LC737/1999
ID intern unic:  311402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 737
din  17.12.1999
pentru modificarea şi completarea Legii privind societăţile
pe acţiuni
Publicat : 13.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 005     Promulgat : 04.01.2000
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea  nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind  societăţile pe  acţiuni  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1997,  nr.38-39, art.332) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (5), cuvintele ", alte acte legislative sau statutul societăţii" se exclud.
    2. Articolul 25:
    după alineatul   (6)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Statul poate   avea   doar   un  singur   reprezentant   într-o societate.";
    alineatele (7)-(13) devin, respectiv, alineatele (8)-(14).
    3. Articolul  50  alineatul  (2) se completează în final cu  o  nouă propoziţie, cu următorul cuprins: "În cazul în care numărul acţionarilor societăţii  nu  este  mai  mare de unu, hotărîrea  adunării  generale  a acţionarilor   se  consideră  hotărîrea  unipersonală  luată  de   acest acţionar."
    4. Articolul 66:
    la alineatul (1), cuvîntul "anuală" se exclude;
    după alineatul   (3)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Unul şi  acelaşi reprezentant  al statului poate  fi  ales  în consiliul unei singure societăţi.";
    alineatele (4)-(12) devin, respectiv, alineatele (5)-(13).
    Art.II. - Guvernul   va  aduce  în  concordanţă  cu  prezenta   lege Hotărîrea  sa  nr.109 din 2 februarie 1999 cu privire  la  reprezentarea statului în societăţile economice.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 17 decembrie 1999.
    Nr. 737-XIV.