LPC87/2004
ID intern unic:  312689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 87
din  25.03.2004
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 348
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 7 alineatul (3)  litera e)  din Legea nr.45-XIII din  12 aprilie 1994  privind activitatea operativă  de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu  modificările ulterioare, cuvintele "de detectiv particular şi/sau de pază nestatală  şi de asigurare a securităţii" se înlocuiesc cu cuvintele "particulară de detectiv şi/sau  de pază".
Art.II. - Legea nr.110-XIII din 18 mai  1994 cu  privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.43), cu  modificările ulterioare, se modifică  după  cum urmează:
1. La articolul 9, cuvintele "serviciu de pază departamental  sau  care posedă  licenţă  pentru  activitate nestatală  de depistare-protecţie, eliberată  de Ministerul  Afacerilor Interne, sau" se înlocuiesc cu  cuvintele "o  subdiviziune specializată de pază  ori care dispune de licenţă pentru activitate particulară de detectiv şi/sau de pază, ori".
2. La articolul 23 alineatul  (1), cuvintele "nestatală  de depistare-protecţie" se înlocuiesc cu  cuvintele "particulară de detectiv şi/sau de pază".
Art.III. - La articolul 8 alineatul  (1)  din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, punctul 30) va avea următorul  cuprins:
"30) activitatea particulară de detectiv şi (sau) de pază;".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                            Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 25 martie 2004.
Nr.87-XV.