LPM240/2003
ID intern unic:  312801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 240
din  13.06.2003
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 557
    LP283-XV din 04.07.03, MO200-203/19.09.03, art.769

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 32 alineatul 7 din Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, cuvintele "pe cale judiciară" se substituie prin cuvintele "de instanţa judecătorească competentă".
    Art.II. - La  articolul 18 alineatul 4 din Legea nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă, cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă."
    Art.III. - Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 90, cuvintele "în instanţa judecătorească competentă" se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă".
    2. La articolul 91, cuvintele "instanţele judecătoreşti competente" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă".
    Art.IV. - La articolul 25 din Legea nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.12), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa judecătorească competentă" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă".
    Art.V. - La articolul 49 alineatul 1 din Legea nr.979-XII din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.70), cu modificările ulterioare, cuvintele "pe cale judiciară" se substituie prin cuvintele "în ordinea  contenciosului administrativ".
    Art.VI. - Legea nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.36), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul 5, cuvintele "a instanţei judecătoreşti competente" se substituie prin cuvintele "a Curţii de apel economice".
    2. La articolul 40 alineatul 1, cuvintele "a instanţei judecătoreşti competente" se substituie prin cuvintele "a Curţii de apel economice".  
    3. Articolul 45:
    la alineatul 1, cuvintele "judecătoria economică" se substituie prin cuvintele "Curtea de apel economică";
    la alineatul 2, cuvintele "instanţa de judecată competentă" se substituie prin cuvintele "Curtea de apel economică".
   [Art.VII abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.VIII. - La articolul 94 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, după alineatul unic care devine alineatul (1), se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Actele administrative prin care se lezează drepturile sau interesele legitime prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ."
    [Art. IX abrogat prin LP283-XV din 04.07.03, MO200-203/19.09.03, art.769]
    Art.X. - La articolul 14 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa de judecată competentă" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească economică competentă".
    Art.XI. - La articolul 51 din Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XII. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (5), cuvintele "în instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    2. La articolul 10, cuvintele "în persoana oficială superioară sau în judecată" se substituie prin cuvintele "în ordinea contenciosului administrativ".
    Art.XIII. - La articolul 10 alineatul (1) litera l) din Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.56, art.393), cu modificările ulterioare, cuvintele "în justiţie" se substituie prin cuvintele "în ordinea contenciosului administrativ."
    Art.XIV. - Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), cuvintele "de instanţa de judecată competentă" se substituie prin cuvintele "de instanţa de contencios administrativ competentă".
    2. La articolul 16 alineatul (1) litera e), cuvintele "instanţă de judecată competentă" se  substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XV. - La articolul 15 alineatele (1) şi (2) din Legea nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.683), cu modificările ulterioare,  cuvintele "instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XVI. - Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1187) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), cuvintele "în instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    2. La articolul 26 alineatul (5), cuvintele "instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    3. La articolul 28 litera f), textul "în instanţa judecătorească sau în arbitraj conform competenţei acestora" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    Art.XVII. - La articolul 43 alineatul (2) din Legea audiovizualului nr.603-XIII din 3 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.798), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele  "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XVIII. - Legea nr.731-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la leasing (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.461), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele "instanţelor de judecată conform competenţei lor" se substituie prin cuvintele "judecătoriei economice de circumscripţie conform competenţei sale".
    2. La articolul 19, cuvintele "de instanţele de judecată conform competenţei lor" se substituie prin cuvintele "de judecătoria economică de circumscripţie conform competenţei sale".  
    Art.XIX. - Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 24. Exercitarea căii de atac împotriva refuzului
                          de a
înregistra statutul
    Refuzul de a înregistra statutul asociaţiei obşteşti în termenul stabilit sau pentru motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de refuz."
    2. La articolul 37, cuvintele "în instanţa de judecată" şi "în decurs de 3 luni de la data adoptării unei atare decizii" se substituie, respectiv, prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă" şi "în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia".
    Art.XX. - La articolul 14 din Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXI. - Articolul 32 din Legea nr.915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.728), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatele (5) şi (7), cuvintele "în instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească de drept comun competentă";
    la alineatul (8), cuvintele "Instanţa judecătorească sau în arbitrajul specializat conform competenţei atribuite" se substituie prin cuvintele  "Instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    Art.XXII. - La articolul 15 din Legea nr.921-XIII din  11 iulie 1996 privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură şi răspunderea lor disciplinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.589), cuvintele "şi în instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "şi, ulterior, în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXIII. - La articolul 14 din Legea nr.982-XIII din 19 septembrie 1996 cu privire la fondul locativ cu statut special (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.286), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţei judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "instanţei judecătoreşti de drept comun competente".
    Art.XXIV. - La articolul 35 alineatele (1), (6) şi (7) din Legea nr.991-XIII din 15 octombrie 1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.119), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    Art.XXV. - La articolul 31 alineatul (2) din Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţă judecătorească" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXVI. - Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 47 alineatul (4), cuvintele "în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă ".
    2. La articolul 50, cuvintele "în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXVII. - La  articolul 33 alineatul (5) din Legea nr.1227-XIII  din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.555), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă ".
    Art.XXVIII. - La articolul 7 alineatul (12) din Legea nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţei judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "instanţei de contencios administrativ competente".
    Art.XXIX. - La  articolul 7 alineatul (5) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXX. - La articolul 20 alineatul (4) din Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.639), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXXI. - La articolul 16 alineatul (6) din Legea nr.1335-XIII din  1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.669), cuvintele "instanţele de judecată" se substituie prin cuvintele "instanţele judecătoreşti economice competente".
    Art.XXXII. - La  articolul 4 alineatul (2) din Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, textul "pot fi reclamate numai pe cale judiciară" se substituie prin textul "pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXXIII. - La articolul 16 din Legea nr.1457-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.54), cu modificările ulterioare, textul "în faţa persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul serviciului şi în instanţă judecătorească" se substituie prin cuvintele "în ordinea contenciosului administrativ".
    Art.XXXIV. - La  articolul 7 din Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.203), cu modificările ulterioare, cuvintele "instanţele judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXXV. - Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.268), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (6), cuvintele "în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele  "în instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    2. La articolul 23 alineatul (6), cuvintele "instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele  "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXXVI. - La articolul 100 din Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, textul "în instanţa superioară pentru mediu sau să acţioneze în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele "în ordinea contenciosului administrativ".
    [Art.XXXVII abrogat prin LP124-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33]
    Art.XXXVIII. - La articolul 40 alineatul (2) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), cu modificările ulterioare, cuvintele "în justiţie" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XXXIX. - La articolul 23 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art. 91), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XL. - La articolul 51 alineatul (1) din Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.230), cuvintele "în justiţie" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XLI. - La  articolul 35 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Decizia de revocare a dreptului de funcţionare a unei structuri a sportului poate fi atacată de cel ce se consideră vătămat într-un drept al său recunoscut de lege în ordinea contenciosului administrativ".
    Art.XLII. - La punctul 8 din Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, aprobat prin Legea nr.423-XIV din 4 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.80-82, art.382), cu modificările ulterioare, cuvintele "sistează" şi "în instanţa de judecată" se substituie, respectiv, prin cuvintele "suspendă" şi "în Curtea de apel economică".
    Art.XLIII. - Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.118-119, art.556) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (3), textul  "în instanţa judecătorească în termen de o lună de la data luării acesteia" se substituie prin textul "în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia".
    2. Articolul 17 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia de refuz a înregistrării simbolicii fundaţiei se comunică  solicitantului şi poate fi atacată în  ordinea contenciosului administrativ."
    3. La articolul 34 alineatul (3), cuvintele "instanţei judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "instanţei judecătoreşti economice competente".
    4. La articolul 35, cuvintele "a instanţei judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "a instanţei judecătoreşti economice competente".
    Art.XLIV. - La articolul 18 alineatul (3) din Legea nr.652-XIV din 28 octombrie 1999 cu privire la certificare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.12-13, art.62), cuvintele "instanţei de judecată" se substituie prin cuvintele "instanţei de contencios administrativ competente".
    Art.XLV. - La articolul 27 din Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cuvintele "în instanţele de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească de drept comun competentă".
    Art.XLVI. - La articolul 19 alineatul (3) din Legea patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.1013), textul "în instanţa de judecată în termen de o lună de la data adoptării ei" se substituie prin textul "în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia".
    Art.XLVII. - Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele "în instanţa de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    2. La articolul 22 alineatul (3), cuvintele "instanţei de judecată" se substituie prin cuvintele "instanţei de contencios administrativ competente".
    3. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele "în instanţa de judecată competentă" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XLVIII. - La articolul 10 alineatul (4) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.919), cuvintele "instanţa judecătorească" se substituie prin cuvintele "instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.XLIX. - La articolul 16 alineatul (5) din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţă de judecată" se substituie prin cuvintele "în instanţa de contencios administrativ competentă".
    Art.L. - La articolul 6 alineatul (21) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, cuvintele "în instanţele judecătoreşti competente" se substituie prin cuvintele "în Curtea de apel economică".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 iunie 2003.
    Nr. 240-XV.