LPC20/2001
ID intern unic:  312187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  29.03.2001
pentru modificarea şi completarea articolului 8 din Legea
nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea
 în Republica Moldova
Publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 212
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 8 din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Se refuză eliberarea paşaportului sau prelungirea termenului de valabilitate a acestuia dacă solicitantul:";
după litera b) se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins:
"c) execută pedeapsă în temeiul sentinţei instanţei de judecată sau este tras la răspundere penală;";
literele c)-f) devin literele d)-g).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 29 martie 2001.
    Nr. 20-XV.