţin o treime din acţiunile cu drept de vot ale societăţii."
11. Articolul 59 se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Adunarea generală a acţionarilor se desfăşoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acţionarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie  respectarea prevederilor prezentei legi privind modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor."
12. Articolul 66:
la alineatul (12) litera c), textul "alin. (4)" se substituie prin textul "alin. (3)";
la alineatul (13), textul "alin. (11)" se substituie prin textul "alin. (12)".
13. La articolul 68 alineatul (7), cuvintele "de membrii consiliului în unanimitate" se substituie prin cuvintele "în unanimitate de membrii aleşi  ai consiliului".
14. Articolul 71:
la alineatul (3), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie persoană cu studii financiare, contabile sau de auditor."
la alineatul (7), cuvintele "contabililor-experţi" se substituie prin cuvintele "auditorilor".
15. La articolul 73 alineatul (5), litera a) se completează în final cu cuvintele " , dacă actele normative nu prevăd altfel".
16. Articolul 76 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Valoarea de piaţă a acţiunilor se determină la momentul apariţiei evenimentului conform căruia societatea are dreptul de a achiziţiona acţiunile plasate şi/sau acţionarii au dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor lor. Valoarea de piaţă a acţiunilor se determină în baza preţului mediu ponderat înregistrat la bursa de valori în ultimele 6 luni, iar în lipsa acestuia, în baza estimării valorii lor efectuate de o societate licenţiată."
17. La articolul 77 alineatul (3), cuvintele "în termen de o lună" se substituie prin cuvintele "în termen de 15 zile calendaristice".
18. Articolul 79 alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) Acţionarul nu este în drept să ceară răscumpărarea acţiunilor ce îi aparţin în cazul în care se ia hotărîrea de lichidare a societăţii."
19. La articolul 84, alineatele (4), (5) şi (11) vor avea următorul cuprins:
"(4) Persoana care a achiziţionat direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele sale afiliate un important pachet de acţiuni ale societăţii deschise este obligată, în termen de 10 zile calendaristice de la data achiziţionării lui, să publice o informaţie despre aceasta în  organul de presă indicat în statutul societăţii.
(5) Persoana care a achiziţionat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acţiuni cu drept de vot ale societăţii deschise este obligată să propună celorlalţi acţionari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acţionarilor a achiziţionării acţiunilor, ca aceştia să îi vîndă acţiunile cu drept de vot pe care le deţin, dacă legislaţia nu prevede altfel."
"(11) Pînă la îndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (5), proprietarul a mai mult de 50% din volumul total de acţiuni cu drept de vot ale societăţii deschise, împreună cu persoanele sale afiliate, are dreptul la vot la adunarea generală a acţionarilor în limita a 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii."
20. La articolul 91 alineatul (1), textul "15 martie" se substituie prin textul "10 aprilie".
21. Articolul 93 se completează în final cu alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) Hotărîrea privind reorganizarea societăţii se prezintă Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare îşi pierde valabilitatea."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Marian  LUPU

Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.200-XVI.