LPC196/2003
ID intern unic:  312179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 196
din  15.05.2003
cu privire la modificarea şi completarea articolului 1
din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind
suprimarea finanţării terorismului
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116     art Nr : 468     Promulgat : 04.06.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 1 din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind suprimarea finanpării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 115-116, art. 922) se modifică şi se completează după cum urmează:
în partea introductivă, cuvintele "cu următoarea declaraţie şi rezervă" se substituie prin cuvintele "cu următoarele declaraţii şi următoarea rezervă";
articolul se completează cu un nou punct 2, cu următorul cuprins:
"2. În conformitate cu articolul 7 paragraful 3 din Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului, Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate la articolul 2 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 7 paragraful 2 din această convenţie."
punctul 2 devine punctul 3.
Art. II. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica depozitarului convenţiei adoptarea prezentei legi.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 15 mai 2003.
Nr. 196-XV.