LPC236/2003
ID intern unic:  312243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 236
din  05.06.2003
pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului
administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 517
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la noţiunea "instanţa de contencios administrativ", textul: "judecătoriile de sector şi municipale, colegiile sau completele de contencios administrativ ale tribunalelor, colegiul de contencios administrativ al Curţii de Apel" se înlocuieşte cu textul: "judecătorii,  colegiile sau completele de contencios administrativ ale curţilor de apel";
noţiunea "autoritate publică" se completează în final cu textul: " , inclusiv persoanele care prestează servicii notariale".
2. Articolul 5 litera b) va avea următorul cuprins:
"b) Guvernul, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului şi primarul -  în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;"
3. Articolul 6:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Competenţă de judecare  a acţiunilor în contenciosul  administrativ au:
a)  judecătoriile;
b)  curţile de apel;
c)  Curtea Supremă de Justiţie."
la alineatul (2), cuvintele "la tribunale, la Curtea de Apel" se înlocuiesc cu cuvintele "la curţile de apel";
la alineatul (3), cuvintele "În tribunalele" se înlocuiesc cu cuvintele "În curţile de apel";
la alineatul (4), cuvintele "În judecătoriile de sector şi municipale" se înlocuiesc cu cuvintele "În judecătorii".
4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Articolul 7. Competenţa judecătoriilor
(1) Judecătoriile examinează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului, comunei sau oraşului pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi  serviciilor menţionate  şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care prestează servicii publice.
(2) În baza legislaţiei cu privire la  administraţia publică locală, judecătoriile soluţionează cererile  privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local.
(3) În baza legislaţiei electorale, judecătoriile soluţionează contestaţiile în materie electorală, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe judecătoreşti.
(4) Judecătoriile judecă litigiile cu   privire la  refuzul organelor notariale de a îndeplini anumite acte notariale, precum  şi verifică legalitatea actelor notariale îndeplinite, cu excepţia cazurilor cînd între persoanele interesate apare un litigiu de drept privat ce decurge din actul notarial contestat, situaţie în care cauza se examinează în ordinea acţiunii civile."
5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Articolul 8. Competenţa curţilor de apel
(1) Curţile de apel examinează în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de  autorităţile  publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de serviciile publice desconcentrate, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi serviciilor menţionate, precum şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autorităţilor publice, care prestează servicii publice.
(2) În baza legislaţiei cu privire la  administraţia publică locală, curţile de apel soluţionează cererile  privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului raional.
(3) În afară de litigiile enumerate în alin.(1) şi (2), Curtea de Apel Chişinău, ca instanţă de contencios administrativ, judecă în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile publice autonome constituite de către autorităţile publice centrale şi de funcţionarii publici din cadrul acestor organe.
(4) În condiţiile Codului electoral, Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale cu privire la încălcarea legislaţiei electorale.
(5) Verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice centrale ale Găgăuziei ţine de competenţa Curţii de Apel Comrat.  
(6) Prin lege, curţilor de apel li se pot  atribui spre judecare în primă instanţă şi alte categorii de cauze.
(7) Ca instanţe de recurs, curţile de apel judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de judecătorii."
6. Articolul 9 se exclude.
7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Articolul 10. Competenţa Curţii Supreme de Justiţie
(1)  Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă:
a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual adoptate şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, prin care sînt lezate  drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în afara actelor  exceptate de la controlul  judecătoresc;
b) verifică legalitatea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de lege.
(2) Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie i se pot atribui spre judecare în primă instanţă şi alte categorii de cauze.
(3) Ca instanţă de recurs, Curtea Supremă de Justiţie judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, precum şi alte recursuri date prin lege în competenţa sa."
8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Articolul 11. Competenţa jurisdicţională teritorială
Acţiunile de  contencios administrativ se înaintează în judecătoriile sau  curţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor cînd prin lege este stabilită o altă competenţă."
9. La articolul 12:
alineatul (2)  se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Conflictul de competenţă dintre judecătorii şi colegiile sau completele de contencios administrativ ale curţilor de apel se soluţionează de Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie."
alineatul (5) se exclude.
10. Articolul 25  alineatul (1)  se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
"c) admite acţiunea şi constată circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului local sau a consiliului  raional, după caz."
11. Articolul 30 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Hotărîrile irevocabile ale instanţei de contencios administrativ pot fi contestate în condiţiile Codului de procedură civilă."
12. La articolul 34 alineatul (6), cuvintele "la tribunale, la Curtea de Apel" se înlocuiesc cu cuvintele "la curţile de apel".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 5 iunie  2003.
Nr. 236-XV.