CCC29/1999
ID intern unic:  285849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  25.05.1999
cu privire la controlul constituţionalităţii pct.5 din
Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire la
măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a
preţurilor (tarifelor)"* (în redacţia Hotărîrii Guvernului
nr.1196 din 9 decembrie 1998)**
Publicat : 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056
_____________________
* M.O., 1995, nr. 53-54, art. 426.
    ** M.O., 1998, nr. 114-115, art. 1129.
În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Pavel BARBALAT            - preşedinte
    Nicolae CHISEEV             - judecător
    Mihai COTOROBAI           - judecător
    Constantin LOZOVANU       - judecător-raportor
    Gheorghe SUSARENCO        - judecător
    Ion VASILATI                - judecător
cu participarea grefierului Aliona Balaban, reprezentantului Guvernului Vladimir Berco, viceministru al economiei şi reformelor,  în lipsa  nemotivată  a deputaţilor în Parlament Valeriu Pleşca  şi  Anatol Ciobanu, autorii sesizării, conducîndu-se după art. 135 alin. (1) lit.a) din Constituţie, art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,  art. 16  alin. (1) din Codul  jurisdicţiei constituţionale,  a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul privind controlul  constituţionalităţii pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr.  547 din  4  august  1995  "Cu  privire  la  măsurile  de  coordonare şi  de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (în  redacţia Hotărîrii Guvernului nr. 1196 din 9 decembrie 1998).
Temei pentru  examinarea dosarului a servit sesizarea deputaţilor în Parlament Valeriu Pleşca şi Anatol Ciobanu, depusă la 17 februarie 1999, în  conformitate  cu  art.  24  şi 25 din Legea  cu  privire  la  Curtea Constituţională, art. 38 şi 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia  Curţii  Constituţionale din 2 martie 1999 sesizarea  a fost acceptată pentru examinare în fond şi inclusă în ordinea de zi. În procesul examinării prealabile a sesizării au  fost solicitate puncte de vedere  Preşedintelui  Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Ministerului  Industriei  şi  Comerţului,  Ministerului Justiţiei.
Analizînd materialele dosarului, audiind informaţia judecătorului-raportor, explicaţiile reprezentantului Guvernului,
Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t :
La 4 august 1995 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 547 "Cu privire la măsurile  de  coordonare şi de reglementare de către stat  a  preţurilor (tarifelor)",  în pct. 5 al căreia (în redacţia Hotărîrii Guvernului nr. 1196   din  9  decembrie  1998)  s-a  stipulat  că  se  permite  tuturor persoanelor juridice şi fizice să stabilească de sine stătător preţurile la  produsele petroliere, reieşind din cheltuielile de circulaţie  reale şi nivelul normativ de rentabilitate, în mărime de pînă la 10 la sută în raport cu acestea.
În sesizarea lor deputaţii Valeriu Pleşca şi Anatol Ciobanu solicită controlul constituţionalităţii pct. 5 al   hotărîrii   menţionate, considerînd  că  el  contravine art. 9 şi art. 126 din  Constituţie.  În opinia  lor,  nivelul de rentabilitate, stabilit de Guvern în pct. 5  al hotărîrii, limitează dreptul persoanelor fizice şi juridice de a fixa de sine stătător  preţurile  la  aceste produse şi îngrădeşte  dreptul constituţional la libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător.
Examinînd sesizarea  în  cauză,  materialele  anexate  la  dosar  şi raportînd  pct.  5  din hotărîre la dispoziţiile Legii  Supreme,  Curtea Constituţională reţine următoarele:
Relaţiile economice  şi dezvoltarea lor sînt garantate printr-un şir de   dispoziţii  constituţionale.  Astfel,  art.  9  şi  art.  126   din Constituţie stipulează că piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială  sînt  factorii  de  bază ai economiei,  că  economia  Republicii Moldova este economie de piaţă,  de  orientare  socială,  bazată  pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.
În domeniul activităţii  economice  Parlamentul a adoptat  Legea  cu privire  la  antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3  ianuarie 1992,  cu modificările ulterioare* , Legea privind investiţiile  străine nr. 998-XII  din 1 aprilie 1992, cu modificările ulterioare**. Prin aceste legi au fost determinate formele juridice de organizare a întreprinderilor,  condiţiile  generale  de constituire a  lor,  a  fost stabilit  cadrul  juridic de desfăşurare a activităţii economice pentru agenţii economici.  Este de menţionat că, potrivit Legii cu privire  la antreprenoriat  şi  întreprinderi  (art.  6)  şi  Legii  cu  privire  la investiţiile  străine  (art.  21),  agenţii economici au  dreptul  de  a stabili,  în  mod  independent,  preţurile  şi  tarifele  la  producţia fabricată  (lucrările  şi  serviciile  prestate)  în  baza  contractelor încheiate.
_________________
    * Monitor, 1994, nr. 2, art. 33.
    ** Monitor, 1992, nr. 4, art. 88-1.
În conformitate  cu  art. 96 din Constituţie, statul  asigură,  prin intermediul  Guvernului, realizarea politicii interne şi  externe.  Iar potrivit   prevederilor  Legii  cu  privire  la   Guvern***,  Guvernul reglementează,  folosind  mijloace economice şi  juridice, activitatea tuturor ramurilor economiei şi a subiecţilor proprietăţii pe teritoriul statului,  promovează   politica  statului  în  domeniul  finanţelor, creditelor, impozitelor,  preţurilor şi circulaţiei monetare  (art.  12 alin. (2), art. 13).
______________
    *** Veştile, nr. 8, 1990, art. 191.
Considerînd oportun  de  a  coordona  şi  a  reglementa   preţurile (tarifele),  Guvernul,  în baza art. 13 din Legea cu privire la  Guvern, adoptă  Hotărîrea  nr.  547 din 4 august 1995, stipulînd  în  pct.5  (în redacţia Hotărîrii nr. 1196 din 9 decembrie 1998) că tuturor persoanelor juridice  şi  fizice  li  se permite să  stabilească de sine stătător preţurile   la  produsele  petroliere,  reieşind  din  cheltuielile  de circulaţie reale şi nivelul normativ de rentabilitate, în mărime de pînă la 10 la sută în raport cu acestea.
De menţionat, totodată, că hotărîrile Guvernului se emit, în baza şi în  condiţiile  respectării  prevederilor art.  102  alin.   (2)   din Constituţie, prin organizarea executării legilor.
Potrivit art.  10  alin.  (2)  intitulat  "Formele  juridice   ale relaţiilor  dintre stat şi agenţii activităţii comerciale" din Legea  cu privire la comerţul interior nr. 749-XIII din 23 februarie 1996 **** , agenţii  activităţii  comerciale  achiziţionează  şi comercializează mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii la preţuri şi tarife stabilite în conformitate cu legislaţia.
_____________
   **** M.O. 1996, nr. 31, art. 318.
Pct. 5, ca normă  de  drept,  are caracter  general-obligatoriu  şi impersonal. Curtea Constituţională relevă că, stabilind prin pct. 5 din Hotărîrea  nr. 547 din 4 august 1995 o normă de drept cu putere de lege, Guvernul  şi-a arogat competenţe ale legislativului şi astfel a încălcat principiul  separaţiei şi colaborării puterilor în stat, statuat în art. 6 din Constituţie.
Pentru motivele  arătate,  în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a)  şi art. 140 din Constituţie, art. 1 alin. (3) lit. a),art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art. 62 şi art.  68 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Declară neconstituţional  pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 547 din  4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de   către  stat  a  preţurilor  (tarifelor)"  (în  redacţia   Hotărîrii Guvernului nr. 1196 din 9 decembrie 1998).
2. Prezenta hotărîre  este  definitivă,  intră în  vigoare  la  data adoptării,  nu  poate fi supusă nici unei căi de atac şi se  publică  în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE                          Pavel BARBALAT
Chişinău, 25 mai 1999.
Nr. 29.