LPC448/2004
ID intern unic:  312471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 448
din  30.12.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 20-23     art Nr : 71
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 162 alineatul unu, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "organele autorizate prin lege", iar cuvintele "a întreprinderilor" se exclud.
    2. La articolul 2316 alineatul doi, cuvintele "de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "a Departamentului Tehnologii Informaţionale".
    Art.II. - Articolul 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Sînt scutite de plata taxei de stat organele fiscale - pentru efectuarea acţiunilor legate de gaj (înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul gajului bunurilor mobile, furnizarea oricărei alte informaţii privind înregistrarea gajului), în cazul gajului legal."
    Art.III. - La articolul 28 alineatul (1) litera c) din Legea patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.1013), cu modificările ulterioare, cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat" se substituie prin cuvintele "organul fiscal".
    Art.IV. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu punctul 30), cu următorul cuprins:
    "30) Datorie compromisă - creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care:
    a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
    b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;
    c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau întreprinderea individuală nu are, în  decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de  bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;
    d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile  acesteia;
    e) persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau fondatorii întreprinderii  individuale, care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă;
    f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al Departamentului  de executare a deciziilor judecătoreşti (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de  legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă.
    Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii."
    2. La articolul 7 alineatul (5), cuvintele "reşedinţa de bază" se substituie prin cuvintele "sediul central prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi", iar cuvintele "reşedinţa filialelor" se substituie prin cuvintele "sediul filialelor".
    3. Articolul 8:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele "organele fiscale, la locul de evidenţă," se substituie prin cuvintele "inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a  impozitelor şi taxelor locale";
    la literele b) şi f), cuvintele "organelor fiscale" se substituie prin cuvintele "organelor cu atribuţii de administrare fiscală";
    la litera c), cuvintele "organele fiscale" se substituie prin cuvintele "organele cu atribuţii de administrare fiscală";
    la litera g), după cuvintele "în modul stabilit" se introduc cuvintele "de legislaţie", iar cuvintele "organelor fiscale" se substituie prin cuvintele "organelor cu atribuţii de administrare fiscală";
    alineatul (2):
    la litera c), cuvintele "organelor fiscale" se substituie prin cuvintele "organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale", iar cuvintele "(declaraţii fiscale, calcule şi alte documente)" se exclud;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate;"
    la litera f), cuvintele "fiscale şi ale altor organe învestite cu funcţii de control documentele contabile, dările de seamă, declaraţiile fiscale, calculele" se substituie prin cuvintele "cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale", iar cuvintele "şi în fondurile extrabugetare" se  exclud;
    la litera g), cuvintele "fiscale şi ale altor organe învestite cu funcţii de control" se substituie prin cuvintele "cu atribuţii de administrare fiscală", iar cuvintele "şi fondurile extrabugetare" se exclud;
    la litera j), cuvintele "organele fiscale" se substituie prin cuvintele "organele cu atribuţii de administrare fiscală".
    4. La articolul 9, cuvintele "şi în fondurile extrabugetare" se exclud, iar cuvîntul "cercetare" se substituie prin cuvîntul "urmărire".
    5. Articolul 10:
    în titlu şi la alineatele (1) şi (2), cuvîntul "fiscale" se substituie prin cuvintele "cu atribuţii de administrare fiscală";
    la alineatul (1), cuvintele "prezentul cod şi alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta" se substituie prin cuvintele "legislaţia Republicii Moldova  şi tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte".
    6. Articolul 11:
    la alineatul (2), cuvintele "organul fiscal" se substituie prin cuvintele "organul cu atribuţii de administrare fiscală", iar cuvintele "conform deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau a instanţei de judecată" se substituie prin cuvintele "în conformitate cu legislaţia";
    la alineatul (3), cuvintele "restituie contribuabilului suma supraplăţii" se substituie prin cuvintele "perfectează materialele pentru a restitui contribuabilului suma plătită în plus".
    7. La articolul 24, alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    "(12) Deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale se  permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor."
    8. La articolul 58 alineatul (1), cuvintele " , asocierea, divizarea, separarea" se substituie prin cuvintele "(contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea)".
    9. Articolul 81:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele "următoarele plăţi" se exclud;
    la litera a), după cuvîntul "reţinute" se introduc cuvintele "de la ei";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă trecerile în cont, la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin.(1) lit.a) şi c), depăşesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art.15, organul fiscal efectuează stingerea obligaţiei fiscale prin compensare - conform art.175 şi, după caz, restituirea la cont -  conform art.176."
    10. La articolul 84, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central transferă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau al subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai filialei şi/sau ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de filială conform datelor din evidenţa financiară a  acesteia pe anul precedent."
    11. Articolul 92 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 92. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea
                          către organele fiscale şi contribuabili a documentelor  privind plăţile
                           şi/sau impozitele reţinute
    (1) Impozitul reţinut conform art.88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
    (2) Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin.(3), pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
    (3) Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88, 89 alin.(1), art.90 şi 91 vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în  care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi  suma totală a plăţii şi  a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.89 alin.(2) şi art.90 alin.(2) lit.a), precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.
    (4) Persoanele indicate la alin.(3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma  scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.
    (5) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor stabileşte în instrucţiunile sale lista şi forma documentelor solicitate conform prezentului articol, precum şi modul de completare a acestora."
    12. La articolul 93 punctul 6), cuvintele "import de mărfuri, import de servicii," se exclud.
    13. La articolul 96, la alineatul (1), care devine alineat unic, la litera b) prima liniuţă, cifra "190110000," se exclude.
    14. La articolul 97 alineatul (4), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Prevederile prezentului articol nu se referă la cazurile cînd se efectuează livrări de mărfuri şi servicii pentru care preţurile sînt stabilite (reglementate) de  stat, precum şi la cazul vînzării la licitaţie a bunurilor debitorilor, în contul stingerii restanţelor acestora."
    15. La articolul 101 alineatul (5), textul "sau ce urmează a fi achitată prin intermediul contului de decontare" se substituie prin textul "prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate  cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125".
    16. Articolul 102:
    la alineatul (1), cuvîntul "furnizorilor", în ambele cazuri, se substituie prin cuvintele "furnizorilor plătitori ai T.V.A.";
    la alineatele (2) şi (3), după cuvintele "se raportează la" se introduc cuvintele "consumuri sau la";
    la alineatul (4), cuvintele "rezultatele activităţii" se substituie prin cuvintele "cheltuielile perioadei".
    17. Articolul 103 alineatul (1):
    la punctul 2), după cifra "160210001," se introduce cifra "190110000,";
    la punctul 4), textul "lucrările de construcţie a caselor de locuit, efectuate cu atragerea mijloacelor bugetare de toate nivelurile şi a fondurilor extrabugetare cu destinaţie specială, cu condiţia că mijloacele respective constituie nu mai puţin de 40% din valoarea acestor lucrări; lucrările efectuate în perioada de realizare a programelor (proiectelor) social-economice cu  destinaţie specială în domeniul construcţiei caselor de locuit;" se exclude;
    la punctul 6), cuvintele "membrii colegiului de avocaţi" se substituie prin cuvintele "avocaţi şi notari".
    18. Articolul 104:
    la litera a), cuvintele "precum şi serviciile în aeroporturi aferente aeronavelor în trafic internaţional" se substituie prin cuvintele "precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a  aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional";
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) lucrările de construcţie a caselor de locuit, inclusiv a celor construite cu aplicarea metodei de creditare ipotecară, incluse în programele (proiectele) social-economice cu destinaţie specială în  domeniul construcţiei caselor de locuit, aprobate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;"
    19. La articolul 119 punctul 5), cuvintele "de mînă" se exclud.
    20. La articolul 126 alineatul (1), după cuvintele "certificatul de acciz" se introduc cuvintele "de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,".
    21. Articolul 129:
    punctul 8) se completează în final cu propoziţia: "În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală."
    punctele 13) şi 19) vor avea următorul cuprins:
    "13) Restanţă - sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii."
    "19) Secret fiscal - orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de  administrare fiscală, inclusiv informaţia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislaţiei fiscale."
    articolul se completează cu punctul 20), cu următorul cuprins:
    "20) Conducere a  organelor vamale - directorul general al Departamentului Vamal (vicedirectorii acestuia), şefii birourilor vamale (şefii adjuncţi ai acestora)."
    22. Articolul 131 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Organele cu atribuţii de administrare fiscală sînt obligate şi în drept să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret:
    a) funcţionarilor fiscali şi persoanelor cu funcţie de răspundere ale  autorităţilor publice, în ale căror atribuţii intră exercitarea controlului asupra  respectării legislaţiei fiscale - în scopul îndeplinirii de către ei a funcţiilor de serviciu;
    b) instituţiilor de drept - despre încălcările fiscale;
    c) instanţelor de judecată - în scopul examinării cazurilor ce ţin de  competenţa acestora;
    d) organelor fiscale ale altor ţări, în conformitate cu tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova  este parte;
    e) personalului Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administraţiei publice  locale - exclusiv în scopul perfecţionării politicii fiscale şi elaborării bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    f) autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, la solicitarea acestora, precum şi mijloacelor de informare în masă - exclusiv despre încălcarea legislaţiei fiscale, dacă acest fapt nu este în detrimentul intereselor legale ale organelor de  drept şi ale celor judiciare."
    23. Articolul 133:
    alineatul (1):
    la litera h), textul "autorităţilor publice prevăzute la art.131 alin.(1)" se substituie prin textul "organelor vamale şi serviciilor de colectare a  impozitelor şi taxelor locale";
    alineatul se completează cu litera m), cu următorul cuprins:
    "m) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţie."
    alineatul (2) se completează cu literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) examinează contestaţii, cereri prealabile şi emite decizii asupra lor;
    j) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţie."
    24. La articolul 134 alineatul (1) litera a), textul "autorităţile publice prevăzute la art.131 alin.(1)" se substituie prin textul "organele vamale şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale".
    25. Articolul 136:
    la litera g), cuvîntul " , inclusiv" se exclude;
    la litera h), după cuvîntul "contribuabilului," se introduc cuvintele "în care se indică destinaţia certificatului,";
    literele m) şi p) se exclud, iar literele n), o), r) şi s) devin, respectiv, literele m), n), o) şi p).
    26. La articolul 146, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Postul fiscal se creează de organul fiscal în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la  stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de  administrare fiscală."
    27. La articolul 147:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Organul fiscal colaborează cu alte autorităţi publice, în limita atribuţiilor prevăzute de legislaţia fiscală, şi elaborează indicaţii metodice în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale, conform legislaţiei în vigoare."
    la alineatul (5), cuvîntul "ei" se substituie prin cuvîntul "lui".
    28. La articolul 148, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele " , conform modelului şi normelor stabilite de Guvern".
    29. Articolul 157:
    la alineatul (1), după cuvintele "în timpul controlului," se introduc cuvintele "de a aplica majorări de întîrziere (penalităţi),", iar litera "u)" se substituie prin litera "t)";
    la alineatul (2), litera "o)" se substituie prin cuvintele " , cu excepţia aplicării majorării de întîrziere (penalităţii),".
    30. Articolul 158:
    la litera a), expresia " , m) şi p)" se exclude;
    la litera b), cuvintele " , a obligaţiilor fiscale" se substituie prin cuvintele "ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciul respectiv şi evidenţa acestor obligaţii fiscale";
    la litera e), litera "n)" se substituie prin litera "m)".
    31. La articolul 160 alineatul (2), cuvintele "Aceasta este obligată" se substituie prin cuvintele "Acesta este obligat".
    32. La articolul 163 alineatul (6), cuvintele "adeverinţei de naştere" se substituie prin cuvintele "certificatului de naştere sau al altui act de identitate".
    33. La articolul 171, alineatul (4) se completează în final cu textul: "Autorităţile administraţiei publice locale din satele şi comunele în care nu  există instituţii financiare sau subdiviziuni ale acestora pot stabili pentru serviciul  de colectare a impozitelor şi taxelor locale şi pentru operatorii de poştă o altă periodicitate de vărsare la buget a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe  săptămînă."
    34. Articolul 173 se completează în final cu textul: "Stingerea obligaţiei fiscale în urma survenirii termenelor de prescripţie se face în baza unei decizii scrise a conducerii organelor cu atribuţii de administrare fiscală care  administrează obligaţia fiscală respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a  impozitelor şi taxelor locale - în baza deciziei adoptate de către consiliul local."
    35. La articolul 174 alineatul (4), cuvintele "organului fiscal" se substituie prin cuvintele "organului cu atribuţii de administrare fiscală care administrează obligaţia fiscală respectivă", iar în final alineatul se completează cu propoziţia: "În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, decizia se adoptă de către consiliul local."
    36. La articolul 175 alineatul (3), după cuvintele "termen de" se introduc cuvintele "pînă la".
    37. Articolul 176:
    la alineatul (2), cuvintele "Restituirea sumei" se substituie prin cuvintele "Cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei";
    la alineatul (3), după cuvintele "organul fiscal" se introduc cuvintele "sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Calculul dobînzii, efectuat şi prezentat de către contribuabil organului cu atribuţii de administrare fiscală respectiv, se verifică şi se  aprobă de conducerea acestui organ şi se anexează la dispoziţia de plată trezorerială care prevede plata dobînzii. În cazul impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, dispoziţia trezorerială va fi întocmită de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobînzii se va efectua din bugetul în care au fost vărsate impozitele şi taxele respective."
    38. La articolul 179 alineatul (2), textul "prin compensare, în modul  stabilit de prezentul titlu" se substituie prin textul "conform succesiunii stabilite la alin.(1)".
    39. Articolul 180:
    la alineatul (3):
    litera b) se exclude;
    litera c) devine litera b);
    alineatul se completează cu o nouă literă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
    "c) altor circumstanţe prevăzute de legislaţie."
    la alineatul (5), după cuvintele "sau eşalonarea" se introduce textul " , cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c),";
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele " , iar pentru întreaga perioadă de amînare sau eşalonare se calculează majorări de întîrziere";
    la alineatul (8), cuvintele " , iar acţiunile începute se suspendă" se exclud.
    40. La articolul 185:
    alineatul (3) se completează cu textul: "În cazul reorganizării persoanei, drepturile şi obligaţiile ei trec la întreprinderea nou-creată. Înainte de a se reorganiza, întreprinderea va înştiinţa despre aceasta organul fiscal, în raza căruia se află, pentru efectuarea unui control fiscal şi determinarea volumului de  drepturi şi obligaţii succesoare ale persoanei nou-create.";
    la alineatul (6), cuvîntul "fuziunea" se substituie prin cuvîntul "contopirea", iar cuvîntul "fuzionate" se substituie prin cuvîntul "contopite";
    la alineatul (7), cuvîntul "asociere" se substituie prin cuvîntul "absorbţie", iar cuvintele "la care s-a asociat prima" se substituie prin cuvîntul "absorbantă".
    41. La articolul 190 alineatul (5), cuvintele "ţine şi de" se substituie prin cuvintele "ţine de".
    42. La articolul 193:
    litera a) se completează în final cu textul " , ţinîndu-se cont de prevederile art.252";
    articolul se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
    "d) contribuabilul nu se află în proces de lichidare (dizolvare) sau de  aplicare a procedurilor de depăşire a insolvabilităţii, conform legislaţiei."
    43. La articolul 195, alineatul (3) se completează în final cu textul " , cu excepţia cazurilor prevăzute la art.156 alin.(2) şi la art.157 alin.(2)".
    44. Articolul 197 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul în care în contul bancar al contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor gajate, în limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat."
    45. La articolul 202, alineatul (1) se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) încheierii cu organul fiscal a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale."
    46. La articolul 203:0
    alineatul (3) se completează în final cu textul: "În cazul în care  expertiza, evaluarea şi comercializarea patrimoniului contribuabilului se organizează de către comisia permanentă,  contractele privind expertiza, evaluarea şi vînzarea-cumpărarea patrimoniului se vor încheia de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la decizia comisiei permanente."
    articolul se completează cu alineatul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Prin derogare de la prevederile prezentului articol şi ale art.204, comercializarea patrimoniului sechestrat, în valoare de pînă la 10.000 lei (cu excepţia mijloacelor de transport, a imobilului şi a valorilor mobiliare), se efectuează, prin intermediul unităţilor comerciale, la preţul de sechestru al bunurilor, conform valorii de bilanţ. Modul de ridicare, predare, comercializare a patrimoniului menţionat  şi de  vărsare la buget a sumelor încasate se stabileşte prin instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat."
    47. Articolul 206 alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul "falită" se substituie prin cuvîntul "insolvabilă";
    la litera c), textul "nu a posedat, pe parcursul a 6 ani din ziua apariţiei restanţei," se substituie prin cuvintele "nu posedă";
    la litera d), textul "în decursul a 6 ani de după scadenţa obligaţiei fiscale" se exclude.
    48. La articolul 209:
    alineatul (2) se completează cu literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:
    "f) determină modul de comercializare a patrimoniului sechestrat;
    j) desemnează persoanele concrete care vor efectua expertiza, evaluarea şi comercializarea fiecărui lot de  patrimoniu sechestrat;
    h) în cazul apariţiei litigiului, desemnează un reprezentant pentru apărarea intereselor sale în instanţa de judecată.";
    după alineatul (2) se introduc patru alineate noi, care devin alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins :
    "(3) Comisia permanentă are dreptul:
    a) să verifice îndeplinirea deciziilor sale şi să monitorizeze procesul de  evaluare şi comercializare a patrimoniului sechestrat;
    b) să examineze plîngerile şi contestaţiile privind corectitudinea desfăşurării licitaţiilor de comercializare a patrimoniului sechestrat;
    c) să declare nule rezultatele licitaţiei în cazul constatării unor abateri sau încălcări ale reglementărilor privind pregătirea şi desfăşurarea licitaţiilor, precum şi în cazul în care cumpărătorul nu achită lotul în termenul stabilit. În  aceste cazuri, se va anunţa o nouă licitaţie - cu strigare sau cu reducere.
    (4) Conducerea generală a comisiei permanente este efectuată de preşedintele ei, iar în absenţa acestuia - de vicepreşedinte. Munca organizatorică şi lucrările de  secretariat revin secretarului comisiei permanente, care nu are drept de  vot. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei permanente sînt remuneraţi la locul de muncă de bază, unde li se compensează şi cheltuielile de detaşare aferente activităţii comisiei permanente. Alte cheltuieli efectuate de comisia permanentă sînt suportate de organul fiscal.
    (5) Comisia permanentă se convoacă în şedinţă, în caz de necesitate, la decizia preşedintelui. Şedinţele comisiei permanente sînt deliberative, dacă este prezentă majoritatea membrilor, şi se ţin în mod deschis. Comisia permanentă adoptă decizii prin vot deschis, cu simpla majoritate a voturilor celor prezenţi. Opiniile separate, prezentate de membrii comisiei permanente în scris, se anexează la decizie. Deciziile comisiei permanente se semnează de către preşedintele şedinţei şi secretarul comisiei permanente, intră în vigoare din  momentul aducerii la cunoştinţa publică sau a persoanelor vizate şi sînt executorii.
    (6) Decizia comisiei permanente poate fi atacată în instanţa de judecată în termen de 30 de zile de la data semnării."
alineatele (3)-(6) devin alineatele (7)-(10).
    49. Articolul 214:
    la alineatul (3), cuvintele " , verificarea repetată" se exclud;
    după alineatul (5) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Organele cu atribuţii de administrare fiscală pot efectua controlul fiscal repetat în cazul în care rezultatele controlului fiscal exercitat anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de încălcare fiscală şi, prin urmare, se impune un nou control.
    (7) Controlul fiscal repetat poate fi efectuat în cadrul examinării contestaţiilor împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal şi, în alte cazuri, la decizia conducerii organelor menţionate la alin.(6)."
    alineatele (6) şi (7) devin alineatele (8) şi (9);
    la alineatul (8), cuvintele "încălcări ale legislaţiei fiscale" se substituie prin textul "semne de încălcări fiscale, cînd aceasta este o verificare prin contrapunere, cînd controlul se efectuează la solicitarea organelor de drept şi a celor specificate la art.131 alin.(5), cînd necesitatea a apărut în  urma examinării cazului cu privire la încălcarea legislaţiei fiscale sau în urma examinării contestaţiei".
    50. Articolul 215:
    la alineatul (1), cuvintele "precum şi" se exclud, iar în final se  introduc cuvintele " , precum şi în verificarea altor circumstanţe ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile alineatelor (2) şi (3), în cazul în care depistarea încălcării fiscale este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral, nefiind necesar controlul la faţa locului, funcţionarii fiscali sau persoanele cu funcţie de răspundere ale altor organe cu atribuţii de administrare fiscală pot întocmi actul de control fiscal, cu respectarea prevederilor art.216 alin.(6) şi (8)."
    51. Articolul 216:
    la alineatul (3), cuvintele "încălcări ale legislaţiei fiscale" se substituie prin cuvintele "semne de încălcări fiscale", după cuvintele "organelor de drept" se introduce textul "şi a celor prevăzute la art.131 alin.(5)", iar în final alineatul se completează cu textul " ; cînd necesitatea controlului a apărut în urma examinării cazului cu privire la încălcarea fiscală sau în urma examinării contestaţiei";
    la alineatul (5), după prima propoziţie  se introduce textul: "La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale."
    52. Articolul 224 se exclude.
    53. Titlul capitolului 12 va avea următorul cuprins:
"Capitolul 12
ASIGURAREA STINGERII OBLIGAŢIEI
FISCALE".
    54. La articolul 227, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Stingerea obligaţiei fiscale poate fi garantată prin gaj legal, în conformitate cu legislaţia cu privire la gaj."
    55. La articolul 228 alineatul (2), cuvîntul "stabilit" se substituie prin cuvintele "şi în bugetul stabilite".
    56. La articolul 229:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale  contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele  prevăzute la art.253 alin.(1), (2), (3) şi (6), la art.260 alin.(1), la art.263 alin.(1) şi (2), precum şi în cazurile nestingerii, în termenul stabilit, a  obligaţiei fiscale şi urmăririi datoriei debitoare a contribuabilului restanţier. Organul fiscal nu este în drept de a suspenda operaţiunile la conturile bancare, iar dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă anterior se anulează în cazul adresării contribuabilului în instanţa de judecată."
    alineatul (5) se completează în final cu textul " , permiţînd trecerea la scăderi:
    a) a oricăror sume în contul bugetului;
    b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
    c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul."
    alineatul (8) se completează în final cu cuvintele "şi a contractului de amînare şi eşalonare".
    57. La articolul 230, textul "la art.145, la capitolele 9 şi 15" se  substituie prin textul "la capitolul 9".
    58. Articolul 232:
    la litera b), după cuvintele "persoană fizică" se introduc cuvintele "care nu practică activitate de întreprinzător";
    articolul se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) contribuabilul  persoană fizică care practică activitate de  întreprinzător, a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală."
    59. La articolul 233 alineatul (3), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală a contribuabililor specificaţi la art.232 nu eliberează persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora, dacă există temeiurile respective, de răspundere administrativă, penală sau de altă răspundere prevăzută de legislaţie."
    60. La articolul 234:
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o  reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii:
    a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acţiunile prevăzute la lit.b);
    b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de  întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie;
    c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit.a) şi b).
    În baza documentelor prezentate conform lit.c), autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În  cazul în care, după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute la lit.a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor."
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).
    61. La articolul 236 alineatul (2), propoziţia a doua se exclude.
    62. Articolul 240 se completează cu punctul c), cu următorul cuprins:
    "c) nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale."
    63. La articolul 245:
    în titlu, după cuvîntul "Locul" se introduc cuvintele "şi modul";
    după alineatul unic, care devine alineatul (1), se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Cazul de încălcare fiscală se examinează în regim închis de către autoritatea abilitată să examineze astfel de cazuri, cu condiţia respectării secretului fiscal. Pronunţarea deciziei poate fi publică, la voinţa autorităţii care o adoptă, în cazul în care nu este contestată timp de 30 de zile de la momentul în  care contribuabilul a luat cunoştinţă de această decizie."
    64. La articolul 246, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prezentării unor argumente întemeiate, termenul menţionat la alin.(1) poate fi prelungit cu 30 de zile prin decizia organului abilitat să examineze cazurile de încălcare fiscală, inclusiv în baza demersului argumentat, prezentat de persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală, conform art.243 alin.(2). În aceste cazuri, persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală i se comunică din timp, conform art.243     alin.(1), data examinării cazului."
    65. La articolul 249, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia privind clasarea cazului se pronunţă în cazul în care:
    a) există circumstanţe, prevăzute de prezentul cod, ce exclud sau absolvă de răspundere pentru săvîrşirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale;
    b) este adoptat, conform art.172, un act de anulare a sancţiunii fiscale, sumei impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii);
    c) există, pentru acelaşi fapt, în privinţa persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală, o decizie privind aplicarea unei sancţiuni fiscale şi/sau încasarea sumei impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) ori există o decizie de clasare a cazului;
    d) materialele cazului se transmit conform competenţei, dacă se constată că examinarea acestuia poate fi efectuată cu plenitudine de o altă autoritate abilitată să examineze cazurile de încălcare fiscală."
    66. La articolul 251 alineatul (2), cuvîntul "cercetare" se substituie prin cuvîntul "urmărire".
    67. La articolul 252 alineatul (3), după cuvîntul "benevol" se introduc cuvintele "sau nu a fost constituit gajul legal".
    68. La articolul 253 alineatul (6), după cuvîntul "fiscale" se introduce textul "prin alte metode decît cele prevăzute la art.263".
    69. La articolul 254:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "pentru fiecare caz de  încălcare";
    la alineatul (2), cuvîntul "funcţionarea" se substituie prin cuvîntul "utilizarea", iar în final alineatul se completează cu cuvintele "pentru fiecare caz de încălcare".
    70. Articolul 256:
    la alineatul (5), cuvintele "Deschiderea, modificarea" se substituie prin cuvîntul "Modificarea", iar cuvintele "în termen" se substituie prin cuvintele "ori prezentarea tardivă";
    articolul se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Neprezentarea sau prezentarea tardivă la organul fiscal de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate se sancţionează cu amendă în mărime de 5.000 lei pentru fiecare cont bancar."
    71. La articolul 257:
    titlul se completează în final cu cuvintele "şi a evidenţei în scopuri fiscale";
    la alineatul (3), după textul "art.118 alin.(2) şi (4)" se introduce textul " , precum şi neînregistrarea mărfurilor supuse accizelor în conformitate cu prevederile art.127 alin.(1)";
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, ceea ce face  imposibilă efectuarea controlului fiscal, se sancţionează cu amendă de la 18.000 la 25.000 de lei."
    72. Articolul 259 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la organul fiscal a informaţiei despre înscrierea în  contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont, se sancţionează cu amendă în mărime de 0,1% din  suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere."
    73. La articolul 260:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Neprezentarea dării de seamă fiscale sau prezentarea tardivă a acesteia se sancţionează cu o amendă de 5% din suma impozitului sau taxei care  urmează să fie vărsată la buget şi care trebuie să fie indicată în darea de seamă fiscală menţionată, iar pentru acciz - de 5% din suma accizului care trebuie să fie indicat ca fiind calculat, în cazul în care perioada pentru care nu s-a prezentat darea de seamă fiscală nu depăşeşte o lună, majorîndu-se, în cazul neprezentării ulterioare a dării de seamă fiscale, cu 5% din suma impozitului sau taxei care urmează să fie vărsată la buget şi care trebuie să fie indicată în darea de seamă fiscală menţionată, iar pentru acciz - cu 5% din suma accizului care trebuie să fie indicat ca fiind calculat pentru fiecare lună următoare sau cu o cotă din aceste 5% în cazul în care luna este incompletă. Totodată, în ansamblu, mărimea amenzii nu trebuie să depăşească 25% din suma impozitului sau taxei."
    la alineatul (2), cuvintele "Neprezentarea documentului conform art.92 alin.(3), (4), (5) şi (6) sau prezentarea unui document" se substituie prin cuvintele "Neprezentarea dării de seamă fiscale sau prezentarea dării de seamă fiscale",  cuvintele "document neprezentat" se substituie prin cuvintele "dare de seamă neprezentată", cuvintele "document" şi "documentul" - prin cuvintele "darea de seamă fiscală", iar cuvintele "a fi prezentat" - prin cuvintele "a fi prezentată";
    la alineatul (4), după cuvintele "facturii fiscale" se introduc cuvintele "în termenele prevăzute la art.117";
    la alineatul (5), cuvintele " , încasîndu-se şi accizul" se exclud.
    74. La articolul 261:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Neplata, în termenul şi la bugetul stabilite conform legislaţiei fiscale, a impozitelor şi taxelor, precum şi nevirarea lor în termen şi la bugetul respectiv de către persoanele care le-au încasat sau reţinut se sancţionează cu o amendă de  2% din suma impozitului sau taxei neplătite în termen, dacă termenul neplăţii nu  depăşeşte o lună, majorîndu-se, în cazul neplăţii lor ulterioare, cu 2% din suma impozitului sau taxei neplătite în termen pentru fiecare lună următoare sau cu o  cotă din aceste 2% în cazul în care luna este incompletă. Totodată, în ansamblu, mărimea amenzii nu trebuie să depăşească 24% din suma impozitului sau taxei."
    la alineatul (2), cuvintele "obţinerii licenţei" se substituie prin cuvintele "achitării taxei de licenţă".
    75. La articolul 262 alineatul (1), după cuvîntul "falsificate", în ambele cazuri, se introduc cuvintele "ori nevalabile", iar cuvintele " , cu confiscarea mărfurilor supuse accizului" se exclud.
    76. La articolul 263:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 263. Nerespectarea regulilor de   executare silită a obligaţiei fiscale";
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele "care au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite".
    77. La articolul 277 alineatul (1) litera b), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Pentru bunurile imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, transmise în arendă sau locaţiune, subiecţi ai impunerii sînt arendaşii sau locatarii."
    78. La articolul 284 alineatul (1) litera a), după cuvintele "bunuri imobiliare" se  introduc cuvintele
    " , semănăturile şi plantaţiile multianuale".
    Art.V. - La articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pînă la unificarea şi reglementarea de către Codul fiscal a tuturor impozitelor şi taxelor enumerate la art.6 alin.(5) şi (6) din Codul fiscal, prin  textul "şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta" din Codul fiscal se înţeleg şi actele legislative, alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta referitor la impozitele şi taxele care nu sînt reglementate de titlurile respective ale Codului fiscal, inclusiv actele legislative şi alte acte normative adoptate pînă la punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi actele legislative speciale ce anulează total sau parţial suma impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii ori care modifică termenul de stingere a impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Pe lîngă aceasta, textul respectiv include normele privind impozitarea titularilor patentei de întreprinzător (conform Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător) şi privind perceperea taxei vamale (conform Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal)."
    Art.VI. - La articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu modificările ulterioare, partea întîi din alineatul (6) se completează în final cu textul: "Subiectul impunerii cu T.V.A. care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care  are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la trecerea în cont a  T.V.A. achitate de el pentru mărfurile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se  află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la buget."
    Art.VII. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.4), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum  urmează:
    alineatul (1) se completează în final cu  cuvintele " , dacă prezentul articol nu prevede altfel";
    după alineatul (2) se introduc 6 alineate noi, care devin alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:
    "(3) Determinarea mărimii obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, în limita termenelor de  prescripţie prevăzute la art.264 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă:
    a) pentru impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) - de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    b) pentru sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete - de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    c) pentru sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete - de la data săvîrşirii încălcării fiscale.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin.(3) din prezentul articol, în cazul impozitului pe venit, determinarea obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu  legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, pe parcursul a 3 ani de la  data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale sau de la data prezentării ultimei declaraţii fiscale (dacă a fost necesară concretizarea sau completarea documentelor prezentate anterior), cu excepţia cazurilor de diminuare a impozitului pe venit ca rezultat al prezentării informaţiei false sau a informaţiei care induce în eroare. În acest ultim caz nu se aplică termene de determinare a  obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit. În cazul în care organul fiscal a  stabilit că contribuabilul la impozitul pe venit persoană fizică a lipsit mai mult de 3 ani din Republica Moldova, termenul de 3 ani de determinare a sumei impozitului pe venit se prelungeşte cu perioada de absentare a contribuabilului.
    (5) Obligaţiile fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal nestinse, total sau parţial, se sting în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal, în limitele termenelor de prescripţie stabilite la art.265 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă după determinarea obligaţiei fiscale.
    (6) Acţiunile de stingere a obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal sînt continuate în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal.
    (7) Prevederile art.234 alin.(2) din titlul V al Codului fiscal se aplică şi în  cazul amenzilor pentru perioadele de pînă la 1 iulie 2002 dacă decizia asupra cazului de încălcare fiscală a fost adoptată după data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal.
    (8) Restituirea sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmau a fi restituite pînă la data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal, dar nu au fost restituite, se efectuează conform prevederilor titlului V al Codului fiscal şi cu condiţia neexpirării termenelor de restituire a sumelor, prevăzute de legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă."
alineatele (3) şi (4), care devin alineatele (9) şi (10), vor avea următorul cuprins:
    "(9) Pînă la intrarea în vigoare a legislaţiei respective, organul fiscal, suplimentar la atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de  păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor;
    b) gestionează registrul recipiselor trezoreriale de creanţe ale Ministerului Finanţelor  şi efectuează stingerea datoriilor istorice, cesionate statului, ale întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori, conform art.18 din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din   13 mai 1999;
    c) percepe, în modul stabilit de executare silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen:
    primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni;
    veniturile din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public;
    împrumuturile interne şi externe cu destinaţie specială acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor, dobînzile aferente acestora;
    mijloacele dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenţilor economici cu garanţie de stat sau cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) realizează alte acţiuni prevăzute de lege.
    (10) Organul fiscal este în drept să suspende operaţiunile la conturile bancare ale contribuabililor, în modul stabilit de legislaţia fiscală, în cazurile neachitării sau nerambursării sumelor enumerate la alin.(9) lit.c) din prezentul articol. Pentru neexecutarea deciziei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare sau pentru efectuarea operaţiunilor la conturile bancare fără luarea lor la  evidenţă de organul fiscal, acesta va aplica  instituţiei financiare (în caz de necesitate, se indică sucursala sau filiala acesteia) amenzi în  mărimea şi în modul stabilite de legislaţia fiscală."
    alineatul (5) devine alineatul (11);
    alineatul (6) se exclude.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                                   Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 30 decembrie 2004.
    Nr.448-XV.