LPC25/2006
ID intern unic:  315874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  16.02.2006
pentru modificarea şi completarea articolului 24
din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 271
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1) se completează cu următoarea poziţie:
"Ministerul Administraţiei Publice Locale";
punctul 2):
poziţia "Biroul Naţional Migraţiune" se exclude;
poziţia "Agenţia pentru Dezvoltare Regională" se înlocuieşte cu poziţia "Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va aproba structura, statele de funcţii şi regulamentele de activitate ale Ministerului Administraţiei Publice Locale, ale Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi ale ministerelor care vor prelua funcţiile Biroului Naţional Migraţiune;
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                            Marian LUPU

Chişinău, 16 februarie 2006.
Nr. 25-XVI.