LPA313/2003
ID intern unic:  312331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  17.07.2003
pentru modificarea Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163-166     art Nr : 662
    Abrogată prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.681), cu modificările ulterioare, se modif ică după cum urmează:  
    1. La articolul 8 liniuţa a treia, cuvintele "şi din prefecturi" se exclud.
    2. Din anexa nr.1, alineatul 8  se exclude.
    3. Din anexa nr.3, alineatul 6 se exclude.
    Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
   
    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                  Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 17 iulie 2003.
    Nr.313-XV.