LPC242/2005
ID intern unic:  312249
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  20.10.2005
pentru completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război,
a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 765
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31. - Modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat prevăzute de prezenta lege se stabileşte de către Guvern."

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Maria POSTOICO

Chişinău, 20 octombrie 2005.
Nr. 242-XVI.