LPC159/2005
ID intern unic:  312135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 159
din  21.07.2005
pentru modificarea şi completarea
Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 529
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
2. La articolul 7 alineatul (3):
cuvintele "fond extrabugetar" se substituie prin cuvintele "fond special";
în final se introduce textul " , la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul ocrotirii sănătăţii".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                      Marian LUPU

Chişinău, 21 iulie 2005.
Nr. 159-XVI.