HBNC172/2004
ID intern unic:  291469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  15.07.2004
privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea
şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor
de schimb de pe lîngă hoteluri
Publicat : 23.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 267     Data intrarii in vigoare : 23.07.2004
Întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), ţinînd cont de prevederile Legii privind licenţierea unor genuri de activitate (nr.451-XV din 30.07.2001), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces - verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 3.3.3 va avea următorul cuprins:
"3.3.3. Actele de constituire a casei de schimb valutar (contractul de constituire, statutul).".
2. În punctul 3.3.4 în alineatul trei textul "200000 lei" se înlocuieşte cu textul "500000 lei".
3. În punctul 3.3.8 ultimul alineat se exclude.
4. În punctul 3.3.12 în prima propoziţie după textul "punctele 3.3.2," se introduc cifrele "3.3.3," şi în continuare după text.  
5. În punctul 3.9 în primul alineat cifra "5" se înlocuieşte cu cifrele "10" şi în continuare după text.
6. Punctul 4.18 va avea următorul cuprins:
"4.18. În decursul activităţii sale casa de schimb valutar, indiferent de cheltuielile suportate de către aceasta (plăţi la buget, aferente salariilor /arendei etc.) este obligată să-şi menţină mijloacele sale băneşti circulante, formate din contul aporturilor băneşti în capitalul statutar, care se utilizează numai la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, la nivelul de cel puţin 500000 lei.
Dacă în rezultatul activităţii sale casa de schimb valutar suportă pierderi (confirmate prin documente corespunzătoare) aferente fluctuaţiei cursului valutar, care au dus la diminuarea mijloacelor circulante menţionate pînă la nivelul mai puţin de 500000 lei, aceasta, în decurs de 30 zile calendaristice, trebuie să completeze aceste mijloace băneşti pînă la nivelul minim indicat.
În scopul verificării dacă volumul mijloacelor băneşti circulante existente nu este mai puţin de minimumul stabilit, se aplică cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua efectuării verificării. Verificarea se efectuează în fiecare zi lucrătoare."
7. După punctul 4.18 se introduce punctul 4.19 avînd următorul cuprins:
"4.19. În decursul programului său de lucru, casa de schimb valutar este obligată să menţină mijloacele sale băneşti circulante în incinta casei de schimb valutar şi /sau în conturile sale deschise la băncile din Republica Moldova, cu respectarea cerinţelor punctului 5.2 al prezentului Regulament. Păstrarea mijloacelor băneşti respective în alte locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.".
8. Punctul 5.2 devine punctul 5.1.
9. Regulamentul se completează cu punctul 5.2 care  va avea următorul cuprins:
"5.2. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor casei de schimb valutar la începutul zilei operaţionale pentru efectuarea operaţiunilor cu persoane fizice, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti.
În scopul continuităţii efectuării operaţiunilor cu persoane fizice, casa de schimb valutar este obligată să asigure existenţa la funcţionari în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua respectivă."
10. Punctul 6.6.2 va avea următorul cuprins:
"6.6.2. Actele de constituire a hotelului (organizaţiei) (contractul de constituire, statutul).".
11. În punctul 6.6.7 în prima propoziţie după cuvîntul "punctele" se introduc cifrele "6.6.2," şi în continuare după text.  
12. În punctul 6.12 în primul alineat cifra "5" se înlocuieşte cu cifrele "10" şi în continuare după text.  
13. În punctul 6.28 cifrele "5.2" se înlocuiesc cu cifrele "5.1" şi în continuare după text.
14. Punctul 7.1 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Pe aceeaşi adresă banca autorizată poate deschide o singură casă pentru schimbul valutei cu unul sau mai multe ghişee."
15. Punctul 7.2 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"În cazul în care după înregistrarea la Banca Naţională a Moldovei a casei pentru schimbul valutei banca autorizată deschide ghişeu suplimentar în cadrul acestei case, banca autorizată este obligată să informeze despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei, expediind un aviz, în conformitate cu anexa nr.9 la prezentul Regulament, nu mai tîrziu decît cu trei zile lucrătoare înainte de a deschide ghişeul respectiv."
16. În punctul 7.3 cifrele "5.2-5.10" se înlocuiesc cu cifrele "5.1, 5.3-5.10" şi în continuare după text.
17. Punctele 7.4 - 7.7 devin punctele 7.5 - 7.8.  
18. Regulamentul se completează cu punctul 7.4 care va avea următorul cuprins:
"7.4. Suma minimală a avansurilor în lei moldoveneşti şi în valută străină, care urmează a fi eliberată funcţionarilor unei case pentru schimbul valutei (indiferent de numărul ghişeelor) la începutul zilei operaţionale, trebuie să constituie echivalentul nu mai puţin de 100000 lei moldoveneşti.
Echivalentul în valută străină se determină cu aplicarea cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei valabil la ziua respectivă.
Nu se admite transmiterea din casa pentru schimbul valutei a mijloacelor băneşti (în valută străină şi în lei moldoveneşti) pe parcursul zilei operaţionale.".
19. Punctul 8.3 va avea următorul cuprins:
"8.3. Încetarea definitivă a activităţii conform prevederilor punctelor 3.12, 6.12, 7.8 ale prezentului Regulament, precum şi retragerea licenţei /sistarea definitivă a activităţii conform prevederilor punctului 10.1 al prezentului Regulament, nu exonerează casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) /banca autorizată de prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor corespunzătoare pentru ultima perioadă de activitate."
20. Capitolul X va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL X. SANCŢIUNI
10.1. Aplicarea sancţiunilor
10.1.1. În cazul încălcării prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995), prezentului Regulament, altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar /punctelor de schimb de pe lîngă hotel /caselor pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate, precum şi în cazul încălcării condiţiilor indicate în licenţă, Banca Naţională a Moldovei poate aplica următoarele sancţiuni:
a) emiterea unui avertisment în scris;
b) amendă (sancţiune pecuniară) faţă de casa de schimb valutar /hotel (organizaţie) conform art. 75 lit. с) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995);
c) măsuri de remediere şi sancţiuni faţă de banca autorizată conform art.38 din Legea instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995);
d) suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
e) suspendarea activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate;
f) retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel;
g) sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate cu radierea acesteia din registrul, în care Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa acestor case.
10.1.2. Sancţiunile se aplică în temeiul unei decizii a Băncii Naţionale a Moldovei. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei de aplicare a sancţiunilor prevăzute la punctul 10.1.1 lit. b)- g) al prezentului Regulament se ia de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.     
În cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului pe teren decizia de sancţionare se ia în baza actului de control şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor indicate în actul de control. Explicaţiile menţionate urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control.
În cazul încălcărilor depistate în afara controlului pe teren decizia de sancţionare se ia în baza unui raport prezentat conducerii Băncii Naţionale a Moldovei în care se consemnează încălcările depistate şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor depistate. Explicaţiile în cauză urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare de la data informării casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate despre încălcările depistate. Decizia de sancţionare se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la data informării.
Neprezentarea în termenul stabilit a explicaţiilor respective se consideră drept lipsă a obiecţiilor pe marginea încălcărilor depistate.
Decizia Băncii Naţionale a Moldovei se aduce la cunoştinţa casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
10.2. Emiterea avertismentului
10.2.1. Avertismentul se emite de către Banca Naţională a Moldovei în cazul încălcărilor care nu sînt menţionate la punctele 10.3, 10.4 ale prezentului Regulament.
Avertismentul conţine, de regulă, cerinţele de lichidare într-o perioadă stabilită a încălcărilor depistate şi /sau de neadmitere a acestora pe viitor.
10.2.2. În termenul indicat în avertisment, casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) /banca autorizată este obligată să anunţe în scris Banca Naţională a Moldovei despre înlăturarea încălcărilor depistate, specificînd măsurile luate în scopul înlăturării acestora şi neadmiterii lor pe viitor.
10.2.3. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai multor încălcări care nu sînt menţionate la punctele 10.3, 10.4 ale prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei poate aplica sancţiuni pecuniare sau suspenda licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
10.3. Aplicarea sancţiunilor pecuniare /suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate
10.3.1. Drept temei pentru aplicarea sancţiunilor pecuniare / suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate servesc:
a) neîndeplinirea în termenele stabilite a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor stipulate în avertisment;
b) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb conform cerinţelor punctului 4.11 al prezentului Regulament sau neprezentarea conform cerinţelor punctului 3.9 al prezentului Regulament a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 (lit. a) şi b)), 4.3.7, 4.6, 4.12 (alineatul doi), 4.13, 4.18, 4.19, 5.2, 9.3 ale prezentului Regulament - pentru casele de schimb valutar;
c) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb conform cerinţelor punctului 6.11 al prezentului Regulament sau neprezentarea conform cerinţelor punctului 6.12 al Regulamentului a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care nu duc la modificarea datelor indicate în licenţă, sau nevînzarea băncii autorizate a valutei străine şi a cecurilor de călătorie în termenul prevăzut la punctul 6.16 din Regulament, sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.12 (alineatul doi), 6.19, 9.3 ale prezentului Regulament - pentru punctele de schimb de pe lîngă hoteluri;
d) neafişarea informaţiei despre comisioane şi cursurile de schimb conform cerinţelor punctului 4.11 al prezentului Regulament sau neîndeplinirea cerinţei referitor la separarea şi delimitarea activităţii casei pentru schimbul valutei de activitatea casei operaţionale a băncii conform punctului 7.3 al prezentului Regulament, sau încălcarea prevederilor unuia din următoarele puncte: 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 (lit. a) şi b)), 4.3.7, 4.6, 4.12 (alineatul doi), 4.13, 7.4, 9.3 ale prezentului Regulament - pentru casele pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate.
10.3.2. În cazul depistării pe parcursul controlului a două sau mai multor încălcări prevăzute la punctul 10.3.1 al prezentului Regulament, Banca Naţională a Moldovei poate să retragă licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.6 din prezentul Regulament.
10.3.3. Suspendarea licenţei /activităţii se efectuează pe un termen de la 15 zile calendaristice pînă la 6 luni.
10.3.4. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind suspendarea licenţei /activităţii, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să-şi suspende activitatea, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei. Totodată, casa de schimb valutar este obligată: (i) să afişeze la locul vizibil al casei de schimb valutar un aviz privind suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei şi (ii) să depună în contul său curent deschis la banca /băncile din Republica Moldova mijloacele în lei moldoveneşti şi valută străină deţinute de aceasta, prezentînd la Banca Naţională a Moldovei confirmarea scrisă a acestui fapt de la bancă /bănci;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să suspende activitatea punctului de schimb, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalul licenţei. Totodată, hotelul (organizaţia) este obligat: (i) să afişeze la locul vizibil al punctului de schimb un aviz privind suspendarea licenţei în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei şi (ii) să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova mijloacele în valută străină aflate în punctul de schimb;
c) banca autorizată este obligată să suspende activitatea casei pentru schimbul valutei, fapt despre care informează în scris Banca Naţională a Moldovei şi să afişeze la locul vizibil al casei pentru schimbul valutei un aviz privind suspendarea activităţii acesteia în baza deciziei Băncii Naţionale a Moldovei.
10.3.5. Posibilitatea restabilirii valabilităţii licenţei /reluării activităţii se examinează de către Banca Naţională a Moldovei în baza demersului casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate, în care se indică faptul înlăturării încălcărilor depistate, măsurile întreprinse în scopul lichidării acestora şi neadmiterea lor pe viitor.
Demersul privind restabilirea valabilităţii licenţei /reluării activităţii urmează a fi prezentat la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de 8 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului de suspendare stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei. Prezentarea demersului în cauză nu duce la modificarea termenului de suspendare stabilit prin decizia Băncii Naţionale a Moldovei.
10.3.6. Banca Naţională a Moldovei examinează demersul respectiv în termen de 5 zile lucrătoare, efectuînd un control la necesitate. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei se expediază casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
În cazul în care Banca Naţională a Moldovei ia decizia privind restabilirea valabilităţii licenţei suspendate, originalul acesteia se restituie casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei).
10.3.7. În cazul în care în termenul stabilit la punctul 10.3.5 al prezentului Regulament casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) /banca autorizată nu a depus la Banca Naţională a Moldovei demersul privind restabilirea valabilităţii licenţei /reluarea activităţii, Banca Naţională a Moldovei poate retrage licenţa pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate în corespundere cu punctele 10.4.2-10.4.6 din prezentul Regulament.
10.3.8. Mijloacele băneşti ale casei de schimb valutar depuse în cont /conturi în conformitate cu punctul 10.3.4 lit. a) din prezentul Regulament pot fi retrase din cont /conturi în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice numai la prezentarea de către casa de schimb valutar corespunzătoare a deciziei Băncii Naţionale a Moldovei privind restabilirea valabilităţii licenţei suspendate.
10.3.9. Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.
10.4. Retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate
10.4.1. Drept temei pentru retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate servesc:
a) nerespectarea prevederilor hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei privind aplicarea sancţiunii pecuniare;
b) depistarea uneia sau mai multor încălcări prevăzute la punctul 10.3.1 al prezentului Regulament, care a fost admisă după aplicarea a 2 sancţiuni prevăzute la punctul 10.3 al prezentului Regulament în decursul unui an (începînd cu data emiterii primei decizii privind aplicarea sancţiunilor menţionate);
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate în scopul obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /în scopul înregistrării casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate;
d) stabilirea faptului de continuare a activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel /casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate, a căror licenţă /activitate a fost suspendată;
e) prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor care conţin date neautentice;
f) neprezentarea conform cerinţelor punctelor 3.9, 6.12 din prezentul Regulament a înştiinţării privind modificarea documentelor /informaţiei din documentele care duc la modificarea datelor indicate în licenţă;
g) desfăşurarea în decursul a peste 10 zile lucrătoare a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate fără înregistrarea ei la Banca Naţională a Moldovei;
h) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activităţii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel.
10.4.2. Dacă altceva nu este stipulat în decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind retragerea licenţei /sistarea definitivă a activităţii, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din momentul primirii acesteia:
a) casa de schimb valutar este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei;
b) hotelul (organizaţia) este obligat să vîndă băncii /băncilor din Republica Moldova mijloacele sale în valută străină aflate în punctul de schimb şi să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei.
10.4.3. Licenţa retrasă a casei de schimb valutar nu poate fi restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, casa de schimb valutar poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii licenţei, demersul în conformitate cu prevederile capitolului III al prezentului Regulament.  
10.4.4. Licenţa retrasă a punctului de schimb de pe lîngă hotel nu poate fi restabilită. Pentru obţinerea unei licenţe noi, hotelul (organizaţia) poate să depună la Banca Naţională a Moldovei, dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii licenţei, demersul în conformitate cu prevederile capitolului VI al prezentului Regulament.
10.4.5. Banca autorizată, activitatea casei pentru schimbul valutei a căreia a fost sistată definitiv urmează să se conducă de indicaţiile corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
10.4.6. Banca Naţională a Moldovei publică informaţia privind licenţele retrase în Monitorul Oficial al Republicii Moldova."
II. Anexa nr. 9 la Regulamentul nr.10018-20 va avea cuprinsul anexei nr.1 la prezenta hotărîre.
III. Casele de schimb valutar care deja funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, sînt obligate pînă la 01.11.2004 să-şi majoreze aporturile băneşti în capitalul statutar care vor fi utilizate numai la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pînă la nivelul minim de 500000 lei.
IV. Casele de schimb valutar care au depus la Banca Naţională a Moldovei documentele în vederea obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii conform prevederilor Regulamentului nr.10018-20, dar nu au obţinut licenţe pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri urmează să se conformeze cerinţelor prezentei hotărîri.
V. Casele de schimb valutar indicate la punctul III din prezenta hotărîre urmează pînă la 01.11.2004 să prezinte Direcţiei control valutar a Băncii Naţionale a Moldovei următoarele documente:
a) modificări /completări la documentele de constituire referitor la majorarea capitalului statutar;
b) confirmarea băncii autorizate a Republicii Moldova privind înregistrarea în contul casei de schimb valutar respective a depunerilor băneşti în capitalul statutar cu indicarea sumelor depuse de către fiecare fondator.
Confirmarea se perfectează pe foaia cu antet a băncii, se autentifică prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi prin ştampila cu stema băncii autorizate. La confirmare se anexează copiile documentelor bancare autentificate de către bancă (prin semnături, stampilă), în baza cărora mijloacele băneşti au fost înregistrate în contul casei de schimb valutar.
VI. Pînă la atingerea nivelului indicat în subpunctul 2, punctul I din prezenta hotărîre, casele de schimb valutar care deja funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri sînt obligate să asigure:
a) avansurile la începutul zilei şi existenţa pe parcursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti menţionate în subpunctul 9, punctul I din prezenta hotărîre în mărime de cel puţin 200000 lei;
b) menţinerea mijloacelor băneşti circulante menţionate în subpunctul 6, punctul I din prezenta hotărîre la nivelul de cel puţin 200000 lei.
VII. Casele de schimb valutar care nu au îndeplinit în termenul stabilit cerinţele indicate la punctul III din prezenta hotărîre sînt obligate să înceteze definitiv activitatea sa şi pînă la 01.11.2004 să informeze despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei printr-o scrisoare cu anexarea originalului licenţei.
Încetarea definitivă a activităţii casei de schimb valutar are drept consecinţă retragerea licenţei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei.
VIII. Banca Naţională a Moldovei va retrage licenţele caselor de schimb valutar care nu se vor conforma prevederilor punctelor III şi VII din prezenta hotărîre, dar îşi vor continua activitatea după 01.11.2004.  
IX. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, băncile autorizate urmează:
a) să-şi modifice structura de organizare a caselor sale pentru schimbul valutei astfel încît aceasta să corespundă prevederilor subpunctului 14, punctul I din prezenta hotărîre;
b) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei un aviz conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre pentru fiecare casă pentru schimbul valutei conform structurii noi de organizare.  
X. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
XI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului VI din prezenta hotărîre, care va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI        Leonid TALMACI
Chişinău, 15 iulie 2004.
Nr.172.
          Anexa nr. 1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 172 din 15.07.2004
"Anexa nr.9
la Regulamentul nr.10018-20
_______________                                        nr.       din  ________ (anul)
  denumirea băncii
              Băncii Naţionale a Moldovei
              Direcţiei control valutar
AVIZ
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţa dvs. despre deschiderea _____________________
______________________________________________________________________
    (casei pentru schimbul valutei /ghişeului suplimentar în cadrul casei existente)
precum şi vă informăm asupra următoarelor:

1 Adresa, la care se amplasează casa pentru schimbul valutei:  
2 Numărul de ghişee ale casei pentru schimbul valutei:  
3 Numărul /numerele de telefon:    
4 Locul amplasării ghişeelor casei pentru schimbul valutei:  
5 Utilaj tehnic, materiale informative şi de altă natură ale casei     pentru schimbul valutei:  

Conducător                                     ______________                   (numele şi prenumele)
                                                           (semnătură)
Locul ştampilei
____________________________________________________________________
NOTĂ:
Adresa, la care se amplasează casa pentru schimbul valutei: se indică adresa completă unde este amplasată casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate.
Numărul /numerele de telefon: se indică numărul de telefon al casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate, precum şi în caz de existenţă, numerele de telefoane ale ghişeelor casei pentru schimbul valutei.
Locul amplasării ghişeelor casei pentru schimbul valutei: se indică locurile exacte ale amplasării  ghişeelor casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate.
Utilaj tehnic, materiale informative şi de altă natură ale casei pentru schimbul valutei: se indică informaţia referitor la existenţa în fiecare ghişeu al casei pentru schimbul valutei a utilajului tehnic, materialelor informative şi de altă natură indicate la lit. a)-d), f)-g) ale punctului 3.3.7 al Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri."