HGM672/2002
ID intern unic:  295153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 672
din  28.05.2002
cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri
periculoase pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 26.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 860
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338

    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie cu sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
    Întru executarea art. 2 din Legea pentru aprobarea Codului transporturilor auto nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.581) şi în scopul aducerii regulilor naţionale în concordanţă cu  cerinţele europene unice în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, valabile pe teritoriul ţărilor semnatare ale Acordului european referitor la  transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 44-XIV din 4 iunie 1998) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.388), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova (se anexează).
    2. Se stabileşte că Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor este organul de stat responsabil pentru promovarea politicii unice în aplicarea tuturor convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul transporturilor auto la care a aderat Republica Moldova şi este obligat să adopte măsurile necesare  pentru funcţionarea lor, de care  trebuie să se călăuzească autorităţile de stat, precum şi persoanele juridice şi fizice ce practică activităţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Departamentul Standardizare şi Metrologie, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi alte ministere şi departamente abilitate, vor aduce în concordanţă cu cerinţele Acordului european referitor la traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) şi Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) cadrul normativ naţional pentru substanţele referite la cele periculoase, pentru ambalarea şi pentru metodele de certificare a acestora, punîndu-l în aplicare pe teritoriul  Republicii Moldova  în termen de pînă la 30 decembrie 2002.
    4. Departamentul Situaţii Excepţionale, în comun cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, coordonează şi supraveghează importul, exportul, transportul produselor şi substanţelor nocive, precum şi transportul încărcăturilor periculoase pe teritoriul ţării, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
    5. Se desemnează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului drept autoritate competentă în domeniul controlului transportării peste frontiere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei Bazel privind problemele vizate, la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului  Republicii Moldova nr.1599-XIII din 10 martie 1998).
    6. Se pune în sarcina Direcţiei poliţiei rutiere a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne controlul rutier asupra respectării de către transportatori a Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul  Republicii Moldova, precum şi coordonarea schemelor permanente şi provizorii de drumuri auto şi marcarea acestora cu semnele rutiere respective.
    7. Se acordă Departamentului Situaţii Excepţionale dreptul de a stabili şi aproba, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, efectivul forţelor şi cantitatea de mijloace necesare pentru lichidarea consecinţelor eventualelor avarii şi manipularea mărfurilor periculoase, precum şi de a coordona şi supraveghea transportarea substanţelor nocive.
    8. Departamentul Vamal va asigura respectarea reglementărilor vamale la trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor periculoase pe teritoriul  Republicii Moldova.
    9. Ministerul Afacerilor Interne şi Departamentul Vamal vor organiza instruirea colaboratorilor în funcţiile cărora intră efectuarea controlului asupra respectării de către agenţii economici a regulilor de transportare a mărfurilor periculoase
    10. Se abrogă punctul 3 din  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 45 din 24 ianuarie 1994 "Cu privire la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi lichidarea consecinţelor eventualelor avarii" (Monitor, 1994, nr.1, art.26).

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                            Anatolii Cupţov
    Ministrul afacerilor interne                          Gheorghe Papuc
    Ministrul ecologiei, construcţiilor    
    şi dezvoltării teritoriului                                Gheorghe Duca
    Ministrul sănătăţii                                         Andrei Gherman
    Ministrul justiţiei                                           Ion Morei

    Chişinău, 28 mai 2002.
    Nr. 672.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 672
din 28 mai 2002
 
REGULAMENTUL
transporturilor de mărfuri periculoase
pe teritoriul Republicii Moldova
Secţiunea I.
Dispoziţii generale şi definiţii
    1. Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova  (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu art.2 din Legea pentru aprobarea Codului transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 şi în baza Hotărîrii Parlamentului  Republicii Moldova nr.44-XIV din 4 iunie 1998 "Pentru aderarea Republicii Moldova la  Acordul european referitor la transportul internaţional  al mărfurilor periculoase" (în continuare - ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (varianta actuală este valabilă pînă la 1 ianuarie 2003), precum şi în baza următoarelor legi:
    "Cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară, nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997";
    Cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, nr.1236-XIII din 3 iulie  1997";
    "Cu privire la protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie 1993";
    "Privind deşeurile de producţie şi menajere, nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997";
    "Privind asigurarea  sanitaro-epidemiologică  a  populaţiei,  nr. 1513-XII din 16 iunie 1993";
    hotărîrii Parlamentului  Republicii Moldova:
    "Privind aderarea  Republicii Moldova  la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora", nr.1599-XIII din 10 martie 1998 (în continuare - Convenţia Basel); şi  hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova:
    "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora"  nr. 1047 din 8 noiembrie 1999;   
    "Cu privire la reglementarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi lichidarea consecinţelor eventualelor avarii", nr. 45 din 24 ianuarie  1994.
    Prevederile sus-numitelor acte normative  se extind asupra transporturilor de substanţe periculoase şi articole ce le conţin, specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament. 
   
[Pct.1 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    2. Regulamentul inserează prevederi vizînd reglementarea  transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobarea schemelor şi rutelor de transportare, cerinţe în vederea întocmirii documentelor pentru transportarea mărfurilor periculoase şi stabileşte cerinţele principale privind metodele organizării, asigurarea tehnică (a mijloacelor de transport, parcărilor auto), siguranţa lucrărilor de încărcare-descărcare şi a transporturilor,  precum şi modul de lichidare a consecinţelor unor eventuale avarii şi situaţii de avarie în transport, este orientat la protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor,  protecţia obiectelor economiei naţionale, a mediului înconjurător şi asigurarea integrităţii valorilor materiale.
    3. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru toate persoanele juridice şi fizice ce desfăşoară activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova.
    4. În cazul prestării serviciilor legate de mărfuri periculoase este necesar de a obţine la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:
    1) abilitare pentru:
    instruirea specială a şoferilor, managerilor, experţilor şi altor specialişti implicaţi la transportarea mărfurilor periculoase;
    efectuarea controlului tehnic şi certificarea unităţilor de transport;
    [Pct.4 al.1) modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    2) permis pentru:
    mijloacele de transport  a căror masă cu încărcătură depăşeşte  3500 kg,
    conducerea unităţilor de transport încărcate cu mărfuri periculoase şi  a mecanismelor de încărcare-descărcare;
    prestarea serviciilor de identificare a mărfurilor periculoase, întocmirea documentaţiei  de transport;
    îndeplinirea lucrărilor auxiliare de producţie legate de mărfurile periculoase;
    prestarea serviciilor de parcare specializată pentru transportul cu mărfuri periculoase.
    5. Sub incidenţa prezentului Regulament nu cad deplasările tehnologice de mărfuri periculoase pe teritoriul întreprinderilor în cadrul cărora are loc producerea, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, aplicarea sau distrugerea substanţelor periculoase.
    6. Transporturile speciale şi militare sînt reglementate prin ordinele Ministerului Apărării, coordonate cu Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
Prezentul Regulament nu este valabil în caz de tulburări obşteşti şi trecere la regim de război.
    Transportul deşeurilor periculoase H3-H8 (numerele de cod în conformitate cu prevederile Convenţiei Basel) este reglementat suplimentar de actele normative elaborate în conformitate cu prevederile Convenţiei Basel.
    7. Lista mărfurilor periculoase, transportul cărora se echivalează cu cel de mărfuri speciale sau militare, se aprobă de Guvernul Republicii Moldova.
DEFINIŢII
    8. În sensul prezentului Regulament noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică:
    organ competent - Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
    substanţe periculoase -  substanţe, materiale, articole şi deşeuri ale căror proprietăţi fizice, chimice şi biologice pot dăuna mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii populaţiei, clădirilor etc.;
    mărfuri periculoase - substanţe periculoase prezentate pentru transportare;
    gaze - gaze sau aburi;
    transport în vrac/vraf  - transportul de substanţe solide fără ambalaj;
    transportarea lichidelor - transportarea substanţelor lichide, lichefiate sau sub formă de soluţii fără ambalaj;
    transportul transfrontier - orice deplasare a deşeurilor dintr-un sector ce se află sub jurisdicţia naţională a unei  ţări în alt sector, sau prin sectorul care se află în jurisdicţia naţională a altei ţări, sau într-un sector sau prin sectorul care nu este sub jurisdicţia oricărei ţări, cu condiţia că acest transport în orice caz are tangenţă cu ambele ţări;
    container - utilajul de transport (cuşcă sau alte dispozitive analogice), destul de rezistent ca să servească pentru utilizare de lungă durată;
    cisternă-demontabilă -  utilajul de transport neinstalat staţionar, fiind confecţionat pentru transportarea substanţelor lichide, gazoase, în formă de praf sau granule, cu o capacitate de  peste 450 l;
    cisternă fixă - cisternă cu capacitatea de peste 1000 l, asamblată constructiv la mijlocul de transport (care devine în acest caz autocisternă) sau constituie o parte integrantă a cadrului acestui mijloc de transport;
    mijloc de transport-baterie -  mijloc de transport cu un set de cîteva butelii unite între ele prin colector, instalate staţionar  pe  cadru şi fixate stabil pe mijlocul de transport;
    deşeuri - soluţii, amestecuri sau articole ce conţin substanţe periculoase, nedestinate spre utilizare nemijlocită, însă  transportate în scopul prelucrării,  înhumării, incinării sau nimicirii prin alte metode;
    accident, incident - eveniment produs cu mărfurile periculoase, în urma căruia a survenit moartea sau le-au fost cauzate prejudiciu sănătăţii oamenilor, a avut loc degajarea de substanţe poluante pentru mediul înconjurător, deteriorarea sau distrugerea mijloacelor de transport sau altor bunuri materiale;
    avarie - eveniment periculos ce s-a produs la un obiect industrial sau de transport, care periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor şi are drept consecinţe distrugerea construcţiilor şi încăperilor industriale, deteriorarea sau nimicirea utilajelor, mecanismelor, mijloacelor de transport, materiilor prime şi producţiei finite, întreruperea procesului de producţie şi prejudicierea mediului ambiant;
    situaţie de avarie - situaţia care creează pericolul de apariţie a avariei la transportarea mărfurilor periculoase;
    schemă de drum permanentă - sectoare de drumuri publice pe care este admis traficul de mărfuri periculoase în orice anotimp al anului;
    schema de drum provizorie - sectoare de drumuri publice pe care este limitat  traficul de mărfuri periculoase în funcţie de  anotimpul  anului ori schema aprobată pentru perioada de reconstrucţie a drumurilor  de reţea permanentă.
Capitolul 1.
Clasificarea mărfurilor periculoase
    9. În funcţie de proprietăţile fizico-chimice şi pericolul principal, mărfurile periculoase se împart în următoarele clase:
    Clasa 1.    Substanţe şi articole explozive
    Clasa 2.    Gaze
    Clasa 3.    Substanţe lichide  inflamabile
    Clasa 4.1.  Substanţe solide  inflamabile
    Clasa 4.2.  Substanţe autoinflamabile
    Clasa 4.3.  Substanţe care, în contact cu apa, degajează gaze inflamabile
    Clasa 5.1.  Substanţe comburante
    Clasa 5.2.  Peroxizi organici
    Clasa 6.1.  Substanţe toxice
    Clasa 6.2.  Substanţe contagioase
    Clasa  7.   Materiale radioactive
    Clasa  8.   Substanţe corosive
    Clasa  9.   Substanţe şi obiecte periculoase diverse.
    10. Substanţele şi articolele periculoase admise pentru transportare cu  transportul de uz public sînt specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    Lista mărfurilor periculoase admise spre transportare prin teritoriul Republicii Moldova cu transportul Ministerului Apărării este specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    Lista marfurilor periculoase admise spre transportare prin teritoriul Republicii Moldova  doar cu autorizaţia specială a Guvernului Republicii Moldova este specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    11. Modul de identificare a substanţelor periculoase şi tipul de pericol sînt  prezentate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
Capitolul 2.
Organizarea tehnologiei transporturilor de mărfuri periculoase
    12. Responsabilitatea pentru organizarea tehnologiei traficului de mărfuri periculoase cu unităţile de transport de uz public, înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi pentru organizarea rutelor de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova o poartă Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    Organizarea tehnologiei transporturilor rutiere de mărfuri periculoase cuprinde:
    elaborarea şi aprobarea schemelor de drum permanente şi provizorii de transportare a mărfurilor periculoase;
    pregătirea specială a şoferilor unităţilor de transport şi a mecanismelor de încărcare-descărcare, a personalului auxiliar al parcărilor auto specializate;
    certificarea transportului;
    întocmirea documentaţiei de transport;
    organizarea tehnologiei procesului de transportare;
    organizarea parcărilor specializate.
    Cerinţe faţă de ambalaj
    13. Expeditorul este obligat să ambaleze mărfurile periculoase într-un ambalaj ce corespunde cerinţelor standardelor Comunităţii Europene. Expeditorul are următoarele obligaţii:
    identificarea şi clasificarea substanţelor periculoase;
    ambalarea şi aplicarea etichetelor în corespundere cu standardul european.
    Toate substanţele, în funcţie de pericolul prezentat, sînt divizate în trei grupe, fiecărei grupe îi corespunde un tip de ambalaj care se înseamnă cu cifre romane şi litere:
    Grupa I - gradul înalt de  pericol  al  substanţei (a)  - X.
    Grupa II- gradul  mediu de pericol al substanţei (b) - Y.
    Grupa III- gradul  jos  de  pericol  al  substanţei (c) - Z.
    Ambalajul supus reparaţiei capitale urmează a fi marcat în conformitate cu cerinţele ADR.
    Obligaţiile de aplicare a marcajului şi a etichetelor pe ambalaje se atribuie expeditorului. Pe ambalaje vor fi aplicate:

    numărul  ONU  de identificare a substanţelor, precedate de literele UN;
    semnele ADR cu indicarea tipului de pericol al substanţei periculoase concrete.
    Modul de admitere a şoferilor
    14. La conducerea mijloacelor de transport cu care se transportă mărfuri periculoase se admit şoferii care:
    au o experienţă de lucru neîntreruptă în calitate de şofer categoria "C" de cel puţin trei ani;
    au susţinut testul medical şi psihologic;  
    au absolvit un curs special de studii în centrul de perfecţionare, acreditat de organul competent( anexa nr. 20 la prezentul Regulament);
    au susţinut examenul la organul competent sau la centrul de examinare abilitat de organul competent licenţiat, conform legislaţiei în vigoare;   
    au obţinut certificatul  de forma internaţională, care serveşte drept act de admitere (anexa nr. 7 la prezentul Regulament).
   
[Pct.14 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    15. În certificat se indică tipul mijlocului de transport şi clasele de substanţe periculoase pentru care a fost instruit şoferul.
    16. Dacă şoferul a absolvit cursul de studii pentru categoriile: transportarea mărfurilor în ambalaj şi în automobile-cisternă, în certificat se indică ambele categorii de substanţe transportate.
    17. Certificatul este valabil timp de 2 ani şi după 1,5 ani poate fi prelungit de organul competent, cu condiţia de absolvire a cursului de pregătire suplimentară şi susţinere repetată a examenului. Termenul  nou de valabilitate va începe după expirarea primului.
    18. Toate certificatele de admitere, eliberate de organele competente ale uneia dintre părţile contractante, sînt recunoscute în decursul termenului de valabilitate  de către organele  competente şi vamale şi organele de control ale ţărilor semnatare a ADR.
    Certificatul de admitere este de formatul - A7 (105 mm x 74 mm).
    19. Certificatul este întocmit în limba moldovenească, engleză şi rusă.
    Admiterea unităţilor de transport spre transportare
    20. Certificatul de agreere pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase este de  model internaţional (anexa nr.8a la prezentul Regulament) şi se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte. Pentru automobile-cisterne se prezintă suplimentar "Certificatul de corespundere" (anexa nr.8 b la prezentul Regulament). Controlul tehnic al vehiculelor în vederea  corespunderii cerinţelor clasei de pericol şi certificarea lor se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind controlul tehnic al mijloacelor de transport  pentru transportarea mărfurilor periculoase (anexa nr. 6 la prezentul Regulament)  de către punctele de certificare a transportului, abilitate de organul competent.
    [Pct.20 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    21. Certificatul de agreere pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase, eliberat de punctele de certificare, este recunoscut în decursul termenului de valabilitate de către autorităţile de control şi vamale ale ţărilor semnatare ale ADR.
    22. Termenul de valabilitate a certificatului de agreere pentru vehicule constituie 12 luni. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobil" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora", certificatul va fi eliberat după susţinerea cu succes a reviziei tehnice o dată în 6 luni pînă la următoarea revizie tehnică, după care termenul de valabilitate a certificatului poate fi  prelungit în acelaşi an de punctul de certificare.
    23. În scopul admiterii autocisternelor pentru transportarea mărfurilor periculoase este necesar de a efectua încercările tehnice, atestarea şi marcarea cisternelor în laboratorul acreditat de Serviciul Standardizare şi Metrologie, conform metodicilor şi în termenul stabilit de standardul Consiliului European, după care se eliberează un certificat de corespundere de forma stabilită (anexa 8 b la prezentul Regulament).
    În baza certificatului de corespundere Serviciul Standardizare şi Metrologie poate elibera certificatul de formă internaţională (anexa 8a la prezentul Regulament), care serveşte drept temei pentru admiterea autocisternei la transportarea mărfurilor periculoase.
    Se interzice transportul de mărfuri periculoase  cu  unităţile de transport ce nu au fost prezentate şi nu au susţinut controlul tehnic.
    Dacă a  fost prezentat un certificat  falsificat sau certificatul altui mijloc de transport, ori al altui şofer, inspectorii poliţiei rutiere sînt obligaţi să retragă aceste certificate şi să le transmită Serviciului Standardizare şi Metrologie pentru luarea deciziei conform legislaţiei în vigoare.
    Utilizarea transportului fără certificatul de agreere atrage după sine răspundere conform legislaţiei.
    [Pct.23 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    Tehnologia de transportare a mărfurilor
    24. Transportarea de mărfuri periculoase necesită utilizarea modului de transportare şi a echipamentului special care ar permite reducerea riscului situaţiilor de avarie. Cerinţele speciale sînt expuse pe clase în prevederile secţiunii II a prezentului Regulament.
    25. Substanţele periculoase, transportul cărora este admis în vrac/vraf, sînt indicate în secţiunea II a prezentului Regulament. Nu se admite vărsarea  substanţelor.
    26. Containerele mari fixate pe mijlocul de transport trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute pentru caroseriile mijloacelor de transport stabilite în secţiunea II a prezentului Regulament pentru mărfuri concrete; în acest caz caroseria mijlocului de transport poate să nu corespundă acestor cerinţe.
    27 (1) Substanţele periculoase pot fi transportate în cisterne doar în cazul în care această modalitate de transportare este admisă direct pentru aceste substanţe prin prevederile privind utilizarea cisternelor fixe, cisternelor demontabile şi mijloacelor de transport - baterii, specificate în compartimentul 1 al secţiunii II din anexa nr. 16 la prezentul Regulament.
    (2) Cisternele din mase plastice armate pot fi utilizate doar  în cazul în care aceasta se admite conform prevederilor anexei  nr. 17 la prezentul Regulament.
    Temperatura substanţei transportate în momentul turnării ei nu trebuie să depăşească 50o.
    Documentele necesare pentru efectuarea transportului de mărfuri periculoase
    28. La transportarea mărfurilor periculoase şoferul trebuie să dispună de următoarele documente:
    1) certificatul de agreere pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase (anexa nr. 8 la prezentul Regulament);
    2) certificatul de pregătire a şoferilor mijloacelor de transport (anexa nr. 7 la prezentul Regulament);
    3) documentaţia de transport pentru mărfurile periculoase  (anexa nr. 9 la prezentul Regulament);
    4) instrucţiuni scrise pentru şofer (anexa nr.10 la prezentul Regulament).
    Pe lîngă aceasta, în rubricile CMR (scrisoarea de transport internaţională) destinate pentru însemnările privind mărfurile periculoase şi în rubrica 5 a facturii de expediţie pentru mărfurile periculoase va fi  înscrisă confirmarea  consultantului în problemele  transporturilor de mărfuri periculoase DGSA*  (consultant în problemele privind controlul asupra transportării de mărfuri periculoase) precum că clasificarea, ambalarea, marcarea şi aplicarea etichetelor de pericol au fost făcute în conformitate cu prevederile ADR.
    _____________________
    *Dangerous Goods Safety Advizor (DGSA)

    Modul de stabilire şi coordonare a schemei sectoarelor de drum pentru transportarea mărfurilor periculoase
    29. Transportatorul întocmeşte schemele de drum de transportare a mărfurilor periculoase, le coordonează cu Direcţia Poliţiei Rutiere, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Departamentul Situaţii Excepţionale şi le transmite spre  aprobare Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (anexa nr.5 la prezentul Regulament).
    30. La întocmirea schemei de drum este necesar de a se călăuzi de următoarele:
    porţiunea de drum pentru transportare, în măsura posibilităţilor, nu va trece prin localităţi şi în apropierea întreprinderilor industriale, zonelor de odihnă, rezervaţiilor naturale şi monumentelor de arhitectură;
prevederea parcărilor specializate;
    în caz de transportare a mărfurilor periculoase prin localităţi, porţiunea de drum, în măsura posibilităţilor, nu va trece prin apropierea instituţiilor teatrale, culturale, şcolare, preşcolare şi curative şi pe rutele unde circulă transportul electric între orele 06.00-24.00.
    31. Schemele de drum le avizează Direcţia Poliţiei Rutiere şi Direcţia situaţii excepţionale a judeţului, municipiului (oraşului), pe teritoriul căruia se efectuează transportarea.
    32. Direcţia Poliţiei Rutiere, în termen de 10 zile din momentul primirii  informaţiei menţionate, este obligată să elibereze organului competent  schema de drum coordonată (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) şi să instaleze pe drum semne rutiere ce vor indica că porţiunea respectivă de drum permite transportarea mărfurilor periculoase. Porţiunea de drum pe care este interzisă transportarea mărfurilor periculoase trebuie, de asemenea, marcată cu semne rutiere corespunzătoare.
    33. Termenul de valabilitate a schemei provizorii de drum  nu trebuie să depăşească 12 luni.
    34. Primul exemplar al schemei de drum coordonată se păstrează la Direcţia Poliţiei Rutiere, iar al doilea - la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    35. Ruta  de transportare a mărfurilor periculoase este elaborată în conformitate cu schema de drumuri aprobată de organizaţia responsabilă de transportare şi în timpul transportării mărfurilor periculoase se află:
    primul exemplar - la persoana responsabilă de organizarea transportării;
    al doilea exemplar - la şofer.
    36. În caz de  survenire a circumstanţelor ce necesită modificarea schemei de drum coordonate, organul competent este obligat să coordoneze schema nouă a sectoarelor de drum cu Direcţia poliţiei rutiere.
    Organizarea deplasării mijloacelor de transport în cazul transporturilor de mărfuri periculoase
    37. În cazul transporturilor de mărfuri periculoase organizarea deplasării mijloacelor de transport se efectuează în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere şi prezentul Regulament. Viteza de deplasare a mijloacelor de transport nu  trebuie să depăşească 85 km/h.
    38. La transportarea mărfurilor periculoase în coloană între mijloacele de transport se vor respecta următoarele distanţe:
    a) la deplasarea pe un sector de drum orizontal - cel puţin 50 m;
    b) la deplasarea pe un sector de drum muntos - cel puţin 300 m.
    39. La transportarea mărfurilor uşor inflamabile mijloacele de transport sînt asigurate, în măsura posibilităţilor, cu combustibil pentru tot parcursul.
    Alimentarea mijloacelor de transport la staţiile de alimentare specializate sau de folosinţă publică se efectuează pe teren situat la o distanţă de cel puţin 25 m de la teritoriul staţiei cu combustibil primit la staţie în recipiente de metal sau la staţiile mobile cu combustibil special repartizat în aceste scopuri în conformitate cu pct.12.19 al Regulamentului exploatării tehnice a staţiilor mobile şi staţionare de alimentare cu combustibil.
    40. În condiţii de vizibilitate redusă pînă la 300 m (ceaţă, ploaie, ninsoare, noapte, jivraj etc.) transportarea mărfurilor  periculoase este interzisă.
    41. La oprirea sau staţionarea mijlocului de transport care efectuează transportarea mărfurilor periculoase  va fi cuplată frîna de parcare  şi se va instala un sprijin împotriva rostogolirii.
    Instruirea persoanelor ale căror obligaţii ţin de transporturile  de mărfuri  periculoase, dar care nu sînt şoferi
    42. Persoanele ale căror obligaţii de serviciu ţin de transporturile auto de mărfuri periculoase, producerea, ambalarea, comercializarea, depozitarea, îndeplinirea lucrărilor de încărcare - descărcare, prelucrarea şi distrugerea substanţelor periculoase paza mijloacelor de transport ce transportă mărfuri periculoase trebuie să fie testate psihologic şi medical. Ele, de asemenea, vor frecventa un curs de instruire specială privind manipularea substanţelor periculoase în centrele de instruire abilitate de organul competent licenţiat, conform legislaţiei în vigoare, vor susţine examene şi vor primi un certificat, în funcţie de obligaţii şi funcţii. Această cerinţă se extinde asupra persoanelor angajate de către agentul transportator sau expeditorul de mărfuri, asupra lucrătorilor antrenaţi la încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase şi asupra lucrătorilor agenţiilor de transport şi expediţie, parcărilor specializate.
    Persoanele ale căror obligaţii de serviciu ţin de procedurile vamale şi controlul rutier trebuie să frecventeze  un curs de instruire specială privind regulile de transportare a mărfurilor periculoase şi metodele de control asupra respectării regulilor de transportare a substanţelor periculoase în centrele de instruire abilitate de organul competent licenţiat, conform legislaţiei în vigoare, să susţină examene şi să primească un certificat în funcţie de obligaţii şi funcţii.
    Aceste cursuri sînt contra plată, achitarea pentru studii este efectuată de persoana instruită sau organul care a delegat-o.
    [Pct.42 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    43. Forma certificatului de studii (anexa nr.7 b la prezentul Regulament) pentru categoria de angajaţi specificaţi la punctul 42 este naţională, fiind recunoscută de toate persoanele fizice şi juridice pe teritoriul Republicii Moldova, pe toată perioada de valabilitate.
    44. Certificatul de studii trebuie să fie prezentat la angajarea la un nou loc de lucru. Instruirea angajaţilor din categoria celor menţionaţi la punctul 42 peste fiecare 2 ani trebuie să fie suplimentată  prin cursuri de reciclare, necesare pentru familiarizarea cu modificările operate în Regulament. Despre aceasta se fac menţiuni în certificat după susţinerea repetată a examenului.
Capitolul 4
Lichidarea situaţiilor de avarie cumărfuri periculoase
    45. Acţiunile de lichidare a situaţiilor de avarie cu mărfuri periculoase vor fi realizate reieşind din împrejurările create, luînd în considerare proprietăţile fizico-chimice ale mărfurilor, caracterul pericolului. Aceste acţiuni trebuie să asigure evitarea primejdiei la care sînt expuşi oamenii, protecţia mediului înconjurător, localizarea şi neutralizarea substanţelor periculoase, integritatea mijloacelor de transport, deschiderea circulaţiei pe drumuri într-un termen cît mai scurt posibil.
    46. Proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor periculoase, caracterul pericolului, precum şi măsurile concrete întru lichidarea situaţiilor de avarie cu mărfuri periculoase, vor fi specificate în instrucţiuni scrise pentru şoferi pentru un grup de substanţe sau pentru fiecare substanţă separat. Forma şi conţinutul instrucţiunilor scrise pentru şoferi sînt indicate în anexa nr. 10 la prezentul Regulament.
    Expeditorul de mărfuri este obligat să întocmească instrucţiunile scrise pentru şoferi şi să le anexeze de factura de expediţie.
    47. În caz de survenire a situaţiei de avarie cu mărfuri periculoase, şoferii sînt obligaţi să realizeze  măsurile specificate în instrucţiunile scrise pentru şoferi.
    48. Dacă la lucrările de lichidare a situaţiei de avarie cu mărfuri periculoase este necesară participarea specialiştilor expeditorului de mărfuri sau ai destinatarului de mărfuri ori aplicarea mijloacelor speciale şi tehnicii acestora, specialiştii şi/sau tehnica  vor fi îndreptaţi imediat la locul accidentului după primirea informaţiei despre avarie într-un termen cît mai scurt posibil.
    49. Organele administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să acorde ajutorul necesar  la lichidarea situaţiilor de avarie cu mărfuri periculoase.
    Autoritatea centrală pentru situaţii excepţionale, în comun cu autorităţile centrale pentru gospodărirea drumurilor, mediu şi sănătate, elaborează şi aprobă decontul forţelor şi mijloacelor necesare pentru prevenirea situaţiilor de avarie la transportarea substanţelor periculoase, precum şi pentru lichidarea consecinţelor eventualelor avarii.
Capitolul 5
Prescripţii generale de serviciu
    50. Se interzice folosirea aparatelor de încălzire suplimentare la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea mărfurilor periculoase.
    51. La transportarea mărfurilor periculoase cu mijloace de transport avînd masa ce depăşeşte 3500 kg, este necesară prezenţa ajutorului de şofer, care trebuie să fie apt de a-l schimba.
    52. Mijloacele de transport implicate la transportarea mărfurilor periculoase urmează a fi lăsate la depozit, parcare ori în încăperi de producere în supravegherea pazei, care va fi informată de şofer despre  tipul de pericol al mărfurilor şi locul său de aflare. în lipsa acestor condiţii, parcarea mijloacelor de transport poate fi efectuată într-un loc izolat, după ce au fost întreprinse măsurile de rigoare.
    53. Este interzisă transportarea de persoane cu mijloace de transport care transportă substanţe periculoase, cu excepţia echipajului mijlocului de transport.
    54. Echipajul mijlocului de transport trebuie să poată utiliza mijloacele antiincendiare. În timpul transportării mărfii periculoase se interzice fumatul în apropiere şi în interiorul cabinei, în locurile de încărcare-descărcare.
    55 (1) Se interzice utilizarea în mijlocul de transport a aparatelor de iluminat cu flacără deschisă; aparatele de iluminat utilizate nu trebuie să aibă fire de incandescenţă deschise, pasibile de formare a scînteielor.
    (2) Se interzice accesul în mijlocul de transport închis, care transportă  substanţe şi articole  inflamabile de la clasa 2, cu oricare aparate de iluminat, cu excepţia lămpilor portabile, construite în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea aprinderii gazelor  inflamabile.
    56. Containerele-cisterne goale şi  necurăţite se admit spre transportare cu condiţia că ele sînt închise ermetic şi asigură aceeaşi etanşeitate ca şi în stare plină.
    57. Instrucţiunile scrise pentru şofer vor fi prezentate de către expeditorul de mărfuri transportatorului nu mai tîrziu de momentul transmiterii dispoziţiei de transportare, pentru ca transportatorul să poată întreprinde toate  măsurile în scopul îndeplinirii lor adecvate.
    58. Expeditorul de mărfuri poartă răspundere pentru conţinutul acestor instrucţiuni. Ele se întocmesc în limba în care şoferul (şoferii), care efectuează transportul de mărfuri periculoase, le poate citi şi pe care el (ei) o înţelege (înţeleg), precum şi în toate limbile ţărilor de expediere, tranzit şi destinaţie.
    (1) Instrucţiunile scrise pentru şofer se vor păstra în cabina şoferului în aşa mod încît să poată fi uşor identificate, într-o mapă de culoarea oranj.
    (2) Dacă şoferul părăseşte mijlocul de transport, el este obligat să ia cu el instrucţiunile scrise pentru şofer şi să le transmită serviciilor de avariere imediat după prezentarea acestora la locul accidentului.  
    (3) În caz de detaşare a remorcii, semiremorcii de autocamion, instrucţiunile scrise pentru şofer, precum şi documentaţia de transportare, trebuie să fie lăsată în interiorul remorcii, împreună cu mărfurile periculoase.
    (4) Transportatorul poartă răspundere pentru ca toţi şoferii antrenaţi la transport să înţeleagă instrucţiunile scrise pentru şofer  şi să le poată îndeplini în modul cuvenit.
    (5) În instrucţiunile scrise pentru şofer urmează a fi enumerate mijloacele de protecţie individuală, destinate utilizării de către şofer, în conformitate cu prescripţiile punctului 98 şi ale anexei nr. 10,  în funcţie de clasa (ele) mărfurilor periculoase transportate, precum şi măsurile de caracter general, întreprinse de şofer în vederea asigurării siguranţei:
    a deconecta motorul;
    a nu utiliza surse deschise de lumină, a nu fuma;
    a instala semnele de avertizare pe drum şi a preîntîmpina ceilalţi beneficiari ai drumului şi pietonii;
    a înştiinţa persoanele din jur despre pericol şi a le recomanda să nu se apropie din partea defecţiunii;
    a înştiinţa imediat poliţia şi paza antiincendiară.
    Informaţie suplimentară pentru şofer
    59. La transportarea mărfurilor periculoase şoferului i se interzice devierea de la ruta stabilită de transportare, fiind obligat să îndeplinească prescripţiile specificate în ea.
    Menţiuni despre modificarea itinerarului pe unele sectoare, dacă aceasta este dictată de condiţiile  traficului, sînt în drept să le facă colaboratorii Direcţiei poliţiei rutiere.
    60. În caz de oprire forţată a mijlocului de transport care transportă mărfuri periculoase, şoferul este obligat să marcheze locul opririi conform Regulamentului circulaţiei rutiere şi să întreprindă măsuri de evacuare a mijlocului de transport în afara drumului, dacă aceasta este prevăzut în condiţiile de transportare în siguranţă a mărfurilor periculoase.
    În caz de oprire forţată a mijlocului de transport din cauza deteriorării ambalajului cu mărfuri periculoase, dacă proprietăţile lor prezintă pericol pentru participanţii la trafic, locul opririi se marchează suplimentar cu două semne: "Staţionare de avarie", instalate în faţa şi în spatele mijlocului de transport la o distanţă de 100 m de  el. În caz de necesitate, şoferul poate utiliza în scopul opririi circulaţiei, pe lîngă semnul "Staţionare de avarie", şi mijloace disponibile improvizate. Despre locul opririi forţate şi cauzele ei e necesar de a informa Direcţia Poliţiei Rutiere sau alt organ al afacerilor interne.
    61. În caz de defectare a automobilului şi imposibilităţii de a-l tracta în afara drumului sau de a remedia defecţiunea tehnică în decurs de 2 ore, şoferul trebuie să ia măsuri de chemare urgentă a automobilului de asistenţă tehnică de la agentul  transportator.
    62. În caz de accident rutier şi în alte situaţii de avarie şoferul acţionează în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere. Pe lîngă aceasta, şoferul este obligat:
    În caz de necesitate, să întreprindă măsuri de chemare a ajutorului antiincendiar;
    să întreprindă măsuri întru evitarea extinderii incendiului;
    să marcheze locul accidentului conform Regulamentului circulaţiei rutiere şi punctului 60 al prezentului Regulament;
    în măsura posibilităţilor, să nu admită la locul accidentului accesul persoanelor străine;
     la sosirea reprezentanţilor serviciilor de depanare, ai ocrotirii sănătăţii să prezinte documentele de transport asupra mărfurilor transportate.
    63. În timpul deplasării pe ruta de transportare şoferul efectuează controlul stării tehnice a mijlocului de transport, fixării mărfurilor în caroserie şi integrităţii marcajului şi sigiliilor.
    64. Şoferului i se interzice:
    a) să pornească brusc mijlocul de transport;
    b) să frîneze brusc;
    c) să se deplaseze cu ambreajul, cutia de viteze decuplate şi motorul  oprit;
    d) să fumeze în mijlocul de transport care transportă mărfuri periculoase;
    e) să aprindă focul mai aproape decît cu 100 m de la locul parcării mijlocului de transport care transportă mărfuri periculoase;
    f) să abandoneze mijlocul de transport fără necesitate stringentă.
    65. Se interzice transportarea cu mijlocul de transport a mărfurilor, neprevăzute în documentaţie, precum şi a persoanelor ce nu au nimic comun cu transportarea mărfurilor periculoase în cauză.
Capitolul 7
Prevederi speciale referitoare la încărcarea,
descărcarea şi manipularea mărfurilor
    66. Mijlocul de transport sosit la locul de încărcare va satisface următoarele cerinţe:
    dispunerea de documentaţie valabilă, specificată la punctul 28;
    caroseria mijlocului de transport trebuie să fie curată;
    utilajul special al unităţii de transport trebuie să fie în stare tehnică bună;
    mijloacele de protecţie individuală a şoferului trebuie să fie complete;
    unitatea de transport trebuie să aibă marcarea corespunzătoare clasei de marfă periculoasă transportată, conform anexelor  nr. 11 şi nr. 12 la prezentul Regulament.
    67. Încărcarea nu se va efectua dacă rezultatele controlului documentelor şi inspecţiei mijlocului de transport şi a utilajului acestuia va demonstra că mijlocul de transport sau şoferul nu satisfac cerinţele stabilite.
    68. Descărcarea nu se va efectua dacă, în urma controalelor menţionate, vor fi depistate neajunsuri care pot acţiona negativ asupra siguranţei descărcării.
    Reguli de încărcare combinată şi separare a mărfurilor periculoase
    69. Dacă, în scopul procesului de producere, este necesar de a transporta în acelaşi timp mai multe mărfuri periculoase, în unul şi acelaşi mijloc de transport, se admite încărcarea a cel mult trei tipuri de mărfuri periculoase. în acest caz coeficientul de pericol nu trebuie să depăşească 5000 unităţi de calcul.
    Se interzice de a încărca într-un mijloc de transport:
    substanţe explozive (clasa 1) cu substanţe de la oricare alte clase;
    substanţe uşor inflamabile (clasele 2; 3; 4; 5.1;) cu peroxizi organici (clasa  5.2);
    substanţe corosive (clasa  8) cu butelii de gaz (clasa  2);
    butelii de gaz (clasa  2) cu substanţe combustibile (clasele  3;4;5);
    produse alimentare,  de consum şi furajul pentru animale cu substanţe toxice (clasa 6.1),  contagioase (clasa 6.2), ecologic periculoase (clasa  9).
    70. Pentru loturile de mărfuri, care nu pot fi încărcate în comun în acelaşi mijloc de transport, vor fi întocmite documente de transport separate.
    71. Interzicerea încărcării în comun în mijlocul de transport trebuie să se respecte, de asemenea, la  încărcarea în fiecare container.
    72. La aplicarea prevederilor privind interzicerea încărcării în comun în unul şi acelaşi mijloc de transport nu se iau în considerare substanţele ce se conţin în containere închise cu pereţi compacţi.
    Curăţirea mijloacelor de transport
    73. Toate prevederile secţiunii II a prezentului Regulament, care se referă la curăţirea mijloacelor de transport înainte de încărcare, se aplica, de asemenea, şi la curăţirea containerelor.
    74. Dacă, după descărcarea mijlocului de transport care transportă  substanţe periculoase în ambalaj, a fost depistată scurgerea unei părţi de conţinut, este necesar de a efectua curăţirea şi dezintoxicarea mijlocului de transport. Deşeurile formate în urma curăţirii şi dezintoxicării autovehiculelor se vor colecta în ambalaje în locuri speciale pe teritoriul beneficiarului şi transportate în locuri autorizate de centrele de medicină preventivă teritoriale.
    Permisul privind condiţiile de transportare a materialelor contagioase în conformitate cu Regulile şi normele sanitare (RNS) nr.1.2.036-95 va fi eliberat de centrele de medicină preventivă teritoriale.
    75. Mijloacele de transport care  transportată mărfuri periculoase în vrac vor fi curăţite în modul respectiv pînă la o nouă încărcare, dacă mărfurile noi nu constau din aceeaşi substanţă periculoasă ca şi cele anterioare.
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    76. Ambalajele cu mărfuri periculoase vor fi stivuite şi fixate  în mijlocul de transport în modul cuvenit, pentru a evita orice deplasări în interiorul mijlocului de transport. în calitate de mijloace de fixare a mărfurilor pot fi utilizate curele, grilajul escamotabil, suporturile reglabile, pernele pneumatice şi dispozitivele de blocare care împiedică alunecarea. încărcătura este, de asemenea, protejată suficient, în sensul primei propoziţii, dacă tot spaţiul de încărcare în fiecare rînd este completat cu ambalaj.
    77. Toate prevederile prezentului Regulament referitoare la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, precum şi la stivuirea şi manipularea mărfurilor, se aplică şi la încărcarea, plasarea şi descărcarea containerelor transportate cu mijloace de transport.
    78. Se interzice şoferilor de a deschide ambalajul ce conţine substanţe periculoase.
    Măsuri de precauţie împotriva sarcinilor electrostatice
    79. Pînă la umplerea cisternelor cu substanţe avînd temperatura de aprindere de 61oC sau mai mică şi pînă la deşertarea lor vor fi întreprinse măsuri întru asigurarea cu  priză de pămînt electrică a şasiului mijlocului de transport. Pe lîngă aceasta, viteza de umplere trebuie să fie limitată.
    Funcţionarea motorului în timpul încărcării sau descărcării
    80. Cu excepţia cazurilor în care utilizarea motorului este necesară pentru punerea în funcţiune a pompelor sau altor mecanisme ce asigură încărcarea sau descărcarea mijlocului de transport, motorul în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare va fi decuplat.
Capitolul 8
Prevederi speciale referitoare la exploatarea
mijloacelor de transport şi containerelor
    Marcarea
    81. Regulile de marcare a mijloacelor de transport:
    1. Mijlocul de transport destinat transporturilor de mărfuri periculoase trebuie să fie marcat din trei părţi cu etichete ce preîntîmpină beneficiarii de drumuri despre mărfurile periculoase.
    2. Etichetele de marcare se fixează doar pentru perioada efectuării transportului de mărfuri periculoase  şi după descărcare trebuie  scoase sau acoperite cu huse.
    3. Etichetele de marcare trebuie să fie totdeauna curate, bine vizibile, fără defecte de acoperire.
    82. La transportarea mărfurilor periculoase cu transportul auto se aplică etichete de marcare de două tipuri:
    1) panouri portocalii (anexa nr. 11 la prezentul Regulament).
    2) etichete de pericol (anexa nr. 12 la prezentul Regulament).
    Pe lîngă aceasta, la transportarea mărfurilor de clasa 9 se utilizează semnul de pericol IMDG.
    Panourile portocalii (cu numere şi fără ele) cuprind informaţia despre mărfurile periculoase (numărul de identificare a substanţei, numărul lui Kemler). Ele trebuie să fie de dimensiunile 300x400 mm de culoare portocalie vie cu proprietăţi reflectorizante, conform GOST-ului, să aibă contur negru avînd lăţimea de  15 mm. Numerele se indică cu cifre arabe de culoare neagră avînd înălţimea de 100 mm şi grosimea  liniei  - de     15 mm. Numărul pericolului se indică în partea de sus a panoului, iar numărul de identificare a substanţei - în partea de jos; ele trebuie să fie despărţite cu o linie neagră orizontală avînd  grosimea de 15 mm, care intersectează panoul la jumătatea înălţimii (anexa nr.11 la prezentul Regulament). Este necesar ca numerele de identificare să nu se şteargă, rămînînd clare după aflare timp de 15 min. în foc. Dacă construcţia mijlocului de transport nu permite de a instala panouri de acest standard, lungimea bazei lor poate fi redusă pînă la 300 mm, înălţimea - pînă la 120 mm, iar grosimea conturului negru - pînă la 10 mm.
    Se stabilesc pe automobile în faţă - spre stînga şi în spate - spre stînga.
    Pe autocisterne, precum şi în cazul încărcării combinate, este necesar de a instala panourile portocalii pe părţile laterale ale mijlocului de transport corespunzător amplasării mărfurilor periculoase în secţiuni.
    La transportarea mărfurilor cu grad înalt sau mediu de pericol panourile portocalii trebuie să fie cu numere.
    La transportarea mărfurilor periculoase cu grad de pericol jos, precum şi în cazul încărcării  combinate, se admite fixarea pe părţile din faţă şi din spate a panourilor portocalii fără numere.
    Pe containere panourile portocalii  se aplică din patru părţi.
    Etichetele de pericol conţin informaţii despre pericolul mărfurilor periculoase  (anexa nr. 12 la prezentul Regulament), au dimensiunile de 250x250, forma de romb şi proprietăţi reflectorizante conform GOST-ului.
    Se aplică pe automobile pe partea laterală din stînga (dreapta) şi în spate la nivelul jumătăţii caroseriei mijlocului de transport.
    Dacă mărfurile periculoase transportate în containere pe ambalaj au unul sau mai multe etichete de pericol, acestea  trebuie să fie aplicate pe fiecare parte frontală a containerului.
    83. Prevederile punctelor 81-82 sînt obligatorii pentru cisternele goale de toate tipurile şi pentru mijloacele de transport-baterii nesupuse curăţirii  şi degazării, precum şi pentru mijloacele de transport goale necurăţite şi containerele pentru încărcături în vrac.
    Excepţii
    84. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:
    a) transporturilor de mărfuri periculoase efectuate de  persoane particulare, dacă asemenea mărfuri se conţin în ambalaj pentru vînzarea  cu amănuntul sau sînt destinate utilizării în interes propriu, folosirii casnice, pentru odihnă sau sport;
    b) maşinilor şi mecanismelor nespecificate în prezentul Regulament şi care conţin substanţe periculoase în utilajul lor interior sau exploataţional;
    c) transporturilor efectuate de serviciile de avariere sau sub supravegherea lor, în special cu automobilele asistenţei tehnice care transportă mijloace de transport avariate sau defectate ce conţin mărfuri periculoase;
    d) transporturilor în regim excepţional, efectuate în scopul salvării oamenilor sau mediului înconjurător, cu condiţia că sînt întreprinse toate măsurile întru asigurarea securităţii totale a acestor transporturi.
Capitolul 9  
Controlul asupra transporturilor de mărfuri periculoase
    85. Controlul asupra respectării cerinţelor stipulate în Regulamentul de transportare a mărfurilor periculoase se efectuează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, poliţia rutieră şi Departamentul Vamal, fiecare organ reieşind din funcţiile şi competenţa acordate de legislaţie.
    Controlul de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative privind protecţia mediului în procesul de transportare a substanţelor periculoase îl exercită autoritatea centrală de mediu.
Capitolul 10
Responsabilitatea pentru nerespectarea
prevederilor prezentului Regulament
    86. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale documentaţiei normativ-tehnice ce reglementează asigurarea securităţii acestor transporturi, care poate favoriza accidente, atrage după sine răspunderea administrativă, civilă şi penală, stabilită de legislaţie.
    87. Agenţii transportatori poartă răspundere pentru nerespectarea procesului tehnologic de transportare şi a actelor normative referitoare la asigurarea siguranţei.
    88. Răspunderea pentru starea tehnică a mijloacelor de transport şi a containerelor o poartă proprietarii lor sau arendaşii.
Secţiunea II. Reguli speciale  de transportare
a mărfurilor periculoase de clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
    89. Dacă pentru unele mărfuri periculoase specificate în secţiunea II se conţin prevederi speciale, acestea prevalează în raport cu prevederile generale din secţiunea I.
CLASA 2. GAZE
    1. PRINCIPII GENERALE
    90. Clasa 2 cuprinde toate tipurile de gaze aflate în recipiente sub presiune în scopul transportării lor economice în formă comprimată, lichefiată, dizolvată, răcită, care necesită ambalaj etanş deosebit de rezistent.
    91. Proprietatea periculoasă generală a tuturor gazelor este creşterea rapidă a presiunii în interiorul recipientului în caz de ridicare a temperaturii, ceea ce poate favoriza deteriorarea recipientelor şi provoca explozie.
    92. Expeditorul de mărfuri este obligat să prezinte pentru transport gazele în ambalaj conform cerinţelor standardului Consiliului European şi marcat corespunzător.
    2.  MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    93. Transportarea gazelor se efectuează în butelii sau cisterne incluse în celule sau fixate în alt mod.
    94. Unele gaze lichefiate (oxigen, divinil etc.) se transportă, de asemenea, turnate în recipiente speciale (în vase cu perete dublu).
    95. Încărcarea recipientelor şi vaselor ce conţin gaze, precum şi fixarea lor pe mijlocul de transport, intră în obligaţiile expeditorului de mărfuri.
    96. Se interzice de a transporta în containere mici ambalaje ce conţin gaze răcite lichefiate, care la transportare se află parţial în stare lichidă (clasa 2 punctul 3o): asfixiante, comburante, inflamabile, toxice şi corozive.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Ventilaţia
    97. Mijloacele de transport închise, destinate pentru transportarea de  gaze, prevăzute la punctele 1o, 2o, 3o sau UN 1001 acetilenă dizolvată, prevăzută la punctul 4oF, trebuie să fie dotate cu ventilaţie forţată.
    Echipamentul special
    98. La transportarea gazelor menţionate cu literele T, TO, TF, TC, TFC, TOC fiecare membru al echipajului mijlocului de transport trebuie să dispună de mijloc de protecţie individuală a organelor respiratorii (mască cu filtru de praf şi gaze tip A1B2E1K1-P2 corespunzător standardului european EN 141) sau de tipul  A, В, С, Е, М, К, Г, КД, КВ, СОХ, ВКФ, ВСФ  si mijloace de protecţie individuală a pielii de tipul L-1, care vor permite de a abandona mijlocul de transport şi de a localiza mici defecte care pot provoca un accident major.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA ŞI DESCĂRCAREA MĂRFURILOR
    99 (1)  Ambalajele nu trebuie aruncate sau supuse loviturilor.
    (2) Recipientele urmează a fi stivuite în mijlocul de transport în aşa mod încît ele să nu poată cădea, respectîndu-se următoarele prescripţii:
    a) buteliile - recipiente portabile de  înaltă presiune avînd o capacitate pînă la 150 litri - trebuie stivuite  de-a curmezişul mijlocului de transport.
    Buteliile scurte de diametru mare (cca 30 cm şi mai mult) pot fi stivuite în direcţie longitudinală, totodată, dispozitivele de protecţie a ventilelor vor fi orientate spre centrul mijlocului de transport.
    Buteliile destul de stabile sau transportate în dispozitive corespunzătoare, care le protejează eficient de răsturnare, pot fi încărcate în poziţie verticală.
    Buteliile stivuite în poziţie orizontală urmează a fi fixate stabil cu ajutorul clinelor, legate sau fixate în modul corespunzător, pentru a nu se putea strămuta;
    b) recipientele ce conţin gaze prevăzute la punctul 3o vor fi plasate totdeauna în poziţia pentru care sînt proiectate şi protejate de orice posibilitate de deteriorare a altor ambalaje.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONSTRUCŢIEI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR -CISTERNE)
    100. Prevederile referitoare la materialele şi construcţia cisternelor fixe sudate, cisternelor demontabile sudate şi corpurilor sudate ale containerelor-cisterne pentru care este prescrisă presiunea de încercare de cel puţin 1 mPa (10 bari), precum şi referitor la cisternele fixe sudate, cisternele demontabile sudate şi corpurile sudate ale containerelor-cisterne  destinate transportării gazelor lichefiate răcite puternic de la clasa 2 se conţin în anexa nr. 18 la prezentul Regulament.
    La transportarea mărfurilor turnate în cisterne este necesar de a lăsa spaţiu neumplut de la 4 pînă la 10 % (anexa nr. 21 la prezentul Regulament), nu se admite pentru transportare cisterna umplută la un nivel mai jos de 90%.
    101. Mijloacele de transport cu cisterne demontabile şi fixe, containerele-cisterne şi mijloacele de transport-baterii, care conţin sau  au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de  clasa 2, trebuie să fie marcate cu eticheta (ele) de pericol pentru această clasă.
    Etichete de pericol
    102. Mijloacele de transport cu cisterne demontabile şi fixe, containerele-cisterne şi mijloacele de transport-baterii, care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la clasa 2, trebuie să fie marcate cu eticheta (ele) de pericol specificată (e) mai jos:
   
 

Substanţele referite la diverse puncte
la următoarele grupe

Eticheta de pericol
Model nr.

A
2
O
2 + 05
F
3
T
6.1
TF
6.1 + 3
TC
6.1 + 8
TO
6.1 + 05
TFC
6.1 + 3 + 8
TOC
6.1 + 05 + 8

CLASA 3. SUBSTANŢE LICHIDE INFLAMABILE
    1. PRINCIPII GENERALE
    103. Pericolul principal al substanţelor de la clasa 3 îl prezintă proprietatea acestor substanţe de a elimina gaze ce formează cu aerul amestecuri explozive. Aburii acestor lichide pot avea acţiune stupefiantă. Multe lichide şi aburii lor sînt substanţe toxice cu efect puternic.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    104. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    105. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.
    Cerinţele referitoare la cisternele cu vid pentru deşeuri sînt prevăzute în anexa nr. 19 la prezentul Regulament.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA ŞI DESCĂRCAREA  MĂRFURILOR
    106. La transportarea mărfurilor lichide în cisterne este necesar de a rezerva un spaţiu neumplut de la 4 pînă la 10% (anexa nr.21 la prezentul Regulament). Nu se admite pentru transportare cisterna umplută la un nivel mai jos de 90%.
    Curăţirea după descărcare
    107. În caz de scurgere sau vărsare în interiorul mijlocului de transport a substanţelor specificate la punctele 6o şi 11o -19o;  27 o; 28 o; 32 o şi a substanţelor toxice, specificate la punctul 41o, acest mijloc de transport poate fi folosit din nou doar după  curăţire minuţioasă şi dezinfectare. Toate mărfurile şi obiectele, transportate cu acelaşi mijloc de transport, trebuie să fie supuse  controlului în vederea  unei eventuale poluări.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR CISTERNE)
    Etichete de pericol
        108. Mijloacele de transport cu cisterne demontabile sau fixe şi containerele-cisterne care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe  de la clasa 3 vor  fi  marcate cu etichete de pericol model nr.3.
Acelea dintre ele care  conţin  substanţe specificate la punctele 11o - 19o, 32o şi 41o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichetă de pericol model nr.6.1.
    Acelea dintre ele care conţin substanţe specificate la punctele 21o -26o, 33o, vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichetă de pericol model nr.8 .
    Acelea dintre ele care conţin substanţe specificate la punctele 27o şi 28 o, vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.6.1 şi nr.8.
    109. Pe autocisternele cu cîteva secţiuni, în care se transportă două sau mai multe substanţe cu numerele de identificare 1202, 1203 sau 1223, însă nu se transportă oricare alte substanţe periculoase, nu este obligatoriu de a fixa panouri portocalii, prescrise la punctul 82, dacă pe panourile fixate pe părţile anterioară şi posterioară sînt specificate numerele de identificare, prescrise în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pentru substanţa cea mai periculoasă transportată, adică pentru substanţele cu cea mai joasă temperatură de aprindere.
    CLASA 4.1. SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE
    1. DEFINIŢIA CLASEI
    110. Clasa 4.1 include:
    substanţe solide şi articole inflamabile, precum şi substanţe şi articole care se aprind de la scîntei sau favorizează incendiu la frecare;
    substanţe autoreactive, pasibile (la temperaturi obişnuite sau înalte) de descompunere exotermică intensivă, provocată de temperaturi extrem de înalte, care apar în procesul transportării, sau de reacţia cu adaosuri;
    substanţe asemănătoare celor autoreactive, dar care se deosebesc de ultimele prin faptul că au temperatura reacţiei autoaccelerate de descompunere de peste 75oC. Ele pot fi supuse, de asemenea, descompunerii exotermice intensive şi pot să corespundă criteriilor stabilite pentru substanţele explozive de la clasa 1 în cazul transportării în unele tipuri de ambalaj;
    substanţe explozive care au fost umectate cu o cantitate de apă sau alcool sau care conţin o cantitate de plastificator sau substanţă inertă suficientă pentru neutralizarea proprietăţilor lor de explodare.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    Modalitatea de expediere şi restricţii de expediere
    111. Substanţele specificate la punctele 5o şi 15o pot fi transportate doar în autocisterne, cisterne demontabile şi containere-cisterne.
        112. Substanţele specificate la punctul 26 o la transportare trebuie să fie protejate de acţiunea razelor solare directe şi a căldurii.
    113. Substanţele specificate la punctele 41o-50o trebuie transportate în aşa mod încît să nu fie depăşite temperaturile de control1 , specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament.
    ___________________
    1Temperatura de control - temperatura maximă la care poate fi asigurată transportarea în siguranţă a substanţei autoreactive. Se presupune că temperatura mediului înconjurător în apropierea nemijlocită de ambalaj în timpul transportării nu depăşeşte 55o C şi în decursul a 24 de ore se ridică mai sus de acest nivel doar pentru o perioadă relativ scurtă. În caz de pierdere a posibilităţii de reglare a temperaturii, este posibilă  luarea de măsuri de avariere.

    114. Menţinerea temperaturii prescrise este condiţia necesară de transport în siguranţă a multor substanţe autoreactive (anexa nr. 13 la prezentul Regulament). Este necesar:
    de a examina minuţios unitatea de transport înainte de încărcare;
    de a aduce la cunoştinţa transportatorului instrucţiunile privind exploatarea sistemului de răcire, inclusiv listele furnizorilor de agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;
    de a prevedea ordinea acţiunilor în cazul refuzului sistemului de reglare a temperaturii;
    de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;  
    de a dispune de un sistem de răcire de rezervă sau piese de schimb.
    115. Toate dispozitivele de reglare şi traductoarele de temperatură ale sistemului de răcire trebuie să fie uşor accesibile, iar toate racordurile electrice - rezistente la acţiunea atmosferei. Temperatura aerului în interiorul unităţii de transport trebuie să fie măsurată cu ajutorul a două traductoare independente, totodată, indicaţiile vor fi înregistrate în aşa fel încît să fie lesne depistată orice schimbare de temperatură. Temperatura urmează a fi  controlată la intervale de 4-6 ore şi să fie înregistrată. În cazul transporturilor de substanţe, a căror temperatură de control constituie cel mult  + 25oC, unitatea de transport trebuie să fie dotată cu dispozitive luminoase sau sonore de semnalizare de avariere, a căror alimentare se efectuează independent de sistemul de răcire şi care urmează a fi reglate pentru declanşare la temperatura egală sau mai joasă decît cea de control.
    116. În caz de depăşire a temperaturii de control, vor fi întreprinse măsuri de profilaxie, inclusiv oricare reparaţie necesară a utilajului refrigerator sau sporire a capacităţii de răcire (spre exemplu, prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi sau solizi). în afară de aceasta, vor fi efectuate controale frecvente ale temperaturii şi iniţiată pregătirea pentru luarea de măsuri de avariere. în cazul atingerii temperaturii de avariere2 , se va purcede la realizarea măsurilor de avariere.
    _______________________
    2Temperatura de avariere este temperatura la care trebuie să  fie luate măsuri de avariere.

    117. Alegerea metodei adecvate de reglare a temperaturii în procesul transportării depinde de un şir de factori, expuşi mai jos:
    temperatura (ile) de control a (ale) substanţei (elor) ce urmează a fi transportată (e);
    diferenţa dintre temperatura de control şi temperaturile presupuse ale mediului înconjurător;
    eficienţa izolaţiei termice;
    durata transportării;
    coeficientul de siguranţă, prevăzut pentru cazul de reţinere pe parcurs.
    118. Întru evitarea depăşirii temperaturii de control, se aplică diverse metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt enumerate mai jos:
    a) utilizarea izolaţiei termice cu condiţia că temperatura iniţială a substanţei (elor) autoreactive este suficient de joasă în raport cu  temperatura de control;
    b) utilizarea izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu agent de răcire, cu condiţia că:
    în mijlocul de transport se transportă o cantitate necesară de  agent de răcire neinflamabil (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de carbon solid) sau este asigurată posibilitatea completării lui;
    în calitate de agent de răcire nu este utilizat oxigen lichid sau aer;
    este asigurat efectul adecvat de răcire, chiar dacă a fost consumată o parte considerabilă de agent de răcire;
    necesitatea de a aerisi unitatea de transport pînă a urca pe ea este specificată sub formă de înscriere de avertizare pe uşa (uşile) mijlocului de transport;
    c) utilizarea izolaţiei termice şi a răcirii simple mecanice cu condiţia că, în cazul substanţelor autoreactive cu temperatura de aprindere mai joasă decît semnificaţia sumei "temperatura de avariere + 5oC", în spaţiul răcit se utilizează fitinguri refractare electrice, EEx IIB T3, întru evitarea aprinderii aburilor inflamabili, degajaţi de substanţele autoreactive;
    d) utilizarea izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:
    ambele sisteme nu depind una de alta;
    se respectă prescripţiile de la literele b) şi c);
    e) utilizarea izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de răcire, cu condiţia că:
    ambele sisteme, exceptîndu-se blocul unitar de alimentare cu energie, nu depind una de alta;
    fiecare sistem este capabil să asigure  independent reglarea respectivă a temperaturii;
    în cazul substanţelor autoreactive cu temperatura de aprindere mai joasă decît semnificaţia sumei "temperatura de avariere + 5oC", în spaţiul de răcire se utilizează fitinguri refractare electrice, EEx IIB, T3, întru evitarea aprinderii aburilor inflamabili, degajaţi de substanţele autoreactive.
    119. Pentru substanţele specificate la punctele 41o şi 42o va fi aplicată  una din  metodele  de reglare a temperaturii, descrise la punctul 118:
    metoda descrisă la litera c), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător  în procesul de transportare nu va depăşi temperatura de control mai mult decît cu 10oC;
metoda specificată  la literele d) sau e).
    Pentru substanţele menţionate la punctele 43o-50o va fi aplicată una din următoarele metode:
    metoda specificată la litera a), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător în procesul de transportare va fi mai joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10oC;
    metoda specificată la litera b), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control mai mult decît cu 30oC;
    metoda specificată la literele c), d) sau e).
    Transportul în vrac/vraf
    120. Substanţele solide şi amestecurile (de tipul preparatelor şi deşeurilor) referite la punctele 12oc) şi 13oc) pot fi transportate în vrac/vraf cu mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.
    121. Deşeurile specificate la punctul 4oc) pot fi transportate în vrac/vraf în mijloace de transport deschise, însă acoperite cu prelată şi avînd ventilaţie suficientă.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Tipul mijloacelor de transport
    122. Substanţele  specificate la punctele 31o-40o trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată. Dacă, în conformitate cu prevederile punctelor 111-119, substanţele urmează a fi transportate cu mijloace de transport izotermice, mijloace de transport - gheţare sau frigidere, aceste mijloace de transport trebuie să corespundă prevederilor punctului 123. Mărfurile periculoase specificate la punctele 41o-50o, care se conţin în ambalaj umplut cu agent de răcire, vor fi transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată, asigurate cu ventilaţia cuvenită, avînd borduri laterale şi posterior, dotate cu dispozitive de înzăvorîre în funcţiune. Prelata pentru aceste mijloace de transport trebuie să fie fabricată din material impermeabil şi refractar.
    Mijloace de transport izotermice, mijloace de transport-gheţare şi frigidere
    123. Mijloacele de transport izotermice, mijloacele de transport-gheţare şi frigiderele, utilizate în conformitate cu prevederile punctelor 111-119, trebuie să corespundă următoarelor prescripţii:
    a) mijlocul de transport va fi dotat cu instalaţie frigorifică ce va menţine temperatura, specificată  la punctele 115-119. Coeficientul general de degajare a temperaturii nu va depăşi 0,4V/m2K;
    b) mijlocul de transport urmează a fi construit în aşa mod încît aburii degajaţi de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu poată pătrunde în cabina şoferului;
    c)  mijlocul de transport va fi dotat cu un termograf, care va permite de a controla din cabina şoferului temperatura în spaţiul de încărcare şi a face înscrierea temperaturii pe harta tehnică,
    d) în spaţiul de încărcare trebuie să fie instalate fante de aerisire sau supape de evacuare, care să nu împiedice la răcire;
    e) instalaţia de răcire a mijloacelor de transport-frigidere va fi construită în aşa mod încît să poată funcţiona independent de motorul mijlocului de transport (sistemul Termoking).
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Limitarea cantităţilor transportate
    124. Unitatea de transport nu trebuie să transporte mai mult de:
    5000 kg de substanţe  specificate la punctele 31o şi 32o, dacă în partea de sus a spaţiului de încărcare există ventilaţie şi izolaţia termică a unităţii de transport este executată din material refractar, sau 1000 kg de substanţe specificate la  punctele 31o şi 32o, dacă unitatea de transport nu corespunde acestor prescripţii;
    10 000 kg de substanţe specificate la punctele 33o şi 34 o;
    20 000 kg substanţe prevăzute  la  punctele  35o, 36o, 37o, 38o, 39o şi 40 o;
    1000 kg de substanţe specificate la punctele 41o şi 42o sau 5000kg, dacă izolaţia termică este executată din material refractar;
    5000 kg de substanţe specificate la punctele 43o şi 44o, sau 10000kg, dacă izolaţia termică este executată din material refractar;
    20 000 kg de substanţe specificate la punctele 45o, 46o, 47o, 48o, 49o şi 50o .
    125. Dacă substanţele de la această clasă sînt încărcate în comun într-o unitate de transport, semnificaţiile maxime, specificate la punctul 124, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut nu va depăşi 20000 kg.
    126. Prevederile punctelor 81-83 şi 122 nu se aplică transporturilor de substanţe de la punctele 31o- 34o şi 41o- 44o, cu condiţia că substanţa este ambalată în conformitate cu metodele de ambalare OP1 sau OP2 în funcţie de cazul concret şi cantitatea ei pe o unitate de transport nu va depăşi 10 kg ( anexa nr.15 la prezentul Regulament).
    Interdicţii de încărcare în comun în unul şi acelaşi mijloc de transport
    127. Ambalajele cu etichetele de pericol model nr. 4.1 şi 01 nu trebuie să fie încărcate în unul şi acelaşi mijloc de transport împreună cu ambalajele avînd etichete de pericol model nr. 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 sau 9.
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    128. În cazul ambalajelor ce conţin substanţe  specificate la punctele 41o -50o, temperatura de control indicată trebuie să fie menţinută pe parcursul întregului transport, inclusiv încărcarea şi descărcarea, precum şi oricare opriri intermediare.
    129. Ambalajele urmează a fi  încărcate în aşa mod încît, din contul circulaţiei libere a aerului în interiorul spaţiului de încărcare, să se menţină o temperatură unică a mărfurilor. Dacă conţinutul unui mijloc de transport sau containerului mare depăşeşte 5000 kg de substanţe solide inflamabile, încărcătura va fi separată în loturi cu greutatea de cel mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de cel puţin 0,05m.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR - CISTERNE)
    Etichete de pericol
    130. Mijloacele de transport cu cisterne fixe sau demontabile şi containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele pentru transportarea substanţelor solide periculoase în vrac/vraf, care conţin  sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.4.1.
    131. Mijloacele de transport care conţin substanţe specificate la punctele  7 o, 16 o, 22 o sau 25 o de la clasa 4.1 vor fi marcate cu etichetă de pericol model nr.6.1, iar mijloacele de transport care conţin substanţe specificate la punctele 8 o şi 17 o - eticheta de pericol model nr.8.
CLASA 4.2. SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    132. Clasa 4.2 include:
    substanţele, inclusiv amestecurile şi soluţiile care, şi în cantităţi mici, se aprind în cazul contactului cu aerul în decursul a 5 minute. Ele se numesc substanţe pasibile de autoaprindere (substanţe piroforice);
substanţe şi articole, inclusiv amestecurile şi soluţiile care, în cazul contactului cu aerul, fără aducţie de energie din afară, se pot autoîncălzi. Aceste substanţe se aprind doar în cantităţi mari (kilograme) şi doar după perioade de timp de lungă durată (ore sau zile). Ele se numesc substanţe care se autoîncălzesc.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    Restricţii de expediere
    133. Fosforul alb topit se admite spre transportare doar în autocisterne, cisterne demontabile şi containere - cisterne.
    Transportul în vrac/vraf
    134. Substanţele specificate la punctele 1o c), 2o c) şi 3o c),  aşchiile metalice, rumeguşul şi deşeurile de metale feroase, specificate la punctul 12o c), oxidul de fier prelucrat şi deşeurile de fier spongios, specificate la punctul 16 o c), precum şi deşeurile solide, specificate la litera c) a punctelor sus-menţionate, pot fi transportate în vrac/vraf.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Tipurile mijloacelor de transport
    135. Ambalajele ce conţin substanţe de la clasa 4.2 vor fi transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.
    Cisterne goale
    136. La prezentarea spre transportare a cisternelor goale necurăţite, care au conţinut fosfor specificat la punctele 11o şi 22o, este necesar ca acestea să fie umplute:
    fie  cu azot;
    fie cu apă nu mai puţin de  96% şi nu mai mult de 98% din capacitatea lor: în perioada 1 octombrie - 31 martie în apă trebuie să se conţină o cantitate suficientă de antigel, care nu va permite îngheţarea ei în timpul transportului; antigelul trebuie să fie de activitate corozivă şi să nu intre în reacţie cu fosforul.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR - CISTERNE)
    Etichete de pericol
    137. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele pentru transportarea substanţelor solide periculoase, care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie să fie marcate cu etichete model nr.4.2.
    Acelea dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe de la această clasă, specificate la punctul 17 o a) , maneb sau preparate de maneb, specificate la punctul 16 o c), precum şi substanţe specificate la punctele 31o -33o, vor fi marcate cu eticheta de pericol model nr.4.3, cele specificate la punctele 7o, 8o, 11 o, 18 o şi 19 o - cu eticheta de pericol model 6.1; cele specificate la punctele 9o, 10o, 15o, 20o şi 21o - cu eticheta de pericol model nr.8.
  CLASA 4.3. SUBSTANŢELE CARE, ÎN CONTACT CU APA,
DEGAJEAZĂ GAZE INFLAMABILE
    1. DEFINIŢIA CLASEI
    138. Clasa 4.3 include substanţe şi articole care în contact cu apa degajează gaze inflamabile, toxice, capabile să formeze cu aerul amestecuri explozive.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    139. Substanţele de la clasa 4.3 vor fi transportate în ambalaj special în containere impermeabile. în afară de aceasta, ambalajele unor substanţe vor fi cufundate în ulei, spre exemplu, natriul, soda, cu respectarea regimului de temperatură prescris.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Tipurile mijloacelor de transport
    140. Ambalajele ce conţin substanţe şi articole de la clasa 4.3 trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    141. La încărcarea şi descărcarea ambalajelor este necesar de a lua măsuri speciale întru evitarea contactului cu apa.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR - CISTERNE)
    Etichete de pericol
    142. Mijloacele de transport cu cisterne fixe sau demontabile şi containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele pentru transportarea în vrac/vraf a substanţelor periculoase solide, care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie să fie mrcate cu etichete de pericol de model 4.3.
    Acelea dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe de la această clasă, enumerate mai jos, vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu următoarele etichete de pericol:
    ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 1o şi 2 o vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.3 şi 8;
    ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 3o, metal alcalin  dispergat 1391 sau metal alcalin de pămînt dispergat, specificat la punctul 11o, avînd temperatura de aprindere nu mai înaltă de 61 o C şi alumhidrură de litiu în eter 1411, specificată la punctul 16 o a), vor fi, pe lîngă aceasta,  marcate cu etichete de pericol model nr.3;
    ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 14o vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model  4.2;
    ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 15o, 18 o, 22o şi  23 o vor  fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model 6.1;
    ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 24o şi 25o vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.8.
CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    143. Clasa 5.1 include substanţele care au în componenţa sa atomi suplimentari de oxigen, nefiind combustibile, pot menţine la încălzire arderea altor substanţe, prin emanare obişnuită de oxigen.
    2. MODALITATEA  DE TRANSPORTARE
    Modul de expediere şi restricţii de expediere
    144. Nitratul de amoniu specificat la punctul 20o se admite pentru transport doar în autocisterne, cisterne demontabile şi containere-cisterne.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Tipurile mijloacelor de transport
    145. Containerele de capacitate medie pentru mărfuri în masă moi (CCMMM) ce conţin substanţe specificate  la punctele 11o - 13 o şi 16 o b)  vor fi transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată. Prelata va fi impermeabilă şi refractară. În caz de scurgere a substanţelor transportate cu mijlocul de transport, vor fi realizate măsuri care vor permite evitarea scurgerii lor pe pămînt, contactului lor cu lemnul sau cu oarecare alt material combustibil.
    Mijloace de transport cu containere-cisterne sau autocisterne cu capacitatea de peste 3000 litri utilizate pentru transportarea mărfurilor periculoase  
    146. La transportarea lichidelor specificate la punctul 1o a):
    este necesar să fie  aplicate prevederile anexei nr. 6 la prezentul Regulament;
    părţile mijlocului de transport, care se află în spatele panoului specificat anexa nr.6 la prezentul Regulament, trebuie să fie fabricate din metal sau material sintetic respectiv.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR
    Stivuirea mărfurilor
    147. La stivuirea ambalajelor în mijloacele de transport se interzice de a utiliza materiale inflamabile.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR - CISTERNE)
    Etichete de pericol
    148. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele pentru transportarea substanţelor de la clasa 5.1, care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, vor fi marcate cu etichete de pericol  model nr.5.1.
    Acele dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe de la această clasă, specificate la punctele 2o, 5o, 1500 nitrit de sodiu, specificat la punctul 23oc) sau substanţe specificate la punctele 29o şi 30o vor fi marcate cu eticheta de pericol model nr.6.1, iar cele ce conţin substanţe specificate la punctele 1oa), 1ob), 3oa), 5o, 31o şi 32o - cu eticheta de pericol model nr.8.
CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    149. Clasa 5.2 include substanţe organice ce conţin structura bivalentă -O-O- şi pot fi tratate ca produse derivate ale peroxidului de hidrogen, în care unul sau ambii atomi de hidrogen sînt înlocuiţi de radicali organici.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    Modul de expediere şi restricţii de expediere
    150. Substanţele specificate la punctele 11o - 20o trebuie să fie transportate în aşa mod încît să nu fie depăşite temperaturile de control specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament,  prevăzute pentru substanţele incluse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    151. Menţinerea temperaturii mai joase decît cea de control este o condiţie necesară de transport în siguranţă al peroxizilor organici. Este necesar:
    de a examina minuţios mijlocul de transport înainte de încărcare;
    de a aduce la cunoştinţa transportatorului instrucţiunile privind exploatarea sistemului de răcire, inclusiv listele furnizorilor de agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;
    de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;
    de a fi dotat cu un sistem de răcire de rezervă sau să dispună de piese de schimb.
    152. Toate dispozitivele de reglare şi traductoarele de temperatură ale sistemului de răcire trebuie să fie uşor accesibile, iar toate racordurile electrice - rezistente la acţiunea atmosferei. Temperatura aerului în interiorul caroseriei mijlocului de transport va fi măsurată cu ajutorul a două traductoare independente, totodată, indicaţiile vor fi înregistrate în aşa mod încît să fie lesne depistată creşterea de temperatură.
     Temperatura trebuie să fie controlată la intervale de 4 ore şi să fie înregistrată pe harta termică. În cazul transporturilor de substanţe, a căror temperatură de control constituie cel mult  + 25
oC, mijlocul de transport urmează să fie dotat cu dispozitive luminoase sau sonore de semnalizare de avariere, ale căror alimentare se efectuează independent de sistemul de răcire şi care vor fi reglate pentru declanşare la temperatura egală sau mai joasă decît cea de control.
    153. În caz de depăşire în procesul  controlului a temperaturii de control, urmează a fi întreprinse măsuri de profilaxie, inclusiv oricare reparaţie necesară a utilajului refrigerator sau sporire a capacităţii de răcire (spre exemplu, prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi sau solizi). În afară de aceasta, vor fi efectuate controale frecvente ale temperaturii în fiecare oră şi iniţiată pregătirea pentru luarea de măsuri de avariere. în cazul atingerii temperaturii de avariere (vezi anexa nr.13 la prezentul Regulament) se va purcede la  realizarea măsurilor de avariere.
    154. Alegerea metodei  adecvate de reglare a temperaturii în procesul transportării depinde de un şir de factori expuşi mai jos:
    temperatura (ile) de control a (ale) substanţei (elor) ce  urmează a fi transportată (e);
    diferenţa dintre temperatura de control şi temperaturile presupuse ale mediului înconjurător;
    eficienţa izolaţiei termice;
    durata transportării.
    155. Întru menţinerea temperaturii de control, vor fi utilizate diverse metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt enumerate mai jos:
    a) utilizarea izolaţiei termice cu condiţia ca temperatura iniţială a peroxidului (peroxizilor) organic(i) este suficient de joasă în raport cu temperatura de control;
    b) utilizarea izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu agent de răcire, cu condiţia că:
    în mijlocul de transport se transportă o cantitate cuvenită de agent de răcire (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de carbon solid), care asigură o rezervă suficientă în caz de reţineri eventuale de parcurs, sau este asigurată posibilitatea completării lui;
    în calitate de agent de răcire nu este utilizat oxigen lichid sau aer;
    este asigurat efectul unitar de răcire, chiar dacă a fost consumată o parte considerabilă de agent de răcire;
    necesitatea de a controla unitatea de transport pînă a se  urca în ea este specificată sub formă de înscriere de avertizare pe uşile unităţii de transport;
    c) utilizarea izolaţiei termice şi a răcirii simple mecanice cu condiţia că, în cazul peroxizilor organici cu temperatura de aprindere mai joasă decît semnificaţia sumei "temperatura de avariere + 5oC, în spaţiul răcit se utilizează fitinguri refractare electrice, EEx IIB T3, întru evitarea aprinderii aburilor inflamabili, degajaţi de peroxizii organici;
    d) utilizarea izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:
ambele sisteme nu depind una de alta;
    se respectă prescripţiile de la literele b) şi c) (vezi mai sus);
    e) utilizarea izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de răcire, cu condiţia că:
    ambele sisteme, exceptîndu-se blocul unitar de alimentare cu energie, nu depind una de alta;
    fiecare sistem este capabil să asigure  independent reglarea respectivă a temperaturii;
    în cazul peroxizilor organici cu temperatura de aprindere mai joasă decît  semnificaţia sumei "temperatura de avariere + 5oC", în spaţiul de răcire se utilizează fitinguri refractare electrice, EEx IIB, T3, întru evitarea aprinderii aburilor inflamabili, degajaţi de peroxizii organici.
    156. Pentru substanţele specificate la punctele 11o şi 12o va fi prevăzută una din metodele de  reglare a temperaturii, descrise la punctul 155:
    metoda descrisă la litera c), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător  în procesul de transportare nu va depăşi temperatura de control mai mult decît cu 10oC; în caz contrar metoda descrisă la literele d) sau e).
    Pentru substanţele specificate la punctele 13o-20o va fi aplicată una din următoarele metode:
    metoda descrisă la litera a), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător în procesul de transportare va fi mai joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10oC;
    metoda descrisă la litera b), dacă se presupune că temperatura maximă a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control mai mult decît cu 30oC; în caz contrar, metoda descrisă la literele c), d) sau e).
    Transportul în containere
    157. Ambalajele  ce  conţin  substanţe  specificate  la punctele 1o şi  2 o  nu vor fi transportate în containere mici.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE  TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    Tipul mijloacelor de transport
    158. Substanţele specificate la punctele 1o-10o urmează a fi transportate, în conformitate cu prevederile punctelor 150-156, cu mijloace de transport izotermice, mijloace de transport-gheţare sau frigidere, aceste mijloace de transport trebuie să corespundă prescripţiilor punctului 159. Substanţele specificate la punctele 1o-10o şi cele ce se conţin în ambalajul de protecţie, umplut cu agent de răcire, trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată. În cazul utilizării mijloacelor de transport închise, ele urmează a fi asigurate cu ventilaţia cuvenită. Mijloacele de transport acoperite cu prelată vor fi dotate cu borduri laterale şi posterior. Prelata pentru aceste mijloace de transport va fi fabricată din material impermeabil şi refractar.
    Mijloace de transport izotermice, mijloace de transport-gheţare şi frigidere
    159. Mijloacele de transport izotermice, mijloacele de transport-gheţare şi frigiderele, utilizate în conformitate cu prevederile punctelor 150-156, trebuie să corespundă următoarelor prescripţii:
    a) mijlocul de transport va fi construit şi echipat din punctul de vedere al izotermiei şi modalităţii răcirii în aşa mod încît temperatura maximă, prescrisă la punctele 150-156, să nu fie depăşită. Coeficientul general de degajare a temperaturii nu trebuie să depăşească 0,4V/m2K;
    b) mijlocul de transport va fi construit în aşa mod încît aburii degajaţi de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu poată pătrunde în cabina şoferului;
    c) urmează a fi prevăzut un dispozitiv de control al temperaturii, care ar permite de a controla din cabina şoferului temperatura în spaţiul de încărcare;
    d) în spaţiul de încărcare vor fi montate fante de aerisire sau supape de evacuare, care  nu vor împiedica răcirea:
    e) agentul de răcire utilizat trebuie să fie neinflamabil;
    f) instalaţia de răcire a mijloacelor de transport-frigidere trebuie să funcţioneze independent de motorul mijlocului de transport.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI  MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Limitarea cantităţilor transportate
    160. Un mijloc de transport nu trebuie să transporte mai mult de:
    5000 kg de substanţe specificate la punctele 1o şi 2o , dacă în partea de sus a spaţiului de încărcare există   ventilaţie şi izolaţia termică este executată din material refractar, sau 1000 kg de substanţe specificate la punctele 1o şi 2 o, dacă mijlocul de transport nu corespunde acestor prescripţii;
    10 000 kg de substanţe specificate la punctele 3 o şi 4 o ;
    20 000 kg substanţe specificate la punctele 5 o, 6 o, 7 o, 8 o, 9 o şi 10 o ;
    1000 kg de substanţe specificate la punctele 11o şi 12o sau 5000 kg, dacă izolaţia termică este executată din material refractar;
    5000 kg de substanţe specificate la punctele 13 o şi 14 o, sau 10000 dacă izolaţia termică este executată din material refractar;
    20000 kg substanţe specificate la punctele 15o, 16o,  17o, 18o, 19o şi 20o.
    161. Dacă substanţele de la această clasă sînt încărcate în comun într-o unitate de transport,  semnificaţiile maxime, specificate la punctul 160, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut nu va depăşi 20000 kg.
    162. Prevederile punctelor 81-83 şi 158 nu se aplică transporturilor de substanţe specificate la punctele 1o-4 o şi 11o-14o, cu condiţia că substanţele sînt ambalate în conformitate cu metodele de ambalare OP1 sau OP2, în funcţie de cazul concret, şi cantitatea lor pe o unitate de transport nu depăşeşte 10 kg.
    Curăţirea înainte de încărcare
    163. Mijloacele de transport destinate pentru transportarea ambalajelor ce conţin substanţe de la clasa 5.2 trebuie să fie curăţite minuţios.
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    164. În cazul ambalajelor ce conţin substanţe specificate  la punctele 11o -20o, temperatura de control indicată trebuie să fie menţinută pe parcursul întregului trafic, inclusiv încărcarea şi descărcarea, precum şi în timpul oricărei opriri intermediare (vezi punctul 150).
    165. Ambalajele trebuie să fie încărcate în aşa mod încît, din contul circulaţiei libere a aerului, în interiorul spaţiului de încărcare să se menţină o temperatură unică a mărfurilor. Dacă conţinutul unui mijloc de transport sau al containerului mare depăşeşte 5000 kg de peroxid organic, încărcătura trebuie să fie despărţită în loturi cu greutatea de cel mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de cel puţin 0,05m.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR
    Etichete de pericol
    166. Mijloacele de transport, autocisternele  şi containerele care conţin  sau au conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de la clasa 5.2 trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.5.2.
    Acele dintre ele care conţin  sau au conţinut mărfuri de la această clasă, specificate la punctele 1o, 2o, 11o şi 12o, trebuie, în afară de aceasta, să fie marcate cu etichete de pericol  model nr.01. Dacă substanţa este corozivă, ambalajele trebuie, pe lîngă aceasta, să fie marcate cu etichete de pericol  model nr.8.
CLASA 6.1. SUBSTANŢE TOXICE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    167. Clasa 6.1 include substanţe toxice, despre care se ştie, reieşind din  rezultatele experienţelor asupra animalelor, că ele (în cazul acţiunii unice sau de scurtă durată şi în cantităţi relativ mici) afectează organele interne sau pot constitui cauza decesului în caz de inspirare, absorbţie prin piele sau înghiţire.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    168. La transportarea substanţelor toxice şi articolelor ce conţin  asemenea substanţe este necesară folosirea ambalajului special în conformitate cu standardul ISO.
    3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Locurile de încărcare şi descărcare
    169. Sînt interzise următoarele operaţiuni:
    a) încărcarea şi descărcarea în locurile de uz public din  cartierele  de locuit a substanţelor specificate la punctele 1o-5 o şi a oricărei substanţe specificate la litera a) a fiecărui alt punct, fără autorizarea specială a autorităţii competente;
    b) încărcarea şi descărcarea substanţelor menţionate în locuri de uz public în afara cartierelor  de locuit fără înştiinţarea preliminară despre aceasta a autorităţilor competente, cu excepţia cazurilor în care numitele operaţiuni sînt necesare din punctul de vedere al securităţii.
    170. Dacă, din oarecare motiv, este necesar a efectua operaţiunile de încărcare-descărcare în locuri de uz public, mărfurile de la diferite clase vor fi stivuite în conformitate cu regulile de separare în cazul încărcării combinate.
    Curăţirea după descărcare
    171. Mijlocul de transport poluat cu substanţe specificate la punctul 31 o a) sau cu amestec de aceste substanţe trebuie să fie supus dezinfectării de către serviciul controlului medical. Părţile din lemn ale mijlocului de  transport cu urme de substanţe specificate la punctul 31o a) vor fi demontate şi arse.
    172. Toate mărfurile transportate cu unul şi acelaşi mijloc de transport urmează a fi supuse controlului în vederea unei eventuale poluări.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR
    Marcarea
    173. În toate cazurile de transportare a substanţelor specificate la punctul 31oa), pe mijlocul de transport, din ambele părţi, va fi făcută inscripţia de preîntîmpinare că, în caz de scurgere a lichidului, este necesar de a manifesta o precauţie cît mai mare şi că se interzice de a se apropia de mijlocul de transport fără mască antigaz, mănuşi şi cizme din cauciuc sau material polimer respectiv.
    Etichete de pericol
    174. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr. 6.1.
    175. Acelea dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe specificate la punctele 1o-6 o, 7oa)2. , 8 oa) 2., 9 o ,11 o a) şi b)  2., 13 o, 16 o, 18 o , 20 o, 22 o şi 26 o a)1. şi b)1., trebuie să fie marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.
    176. Ambalajele ce conţin pesticide inflamabile cu temperatura de aprindere de cel puţin 23oC specificate la  punctul 72o, vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.
    177. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 7oa)1, 8oa)1, 10 o,11 o b)1 şi 28o,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.3 şi nr.8.
    178. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 26oa)2,  şi b)2., şi 54ob)1.,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.1
    179. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 66o  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.2.
    180. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 44o,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.3.
    181. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 68o  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.05.
    182. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 24ob)2, 27o şi 67o,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.8.
    Măsuri de protecţie împotriva acţiunii razelor solare
    183. În perioada aprilie - octombrie inclusiv, cînd mijlocul de transport ce transportă cianură de hidrogen se află la parcare, ambalajele trebuie să fie protejate eficient de acţiunea razelor solare, spre exemplu, cu ajutorul prelatei, plasate la nivel de cel puţin 20 cm deasupra încărcăturii.
CLASA 6.2. SUBSTANŢE CONTAGIOASE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    184. Clasa 6.2 include substanţele ce conţin organisme patogene. Organisme patogene sînt microorganismele (inclusiv bacterii, virusuri, rickettsii, paraziţi şi ciuperci) sau microorganismele recombinate (hibrizi sau mutanţi), care sînt agenţi ai maladiilor contagioase provocate animalelor sau omului. Ele cad sub incidenţa prevederilor prezentei clase doar dacă acţiunea lor poate provoca maladii răspîndite în rîndul oamenilor sau animalelor.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    185. Substanţele contagioase se transportă conform Regulilor şi normelor sanitare nr.1.2. 036-95 "Ordinea evidenţei, păstrării, transmiterii şi transportării microorganismelor de grupa I-IV de patogenitate" ratificate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în anul 1995.
    186. Ambalajele ce conţin substanţe de această clasă trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.
    Transportarea în containere
    187. Ambalajele ce conţin substanţe de la clasa 6.2  pot fi transportate în containere mici.
    3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
    188. Vor fi utilizate mijloacele speciale împotriva incendiilor indicate în "Instrucţiunile scrise pentru şofer".
    4. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU
    Instrucţiuni scrise
    189. Instrucţiunile scrise pentru şofer vor include:
    a) prescrierea că, în cazul distrugerii sau uzurii ambalajului sau înrăutăţirii stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi la risipirea acestor substanţe pe drum, este necesar de a înştiinţa organele locale ale ocrotirii sănătăţii sau serviciile veterinare;
    b) informaţia privind modalităţile absorbţiei şi localizării substanţei (elor), precum şi modalităţile de înlăturare la locul pericolului, specific substanţei (elor) de la clasa 6.2, spre exemplu, cu ajutorul mijloacelor dezinfectante respective;
    c) informaţia privind echipamentul de protecţie respectiv al şoferului.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Interdicţia de încărcare în comun în unul şi acelaşi mijloc de transport
    190. Substanţele specificate la punctul 4o vor fi transportate în cisterne sau mijloace de transport special dotate în aşa mod încît să se evite favorizarea pericolului pentru oameni, animale şi mediul înconjurător, spre exemplu, prin încărcarea lor în saci sau din contul etanşeităţii  joncţiunilor.
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    191. Dacă ambalajele ce conţin substanţe de la clasa 6.2 trebuie să fie transportate la temperatura mediului înconjurător nu mai înaltă de 15oC sau în stare răcită, la descărcare sau păstrare trebuie să se menţină această temperatură.
    Curăţirea după descărcare
    192. În caz de scurgere a substanţelor de la clasa 6.2 şi dispersării lor în interiorul mijlocului de transport, este necesar de a efectua curăţirea lui minuţioasă şi dezinfectarea. Toate mărfurile transportate cu un atare mijloc de transport sînt supuse controlului în vederea poluării lor eventuale. Părţile din lemn ale mijlocului de transport care au intrat în contact cu substanţele specificate la punctele 1o şi 2o trebuie să fie demontate şi arse.
    6. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR
    Etichete de pericol
    193. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe specificate la punctul 4o vor fi marcate cu etichete de pericol model 6.2.
CLASA 8. SUBSTANŢE COROZIVE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    194. Clasa 8 include substanţele care, în virtutea proprietăţilor sale chimice, acţionează asupra ţesuturilor epiteliale (piele sau mucoasă) cu care contactează şi substanţele care, în caz de scurgere, pot ataca metalele, le pot distruge, provocînd şi alte pericole. Această clasă cuprinde şi alte substanţe care formează lichid coroziv doar în prezenţa apei, sau substanţe care, în cazul umidităţii naturale a aerului, formează aburi sau suspensii corozive, precum şi articole care conţin substanţe de la această clasă.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    Transportarea în vrac/vraf
    195. Sulfatul de plumb specificat la punctul 1ob), substanţele specificate la punctul 13ob) şi  substanţele solide 3244, care conţin lichide corozive specificate la punctul 65ob), pot fi transportate în vrac/vraf la încărcare completă. Caroseria mijlocului de transport trebuie să aibă acoperire interioară respectivă suficient de rezistentă. Dacă mijlocul de transport este acoperit cu prelată, aceasta trebuie efectuată în aşa mod încît să nu contacteze cu încărcătura. Mijloacele de transport care transportă substanţe cu număr de identificare 3244, specificate la punctul 65ob), trebuie să fie etanşe sau etanşeizate cu ajutorul unei acoperiri interioare.
    196. Amestecurile solide (cum sînt preparatele şi deşeurile) care conţin substanţe referite la punctul 13o pot fi transportate în aceleaşi condiţii ca înseşi substanţele. Alte substanţe solide, inclusiv  amestecurile (cum sînt preparatele şi deşeurile), de la litera c) a diverselor puncte, pot fi transportate în vrac/vraf doar în containere.
    197. Bateriile utilizate, prevăzute la punctul 81oc), pot fi transportate în vrac în mijloace de transport special echipate.
    198. Spaţiile de încărcare ale mijloacelor de transport  destinate pentru transportarea mărfurilor de la clasa 8 trebuie să fie executate din oţel, rezistent la acţiunea substanţelor corozive.
    NOTĂ: Rezistent la coroziune se consideră oţelul, al cărui grad de ardere treptată, sub acţiunea substanţelor corozive, constituie cel mult 0,1mm pe an.
    199. Construcţia spaţiilor de încărcare ale mijloacelor de transport trebuie să excludă posibilitatea scurgerii din ele a substanţelor corozive în procesul transportării. Spaţiile de încărcare deschise trebuie să se acopere cu o husă din material rezistent la coroziune.
    200. Înainte de încărcare spaţiile de încărcare ale mijloacelor de transport şi echipamentul lor urmează a fi  controlate în vederea existenţei deteriorărilor. Se interzice încărcarea mijloacelor de transport cu spaţii de încărcare defectate.
    Înălţimea încărcăturilor în spaţiile de încărcare ale mijloacelor de transport nu trebuie să depăşească înălţimea pereţilor acestora.
    201. În spaţiile de încărcare ale mijloacelor de transport se interzice de a transporta concomitent baterii care conţin substanţe corozive, precum şi mărfuri ce pot intra în reacţie periculoasă una cu alta.
    Periculoase se consideră următoarele reacţii:
    a) arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;
    b) degajarea gazelor inflamabile şi/sau toxice;
    c) formarea lichidelor corozive;
    d) formarea substanţelor instabile.
    La transportare pe suprafaţa spaţiilor de încărcare nu trebuie să nimerească resturi periculoase de substanţe corozive care se conţin în baterii.
    Transportarea în containere
    202. Se interzice utilizarea containerelor mari din masă plastică.
    3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR
    203. Se aplică doar prevederile generale ale prezentului Regulament.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Curăţirea mijloacelor de transport
    204. Mijloacele de transport, destinate transporturilor de ambalaje ce conţin substanţe specificate la punctele 2 o a), 3 o a), 4 o, 73 o şi 74 o, trebuie să fie curăţite minuţios de deşeuri combustibile.
    205. În caz de scurgere a substanţelor marcate cu etichete de pericol model 6.1 şi dispersării lor în interiorul mijlocului de transport, acest mijloc de transport poate fi din nou utilizat doar după curăţire minuţioasă şi dezinfectare. Celelalte mărfuri şi obiecte, transportate în acest mijloc de transport, trebuie să fie controlate în vederea unei eventuale poluări.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR
    Etichete de pericol
    206. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele pentru transportarea substanţelor periculoase solide, care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol  model nr.8.
    Acele dintre ele care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe  enumerate mai jos trebuie să fie marcate, pe lîngă aceasta, cu următoarele etichete de pericol:
ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 32 o b)2, 33 o a), 35 o b)2, 37 o, 54 o, 64 o b) şi 68 o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.3;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele  44 o a)  şi 45 o b)2 vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.3 şi 6.1:
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctul 67 o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.4.1;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 69 o şi 70 o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.4.2;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 71 o şi 72 o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.4.3;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 2 o a)1, 3 o a), 4 o, 73 o şi 74 o vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.05;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctul 2 o a) 2 vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.05 şi 6.1;
    ambalajele care conţin substanţe enumerate mai jos, vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol  model nr.6.1:
Numărul punctului Numărul deidentificare Substanţa
1 o a) 1831 Acid sulfuric fumigen (oleum)
6 o   Toate substanţele
7 o   Toate substanţele
9 o b) 1811 Hidroclorură de caliu (bifluorură de caliu)
10 o b) 1732 Pentafluorură de stibiu
12 o a) 2879 Oxiclorură de selen
14 o   Toate substanţele
44 o b)   Toate substanţele
45 o b) 1. şi c) 2818 Polisulfură de amoniu  în soluţie
53 o b) b c) 1761 Cupruetilendiamină în soluţie
75 o   Toate substanţele
76 o   Toate substanţele

CLASA 9. SUBSTANŢE ŞI OBIECTE PERICULOASE DIVERSE
    I. DEFINIŢIA CLASEI
    207. Clasa 9 include substanţe şi articole care la transportare prezintă un pericol neprevăzut la alte clase.
    2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE
    Modalitatea expedierii şi restricţii de expediere
    208. Ambalajele ce conţin substanţe de la clasa 9 trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.
    NOTĂ: Dispozitivele umplute cu gaze ale pernelor pneumatice 3268, modulurile pernelor pneumatice 3268 şi dispozitivele de întindere preliminară a centurilor de siguranţă 3268 pot fi transportate fără ambalaj, în dispozitive speciale de transport-încărcare, mijloace de transport sau containere mari, dacă acestea sînt transportate de la locul fabricării lor la locul de asamblare.
    Transportarea în vrac/vraf
    209. Substanţele specificate la punctele 31o, 32o şi 35o şi polimerul granulat spumant 2211, specificat la punctul 4oc), 12oc), pot fi transportate în vrac/vraf în mijloace de transport deschise.
    210. Substanţele specificate la punctul 20oc), care nu se recomandă a fi transportate în autocisterne, în conformitate cu anexa nr. 16 la prezentul Regulament, din cauza  temperaturii înalte şi densităţii substanţelor, vor fi transportate în mijloace de transport speciale.
    211. Substanţele specificate la punctul 21oc) pot fi transportate în vrac/vraf în mijloace de transport special echipate.
    212. Mijloacele de transport speciale, destinate transporturilor de substanţe specificate la punctul 20 oc) şi mijloacele de transport special echipate, destinate  transporturilor de substanţe specificate la punctul 21o c),  trebuie să corespundă standardelor aprobate de Consiliul European.
    213. Dacă ţara de expediere nu este  semnatară a ADR, condiţiile stabilite trebuie să fie recunoscute de către autoritatea competentă a primei ţări semnatare a ADR pe ruta de transportare a mărfurilor.
    3. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU
    Instrucţiuni scrise
    214. La transportarea substanţelor specificate la punctul
    2o b) sau a aparatelor specificate la punctul 3 o textul instrucţiunilor scrise trebuie să conţină indicaţii referitoare la faptul că, în caz de incendiu, poate fi degajat dioxin foarte toxic.
    215. Pentru substanţele specificate la punctele 11o şi 12o instrucţiunile scrise trebuie să conţină măsuri ce urmează a fi realizate întru evitarea sau reducerea la minimum a prejudiciului în caz de scurgere/dispersare a acestor substanţe, care se consideră poluanţi ai mediului acvatic.
    216. Pentru substanţele specificate la punctul 13o instrucţiunile scrise trebuie să conţină, de asemenea:
    a) prescripţii că, în caz de distrugere sau uzură a ambalajului sau înrăutăţirii stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi în caz de dispersare a acestor substanţe pe drum, este necesar de a înştiinţa organele locale ale ocrotirii sănătăţii sau serviciile veterinare;
    b) informaţia privind modul de absorbire şi localizare a substanţei (elor) şi modul de înlăturare la locul pericolului pe care îl prezintă substanţele referite la punctul 13o, spre exemplu, cu ajutorul substanţelor dezinfectante;
    c) informaţia privind echipamentul de protecţie individuală al şoferului.
    4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA, DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR
    Locurile de încărcare şi descărcare
    217. Sînt interzise următoarele operaţiuni:
    a) încărcarea şi descărcarea substanţelor referite la litera b) a diverselor puncte, cu excepţia punctului 35ob), în locurile de uz public din cartierele de locuit, fără autorizarea specială a autorităţilor competente;
    b) încărcarea şi descărcarea substanţelor referite la litera b) a diverselor puncte, cu excepţia punctului 35ob), în locuri de uz public, în afara cartierelor de locuit, fără înştiinţarea preliminară despre aceasta a autorităţilor competente, doar dacă aceste operaţiuni nu sînt urgent necesare din punctul de vedere al securităţii.
    218. Dacă, din  oarecare motiv, operaţiunile de încărcare-descărcare trebuie să se efectueze în locuri de uz public, mărfurile de la diverse clase trebuie să fie stivuite în conformitate cu regulile de separare în cazul încărcării combinate.
    Manipularea şi stivuirea mărfurilor
    219. Dacă ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 13o trebuie să fie transportate în stare răcită, apoi la descărcare sau păstrare este necesar de a asigura lucrul fără întrerupere a circuitului de refrigerare.
    Curăţirea după descărcare
    220. În caz de scurgere şi dispersare în interiorul mijlocului de transport a substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 3o, 11o c)  şi 12o c), acest mijloc de transport trebuie să fie curăţit. Celelalte mărfuri transportate în acest mijloc de transport vor fi supuse controlului în vederea unei eventuale poluări.
    5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI AUTOCISTERNELOR
    Marcarea şi etichetele de pericol
    Marcarea
    221. Containerele mici ce conţin polimeri spumanţi specificaţi la punctul 4o c) trebuie să aibă următoarea înscriere: "A se izola de oricare sursă de aprindere". Această înscriere va fi făcută în limba oficială a ţării de expediere şi în limba engleză, germană sau franceză, dacă în acordurile încheiate între ţările participante la transportare nu este prevăzut altceva.
    Etichete de pericol
    222. Mijloacele de transport, autocisternele şi containerele care conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de la clasa 9, cu excepţia substanţelor specificate la punctul 4oc), trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.9.
    Acelea dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe enumerate  mai jos, vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu următoarele etichete de pericol:
    ambalajele care conţin substanţe de la clasa 9, cu excepţia substanţelor specificate la punctul 4oc), vor fi marcate cu eticheta de pericol model nr.9;
    ambalajele care conţin substanţe specificate la punctul 6o şi 7o nu vor fi marcate cu eticheta de pericol model nr.9, cu excepţia cazurilor în care substanţa este acoperită complet cu ambalaj, grilaj sau alte mijloace ce nu permit de a identifica uşor substanţa.
    223. Mijloacele de transport speciale care transportă substanţe specificate la punctul 21o c) şi mijloacele de transport special echipate care transportă substanţe specificate la punctul 21o c) vor fi marcate, de asemenea, pe ambele părţi laterale şi posterioară cu eticheta de marcare menţionată în anexa nr. 14 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 3
la Regulamentul transporturilor
de  mărfuri  periculoase pe
teritoriul Republicii Moldova
LISTA
mărfurilor periculoase interzise pentru transport prin
teritoriul Republicii Moldova  cu toate tipurile de transport
fără autorizaţia specială a Guvernului Republicii Moldova

Denumirea mărfurilor periculoase conform clasificării lor Clasa de pericol
Substanţe explozive (SE) 1
Substanţe otrăvitoare de luptă (SOL) 6
Substanţe radioactive (SR) şi infecţioase (SI):  
Substanţe radioactive: 7
materie primă radioactivă (minereu de uraniu, toriu şi concentratele lor)  
combustibil nuclear (substanţe radioactive nucleare explozive divizibile) u-233, u-235, Pu-239  
deşeuri radioactive ale reactoarelor atomice (solide, lichide, gazoase)  
Substanţe infecţioase: 6
culturi de microorganisme - provocatoare de boli infecţioase extrem de periculoase pentru om şi animale: holera, ciuma, bruceloza, antrax, malarie, răpciugă, turbare, febră virală hemoragică, botulism  

    Notă: Transporturile de mărfuri periculoase de la clasele 1,7, precum şi a substanţelor otrăvitoare şi infecţioase de luptă (clasa 6) se efectuează în modul stabilit prin regulamente speciale.

Anexa nr. 4
la Regulamentul transporturilor
de  mărfuri  periculoase pe
teritoriul Republicii Moldova
METODOLOGIA
IDENTIFICĂRII SUBSTANŢELOR ŞI PERICOLELOR
    Pentru marcarea substanţei periculoase se utilizează două numere - numărul ONU şi numărul de identificare a pericolului (numărul lui Kemler).
    1. Numărul ONU
    Fiecărei substanţe periculoase îi este atribuit un număr din patru cifre al sistemului internaţional de identificare a substanţelor care determină substanţa conform compoziţiei chimice.
    Numărul de identificare poate însemna o substanţă concretă sau un grup de substanţe, în acest caz numărul este suplimentat de abreviatura n.s.a. (nu este specificat anume).
    2. Numărul de identificare a pericolului (numărul lui Kemler) poate consta din două sau trei cifre care  indică:
    pericolul principal;
    gradul de pericol (dublarea primei cifre - grad înalt de pericol, 0 - grad mediu de pericol;
    pericolul suplimentar.
    Dacă înainte de numărul de identificare a pericolului se află litera "X", înseamnă că această substanţă intră în reacţie periculoasă cu apa.

    anexa nr.5

Anexa nr. 6
la Regulamentul transporturilor
de mărfuri periculoase pe
teritoriul Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE
PRIVIND MODUL DE EFECTUARE A CONTROLULUI TEHNIC AL
MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU TRANSPORTAREA
MĂRFURILOR PERICULOASE
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul unic de efectuare a controlului tehnic al sistemelor şi utilajului, echipamentului şi marcajului mijloacelor de transport şi autocisternelor înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova în scopul admiterii la transportarea mărfurilor periculoase.
    Mijloacele de transport înregistrate pe teritoriul  Republicii Moldova  după 1 iunie 2002 trebuie să corespundă prevederilor prezentei instrucţiuni.
    Mijloacele de transport înregistrate pînă la 1 iunie 2002 trebuie să corespundă întocmai cerinţelor expuse mai jos, începînd cu 1 iunie 2007.
    [Pct.1 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    2. Controlul tehnic al mijloacelor de transport şi autocisternelor se efectuează  în scopul controlului corespunderii sistemelor şi utilajului special cerinţelor privind transportarea mărfurilor periculoase în conformitate cu clasa de pericol.
    Controlul tehnic şi certificarea mijloacelor de transport şi autocisternelor se efectuează de către organele competente abilitate de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    [Pct.2 al.2) modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    Încercările tehnice ale cisternelor şi ale containerelor-cisterne se efectuează de către organele acreditate de către Departamentul Standardizare şi Metrologie, după care se eliberează Certificatul de corespundere a cisternelor.
    Certificarea autocisternelor se efectuează de către organele competente în baza controlului tehnic al sistemelor şi utilajului special al mijlocului de transport şi Certificatului de corespundere a cisternei.
    3. Controlului tehnic şi certificării sînt supuse autocamioanele ce efectuează transporturi de mărfuri periculoase în scopuri comerciale sau în interes propriu, cu masa totală de peste 3500 kg, şi  autocisternele cu volumul de peste 1000 litri.
    Mijloacele de transport cu masa totală de pînă la 3500 kg şi autocisternele cu volumul de pînă la 1000 litri se admit pentru transportarea mărfurilor periculoase cu condiţia echipării şi marcării autovehiculului în conformitate cu prevederile anexelor nr. 11 şi nr. 12, şi frecventării de către şofer a cursului special de pregătire în conformitate cu prevederile punctului 14 din prezentul Regulament.
II. MODUL DE ADMITERE A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT
    4. În conformitate cu prevederile punctului 20 din prezentul Regulament, transportarea mărfurilor periculoase, cu excepţia unor mărfuri extrem de periculoase specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament, poate fi efectuată cu mijloace de transport şi autocisterne, dacă sînt respectate următoarele condiţii:
    (1) Mijlocul de transport şi autocisterna ce transportă mărfuri periculoase nu vor include în componenţa sa mai mult de o remorcă sau semiremorcă.
    (2) Construcţia, utilajul mijlocului de transport şi al autocisternei corespund cerinţelor secţiunii II.
    (3) Marcarea corespunde prevederilor capitolului 8 din prezentul Regulament.
    (4) Ambalajul corespunde prevederilor punctului 13 din prezentul Regulament.
    Ambalajele fabricate din materiale sensibile la umiditate vor fi încărcate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.
    Prevederi speciale pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de transport şi echipamentul lor
    5. Controlul tehnic pentru certificarea autocamioanelor şi autocisternelor se efectuează de către organele competente, dacă vor fi respectate următoarele condiţii:
    dispunerea de tahograf (cu termenul de etalonare de cel puţin 12 luni pînă la următoarea etalonare);
    confirmarea efectuării controlului tehnic anual al mijlocului de transport şi autocisternei;
    dispunerea  de doi şoferi (1 de schimb), care au frecventat  cursul special de pregătire conform prevederilor punctului 14 din prezentul Regulament.
    Controlului tehnic şi certificării este supus fiecare mijloc de transport şi autocisternă separat: autocamionul, remorca, tractorul-semiremorcă, cisterna, containerul-cisternă, după care se eliberează o notificare despre omologarea mijlocului de transport destinat pentru transportarea mărfurilor periculoase referitor la specificul constructiv şi, ulterior, Certificatul de forma internaţională conform prevederilor punctelor 21-23 din prezentul Regulament (vezi anexa nr. 8), cu termenul maxim de valabilitate de 12 luni.
    În certificat se indică denumirea organului competent, se aplică ştampila organizaţiei, precum şi numele şi prenumele expertului ce a efectuat controlul tehnic şi a eliberat certificatul. Pe cisterne trebuie să fie fixat un panou metalic cu marca expertului ADR ce a efectuat încercarea.
    Termenul de valabilitate a certificatului de forma B-3 nu poate depăşi termenul de efectuare a următorului control tehnic şi perioada de valabilitate a certificatului de corespundere a cisternei sau containerului-cisternă.
    Dacă mijlocul de transport a fost implicat într-un accident rutier sau a fost efectuată reparaţia nodurilor sau agregatelor ce se referă la utilajul special, poliţia rutieră face înscrierea în certificat despre sistarea termenului de valabilitate. După reparaţie este necesar de a efectua un control tehnic extraordinar al mijlocului de transport şi, dacă corespund parametrii tehnici, certificatul poate fi prelungit.
    Se interzice transportarea mărfurilor periculoase cu mijloace de transport neprezentate sau care nu au trecut controlul tehnic.
III. MARCAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
ŞI AUTOCISTERNELOR
    6. În sensul prezentului Regulament mijloacelor de transport şi autocisterneloer ce urmează să fie admise în conformitate cu punctul 20 li se atribuie un însemn respectiv în funcţie de mărfurile periculoase pentru transportarea cărora este destinat mijlocul de transport, şi anume:
    tipul FL: mijloace de transport destinate transporturilor de lichide cu temperatura de aprindere de cel mult 61o C (cu excepţia motorinei ce corespunde standardului EN 590: 1993, combustibilului diesel marin şi combustibilului uşor (de sobă), număr de identificare 1202, care au temperatura de aprindere  specificată în standardul EN 590:1993) sau de gaze uşor inflamabile în containere-cisterne cu capacitatea de peste 3000 l, cisterne fixe sau cisterne demontabile şi mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l, destinate transporturilor de gaze uşor inflamabile;
    tipul OX: mijloace de transport destinate transporturilor de substanţe de clasa 5.1, referite la punctul 1oa), în containere-cisterne cu capacitatea de peste 3000 l, cisterne fixe sau cisterne demontabile;
    tipul AT: mijloace de transport care nu se referă la tipurile FL şi OX, destinate transporturilor de mărfuri periculoase în containere-cisterne cu capacitatea de peste 3000 l, cisterne fixe sau cisterne demontabile, şi mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l, care nu se referă la tipul F.
    Tipurile de mijloace de transport şi autocisterne

Mijloacele de transport, autocisternele şi remorcile destinate pentru transportarea mărfurilor periculoase trebuie să corespundă, în funcţie de categoria şi tipul lor, următoarelor cerinţe:     Tipul mijlocului de transport în conformitate cu punctul 3 Note
Caracteristici tehnice AT FL OX  
1 2 3 4 5
Utilajul electric şi starea lui        
Cablu electric X X X  
Contorul stării bateriilor de acumulatoare şi sistemului de aprovizionare cu curent electric X X X  
Disjunctorul principal al bateriei de acumulatoare   X    
Controlul intensităţii fluxului de lumină, corectitudinii reglării luminii farurilor X X X  
Controlul etalonării tahografului X X X  
Aparate aflate permanent sub tensiune X X X  
Echipament aflat în partea posterioară a cabinei şoferului   X    
Controlul stării tehnice a utilajului electric al dispozitivelor speciale (răcire, încălzire, vid)   X X    
Frînarea        
Controlul stării tehnice a sistemelor de frînare, principal şi de parcare X X X  
Sisteme antiblocaj Xa Xa Xa a  Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007
Sisteme de frînare rezistente la uzură Xa Xa Xa a  Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007
Controlul eficienţei declanşării tuturor sistemelor de frînare ale mijlocului de transport X X X  
Măsurarea înălţimii restante a protectorului X X X  
Mecanismul de direcţie        
Controlul stării tehnice a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie X X X  
Controlul jocului volanului X X X  
Controlul etanşeităţii transmisiei hidraulice a mecanismului de direcţie X X X  
Respectarea normelor ecologice        
Controlul nivelului toxicităţii gazelor de eşapament X X X  
Pericol de incendiu        
Cabina: 4 oglinzi retrovizoare, semnal sonor, ecran termoprotector X X XX  
Rezervoarele de combustibil   X X  
Motorul   X X  
Sistemul de eşapament X X X  
Aparatele de încălzire X X X  
Restricţii de viteză X X X  
Spaţiul de încărcare        
Controlul stării învelişului izotermic X X    
Controlul corespunderii materialului spaţiului de încărcare X X X  
Controlul fantelor şi sistemelor de ventilare X X    
Controlul etanşeităţii uşilor şi mecanismelor de închidere X X X  
Controlul aparatelor de iluminat ale caroseriei   X    
Controlul stării tehnice a dispozitivelor de răcire sau încălzire a caroseriei X X    

    [Pct.6 tabel în redacţia HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
    Utilajul electric
    Dispoziţii generale
    7. Utilajul electric trebuie să corespundă prevederilor punctelor 8-12  în conformitate cu tabelul de la punctul 6.
    Instalaţia electrică
    8 (1) Diametrul conductorilor trebuie să fie suficient de mare, pentru a evita supraîncălzirea lor. Conductorii trebuie să aibă acoperire izolantă specială. Se admite utilizarea materialelor pentru izolaţia electrică a conductoarelor: poliamidă, poliuretan sau a învelişului de protecţie din metal. Toate circuitele electrice trebuie să fie protejate cu ajutorul siguranţelor fuzibile sau întrerupătoarelor automate, cu excepţia circuitelor care cuplează:
    bateria de acumulator cu sistemul de pornire la rece şi oprire a motorului;
    bateria de acumulator cu generatorul;
    generatorul cu blocul de siguranţe fuzibile sau întrerupătoare;
    bateria de acumulator cu starterul motorului;
    bateria de acumulator cu corpul sistemului de cuplare a sistemului de frînare rezistent la uzură (vezi punctul 17), dacă acest sistem este electric sau electromagnetic;
    bateria de acumulator cu mecanismul  electric de ridicare a osiei balansorului căruciorului.
    Circuitele electrice neprotejate, menţionate mai sus, trebuie să fie cît mai scurte posibil.
    (2) Instalaţia electrică trebuie să fie bine fixată şi  montată astfel încît cablul să fie bine protejat de acţiuni mecanice şi termice.
    Bateria de acumulator şi sistemul de aprovizionare cu curent electric
    9. Bateria de acumulator trebuie să asigure tensiunea de ieşire sub sarcină în conformitate cu necesităţile mijlocului de transport, aparatele de aprovizionare cu curent electric (releu-regulator, generator) urmează să menţină tensiunea permanentă în reţeaua electrică  a mijlocului de transport. Bornele de ieşire ale bateriilor de acumulator vor avea izolaţie electrică sau vor fi acoperite cu capacul izolator al lăzii acumulatorului, dacă sînt plasate în alt loc decît sub capota motorului, adică într-o ladă cu ventilaţie.
    Comutatorul principal al bateriei de acumulator
    10 (1) Comutatorul ce serveşte pentru decuplarea circuitelor electrice va fi plasat cît se poate mai aproape de bateria de acumulator.
    (2) Aparatele de dirijare directă şi de la distanţă vor fi instalate în modul următor: unul - în cabina şoferului,  al doilea - în afara mijlocului de transport. Ele trebuie să fie uşor accesibile şi bine distinse. Aparatul de dirijare instalat în cabina şoferului se va afla în apropierea nemijlocită de şoferul ce ocupă locul de conducere. El trebuie să fie protejat de eventuala declanşare prin utilizarea mantalei de protecţie sau întrerupătorului dublu sau în alt mod respectiv.
    (3) Este necesar să  fie prevăzută posibilitatea deconectării contactelor comutatorului în cazul funcţionării motorului, dar fără set periculos de tensiune. Declanşarea comutatorului nu trebuie să fie urmată de riscul apariţiei incendiului în mediu exploziv; aceasta poate fi asigurat prin utilizarea mantalei de protecţie cu grad de protecţie 1P65 în conformitate cu standardul IEC 529.
    (4) Unirea contactelor la comutatorul principal al bateriei de acumulator va avea gradul de protecţie IP54. Acesta, însă, nu este necesar, dacă numitele contacte se află în  manta, drept care poate servi lada bateriei de acumulator. în acest caz este suficient de a izola contactele pentru protecţia contra scurtcircuitului, spre exemplu, cu ajutorul unui capac de cauciuc.
    Aparate de iluminat exterioare
    Dispersoarele şi lămpile aparatelor de iluminat exterioare trebuie să corespundă cerinţelor GOST-ului 5635-80 şi GOST-ului  25478-82.
    Tahograful
    11. Alimentarea cu curent electric a tahografului se va efectua prin bariera de protecţie conectată nemijlocit la bateria de acumulator. Tahograful trebuie să fi etalonat şi sigilat, iar bariera să corespundă cerinţelor înaintate faţă de aparatajul electric auxiliar în conformitate cu standardul european EN 50 020.
    Aparatele ce se află în permanenţă sub presiune
    12. Părţile aparatelor electrice, cu excepţia tahografului, ce rămîn sub tensiune în cazul decuplării contactelor comutatorului principal al bateriei de acumulator vor fi calculate pentru utilizarea în zona periculoasă şi vor corespunde cerinţelor respective ale standardului european EN 50 014 şi unuia dintre standardele europene EN 50 015 - EN 50 020 sau EN 50 028. Vor fi respectate cerinţele secţiunii II referitoare la grupele respective de gaze în funcţie de tipul substanţei transportate.
    Prevederi ce se răsfrîng asupra unei părţi din utilajul electric plasat în spatele cabinei şoferului
    13. Acest bloc în întregime va fi construit, fabricat şi protejat în aşa mod încît, în condiţii normale de exploatare a mijloacelor de transport, să nu apară în el nici inflamare, nici scurtcircuit şi, în caz de şoc sau deformare, acest pericol să fie redus la minimum. în special:
    (1)Instalaţia electrică
    Instalaţia electrică plasată în spatele cabinei şoferului va fi protejată de lovituri, rosături şi uzare de la frecare în condiţii normale de exploatare a mijlocului de transport. Exemple de măsuri respective de protecţie sînt reflectate în desenele 1, 2, 3 şi 4 de la sfîrşitul prezentei anexe. însă cablurile traductorilor sistemului antiblocaj al frînelor nu  necesită  protecţie suplimentară.
    (2) Aparatele electrice de iluminat
    Nu se admite utilizarea lămpilor incandescente ce au soclu cu filet.
    (3) Îmbinările electrice
    Îmbinările electrice dintre mijloacele de transport auto şi remorci vor avea gradul de protecţie IP54 în conformitate cu standardul european IEC 529 şi vor fi construite în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea unei eventuale decuplări. Exemple de îmbinări cuvenite sînt reflectate în standardele ISO 12 098:1994 şi ISO 7638:1985.
    Mecanismul de ridicare electric
    Utilajul electric al mecanismului pentru ridicarea osiei balansierului căruciorului va fi instalat în afara ramei şasiului într-un corp etanş.
    14. Prescripţiile privind aparatajul electric expuse la punctul 8 se aplică referitor la fiecare mijloc de transport cu care se transportă mărfuri periculoase şi pentru care este necesară admiterea în conformitate cu punctul 20 din prezentul Regulament. Ele se aplică doar la mijloacele de transport şi autocisternele cu capacitatea de peste 1000 litri, containerele-cisterne cu capacitatea de peste 3000 litri sau ce includ mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 litri, cu care se transportă  lichide cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau substanţe inflamabile  de la clasa 2. Autocisternele pentru transportarea combustibilului diesel ce corespunde standardului EN 590:1993, gazolina sau combustibilul (uşor) pentru cuptor şi avînd număr de identificare 1202, cu temperatura de aprindere stabilită în standardul EN 590:1993, nu cad sub incidenţa prezentei prescripţii.
    Instalaţii speciale
    15. Instalaţiile pentru menţinerea temperaturii prescrise în conformitate cu cerinţele de la clasa de pericol trebuie să corespundă cerinţelor secţiunii II. Aparatajul electric al acestor instalaţii trebuie să menţină tensiunea permanentă a curentului electric, indiferent de funcţionarea motorului principal al mijlocului de transport.
    Sistemul de frînare
    Dispoziţii generale
    16. Pe lîngă prescripţiile tehnice ce urmează, aplicate în conformitate cu tabelul de la punctul 6, mijloacele de transport,  remorcile şi autocisternele destinate pentru a fi utilizate în calitate de mijloace de transport pentru transportul de mărfuri periculoase, trebuie să satisfacă toate prescripţiile tehnice respective ale Regulamentului nr. 13 CEE1 , în ultima variantă, cu amendamentele în vigoare la momentul omologării mijlocului de transport şi autocisternei.
    ___________________________________________
     1Regulamentul nr. 13 CEE (Prescripţii unitare referitoare la omologarea mijloacelor de transport de categoriile M, N şi O privind frînarea) (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport cu roţi obiectele din dotare şi părţile care pot fi instalate şi/sau utilizate pe mijloacele de transport cu roţi şi privind condiţiile recunoaşterii reciproce a omologărilor eliberate în baza acestor prescripţii (Acordul din 1958 cu amendamentele la el). În calitate de alternativă pot fi aplicate prevederile respective ale directivei 71/320/EEC (publicate iniţial în Official Journal of the European Communities No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele sînt introduse amendamente în conformitate cu ultima variantă modificată a numitului Regulament, aplicată la momentul omologării mijlocului de transport.

    Sistemul de frînare rezistent la uzură
    17 (1) Sistemul de frînare rezistent la uzură înseamnă sistemul destinat pentru stabilizarea vitezei mijlocului de transport pe pante îndelungate fără utilizarea sistemului de frînare de lucru, de avarie sau de parcare.
    (2) Mijloacele de transport auto, remorcile şi autocisternele  cu masa maximă de peste 16 t sau admise la tractarea remorcii cu masa maximă de peste 10 t vor fi dotate cu sistem de frînare rezistent la uzură ce corespunde următoarelor cerinţe:
    a) sistemul de frînare rezistent la uzură reprezintă un dispozitiv sau o combinaţie din cîteva dispozitive. Fiecare dispozitiv poate fi dirijat în mod autonom;
    b) se permite de a utiliza  toate trei variante de dirijare a sistemului de frînare rezistent la uzură prevăzute la punctul 2.14 din Regulamentul nr.13 al CEE, dar în caz de nefuncţionare a sistemului antiblocaj, reţinătorii complecşi sau combinaţi trebuie să se deconecteze în mod automat;
    c) eficienţa sistemului de frînare rezistent la uzură trebuie să fie controlată de sistemul de frînare antiblocaj în aşa mod încît osia (osiile) supuse frînării prin intermediul sistemului de frînare rezistent la uzură să nu se poată bloca de  acest sistem la viteza de peste 15 km/h. Această prevedere, însă, nu se aplică la acea parte a sistemului de frînare rezistent la uzură  care funcţionează din contul frînării de motor spontanee;
    d) sistemul de frînare rezistent la uzură va include cîteva etape de eficienţă, inclusiv etapa inferioară calculată pentru mijlocul de transport deşert sau autocisternă. Dacă sistemul de frînare rezistent la uzură al mijlocului de transport auto funcţionează din contul frînării de motor, se consideră că diverse numere de transmisie asigură diverse etape de eficienţă;
    e) caracteristicile de exploatare ale sistemului de frînare rezistent la uzură trebuie să corespundă  cerinţelor anexei nr. 5 la Regulamentul nr.13 al CEE (încercarea de tipul II A) pentru mijlocul de transport încărcat, al cărui masă se compune din masa mijlocului de transport auto încărcat şi masa maximă admisibilă de tractare, dar care nu depăşeşte  în  general 44 t;
    f) dacă caracteristicile de exploatare ale sistemului de frînare rezistent la uzură al mijlocului de transport auto nu corespund cerinţelor de la litera e), el va corespunde, cel puţin, cerinţelor din anexa 5 la Regulamentul nr. 13 al CEE şi va fi cuplat doar la remorca dotată cu sistem de frînare rezistent la uzură. Asemenea mijloc de transport şi autocisternă vor fi dotate cu dispozitiv de dirijare a sistemului de frînare al remorcii rezistent la uzură.
    18. Mijloacele de transport auto (tractoare şi mijloace de transport cu cadru rigid) cu masa maximă de peste 16 tone şi remorcile (adică remorci cu două osii, semiremorci şi remorci cu osie centrală) cu masa maximă de peste 10 tone şi autocisternele, care constituie următoarele tipuri de unităţi de transport:
    autoremorci;
    mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l;
    mijloace de transport care transportă cisterne demontabile;
    mijloace de transport care transportă containere-cisterne cu
    capacitatea de peste 3000 l, înregistrate pentru prima dată după 30 iunie 1999, trebuie să fie dotate cu sistem de frînare antiblocaj de categoria I, în conformitate cu anexa nr. 13 la Regulamentul nr. 13 CEE2.
    _______________________
    2Regulamentul nr.13 CEE (Prescripţii unitare referitoare la omologarea mijloacelor de transport de categoriile M,N şi O privind frînarea) (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport cu roţi obiectele din dotare şi părţile care pot fi instalate şi/ sau utilizate pe mijloacele de transport cu roţi, şi privind condiţiile recunoaşterii reciproce a omologărilor eliberate în baza acestor prescripţii (Acordul din 1958 cu amendamentele la el). În calitate de alternativă pot fi aplicate prevederile respective ale directivei 71/320/EEC (publicate iniţial în Official Journal the European Communities No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele sînt introduse amendamente în conformitate cu ultima variantă modificată a numitului Regulament, aplicată la momentul admiterii mijlocului de transport spre transportare.

    Această prescripţie se aplică, de asemenea, mijloacelor de transport auto, admise la tracţiunea remorcilor sus-menţionate cu masa maximă de peste 10 tone.
    19. Fiecare mijloc de transport ce se referă la unele din tipurile specificate la punctul 18 şi se află în exploatare după 31 decembrie 2005 trebuie să fie dotat cu dispozitive specificate la punctele 17 şi 33. Fiecare mijloc de transport  şi autocisternă (mijloc de transport sau remorcă) nespecificat la punctul 18 şi înmatriculat pentru prima dată după 30 iunie 1997 trebuie să corespundă tuturor cerinţelor Regulamentului nr.13 CEE2 , în ultima variantă modificată, aplicată la momentul admiterii mijlocului de transport şi autocisternei pentru transportare.
    20. Producătorul mijlocului  de transport, autocisternei trebuie să elibereze certificatul de conformitate  al sistemului de frînare  antiblocaj. Acest certificat este prezentat la prima inspecţie tehnică, marcată la punctul 22 din secţiunea I a prezentului Regulament.
    Eficienţa sistemelor de frînare
    21. Sistemele de frînare ale mijlocului de transport trebuie să asigure eficienţa  frînării  în  conformitate  cu cerinţele GOST-ului 25478-82.
    Anvelopele
    22. Mijloacele de transport  trebuie să aibă o înălţime remanentă a protectorului în conformitate cu CEMT/CM(96)5.
    Mecanismul de direcţie
    23. Starea tehnică a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie trebuie să corespundă cerinţelor GOST-ului 25478-82. Mijloacele de transport dotate cu servomotor  pentru comandă de direcţie trebuie să fie controlate în timpul funcţionării motorului, mecanismul de direcţie hidraulic trebuie să fie  etanş.
    Norme ecologice
    24. Nivelul toxicităţii gazelor de eşapament trebuie să corespundă cerinţelor GOST-ului 17.2.2.03-77 pentru mijloacele de transport exploatate pe teritoriul Republicii Moldova şi cerinţelor ESE nr. 49/02 pentru mijloacele de transport ce se deplasează în afara teritoriului Republicii Moldova.
    Aparatele de încălzire
    25 (1) Aparatele de încălzire şi sistemul lor de evacuare a gazelor vor fi construite, plasate, protejate sau închise în aşa mod încît să fie evitat orice pericol de supraîncălzire sau aprindere a mărfurilor. Această cerinţă se consideră îndeplinită, dacă rezervorul de combustibil şi sistemul de evacuare a gazelor de eşapament  al acestui dispozitiv satisfac cerinţele analogice celor stabilite pentru rezervoarele de combustibil şi sistemul de evacuare a gazelor de eşapament ale mijloacelor de transport specificate la punctele 34 şi 36.
    (2) Deconectarea instalaţiilor de încălzire trebuie să aibă loc, cel puţin, ca rezultat al următoarelor acţiuni:
    a) deconectarea manuală premeditată din cabina şoferului;
    b) decuplarea accidentală a motorului mijlocului de transport, în acest caz instalaţia de încălzire poate fi conectată în mod manual;
    c) conectarea pe mijlocul de transport, pe autocisternă a pompei de alimentare pentru mărfurile periculoase transportate.
    (3) Se admite funcţionarea instalaţiilor de încălzire în regim de inerţie după deconectarea lor. În cazul acţiunilor specificate la subpunctul (2) b) şi c), aducţia aerului în camera de ardere trebuie să fie întreruptă cu ajutorul mijloacelor cuvenite după ciclul de lucru în regim de inerţie cu durata de pînă la 40 sec.
    Se permite de a utiliza doar instalaţiile de încălzire, asupra cărora au fost prezentate dovezi că schimbătorul de temperatură suportă  ciclul redus de funcţionare în regim de inerţie cu durata de 40 sec. în cazul exploatării de durată obişnuită  a instalaţiilor.
    (4) Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire trebuie să fie efectuată manual. Este interzisă utilizarea dispozitivelor de programare.  
    26. Aparatele de încălzire instalate în cabina şoferului, precum şi cele destinate pentru motoarele mijloacelor de transport de tipurile specificate în tabelul de la punctul 6, trebuie să corespundă prevederilor punctului 25.
    27. Instalaţiile de încălzire, destinate pentru încălzirea caroseriei, trebuie să corespundă prevederilor  punctului 26, cu excepţia cazurilor în care:
    întrerupătorul poate fi instalat în afara cabinei şoferului;
    urmează a fi asigurată posibilitatea deconectării încălzitorului din afara spaţiului de încărcare;
    nu este necesară confirmarea faptului că schimbătorul de temperatură al dispozitivelor de încălzire a aerului este în stare să suporte ciclul redus de funcţionare în regim de inerţie după deconectare.
    28. Prevederile punctelor 26 şi 27 se aplică mijloacelor de transport auto dotate cu instalaţii de  încălzire după 30 iunie 1999. Mijloacele de transport şi autocisternele, dotate cu acestea pînă la 1 iulie 1999, trebuie să fie aduse în conformitate cu prevederile sus-menţionate pînă la 1 ianuarie 2006.
    Evitarea pericolului de favorizare a incendiului
    Dispoziţii generale
    29. Prevederile tehnice ce urmează se aplică în conformitate cu tabelul  de la punctul 6.
    Cabina mijlocului de transport
    30 (1) Pentru amenajarea cabinei şoferului vor fi utilizate doar materiale greu combustibile. Această cerinţă se consideră îndeplinită, dacă, conform procedurii prevăzute de standardul ISO 3795:1989, mostrele elementelor ce urmează ale cabinei au viteza de combustie de cel mult 100mm/min.: pernele de pe scaune, spetezele scaunelor, centurile de siguranţă, căptuşeala plafonului, găurile de acces de pe acoperiş, suporturile pentru cot, toate elementele căptuşelii interioare a uşilor, panelelor anterior, posterior şi laterale, poliţele, suporturile pentru cap, covoraşele, vizierele de protecţie contra razelor solare, perdelele, draperiile, husele pentru roţile de rezervă, carcasa secţiunii pentru motor, căptuşeala pernelor de pe scaune şi alte oricare materiale interioare, inclusiv garniturile şi elementele ce se declanşează în caz de coliziune şi destinate pentru absorbţia de energie în contact cu şoferul.
    (2) Dacă cabina şoferului  este fabricată din materiale  greu combustibile, în spatele cabinei va fi montat un ecran din metal sau alt material termorezistent al cărui lăţime va fi egală cu lăţimea cisternei. Toate ferestrele din peretele posterior al cabinei şoferului sau în ecran vor fi închise etanş şi confecţionate din sticlă refractară incasabilă cu rame refractare. În afară de aceasta, între cisternă şi cabină sau ecran trebuie să rămînă spaţiu liber de cel puţin 15 cm.
    (3) Cabina mijlocului de transport ce transportă mijloace de transport trebuie să fie dotată cu 4 oglinzi retrovizoare.
    Rezervoarele de combustibil
    31. Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului mijlocului de transport trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
    (1) să fie protejat în cazul accidentelor rutiere;
    (2) în caz de scurgere de orice gen combustibilul  să curgă pe pămînt, fără a nimeri pe părţile înfierbîntate ale mijlocului de transport sau pe încărcătură;
    (3) rezervoarele de combustibil cu benzină trebuie să fie dotate cu deflectoare eficiente de flăcări care protejează gura de alimentare sau cu dispozitive care permit de a închide etanş gura de alimentare a rezervorului.
    Motorul
    32. Motorul care pune în mişcare mijlocul de transport şi autocisterna trebuie să fie dotat şi amplasat în aşa mod încît să nu reprezinte pentru încărcătură nici un pericol de încălzire sau aprindere.
Sistemul de evacuare a gazelor
    33. Sistemul de evacuare a gazelor, precum şi ţevile  de eşapament, trebuie să fie amplasate şi protejate în aşa mod încît să nu   prezinte pentru încărcătură nici un pericol de supraîncălzire sau aprindere. Părţile sistemului de evacuare, amplasate nemijlocit sub rezervorul de combustibil (motorină), trebuie să fie îndepărtate de el minimum cu 100  mm sau să fie despărţite de rezervorul de combustibil cu ajutorul unui ecran termoprotector.
    Aparatele de încălzire
    34. Rezervoarele de combustibil, sursele de alimentare, captoarele de aer pentru arderea combustibilului sau încălzire, precum şi ţevile de eşapament, necesare pentru funcţionarea aparatului de încălzire, nu trebuie să fie instalate în spaţiul de încărcare al mijloacelor de transport sau containerelor marcate cu etichete de pericol de model nr. 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2. Urmează a fi asigurate condiţii ca orificiul pentru evacuarea aerului încălzit să nu fie blocat cu încărcătura. Temperatura pînă la care se încălzesc ambalajele nu trebuie să depăşească 50oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul spaţiilor de încărcare trebuie să fie construite în aşa mod încît  în condiţiile exploatării să nu aibă loc aprinderea atmosferei inflamabile.
    35. Pe mijloacele de transport de tipul FL (vezi punctul 6) se interzice de a utiliza aparate de încălzire în timpul încărcării sau descărcării, precum şi în locurile de încărcare.
    Mijloace de stingere a incendiilor
    36. Mijloacele de transport specializate pentru transportarea mărfurilor periculoase trebuie să fie echipate cu mijloace primare de stingere a incendiului în funcţie de genul mărfurilor periculoase transportate.
    37. Fiecare mijloc de transport şi autocisternă care transportă mărfuri periculoase trebuie să dispună:
    a) de cel puţin un stingător portabil, al cărui capacitate constituie cel puţin  2 kg praf uscat (sau o cantitate echivalentă de compoziţie extinctoare respectivă) şi care este eficient pentru stingerea incendiului la motor sau în cabina unităţii de transport şi care, fiind utilizat în scopul stingerii încărcăturii aprinse, nu contribuie la extinderea incendiului şi, în măsura posibilităţii, permite de a-l combate; dacă, însă, mijlocul de transport este dotat cu extinctor staţionar automat şi lesne pus în acţiune pentru stingerea incendiului la motor, nu este necesar ca extinctorul  să fie eficient pentru stingerea incendiului la motor;
    b) pe lîngă  utilajul specificat la litera a), de cel puţin un extinctor portabil, al cărui capacitate constituie cel puţin  6 kg praf uscat (sau o cantitate echivalentă de compoziţie extinctoare respectivă), care este eficient pentru stingerea cauciucurilor/frînelor sau mărfurilor aprinse şi care, fiind utilizat  în scopul stingerii incendiului la motor sau în cabina unităţii de transport, nu contribuie la extinderea incendiului. Mijloacele de transport auto, a căror greutate maximă admisibilă împreună cu încărcătura este mai mică de 3,5 tone, şi autocisternele cu volumul de peste 1000 l trebuie să fie dotate cu două extinctoare portative, a căror capacitatea constituie cel puţin  2 kg  praf.
    38. Compoziţia extinctoare ce se conţine în stingătoare nu trebuie să emane gaze toxice în cabina şoferului sau sub acţiunea temperaturii care apare în caz de incendiu.
    39. Extinctoarele portabile, corespunzătoare prevederilor punctului 37, trebuie să fie sigilate, confirmînd astfel că ele nu au fost folosite. Pe lîngă aceasta, ele vor dispune de marcaj privind corespunderea standardului  ISO şi înscrierea ce indică data controlului următor, precum şi numărul de înmatriculare a mijlocului de transport.
    Inventar special şi alte dispozitive
    40. Fiecare mijloc de transport trebuie să dispună de 2 lopeţi, 2 cîrlige şi 2 căldări a cîte 10 litri.
    41. Fiecare mijloc de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotat:
    a) cu cel puţin un  sabot de frînă pe fiecare mijloc de transport, totodată, dimensiunile sabotului trebuie să corespundă greutăţii mijlocului de transport şi diametrului roţilor acestuia;
    b) cu echipament necesar pentru a lua măsuri de caracter general, specificate în instrucţiunile scrise pentru şofer privind asigurarea securităţii, expuse în anexa nr. 10, în special:
    două semne de avertizare cu suport propriu (de exemplu, conuri sau triunghiuri reflectorizante sau faruri clipitoare de culoare galbenă, care nu depind de echipamentul electric al mijlocului de transport);
    haină reflectorizantă conform standardului european EN 471 pentru fiecare membru al echipajului mijlocului de transport;
    o lampă portabilă pentru fiecare membru al echipajului mijlocului de transport;
    c) echipament necesar pentru a întreprinde măsuri suplimentare şi speciale, menţionate în instrucţiunile scrise pentru şofer privind asigurarea securităţii.
    42. Prescripţiile punctului 45 se aplică, de asemenea, mijloacelor de transport cu aceleaşi caracteristici, înmatriculate în perioada 1 ianuarie 1988 - 1 iulie 1995, începînd cu 1 iulie 1996.
    43. În cazuri necesare, în condiţiile transporturilor de mărfuri în siguranţă, pot fi prevăzute şi alte exigenţe suplimentare faţă de mijloacele de transport destinate transporturilor de mărfuri periculoase.
    Cerinţe suplimentare faţă de autocisterne
    44. Autocisterna în partea din spate pe toată lăţimea cisternei trebuie să fie dotată cu amortizor ce protejează de lovituri din spate.  Distanţa dintre partea posterioară a cisternei şi partea din spate a amortizorului trebuie să constituie cel puţin 100 mm (această distanţă se măsoară de la punctul extrem din spate al cisternei sau al armaturii proeminente ce contactează încărcătura). Amortizorul nu este necesar pentru mijloacele de transport şi autocisternele cu cisternă autobasculantă pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule şi cisternele autobasculante cu vid pentru deşeuri cu deşertarea prin peretele posterior, dacă armatura corpului cisternei permite asigurarea unei asemenea protecţii a corpului ca şi amortizorul.
    Această prescripţie nu se răsfrînge asupra mijloacelor de transport şi autocisternelor utilizate pentru transportarea mărfurilor periculoase în containere-cisterne.  
    Dispozitivul pentru limitarea vitezei
    45. Mijloacele de transport şi autocisternele (mijloace de transport cu cadru rigid şi tractoare pentru semiremorci) cu masa maximă de peste 12t, trebuie să fie dotat cu dispozitiv de limitare a  vitezei corespunzător cerinţelor Regulamentului nr. 89 CEE3 . Viteza V stabilită, a cărei definiţie se conţine în punctul 2.1.2. al Regulamentului nr.89 CEE, nu trebuie să depăşească 85 km/h.
    Admiterea mijloacelor de transport pentru transportare
    46. Autocisternele, mijloacele de transport care transportă cisterne demontabile cu capacitatea de peste 1000 l,  mijloacele de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l, mijloacele de transport destinate pentru transportarea containerelor - cisterne  cu capacitatea de peste 3000 l, şi, dacă este prevăzut la secţiunea II a prezentului Regulament, alte mijloace de transport trebuie să fie supuse unei inspecţii tehnice de două ori de an în punctul de control tehnic în scopul controlului corespunderii lor prescripţiilor respective ale prezentului Regulament, inclusiv prescripţiilor ce se conţin în anexele la el, şi cerinţelor generale de securitate (frîne, iluminare etc.) în vigoare în republică; dacă aceste mijloace de transport sînt remorci sau semiremorci, ataşate de tractor, ultimul, în acelaşi scop, trebuie să fie supus inspecţiei tehnice.
    __________________________
    3Regulamentul nr.89 al CEE  (Prescripţii unitare referitoare la omologarea I - a mijloacelor de transport în privinţa limitării vitezei maxime; II- a mijloacelor de transport în privinţa dotării cu dispozitive de limitare a vitezei   (DLV) de tip omologat; III - a dispozitivelor de limitare a vitezei (DLV) cu amendamentele anexate la Acordul privind aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloacele de transport cu roţi, obiecte din dotare şi părţile care pot fi instalate şi/sau utilizate pe mijloacele de transport auto cu roţi şi privind condiţiile recunoaşterii reciproce a omologărilor eliberate în baza acestor prescripţii (Acordul din anul 1958 cu amendamentele la el). În calitate de alternativă pot fi aplicate clauzele respective ale directivelor modificate 92/6/ EEC şi 92/24/EEC cu condiţia că în ele au fost făcute amendamente în conformitate cu ultima variantă modificată a Regulamentului 89 CEE, în vigoare la momentul omologării mijlocului de transport.

    47. Pentru fiecare mijloc de transport, menţionat la punctul 46, care a susţinut cu succes inspecţia tehnică, organul competent eliberează certificatul de agreere. Acest certificat se întocmeşte în limba de stat, engleză şi rusă.
    48. Certificatul de agreere pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase, eliberat de organul competent al unei părţi ce a semnat Acordul ADR pentru mijloace de transport înmatriculate pe teritoriul acestei părţi contractante, este recunoscut în decursul termenului de valabilitate  de către organele de control şi vamale ale părţilor ce au semnat Acordul.
    Certificatul de agreere pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase este eliberat în corespundere cu forma internaţională, indicîndu-se abreviatura Republicii Moldova şi a denumirii organizaţiei ce a eliberat certificatul, numelui expertului, se aplică ştampila organizaţiei, se menţionează data eliberării şi a termenului de valabilitate.
    Termenul de valabilitate a certificatului de admitere spre transportare expiră peste jumătate de an după data inspecţiei tehnice a mijlocului de transport, anterioare eliberării certificatului. Următorul termen de valabilitate depinde, însă, de ultima dată nominală a expirării, dacă inspecţia tehnică se efectuează în decursul unei luni pînă sau după această dată. Referitor, însă, la cisternele supuse în mod obligatoriu inspecţiei periodice, această clauză nu înseamnă că proba de etanşeitate, proba presiunii hidraulice sau inspecţia internă a cisternei trebuie să se efectueze peste intervale de timp mai scurte decît cele prevăzute în anexele nr.16-19.


    anexa nr.7a

    anexa nr.7b

    anexa nr.8a


Anexa nr. 9
la Regulamentul transporturilor
de  mărfuri  periculoase  pe
teritoriul Republicii Moldova
Ruta nr.__
de transportare a mărfurilor periculoase
    Termenul de valabilitate a rutei de la __________ pînă la ____________
    1. Punctul de plecare (încărcare), punctul de destinaţie (descărcare) a mărfurilor periculoase. Numerele sectoarelor de drum, denumirea localităţilor de pe traseu, lungimea totală.
    2. Denumirea, clasele şi subclasele mărfurilor periculoase transportate pe rută, pericolele.
    3. Cantitatea (greutatea) mărfurilor periculoase transportate cu mijlocul de transport cu număr de înmatriculare ___ pe ruta nr.___
    4. Restricţii de deplasare pe rută: timp de zi sau noapte, anotimpul.
    5. Denumirea drumurilor în afara localităţilor prin care se admite deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase, inclusiv celor de tranzit transportate prin teritoriul Republicii Moldova.
    6. Denumirea localităţilor şi străzilor pe care se admite deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase.
    7. Viteza maximă de deplasare pe rută.
    8. Adresa parcărilor specializate şi staţiilor de alimentare.
    9. Condiţii speciale de deplasare.
    1. Sediul şi numerele de telefoane pe sectorul nr.__ a punctelor:
    poliţiei rutiere;
    serviciilor antiincendiare;
    serviciilor de depanare;
    de acordare de prim ajutor medical.
    Semnătura persoanei responsabile de întocmirea rutei___________
    Semnătura şoferului mijlocului de transport ______________

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16

    anexa nr.17