LC540/1999
ID intern unic:  311336
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 540
din  23.07.1999
cu privire la completarea articolului 26 din Legea
bugetului pe anul 1999
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     Promulgat : 03.08.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 26 alineatul (1) punctul 1) din Legea bugetului pe anul 1999 nr.216-XIV din 12  decembrie  1998  (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1998,nr.119-120, art.719) se completează cu litera j), cu următorul cuprins:
"j) energia electrică importată şi livrată reţelelor de distribuţie. Taxa  pe valoarea adăugată la serviciile de  transportare  a  energiei electrice importate se calculează în modul stabilit;".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 23 iulie 1999.
Nr. 540-XIV.