LPC390/2001
ID intern unic:  312411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 390
din  20.07.2001
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 110     art Nr : 847
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 6 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.126), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5:
alineatul (4) litera c) va avea următorul cuprins:
"c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăţi la bugetul public naţional;";
articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Nu constituie secret comercial pentru organele fiscale şi alte organe de stat de control documentele şi informaţiile agenţilor economici şi ale instituţiilor financiare privind operaţiunile la conturile bancare, inclusiv cele referitoare la decontările pe obligaţiile financiare reciproce, precum şi documentele care confirmă operaţiunile efectuate."
2. La articolul 11 alineatul (2), după cuvintele "secret comercial" se introduc cuvintele ", inclusiv de informaţiile instituţiilor financiare,".
Art.II. - Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 22 alineatul (2):
după cuvintele "Curţii de Conturi" se introduc cuvintele "organelor fiscale respective,";
alineatul se completează în final cu textul: "Băncile comerciale sînt obligate, de asemenea, în termen de 5 zile de la data deschiderii conturilor bancare, să prezinte datele despre aceste conturi organelor fiscale respective."
2. Articolul 37 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Accesul organelor fiscale şi ale altor organe, învestite cu funcţii de control, în instituţiile financiare pentru a efectua controale şi punerea la dispoziţia acestor organe a informaţiilor şi documentelor sau copiilor de pe acestea, necesare pentru exercitarea funcţiilor încredinţate, în limitele competenţei lor, se permit şi se înfăptuiesc în conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea organelor menţionate."
3. La articolul 48 alineatul (1):
litera f) va avea următorul cuprins:
"f) sumele plăţilor la bugetul public naţional, decontate de la contribuabili, dar care nu au fost trecute la conturile respective ale sistemului bugetar;";
alineatul se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
"g) alte cerinţe, în ordinea calendaristică a plăţilor."
Art.III. - Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele "Departamentului Controlului Vamal" şi "Serviciul Fiscal de Stat şi Departamentul pentru Control şi Revizii de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se exclud.
2. La articolul 6 litera f), după cuvîntul "financiar" se introduc cuvintele "şi fiscal".
3. Articolul 10 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Organele afacerilor interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, ale Procuraturii Generale, ale Serviciului Fiscal de Stat, Curtea de Conturi şi alte organe abilitate cu funcţii de control de stat au dreptul să ia cunoştinţă de declaraţiile depuse la autorităţile administraţiei publice, să primească, în caz de necesitate, copiile acestor declaraţii şi să utilizeze informaţia obţinută numai în limitele competenţei lor."
4. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele "sub formă de amendă de la 25 la 50 de salarii minime" se exclud.
5. Articolul 12:
la alineatul (2), cuvintele "o amendă de la 25 la 50 de salarii minime şi" se exclud;
alineatul (3) se exclude.
Art.IV. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Dispoziţia alineatului 3  din articolul 1621 va avea următorul cuprins:
"Încălcarea modului de perfectare documentară a operaţiunilor economice şi financiare, adică neîntocmirea documentelor primare şi nerespectarea cerinţelor de perfectare a operaţiunilor indicate prin documente primare tipizate de strictă evidenţă, perfectarea incompletă sau inadecvată a acestor operaţiuni prin documente primare ori prezentarea lor în contabilitate cu întîrziere,-".
2. La articolul 1622:
dispoziţia alineatului 1 va avea următorul cuprins:
"Încălcarea modului şi termenelor stabilite de legislaţie pentru întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă necesare pentru calcularea şi vărsarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi obligatorii la bugetul public naţional -";
dispoziţia alineatului 2 va avea următorul cuprins:
"Neexecutarea dispoziţiei scrise a organului fiscal privind prezentarea, în termenul stabilit de acesta, a dărilor de seamă indicate la alineatul (1), care nu au fost prezentate în termenul stabilit de legislaţie, -".
3. În dispoziţia alineatului 1 din articolul 1623, cuvintele "de decontare şi alte conturi" se exclud.
4. La articolul 163:
în titlu şi la alineatele 1, 3, 5-7, cuvintele "în buget şi în fondurile extrabugetare" se substituie prin cuvintele "la bugetul public naţional";
în dispoziţia alineatului 1, după cuvintele "privind calcularea" se introduc cuvintele "şi asigurarea achitării impozitelor şi altor plăţi obligatorii, precum şi privind", iar în sancţiune, cuvintele "de la două la cinci" şi "de la cinci la zece" se substituie, respectiv, prin cuvintele "de la cinci la zece" şi "de la zece la o sută";
dispoziţia alineatului 2 va avea următorul cuprins:
"Neachitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi obligatorii la bugetul public naţional în termenul stabilit de legislaţie -";
dispoziţia alineatului 4 va avea următorul cuprins:
"Diminuarea de către contribuabili a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi obligatorii, ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional, pe calea diminuării obiectelor impozabile, a nerespectării regulilor stabilite de actele legislative şi alte acte normative privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a operaţiunilor economice şi financiare sau pe calea încălcării modului de perfectare documentară a acestor operaţiuni -";
în dispoziţia alineatului 5, după cuvintele "a impozitelor" se introduc cuvintele ", contribuţiilor de asigurări sociale";
în dispoziţia alineatului 6, după cuvintele "a impozitelor" se introduc cuvintele ", contribuţiilor de asigurări sociale", iar cuvîntul "fiscale" se exclude;
în dispoziţia alineatului 7, după cuvintele "a impozitelor" se introduc cuvintele ", contribuţiilor de asigurări sociale".
5. La articolul 1632:
în dispoziţia alineatului 1, cuvintele "în conturile de decontare (curente), bugetare şi valutare" şi "conturile de decontare (curente), bugetare sau valutare, -" se substituie, respectiv, prin cuvintele "în conturile curente în lei moldoveneşti sau în valută străină pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de bază" şi "conturile respective, -";
în dispoziţia alineatului 4, cuvintele "de conturi de decontare (curente), valutare sau de alte conturi bancare" se substituie prin cuvintele "de conturi curente în lei moldoveneşti sau în valută străină pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de bază sau de alte conturi bancare";
alineatul 6 se exclude.
6. La articolul 210 alineatul 1, după cifrele "15210" se introduc cifrele "15211", iar cifrele şi cuvintele "162 alineatele 1 şi 4" se substituie prin cifrele şi cuvintele "162  alineatele 1, 4, 5 şi 7".
7. Articolul 2211 va avea următorul cuprins:
"Articolul 2211. Organele de control financiar şi fiscal
Organele de control financiar şi fiscal examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 152 şi 1528 alineatele 1 şi 4, articolele 1529, 15210, 15211, 1531 alineatele 2, 3, 4 şi 5, articolele 1611 şi 1612, 162 alineatele 1, 2, 4, 5 şi 7, articolele 1621, 1622,, 1623, 1627, 1628, 16210, 16211, 163, 1632, 1633, 1634, 17410, 195 şi 1996 din prezentul cod.
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative sub formă de amenzi în numele organelor de control financiar şi fiscal, reieşind din funcţiile atribuite şi din inadmisibilitatea depăşirii de către acestea a împuternicirilor acordate:
1) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1627, 1628 şi 1996 - ministrul şi viceminiştrii finanţelor;
2) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolul 1528 alineatele 1 şi 4 şi articolul 17410 - directorul general al Vistieriei de Stat şi adjuncţii lui;
3) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1611, 162 alineatul 4, articolul 1621 alineatele 1, 2, 3, 7 şi 8, articolele  16210, 16211 şi 17410 - conducătorii Departamentului Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui teritoriale şi adjuncţii lor;
4) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1611, 162 alineatul 4, articolele 1621, 16210, 16211 şi 17410 - conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor;
5) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 152, 1529, 15210, 15211, 1531 alineatele 2, 3, 4 şi 5, articolele 1611, 1612, 162 alineatele 1, 2, 4, 5 şi 7, articolul 1621 alineatele 1, 2, 3, 7 şi 8, articolele 1622, 1623, 163, 1632, 1633, 1634, 17410 şi 195 - şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor."
Art.V. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În dispoziţia articolului 1641, cuvintele "altor plăţi la buget şi la fondurile extrabugetare" se substituie prin cuvintele "contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional", iar cuvintele "cu bunăştiinţă" şi "dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceleaşi încălcări," se exclud.
2. La articolul 1642:
titlul articolului, dispoziţia alineatului 1 şi nota la articol vor avea următorul cuprins:
"Articolul 1642. Diminuarea de către întreprinderi, instituţii
                           şi organizaţii a plăţilor la bugetul public
                                 naţional
Diminuarea de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional, săvîrşită în proporţii mari, -";
"Notă. Diminuarea plăţilor la bugetul public naţional se consideră de proporţii mari dacă suma diminuată depăşeşte o sută de salarii minime, iar de proporţii deosebit de mari - dacă suma diminuată depăşeşte cinci sute de salarii minime."
3. La articolul 1646, dispoziţia alineatului 1 va avea următorul cuprins:
"Neachitarea, în termenul stabilit, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară, -".
4. După articolul 208 se introduce articolul 2081, cu următorul cuprins:
"Articolul 2081. Neasigurarea păstrării bunurilor sechestrate
Înstrăinarea, substituirea, tăinuirea, deteriorarea, descompletarea bunurilor sechestrate sau folosirea lor în alte scopuri, care au dus la imposibilitatea comercializării acestor bunuri sau la comercializarea lor la un preţ mai scăzut, săvîrşite de o persoană căreia i-au fost încredinţate aceste bunuri sau care era obligată să asigure păstrarea lor conform legii, precum şi dispariţia, deteriorarea, substituirea, descompletarea acestor bunuri din neglijenţa acestei persoane -
se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu o amendă în mărime de la o mie la o mie cinci sute de salarii minime."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 20 iulie  2001.
Nr. 390-XV.