LPC1220/2002
ID intern unic:  311997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1220
din  12.07.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 979-XII din 24 martie 1992
despre culte şi a articolului 325 din Codul de procedură civilă
Publicat : 16.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 777     Promulgat : 15.07.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I - Legea nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 70), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Articolul 9. Libertatea organizării şi funcţionării cultelor
Cultele sînt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber, în condiţiile prezentei Legi.
Cultele se vor organiza după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor lor.
Cultelor li se interzice să stabilească în documentele lor statutare prevederi sau să desfăşoare acţiuni ce atentează la independenţa, suveranitatea, integritatea şi securitatea Republicii Moldova, la ordinea publică sau sînt legate de activităţi politice, fie să stabilească alte prevederi sau să desfăşoare alte acţiuni ce aduc atingere Constituţiei Republicii Moldova, prezentei Legi şi legislaţiei în vigoare."
2. La articolul 11, cuvîntul "Guvernului" se înlocuieşte cu cuvintele "organului de stat pentru culte".
3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"Articolul 14. Recunoaşterea cultelor
Pentru a putea să se organizeze şi să funcţioneze, cultele prezintă organului de stat pentru culte o declaraţie de organizare şi funcţionare, la care se anexează statutul (regulamentul) de organizare şi funcţionare, cuprinzînd informaţii asupra sistemului de organizare şi administrare, însoţit de principiile fundamentale de credinţă.
Declaraţia specificată la alineatul întîi din prezentul articol se depune la organul de stat pentru culte, care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, va consemna cultul în Registrul cultelor.
Modul de ţinere a Registrului cultelor se stabileşte de organul de stat pentru culte.
În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la articolul 9 alineatul trei din prezenta Lege, la cererea organului de stat pentru culte, recunoaşterea va putea fi declarată nulă, cu interdicţia, pe cale judiciară, de a practica cultul pe o perioadă de un an.
Cultul va putea să-şi reia activitatea numai după conformarea acestuia hotărîrii definitive a instanţei de judecată şi cu condiţia respectării prevederilor alineatelor întîi şi doi ale prezentului articol."
4. Articolul 15 se exclude.
5. La articolul 16, textul "este un organ consultativ, informaţional şi de expertiză" se înlocuieşte cu textul "prezintă, de regulă, propuneri în vederea perfecţionării şi armonizării legislaţiei despre culte".
6. La articolul 35, cuvintele "şi înregistrate conform prezentei legi" se exclud.
7. La articolul 51, cuvintele "pentru aprobarea acestora" se înlocuiesc cu cuvintele ", cu informarea organului de stat pentru culte".
8. După articolul 51 se introduce articolul 52, cu următorul cuprins:
"Articolul 52. Tratatele internaţionale
Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute în prezenta Lege, se aplică dispoziţiile tratatului internaţional."
Art. II - Articolul 325 din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr. 36, art. 82), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 12), cu următorul cuprins:
"12) există o hotărîre definitivă a Curţii Europene a Drepturilor Omului în litigiul în care Republica Moldova este parte."
Art. III. - (1) Cultele recunoscute de stat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi consemnate în Registrul cultelor.
(2) Cererile aflate în curs de examinare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor considera declaraţii în sensul articolului 14 din Legea despre culte şi vor fi examinate conform prevederilor acestui articol.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 12 iulie 2002.
Nr. 1220-XV.