LPM149/2006
ID intern unic:  316974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 149
din  08.06.2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 597
    MODIFICAT
   
LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275
   
LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61
    LP206-XVI din 09.10.08, MO195-196/31.10.08 art.708
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

    NOTĂ:
   
În textul legii, inclusiv în anexă, cuvintele „industrial/comercial” și „comercial/industrial” se substituie cu cuvîntul „comercial” prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
Dispoziţii  generale
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul legal în domeniul fondului piscicol, pescuitului şi pisciculturii.
    Articolul 2. Sfera de reglementare
    Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile de creare şi protecţie a fondului piscicol, de reproducere, creştere şi dobîndire a hidrobionţilor, de ameliorare a obiectivelor acvatice piscicole şi dezvoltare a pisciculturii, stabileşte  principiile activităţii autorităţilor publice abilitate cu gestionarea resurselor biologice acvatice.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următorii termeni speciali semnifică:
    ameliorare piscicolă - efectuarea măsurilor de îmbunătăţire hidrologică, hidrochimică şi ecologică a stării obiectivelor acvatice  piscicole în scopul creării de condiţii pentru reproducerea, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice;
    amenajări piscicole - heleşteiele, iazurile, staţiile de reproducere artificială, altele asemenea destinate reproducerii şi creşterii peştelui, altor organisme acvatice;
   [Art.3 noţiunea "autorizaţie" exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    boişte - locuri/sectoare din obiectivele acvatice piscicole unde se reproduc peştii şi alte organisme acvatice;
    captură piscicolă - cantitate de peşte sau de alte organisme acvatice pescuită într-un obiectiv   acvatic, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;
    cherhana - încăpere amenajată în corespundere cu normele sanitare pentru recepţionarea şi păstrarea pe specii a peştilor şi a altor organisme acvatice;
    cotă - parte a capturii piscicole admisibile stabilită pentru fiecare specie sau grup de specii, ce se acordă anual persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător și care sînt titulari ai certificatului de pescuit comercial;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    fermă piscicolă - unitate funcţională de bază în piscicultură, alcătuită din una sau mai multe amenajări piscicole, în care se cresc puieţi de peşte sau peşte de consum;
    fond piscicol - totalitate a populaţiilor de peşti şi de alte organisme acvatice;
    gropi de iernat - porţiune mai adîncă de pe fundul obiectivului acvatic unde se concentrează peştii şi alte organisme acvatice în timpul iernii;
    obiective  acvatice piscicole - obiective acvatice create în regim natural sau artificial, împreună cu zonele inundabile, în care există sau pot fi create condiţii pentru reproducerea şi creşterea peştelui şi altor organisme acvatice;
    obiective acvatice piscicole artificiale - iazurile, heleşteiele, lacurile de acumulare şi alte obiective acvatice create prin îndiguirea apei, folosite pentru creşterea peştelui;
    obiective acvatice piscicole naturale - fluviile, rîurile şi afluenţii lor, bălţile, lacurile naturale şi lacurile de acumulare create în regim natural sau ameliorativ, cu zonele lor inundabile;
    permis de pescuit – act eliberat de Agenția de Mediu, autoritatea care eliberează actele permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă) pentru pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.3 noţiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    pescuit – capturare a peştelui şi altor organisme acvatice în scop comercial, sportiv, amator, de agrement, ameliorativ, ştiinţific şi de control, pe bază de certificat de atribuire a cotei anuale de pescuit comercial, permis de pescuit comercial, permis de pescuit sportiv, amator și de agrement, autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific și de control, în locurile, perioadele şi cu uneltele prevăzute de lege;
   
[Art.3 noţiunea în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    pescuit ameliorativ - capturare a unor anumite specii de peşti şi de alte organisme acvatice pentru optimizarea componenţei cantitative şi calitative şi pentru ameliorarea stării ecosistemelor acvatice;
   
[Art.3 noţiunea „pescuit de control” exlusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    pescuit comercial - activitate de întreprinzător de capturare a hidrobionţilor din obiectivele acvatice piscicole naturale, de prelucrare, transport şi păstrare a hidrobionţilor cu utilizarea uneltelor şi mijloacelor speciale;
    pescuit în scop științific și de control – capturare a hidrobionţilor în scopul evaluării stării resurselor biologice acvatice, precum și pentru controlul (determinarea) componenței cantitative şi calitative a populațiilor în scopul reglementării pescuitului sau determinării stării sanitar-epidemiologice;
    [Art.3 noţiunea în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
   
pescuit reversibil în scop ştiinţific – metodă protectivă de capturare a hidrobionţilor care să permită captura repetată a peştilor fără afectarea semnificativă a ratei de supravieţuire a acestora, asigurînd cercetări îndelungate asupra comunităţilor piscicole;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    pescuit sportiv, amator şi de agrement – capturare a peştelui pentru consum personal, în scop recreativ, sportiv şi turistic;
   
[Art.3 noţiunea în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    piscicultor - persoană fizică atestată să efectueze lucrări în cadrul fermelor piscicole;
    piscicultură - ramură a sectorului zootehnic  al agriculturii care se ocupă cu activitatea de creştere, selecţie şi reproducere a peştelui, în amenajări piscicole, prin aplicarea unor tehnologii speciale;
    prohibiţie a pescuitului - interzicere, pentru o anumită perioadă, a pescuitului hidrobionţilor în obiectivele acvatice piscicole în scopul reproducerii, protecţiei, restabilirii şi conservării resurselor biologice acvatice;
    resurse biologice acvatice/hidrobionţi - totalitate a organismelor acvatice vii, a căror viaţă (permanent sau la anumite etape de dezvoltare) este imposibilă fără aflarea lor în mediul acvatic: vertebratele şi nevertebratele acvatice, algele, alte plante care vieţuiesc în condiţii naturale în obiective acvatice.
    Articolul 4. Cadrul juridic
    Cadrul juridic de reglementare al domeniului fondului piscicol, pescuitului şi pisciculturii îl formează Constituţia Republicii Moldova, legile, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, alte acte normative în domeniu.
    Articolul 5. Principiile de bază ale gestionării resurselor
                        biologice acvatice
    Gestionarea resurselor biologice acvatice se face pe următoarele principii de bază:
    a) conservarea resurselor biologice acvatice;
    b) menţinerea potenţialului şi diversităţii biologice;
    c) utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice;
    d) revitalizarea şi protecţia resurselor biologice acvatice;
    e) dezvoltarea pescuitului;
    f) monitorizarea calităţii apei şi stării resurselor biologice acvatice;
    g) dezvoltarea pisciculturii;
    h) caracterul public şi transparent al atribuirii dreptului de pescuit în obiectivele acvatice naturale.
    Articolul 6. Incidenţa prezentei legi
    Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele obiective acvatice piscicole în limitele teritoriale  le Republicii Moldova:
    1) Obiectivele acvatice naturale:
    a) fluviul Nistru cu afluenţii săi Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele, lacul de acumulare Dubăsari, golful Goieni, lacul de acumulare Cuciurgan, braţul Turunciuc, albia veche a fluviului Nistru;
    b) rîul Prut cu afluenţii săi Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele, lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
    c) rîurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug, cu excepţia obiectivelor acvatice artificiale construite pe ele;
    d) fluviul Dunărea;
    e) bălţile Manta, lacurile Beleu şi Cahul;
    2) Obiectivele acvatice piscicole artificiale împreună cu zonele lor inundabile şi amenajările piscicole.
Capitolul  II
Competenţa autorităţilor publice
    Articolul 7. Competenţa autorităţii centrale abilitate cu
                        gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
                        mediului
    Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului:
    a) elaborează politica statului în domeniul creării şi protecţiei fondului piscicol;
    [Art.7 lit.a) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    b) stabileşte, cu concursul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, procedura şi modalitatea de studiere a resurselor biologice acvatice;
    c) elaborează metodologia de calcul al prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice;
    d) asigură monitoringul în domeniul pescuitului şi al conservării resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale;
    e) exercită, prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, supravegherea de stat asupra respectării prezentei legi, a altor acte normative în obiectivele acvatice piscicole naturale;
   
[Art.7 lit.e) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) aprobă, la propunerea Consiliului ihtiologic, introducerea în cultură şi aclimatizarea a noi specii de peşti şi interzice, pe un termen de pînă la 5 ani, pescuitul speciilor periclitate, vulnerabile sau rare în obiectivele acvatice naturale.
    Articolul 8. Competenţele altor autorităţi publice şi
                        instituţii
    (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură:
    a) elaborează şi asigură implementarea strategiei de dezvoltare a pisciculturii în amenajările piscicole, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    b) coordonează aplicarea tehnologiilor  biologice de reproducere şi creştere a peştelui;
    c) efectuează atestarea şi inspectarea activităţilor de reproducere artificială şi de selecţie, ţine evidenţa lor;
    d) coordonează măsurile de introducere în cultură şi aclimatizare a unor specii de peşti valoroşi în obiectivele acvatice piscicole artificiale.
    (2) Academia de Ştiinţe a Moldovei şi instituţiile de profil:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a pisciculturii;
    b) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul conservării şi restabilirii resurselor biologice acvatice;
    c) elaborează recomandări ştiinţifice şi metode de restabilire, protecţie şi conservare a resurselor biologice acvatice.
    Articolul 9. Competenţa autorităţilor publice locale
                        Autoritatea publică locală:
    a) asigură implementarea politicii de stat în domeniul protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice din raza sa teritorială;
    b) ţine cadastrul resurselor biologice acvatice locale;
    c) exercită controlul asupra protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice piscicole proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;
    d) organizează elaborarea şi realizarea programelor locale, asigură efectuarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a obiectivelor acvatice piscicole şi de restabilire a resurselor biologice acvatice;
    e) contribuie la instruirea şi sensibilizarea populaţiei în problemele protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice.
   
[Art.9 lit.f) abrogată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    Articolul 10. Consiliul ihtiologic
    (1) Pentru coordonarea lucrărilor şi investigaţiilor ştiinţifice în domeniul protecţiei, conservării şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice, pe lîngă autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului activează Consiliul ihtiologic ca organ consultativ.
    (2) Consiliul ihtiologic este format din reprezentanţi ai instituţiilor de cercetări ştiinţifice, instituţiilor de învăţămînt superior, autorităţilor administraţiei publice şi ai asociaţiilor de profil.
    Capitolul III
DREPTUL DE UTILIZARE A RESURSELOR
BIOLOGICE ACVATICE ȘI AUTORIZAREA
ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT
    Articolul 11. Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice
                           piscicole naturale
    (1) Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale se acordă persoanelor fizice şi juridice în baza certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, permisului de pescuit comercial, permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement și autorizaţiilor de pescuit în scop ştiinţific și de control, eliberate de către autoritatea emitentă.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (2) Dreptul la pescuit poate fi limitat în măsura în care este necesar să se asigure securitatea statului, ocrotirea sănătăţii populaţiei sau protecţia mediului, inclusiv a resurselor biologice acvatice.
    (3) Dreptul de pescuit poate fi limitat şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    Articolul 12. Certificatul de atribuire a cotei de pescuit
                         comercial și permisul de pescuit comercial
    (1) Persoanele fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător și vor să obțină dreptul de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale au obligația să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă un certificat de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial în baza cotelor anuale aprobate de către autoritatea emitentă. În acest scop, solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul conducătorului, sectorul/sectoarele de pescuit conform listei aprobate, unitățile și mărimea laturii ochiului uneltelor de pescuit care vor fi utilizate, numărul persoanelor angajate care vor realiza pescuitul;
    b) lista angajaților care vor realiza pescuitul și copiile de pe ordinele de angajare a acestora;
    c) copiile de pe buletinele de identitate ale angajaților pentru care este necesară eliberarea permiselor de pescuit comercial;
    d) fotografia fiecărui angajat pentru care este necesară eliberarea permisului de pescuit comercial.
    (2) Cererile sînt recepţionate anual, de la data publicării listei obiectivelor acvatice piscicole naturale şi/sau a sectoarelor acestora în care va fi permis pescuitul comercial în anul următor şi a cotelor anuale aprobate pentru pescuitul comercial, pînă la data de 1 mai.
    (3) În cazul în care, la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor pentru pescuitul comercial într-un obiectiv acvatic piscicol natural sau într-un sector al acestuia, a fost depusă o singură cerere, aceasta se examinează în decurs de 8 zile. Dacă autoritatea emitentă decide eliberarea certificatului, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite prin intermediul ghișeului unic electronic sau prin alte căi de comunicare o notificare solicitantului, prin care i se aduce la cunoștință eliberarea certificatului, obligația achitării plății stabilite pentru acest act în conformitate cu prevederile alin. (8) și prezentării documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (4) În cazul în care, la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor pentru pescuitul comercial într-un obiectiv acvatic piscicol natural sau într-un sector al acestuia, au fost depuse mai multe cereri, se va organiza o licitaţie de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial. Respectiv, termenul de examinare și de eliberare a certificatelor se va extinde pînă la 14 zile.
    (5) În cazul specificat la alin. (4), autoritatea emitentă instituie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor, o comisie pentru organizarea licitaţiei de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale și sectoarele acestora, care organizează licitaţia în termen de 3 zile de la data instituirii sale, informînd solicitanţii, cu cel puţin o zi înainte, despre data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei. Cîștigător al licitaţiei este desemnat participantul care a oferit cel mai mare preţ pentru cota anuală de pescuit comercial în obiectivul/sectorul acvatic piscicol natural, pornind de la preţul stabilit pentru o cotă, conform prevederilor alin. (8). Rezultatele licitaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei, a cărui copie se transmite cîștigătorului în ziua desfăşurării licitaţiei. În cazul în care participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, comisia anunţă o nouă licitaţie. Dacă şi după licitaţia repetată participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, cîștigătorul este desemnat prin tragere la sorţi sau printr-o altă metodă convenită cu participanţii la licitaţie, consemnată în procesul-verbal autentificat prin semnăturile participanţilor la licitaţie.
    (6) Cîștigătorul licitaţiei este obligat, în termen de 3 zile de la data desfășurării licitaţiei, să achite plata pentru certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial și să prezinte la autoritatea emitentă copia documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv. Dacă la expirarea termenului de 3 zile cîștigătorul licitației nu a prezentat copia documentului confirmativ de plată, participantul la licitație care a oferit preţul imediat următor în scădere este anunțat despre posibilitatea de a achiziționa certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, cu obligația de a achita, în decurs de 3 zile, plata pentru acesta, și de a intra în posesia certificatului la prezentarea documentului confirmativ de plată.
    [Art.12 al.(6) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (7) Certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, al cărui format este aprobat de Guvern, poate fi eliberat persoanei fizice sau juridice fie pentru o singură cotă, fie pentru mai multe cote obținute/cîștigate de aceasta în condițiile prezentului articol și este valabil timp de un an de la data eliberării.
    (8) Plata pentru o cotă de pescuit comercial constituie 9000 lei. Costul certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial se constituie din valoarea cotei sau suma valorilor cotelor oferite de cîștigătorul licitației. Suma stabilită pentru un certificat de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial se transferă în Fondul Ecologic Național.
    [Art.12 al.(8) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (9) La eliberarea certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, autoritatea emitentă eliberează gratis și permisele de pescuit comercial pentru persoanele angajate de titularul certificatului, conform listei anexate la cerere. Formularul-tip al acestor permise este stabilit de către Guvern. Permisul de pescuit comercial are același termen de valabilitate ca și certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, este individual, netransmisibil și nu oferă titularului dreptul de a angaja personal auxiliar pentru activităţi de pescuit.
    (10) Pentru verificarea autenticității actelor prezentate, autoritatea emitentă poate solicita prezentarea documentelor în original la eliberarea actului permisiv.
    Articolul 13. Permisul de
pescuit sportiv, amator
                         şi de agrement
    [Art.13 denumirea modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (1) Permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement se eliberează de către autoritatea emitentă persoanelor fizice pe bază de cerere, în momentul prezentării documentului confirmativ de plată. La cerere se anexează copia buletinului de identitate al solicitantului.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (2) Plata pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de 300 de lei pentru un an şi de 30 de lei pentru o zi, iar în cazul pensionarilor – de 150 de lei pentru un an şi de 15 lei pentru o zi. Dacă mărimea pensiei este mai mică decît mărimea stabilită a coşului minim de consum, plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în mărime de 30 de lei pentru un an şi de 2 lei pentru o zi
    [Art.13 al.(2) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (3) Formularul permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement se aprobă de către Guvern. Permisul este valabil pe perioada pentru care a fost solicitat și achitat – pentru o zi sau pentru un an.
   
[Art.13 al.(3) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (4) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a certificatelor de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, a permiselor de pescuit comercial, a permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agrement, precum și Registrul actelor respective eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, respectînd rigorile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
   
[Art.13 al.(4) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    Articolul 14. Limitarea dreptului de utilizare a resurselor
                          biologice acvatice din obiectivele acvatice
                          piscicole naturale
    (1) Limitarea dreptului de utilizare a resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în legătură cu:
    a) necesitatea utilizării acestor obiective acvatice pentru reproducerea şi aclimatizarea hidrobionţilor;
    b) nerespectarea de către utilizatorii de resurse biologice acvatice a prevederilor legale şi a condiţiilor stipulate în actele permisive.
    (2) Dreptul de utilizare a resurselor biologice acvatice poate fi limitat sau retras prin decizia autorității emitente, iar în cazul subiecţilor activităţii de întreprinzător – în condiţiile stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Capitolul III în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Capitolul III modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  IV
Pescuitul
    Articolul 15. Pescuitul în scop ştiinţific și de control
    (1) Pescuitul în scop ştiinţific şi de control se efectuează în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice loc, în conformitate cu programele/planurile coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi în baza autorizaţiilor speciale eliberate de autoritatea emitentă.
    (2) Pentru obţinerea autorizaţiilor de pescuit în scop ştiinţific și de control, instituţiile care efectuează cercetări ştiinţifice depun la autoritatea emitentă următoarele documente:
    a) cererea în care se indică datele de identificare ale instituţiei de cercetare: adresa juridică, datele de contact;
    b) extrasul din planul de cercetare ştiinţifică, care să cuprindă lista cercetătorilor ştiinţifici responsabili, cu indicarea temelor de cercetare aprobate, a termenelor şi a domeniilor definite, lista personalului care va efectua pescuitul, precum și a uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit;
    c) datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
    (3) Autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific și de control se eliberează pentru un an calendaristic.
    (4) Autoritatea emitentă suspendă autorizațiile de pescuit în scop științific și de control în cazul în care titularul nu a respectat prevederile legislației în vigoare și condițiile speciale prevăzute în autorizație.
    [Art.15 în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
   
[Art.15 modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Art.15 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 16. Pescuitul sportiv, amator şi de agrement
   
[Art.16 denumirea în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (1) Pescuitul sportiv, amator şi de agrement se permite în baza permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale, cu excepţia celor din perimetrul ariilor naturale protejate de stat şi zonelor prohibite pentru orice pescuit, şi se efectuează numai în cursul zilei de la răsăritul şi pînă la asfinţitul soarelui, în bază de permis eliberat de Serviciul Piscicol.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.16 al.(2) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Pescuitul sportiv, amator şi de agrement se permite în rîuri numai de pe mal, în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni înmatriculate conform legislaţiei, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).
   
[Art.16 al.(3) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (4) Pescuitul sportiv, amator şi de agrement se efectuează cu următoarele unelte:
   
[Art.16 al.(4) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    a) undiţe de toate formele şi sistemele;
    b) lansete;
    c) racile;
   
[Art.16 al.(4), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) mincioguri.
    (5) Numărul de cîrlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor cînd greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită). Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.
    [Art.16 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m.
    (7) La pescuitul sportiv, amator şi de agrement se admite folosirea momelilor naturale şi artificiale. În calitate de momeală naturală pot fi utilizate următoarele specii de peşti: porcuşor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevuşcă, oblet, ghiborţ. Unei persoane i se permite să pescuiască pe parcursul unei zile pînă la 50 de peşti pentru momeală.
   
[Art.16 al.(7) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (8) Pescuitul sportiv, amator şi de agrement în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare unde se practică piscicultura se efectuează în condiţiile stabilite de deţinătorii sau administratorii acestor obiective.
   
[Art.16 al.(8) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
   
(9) Deţinătorii sau administratorii indicaţi la alin. (8) sînt obligaţi să afişeze pe panouri vizibile, amplasate la intrarea pe teritoriul unde se practică pescuitul sportiv, amator şi de agrement, informaţii despre perioada, condiţiile, plata pentru pescuit şi datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile, copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare.
    [Art.16 al.(9) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    Articolul 17. Pescuitul comercial
    (1) Pescuitul comercial este permis persoanelor fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător în baza certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, eliberat de către autoritatea emitentă în conformitate cu prevederile art. 12.
    (2) Pescuitul comercial este permis doar în obiectivele acvatice piscicole naturale şi/sau în sectoarele acestora, aprobate anual de către autoritatea emitentă, care publică, pînă la data de 15 aprilie, lista acestor obiective și sectoare, precum și cotele pentru pescuitul comercial pe anul următor.
    (3) Pescuitul comercial este practicat exclusiv de personalul de pescari angajați de către titularii certificatului de atribuire a cotei/cotelor anuale de pescuit comercial, în baza permiselor de pescuit eliberate de către autoritatea emitentă odată cu certificatul în cauză.
    (4) Pescuitul comercial se efectuează cu năvoade, ave, plase și etere. Dimensiunile minime ale ochiurilor acestora trebuie să fie de:
    a) 36 mm în matriță și 50 mm în aripi – la năvoade;
    b) 55 mm – la ave, plase;
    c) 36 mm – la etere.
    Acestea nu trebuie să fie instalate pe mai mult de 2/3 din lățimea fluviilor, rîurilor, gîrlelor, canalelor sau în poziție de șah. Se interzice pescuitul comercial prin folosirea momelilor naturale sau artificiale.
    (5) Dimensiunile minime ale peștilor pentru care este permis pescuitul comercial sînt stabilite de Guvern.
    (6) Persoanele fizice și juridice care practică pescuitul comercial sînt obligate să respecte regulile și condițiile de pescuit menționate la art. 21 și 38.
    [Art.17 în redacţia LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.17 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.171 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.171 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]  
    Articolul 18. Pescuitul ameliorativ în obiectivele acvatice
                          piscicole naturale
    Pescuitul ameliorativ în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează  de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului  în baza recomandărilor date de instituţiile ştiinţifice din domeniu.
    [Art.18 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 19. Restricţii privind pescuitul speciilor incluse
                           în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi
                           pescuitul reproducătorilor în obiectivele
                           acvatice piscicole naturale
   
[Art.19 denumirea în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (1) În scopul conservării resurselor biologice acvatice, se interzice pescuitul speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru repopularea, selecţia, aclimatizarea, răspîndirea, regenerarea şi ameliorarea resurselor biologice acvatice, pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice, folosirea animalelor în scopuri culturale (expoziţii zoologice, acvarii etc.), precum şi în cazurile de îmbolnăvire în masă a acestora (epizootii), se permite pescuitul speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în baza unei autorizaţii speciale, eliberată de către autoritatea emitentă, în conformitate cu argumentările ştiinţifice înaintate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, alte instituţii ştiinţifice de profil, coordonate cu Consiliul ihtiologic.
   
[Art.19 al.(2) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(3) Organismele acvatice vii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, pescuite în conformitate cu alin. (2), vor fi luate în evidenţă în instituţiile care efectuează asemenea pescuit şi se vor înregistra într-un registru special al Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    [Art.19 al.(3) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (4) Pescuitul reproducătorilor în obiectivele acvatice piscicole naturale în scopul creării fondului genetic de peşti în condiţii dirijate, necesar activităţilor de reproducere artificială a peştilor în scopul restabilirii populaţiilor naturale, se face în baza unei autorizaţii speciale, eliberată de către autoritatea emitentă pentru un an calendaristic.
    [Art.19 al.(4) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (5) Pentru obţinerea autorizaţiei pentru pescuitul reproducătorilor, solicitanţii depun la autoritatea emitentă următoarele documente:
    a) cererea în care se indică datele de identificare ale instituţiei: adresa juridică, datele de contact;
    b) extrasul din planul de activitate, care să prevadă locul şi condiţiile de păstrare a reproducătorilor, cantitatea sau numărul de exemplare de puiet sau de alevini cu care anual se vor popula obiectivele acvatice piscicole naturale, precum și lista responsabililor şi a personalului care va efectua pescuitul, a uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit;
    c) datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
    [Art.19 al.(5) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (6) Autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor din obiectivele acvatice piscicole naturale se eliberează gratuit.
    [Art.19 al.(6) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (7) Autoritatea emitentă:
    a) suspendă autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor în cazul apariţiei epizootiilor în obiectivele acvatice piscicole naturale în care a fost solicitat pescuitul reproducătorilor;
    b) retrage autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor în cazul în care:
    – titularul autorizaţiei a încălcat prevederile legislaţiei de protecţie a resurselor biologice acvatice şi/sau condiţiile specificate în autorizaţie;
    – titularul autorizaţiei a pescuit numărul necesar de reproducători.
    [Art.19 al.(7) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (8) Pescuitul speciilor de peşti incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi pescuitul reproducătorilor din bazinele acvatice piscicole naturale se efectuează numai în prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
    [Art.19 al.(8) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    Articolul 20. Cotele de pescuit comercial
    Pentru conservarea resurselor biologice acvatice şi asigurarea restabilirii lor, autoritatea emitentă, la propunerea Consiliului ihtiologic, aprobă cotele de pescuit comercial, care se determină anual pentru fiecare obiectiv (sector) acvatic piscicol natural în parte, în baza cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice efectuate de către instituțiile științifice de profil.
   
[Art.20 în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.20 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 21. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care
                         practică pescuitul comercial în obiectivele
                          acvatice piscicole naturale
    Persoanele fizice şi juridice care practică pescuitul comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale sînt obligate:
    a) să nu încalce prevederile prezentei legi;
    b) să efectueze, în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, acţiuni de protecţie şi de reproducere a resurselor biologice acvatice;
    [Art.21 lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) să marcheze cu semne de hotar sectoarele piscicole în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial;
   
[Art.21 lit.c) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    d) să ţină evidenţa pe specii a capturii şi să prezinte lunar Inspectoratului pentru Protecția Mediului dările de seamă privind captura piscicolă și documentația de evidență a capturiii;
   
[Art.21 lit.d) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.21 lit.e) abrogată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.21 lit.e) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) să asigure accesul liber al angajaţilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului în locurile de pescuit, pe mijloacele de transport, în depozite, în cherhanale şi la întreprinderile de prelucrare a resurselor biologice acvatice pentru controlul uneltelor, metodelor de pescuit şi al capturii;
    [Art.21 lit.f) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    g) să nu depăşească cotele de pescuit şi să respecte regulile de utilizare a uneltelor de pescuit;
    h) să efectueze lucrări curente de întreţinere şi amenajare a canalelor, gîrlelor şi izvoarelor care alimentează obiectivele acvatice piscicole naturale ori sectoarele atribuite pentru pescuit, a lacurilor, bălţilor, rîurilor, avînd drept scop protecţia fondului lor piscicol;
    i) să întreprindă măsuri pentru combaterea epizootiilor, a dăunătorilor resurselor biologice acvatice.
Capitolul  V
Reproducerea şi aclimatizarea hidrobionţilor.
Ameliorarea obiectivelor acvatice piscicole
    Articolul 22. Reproducerea artificială a hidrobionţilor
    (1) Reproducerea artificială a hidrobionţilor se efectuează de către deţinătorii obiectivelor acvatice piscicole artificiale din mijloace financiare proprii, cu includerea cheltuielilor în preţul de cost al produselor biologice acvatice dobîndite.
    (2) Reproducerea artificială a hidrobionţilor în scopul restabilirii speciilor periclitate, vulnerabile sau rare în ecosistemele acvatice naturale se finanţează din contul fondurilor ecologice, al altor mijloace legale.    
    Articolul 23. Aclimatizarea hidrobionţilor
    Aclimatizarea hidrobionţilor se realizează de către instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniu.
    Articolul 24. Producerea materialului biologic piscicol
                         de prăsilă în scopuri comerciale
    Activitatea de întreprinzător de producere a materialului biologic piscicol de prăsilă în scopuri comerciale se desfăşoară pe bază de licenţă, eliberată în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 25. Ameliorarea piscicolă a obiectivelor
                          acvatice piscicole naturale
    Utilizatorii de obiective acvatice piscicole naturale efectuează ameliorarea lor piscicolă potrivit regulilor şi normativelor în vigoare, în coordonare cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Cheltuielile de efectuare a acestor măsuri se includ în preţul de cost al produselor biologice acvatice dobîndite.
   
[Art.25 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 26. Controlul ihtiopatologic
    (1) Controlul ihtiopatologic se efectuează în scopul preîntîmpinării apariţiei şi răspîndirii bolilor resurselor biologice acvatice.
    (2) Controlul ihtiopatologic şi înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire a hidrobionţilor se efectuează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, instituţiile științifice care efectuează cercetări în domeniul ihtiopatologiei şi de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, cu participarea obligatorie a administratorilor obiectivelor acvatice piscicole sau a deţinătorilor de cote de pescuit comercial.
   
[Art.26 al.(2) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) În cazul apariţiei unor boli periculoase pentru sănătatea oamenilor, a hidrobionţilor, organele indicate la alin.(2) sînt obligate să informeze autorităţile publice centrale şi locale, precum şi populaţia prin intermediul mass-media şi să întreprindă acţiuni de stopare a răspîndirii acestor boli.
Capitolul  VI
Piscicultura
    Articolul 27. Asigurarea dezvoltării pisciculturii
    (1) Pentru dezvoltarea pisciculturii, autoritatea publică centrală pentru agricultură, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu instituţiile de profil, elaborează strategia de dezvoltare a pisciculturii, care se aprobă de Guvern.
    (2) În scopul dezvoltării pisciculturii, autoritatea publică centrală pentru agricultură întreprinde acţiuni de stimulare a creării  amenajărilor piscicole specializate în reproducerea şi creşterea peştilor şi altor organisme acvatice.
    Articolul 28. Activitatea în domeniul pisciculturii
    (1) Agenţii economici legal constituiţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, desfăşoară activităţi în domeniul pisciculturii în amenajări piscicole conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) Agentul economic se consideră legalizat dacă întruneşte următoarele condiţii:
    a) este înregistrat în modul stabilit, iar în genurile sale de activitate este inclusă şi piscicultura;
    b) are în posesiune sau folosinţă obiective acvatice amenajate pentru piscicultură;
    c) se încadrează în reglementările piscicol-biologice, de protecţie a mediului şi sanitar-veterinare.
    (3) Folosirea la destinaţie a amenajărilor piscicole este obligatorie pentru toţi utilizatorii.
    (4) Schimbarea destinaţiei amenajărilor piscicole se efectuează cu acordul autorităţii publice centrale pentru agricultură.
    (5) Terenurile amenajărilor piscicole se raportă la categoria terenurilor cu destinaţie agricolă.
    (6) Amenajările piscicole, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care, prin degradare, şi-au pierdut total sau parţial potenţialul de producţie vor fi incluse, în conformitate cu legea, în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă în curs de ameliorare.
    (7) Dreptul de folosinţă a terenurilor din fondul apelor şi a apelor pentru piscicultură aparţine exclusiv deţinătorilor de construcţii hidrotehnice ale obiectivului acvatic respectiv, aceştia fiind responsabili de întreţinerea şi consolidarea lor în conformitate cu legislaţia.  
    (8) Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului vor întreprinde acţiuni de stimulare a agenţilor economici din piscicultură pentru introducerea în cultură a speciilor valoroase de peşti (nisetru, păstrugă, polyodon, cegă, somn european, somn african,  somn american de canal, anghilă).
    Articolul 29. Profilaxia, tratarea maladiilor şi transportul
                          peştelui
    (1) Profilaxia, diagnosticarea şi tratarea maladiilor la peşti se efectuează de către piscicultorii ihtiopatologi şi de medicii veterinari.
    (2) Lucrările de profilaxie, dezinfectare, ameliorare, capturare a peştelui şi de reparaţie în amenajările piscicole se efectuează, după caz, cu evacuarea parţială sau totală a apei.
    (3) Comercializarea şi transportul peştelui viu se permite numai în baza certificatului veterinar şi a documentelor de provenienţă.
   
[Art.29 al.(3) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (4) Expertiza sanitar-veterinară a peştelui viu şi eliberarea certificatului veterinar se efectuează pentru întregul lot de peşte crescut în acelaşi mediu (iaz, heleşteu).
    (5) Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de peşte viu crescut în acelaşi mediu (iaz, heleşteu) se efectuează la începutul perioadei de comercializare a lotului respectiv, cu efectuarea repetată  a expertizei o dată în 90 de zile.
    (6) Pentru prevenirea mortalităţii peştilor, nu se permite reţinerea mai mult de 15 minute, de către persoanele abilitate, a vehiculelor care efectuează transportul peştelui viu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Articolul 30. Cercetările ştiinţifice şi pregătirea
                          profesională
    (1) Cercetările ştiinţifice au următoarele obiective esenţiale:
    a) studierea mediului acvatic şi interacţiunea acestuia cu resursele biologice acvatice;
    b) studierea biologiei speciilor acvatice;
    c) evaluarea impactului produs de activităţile economice asupra ecosistemelor acvatice;
    d) evaluarea stocurilor de resurse biologice acvatice;  
    e) punerea la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru agricultură a informaţiilor, necesare promovării strategiei şi politicilor în domeniu;
    f) dezvoltarea pisciculturii.
    (2) Cercetările ştiinţifice se efectuează în instituţiile ştiinţifice de profil conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Autoritatea publică centrală pentru agricultură, în colaborare cu instituţiile de cercetări în domeniu, stabileşte strategia şi obiectivele cercetării în piscicultură.
    (4) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor (specialiştilor piscicultori) se efectuează în instituţiile universitare, colegiile şi şcolile profesionale de profil, acreditate, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Cercetările ştiinţifice, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor se finanţează de către stat potrivit unor programe speciale, precum şi de piscicultorii beneficiari pe bază de contract încheiat cu instituţiile ştiinţifice şi de pregătire a cadrelor, cu achitarea plății pentru serviciile prestate, conform actelor normative în vigoare.
   
[Art.30 al.(5) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (6) La atingerea obiectivelor cercetării ştiinţifice contribuie şi asociaţiile producătorilor piscicoli, alte forme de asociere, participînd la acţiuni, furnizînd informaţiile necesare.
    Articolul 31. Asociaţiile producătorilor piscicoli
    (1) Piscicultorii se unesc în asociaţii locale, raionale (zonale) şi în asociaţie naţională.
    (2) Asociaţiile locale includ membri din una sau mai multe localităţi învecinate.
    (3) Asociaţiile raionale (zonale) includ membri (reprezentanţi) din majoritatea localităţilor raionului (zonei).
    (4) Asociaţia naţională include membri (reprezentanţi) ai organizaţiilor raionale (zonale) din majoritatea raioanelor din ţară.
    Articolul 32. Activitatea asociaţiilor producătorilor
                          piscicoli
    (1) Asociaţiile producătorilor piscicoli sînt independente şi îşi desfăşoară activitatea conform statutului lor şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Asociaţia  naţională a producătorilor piscicoli:
    a) reprezintă întreprinderile şi fermele piscicole, apără interesele lor comune în organizaţii naţionale şi internaţionale;
    b) contribuie la dezvoltarea durabilă a ramurii piscicole;
    c) contribuie la dezvoltarea relaţiilor externe în domeniu, la atragerea investiţiilor în ramură;
    d) întreprinde măsuri de protecţie a peştilor, altor animale şi a oamenilor din zona de activitate;
    e) prezintă autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale propuneri de conlucrare în asigurarea protecţiei fîşiilor riverane, mediului;
    f) organizează măsuri profesionale de popularizare a dezvoltării pisciculturii (expoziţii, tîrguri, întruniri, conferinţe, consfătuiri);
    g) mobilizează piscicultorii la respectarea riguroasă a legislaţiei în vigoare;
    h) conlucrează cu autorităţile publice centrale la elaborarea strategiei de dezvoltare a pisciculturii, a regulilor şi altor acte normative, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) participă, în comun cu instituţiile abilitate, la atestarea de stat a întreprinderilor de prăsilă din ramură, la atestarea profesională a piscicultorilor, conform normelor naţionale şi internaţionale.
Capitolul  VII
OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE INSPECTORATULUI
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.
CONTROLUL OBȘTESC
    [Capitolul VII denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 33. Obligaţiile şi drepturile Inspectoratului pentru
                          Protecția Mediului
    [Art.33 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Inspectoratul pentru Protecția Mediului are următoarele obligaţii:
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) asigură, în obiectivele acvatice piscicole naturale, protecţia resurselor biologice acvatice, reglementarea pescuitului, efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi de reproducere a peştilor, a altor organisme acvatice, prevenirea şi depistarea încălcării legislaţiei în vigoare;
    b) ţine evidenţa pescuitului hidrobionţilor;
    c) determină, în comun cu instituţiile ştiinţifice de profil, starea resurselor biologice acvatice şi propune spre aprobare cotele de pescuit comercial;
   
[Art.33 al.(1), lit.c) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    d) prezintă în instanţă de judecată materialele privind încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    e) sistează, limitează şi interzice activităţile prin care se încalcă prevederile privind protecţia resurselor biologice acvatice;
    f) remite persoanelor fizice şi juridice prescripţii sau indicaţii obligatorii de înlăturare a încălcărilor depistate în domeniul protecţiei resurselor biologice acvatice;
    g) calculează, în baza metodologiei de calcul elaborate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice prin diferite activităţi (poluare, distrugere a boiştilor şi gropilor de iernat, captare a apei, extragere a nisipului, instalare de conducte şi cabluri, efectuare a exploziilor, pescuit ilegal etc.);
   
[Art.33 al.(1), lit.g) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    h) stabileşte hotarele boiştilor şi ale gropilor de iernat;
   
i) organizează sesiuni de lucru şi schimb de experienţă, la nivel naţional şi internaţional, în domeniul protecţiei şi conservării resurselor biologice acvatice din bazinele acvatice piscicole naturale.
    [Art.33 al.(1), lit.i) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului are dreptul:
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.33 al.(2), lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) să inspecteze întreprinderile care efectuează pescuitul hidrobionţilor în obiectivele acvatice piscicole naturale, precum şi în obiectivele acvatice din fondul ariilor naturale protejate de stat;
    c) să controleze documentaţia persoanelor fizice şi juridice privind autorizarea pescuitului comercial şi utilizarea resurselor biologice acvatice, precum şi actele de identitate;
    d) să încheie procese-verbale privind contravenţiile depistate în domeniul protecţiei resurselor biologice acvatice;
    e) să ridice, în modul stabilit de legislaţie, hidrobionţii pescuiţi în mod ilicit, precum şi uneltele, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate în pescuitul ilicit;
    f) să controleze efectuarea lucrărilor în obiectivele piscicole naturale, precum: captarea apei, adîncirea şi îndreptarea albiilor, instalarea cablurilor şi conductelor, efectuarea exploziilor şi altele asemenea;
   
g) să înainteze persoanelor fizice şi juridice cerințe de respectare a normelor ecologice în vigoare;
    [Art.33 al.(2), lit.g) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    h) să solicite şi să controleze permisele de pescuit comercial, sportiv, amator și de agrement ale persoanelor fizice şi juridice;
    [Art.33 al.(2), lit.h) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    i) să folosească, în scop de serviciu, mijloacele de comunicaţie electronice ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor, cu acordul acestora;
    [Art.33 al.(2), lit.i) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    j) să antreneze inspectori piscicoli voluntari în activităţile de control.
    [Art.33 al.(2), lit.j) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (3) Pentru exercitarea obligaţiilor de serviciu, persoanele cu funcţie de răspundere în domeniul protecţiei resurselor biologice acvatice au dreptul să păstreze, să poarte şi să aplice arme din dotare şi arme de vînătoare, să aplice forţă fizică şi mijloace speciale conform prevederilor legislaţiei.
   
[Art.33 al.(3) modificat prin LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61]
    (4) Personalul cu funcţii de inspectare şi control al Inspectoratului pentru Protecția Mediului va dispune de legitimaţie de serviciu și va purta uniformă şi echipament de serviciu cu însemne distinctive.
    [Art.33 al.(4) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    (5) Navele şi ambarcaţiunile Inspectoratului pentru Protecția Mediului se identifică prin fanionul special şi sigla de pe borduri.
    [Art.33 al.(5) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]  
    Articolul 34. Controlul obştesc
    (1) Statul garantează participarea publicului la luarea deciziilor privind utilizarea şi protecţia resurselor biologice acvatice, la exercitarea controlului obştesc asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă legislaţia privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice, în baza informării ample a populaţiei şi asigurării accesului ei la orice informaţie de interes public.
    (2) Controlul obştesc asupra luării de decizii în domeniul utilizării şi protecţiei resurselor biologice acvatice se exercită în conformitate cu Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi cu Legea privind accesul la informaţie.
   
(3) Pentru eficientizarea controlului obştesc asupra modului în care persoanele fizice şi juridice respectă legislaţia privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice, Inspectoratul pentru Protecția Mediului poate antrena inspectori piscicoli voluntari în conformitate cu legislaţia cu privire la voluntariat. Regulamentul cu privire la activitatea inspectorului de mediu voluntar se aprobă de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
    [Art.34 al.(3) introdus prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
Capitolul  VIII
Protecţia resurselor biologice acvatice
în obiectivele acvatice piscicole naturale
    Articolul 35. Măsurile de protecţie a resurselor biologice acvatice
                         în obiectivele acvatice piscicole naturale
    Protecţia resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale se realizează prin prohibiţia anuală a pescuitului, prin interdicţia acţiunilor care pot constitui contravenţii sau infracţiuni prevăzute de prezenta lege, prin orice alte măsuri menite să asigure utilizarea durabilă a fondului piscicol şi conservarea diversităţii biologice acvatice.
    Articolul 36.  Prohibiţia pescuitului
    (1) Autoritatea emitentă stabileşte anual, prin ordin, la propunerea instituţiilor ştiinţifice şi a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, perioadele de prohibiţie a pescuitului conform art.40 alin.(2).
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Ordinul se emite pentru toate speciile de hidrobionţi şi obiectivele acvatice piscicole naturale cu cel puţin 5 zile înainte de începutul perioadei de prohibiţie, dar nu mai tîrziu de 15 aprilie.
    (3) În cazul unor condiţii hidroclimaterice deosebite, la propunerea instituţiilor ştiinţifice şi a Serviciului Piscicol, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului poate să modifice prin ordin perioadele de prohibiţie a pescuitului.
    (4) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiţie şi regulile de pescuit se stabilesc în concordanţă cu acordurile încheiate cu statele limitrofe.
    Articolul 37.  Zonele de protecţie piscicolă
    (1) În obiectivele acvatice piscicole naturale, prin hotărîre a autorității emitente şi cu avizul autorităţii administraţiei publice locale, pot fi instituite zone de protecţie piscicolă, care se delimitează prin semne de hotar.
   
[Art.37 al.(1) modificat prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.37 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Zone de protecţie piscicolă sînt zonele:
    a) de protecţie a reproducerii (locuri predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului);
    b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
    c) de protecţie a peştelui în timpul iernii.
    (3) Pentru o anumită perioadă, în zonele de protecţie piscicolă pot fi limitate sau interzise:
    a) pescuitul unor anumite specii de peşti şi de alte organisme acvatice;
    b) lucrările care împiedică migrarea, reproducerea sau care pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, sau care au ca efect îngustarea/bararea cursului apei, lucrări ca: tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
    c) lucrările în zona malurilor, inclusiv tăierea arborilor şi arbuştilor;
    d) admiterea în zonă a raţelor şi gîştelor domestice.
    (4) Activităţile prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c) nu pot fi limitate sau interzise dacă:
    a) pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de control;
   
[Art.37 al.(4), lit.a) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    b) lucrările se efectuează pentru prevenirea inundaţiilor.
    Articolul 38. Interdicţii
    (1) Pentru protecţia fondului piscicol se interzic următoarele acţiuni şi activităţi:
    a) deversarea şi aruncarea în obiectivele acvatice piscicole a apelor reziduale industriale, meteorice şi menajere neepurate, a apelor de la fermele şi complexele zootehnice şi de la spălarea mijloacelor de transport, a deşeurilor industriale şi menajere, a molozului;
    b) construcția de zăgazuri și diguri continue pe rîuri, afluenți și canale, realizarea lucrărilor de adîncire pentru menținerea nivelului navigabil și pentru preîntîmpinarea calamităților naturale, exploziile, scurgerile de apă din bălți, limanuri și lacuri fără a supune în prealabil aceste activități procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau, după caz, unei expertize ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică. Respectiv, aceste lucrări se permit numai în baza acordului de mediu sau, după caz, în baza avizului expertizei ecologice de stat, cu respectarea condițiilor și măsurilor de protecție a mediului stabilite în aceste acte;   
   
[Art.38 al.(1), lit.a) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) îndiguirea şi reconstruirea digurilor distruse în luncile inundabile care constituie locuri de depunere a icrelor;
    d) extragerea nisipului, pietrişului, altor materiale din albiile sau din malurile obiectivelor acvatice, aruncarea, în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi în locurile de pescuit, a nămolului extras în timpul lucrărilor de adîncire;
    e) staţionarea mijloacelor de transport acvatic în zonele prohibite pentru pescuit, cu excepţia locurilor destinate instalării geamandurilor şi staţionării în cazuri extreme (ceaţă, furtună, avarie);
    f) înmuierea pieilor, cojii de tei, spălarea mijloacelor de transport auto, butoaielor şi ambalajelor în care s-au păstrat chimicale şi alte substanţe care afectează regimul hidrochimic;
    g) folosirea îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a altor chimicale pe terenurile din jurul lacurilor, iazurilor, heleşteielor şi de-a lungul cursului de apă al fluviilor şi rîurilor pe o fîşie avînd lăţimea de 300 m de la muchia povîrnişului din preajma albiei;
    [Art.38 al.(1), lit.h) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    i) aclimatizarea şi creşterea a noi specii de peşte şi de alte organisme acvatice în obiectivele piscicole naturale fără acordul autorității emitente;
   
[Art.38 al.(1), lit.i) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    j) cositul stufului, papurii, altor plante acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale fără acordul autorității emitente;
   
[Art.38 al.(1), lit.j) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.38 al.(1), lit.j) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    k) transportul fără dezinfecţie şi dezinvazie prealabilă a uneltelor de pescuit folosite în obiectivele acvatice în care au fost depistate focare de boli infecţioase şi boli parazitare ale peştilor în alte obiective piscicole;
    l) instalarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare pe mai mult de 1/2 din lăţimea fluviilor, rîurilor, gîrlelor şi canalelor;
   
[Art.38 al.(1), lit.l) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    m) instalarea uneltelor de pescuit în poziţie de şah;
    n) pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor;
    o) tragerea năvoadelor, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi de control;
    [Art.38 al.(1), lit.o) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    p) pescuitul cu utilizarea substanțelelor stupefiante şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului;
   
[Art.38 lit.p) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    q) pescuitul comercial cu momeli naturale sau artificiale;
    r) aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform prezentei legi, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă, cu substanţe toxice şi explozive, excepţie făcînd cazurile cînd aceste substanţe sînt destinate efectuării exploziilor, autorizate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui pentru adîncirea albiei;
   
[Art.38 al.(1), lit.r) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    s) închiderea cu garduri sau cu unelte de pescuit a canalelor şi gîrlelor de legătură cu bazinele de apă remanente în terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul peştilor în timpul viiturilor, precum şi scurgerea apelor din aceste bazine;
    ş) distrugerea sau deteriorarea digurilor, barajelor şi canalelor pescăreşti, povîrnişurilor şi malurilor înierbate;
    t) reducerea nivelului minim de apă admisibil în obiectivele acvatice piscicole naturale sau folosirea apei în scopuri industriale, agricole şi menajere fără o coordonare cu autoritatea emitentă în procesul de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei;
   
[Art.38 al.(1), lit.t) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    ţ) folosirea apelor din obiectivele acvatice piscicole în scopuri industriale, agricole şi menajere fără echiparea prizelor de apă cu instalaţii de protecţie a peştelui;
    u) forarea hidrologică fără acordul de mediu sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat;
   
[Art.38 al.(1), lit.u) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    v) pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement de pe mijloace de transport acvatic  fără numere de înmatriculare;
   
[Art.38 al.(1), lit.v) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
   
v1) pescuitul la trenă (trolling), cu folosirea mijloacelor speciale de localizare a organismelor acvatice, de pe mijloace de transport acvatic;
    [Art.38 al.(1), lit.v1) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    w) folosirea mijloacelor de transport acvatic de către persoane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiţie şi în locurile interzise pentru pescuit;
    x) vinderea peştelui şi altor organisme acvatice de către persoane fizice şi juridice fără documente de provenienţă a mărfii şi certificat sanitar-veterinar;
   
[Art.38 al.(1), lit.x) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    y) pescuitul sportiv, amator şi de agrement în timpul nopţii;
    [Art.38 al.(1), lit.y) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    z) vînătoarea subacvatică.
    [Art.38 al.(1), lit.z) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.38 al.(1), lit. z) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 39. Folosirea apelor în alte scopuri decît cel
                          piscicol
    Persoanele fizice şi juridice care folosesc apele în alte scopuri decît cel piscicol sînt obligate:
    a) să echipeze prizele de apă cu instalaţii care să împiedice pătrunderea peştelui;
    b) să menţină în lacurile de acumulare niveluri de apă optime pentru iernarea şi dezvoltarea normală a fondului piscicol;
    c) să amenajeze zone speciale pentru peşti şi zone pentru protejarea şi salvarea fondului piscicol la golirea lacurilor de acumulare;
    d) să asigure debitul minim de apă necesar în vederea dezvoltării normale a fondului piscicol în aval de lacurile de acumulare.
    Articolul 40. Perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului
                          în obiectivele acvatice piscicole naturale
    (1) Este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:
    a) la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi rîul Prut;
    [Art.40 al.(1), lit.a) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    b) la gura de vărsare în rîul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 5 km de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie;
   
[Art.40 al.(1), lit.b) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    c) în golful Goieni;
    d) în lacul Beleu;
    e) în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;
    [Art.40 al.(1), lit.e) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    f) în lunca Ohrincea a rîului Răut;
    g) în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului;
    h) în albia veche a rîului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la confluenţă cu albia principală;
    i) în rîul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;
    j) în fluviul Nistru pe sectorul  în amonte de la  barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la km 362;
    [Art.40 al.(1), lit.j) modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    k) în fluviul Nistru şi rîul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;
    l) în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.
    (2) Este interzis pescuitul:
    1) timp de cel puțin 60 de zile consecutive, în perioada de la 1 aprilie pînă la 15 iulie, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale:
    [Art.40 al.(2), pct.1) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    a) în rîul Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina pînă la satul Teţcani;
    b) în lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
    c) în rîul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la satul Giurgiuleşti şi în bălţile Manta;
    d) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea pînă la oraşul Camenca;
    e) în lacul de acumulare Dubăsari;
    f) în fluviul Nistru în sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la satul Palanca (km 28) şi în braţul Turunciuc. În perioada prohibiţiei anuale a pescuitului, autoritatea emitentă, în funcţie de componența cantitativă şi calitativă a populației migratoare de scrumbie, poate permite pescuitul acesteia pe o anumită perioadă. Această perioadă se determină de către autoritatea emitentă în colaborare cu autorităţile responsabile din Ucraina;
   
[Art.40 al.(2), pct.1) lit. f) în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.40 al.(2), pct.1) lit. f) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.40 al.(2), pct.1) lit. f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
g) în lacul Cahul.
    [Art.40 al.(2), pct.1) lit.g) introdusă prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    2) în lacul de acumulare Cuciurgan, de la 25 martie pînă la 31 mai;
    3) în obiectivele acvatice piscicole, altele decît cele atribuite pentru activităţi în domeniul pisciculturii, de la 1 aprilie pînă la 30 iunie, cu excepţia măsurilor tehnologice piscicole.
    (3) Perioadele de prohibiţie stabilite la alin.(2) pot fi modificate, la propunerea instituţiilor ştiinţifice şi a autorității emitentă, cu 20 de zile mai devreme sau mai tîrziu, în funcţie de condiţiile hidrometeorologice.
   
[Art.38 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) În obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în cursul anului, pescuitul:
    a) speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
    [Art.40 al.(4), lit.b) abrogată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Art.40 al.(4), lit.c) abrogată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]

    d) morunaşului (în bazinul fluviului Nistru).
    Articolul 41. Cerinţele faţă de proiectarea, amplasarea,
                           construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor
                           ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole
    (1) La proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a unor obiective, precum şi la efectuarea de lucrări în bazinele acvatice piscicole şi în zonele aferente, agenţii economici sînt obligaţi să supună activitățile respective, încă la etapa de planificare, procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau, după caz, expertizei ecologice de stat.
    (2) În cazul în care activitățile de proiectare, amplasare, construcţie şi dare în exploatare a obiectivelor ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole cad sub incidența Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, agentul economic asigură elaborarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și obține de la autoritatea emitentă acordul de mediu corespunzător.
    (3) După obținerea acordului de mediu se elaborează documentația de proiect ce trebuie să conțină, în mod obligatoriu, capitolul „Protecția mediului”, în care se includ informații privind componentele de mediu potențial afectate de activitatea planificată, posibilele efecte ale acesteia asupra mediului și măsurile de protecţie a mediului.
    (4) Pentru activitățile de proiectare, amplasare, construcţie şi dare în exploatare a obiectivelor ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole, care nu cad sub incidența Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, documentația de proiect se supune expertizei ecologice de stat în condițiile Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, după caz.
    (5) Acordul de mediu și avizul expertizei ecologice de stat conțin măsuri și condiții de protecţie a resurselor biologice acvatice, de asigurare a condiţiilor de reproducere, creştere şi migrare a peştelui şi a altor organisme acvatice, de valorificare piscicolă a lacurilor de acumulare, de reparaţie a pagubelor cauzate, calculate şi argumentate sub aspect ecologico-piscicol.
    (6) Condițiile indicate în actele menționate la alin. (5) se iau în considerare, în mod obligatoriu, de către autoritățile abilitate la eliberarea actelor permisive (autorizație de construcție, autorizație de mediu pentru folosința specială a apei etc.).
    (7) Agenții economici sînt obligați să prevadă mijloace băneşti pentru reparaţia pagubelor cauzate resurselor biologice acvatice şi să efectueze măsurile ameliorative indicate în actele permisive.
   
[Art.41 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  IX
Răspunderea pentru încălcarea legii
    Articolul 42. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind
                         fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de obligaţia de  a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice, calculat în conformitate cu anexa nr.2.
    (3) Mijloacele băneşti de reparaţie a prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice naturale se virează la un cont special al Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru a fi utilizate la lucrările de construcţie şi exploatare a obiectivelor piscicole de compensare, la lucrările curente de ameliorare piscicolă (cumpărarea puietului pentru popularea cu peşti a obiectivelor acvatice naturale, restabilirea locurilor de depunere a icrelor, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în vederea sporirii rezervelor piscicole şi conservării resurselor biologice acvatice).
   
[Art.42 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Mijloacele băneşti nefolosite în anul curent se reportează la anul viitor pentru scopurile indicate în prezenta lege.
    (5) Mijloacele băneşti de reparaţie a prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice din amenajările piscicole se virează la contul agenţilor economici deţinători ai acestor amenajări.
Capitolul  X
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 43
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi.
    Articolul 44
    La intrarea în vigoare a prezentei legi:
    1) în Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările ulterioare:
    se abrogă articolele 24 şi 25, precum şi anexele nr.2 şi nr.5;
    la articolul 22:
    se introduce un nou alineat, (2), avînd următorul cuprins:
    "(2) Folosirea resurselor regnului animal indicate la alin.(1) lit.b) se reglementează conform Legii privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura."
    alineatul (2) devine alineatul (3);
    la articolul 48, se abrogă subalineatul doi şi subalineatul cinci, care se referă la anexa nr.2 şi anexa nr.5;
    2) legile şi alte acte normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                   Marian  LUPU

    Chişinău, 8 iunie 2006.
    Nr.149-XVI.


Anexa nr.1
Cerinţele faţă de pescuit
    Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care pot fi pescuite în obiectivele acvatice  piscicole naturale
    1. Se stabilesc următoarele dimensiuni minime (în centimetri) ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care se permit a fi pescuite în obiectivele acvatice piscicole naturale:
    Avat (Leuciscus aspius) - 40
    Babuşcă (Rutilus rutilus) - 18
    Batcă (Blicca bjoerkna) - 15
    Biban (Perca fluviatilis) - 12
    Bufalo (cu gura mare, cu gura mică, negru) (Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger) - 32  
    Caras argintiu (Carassius gibelio) - 17
    Clean (Squalius cephalus) - 28
    Cosac cu bot ascuţit (Ballerus ballerus) - 18
    Cosac cu bot turtit (Ballerus sapa) - 18
    Cosaş (Ctenopharyngodon idella) - 40
    Crap (Cyprinus carpio) - 35  
    Morunaş (Vimba vimba) (numai în lacul de acumulare Costeşti-Stînca) - 25
    Novac (Hypophthalmichthys nobiliss) - 40
   
Obleț (Alburnus alburnus)   – 12
    Plătică (Abramis brama) - 30
    Rizeafcă (Alosa tanaica)    – 15
    Roşioară (Scardinius erythrophthalmus) - 15 
    Scobar (Chondrostoma nasus) - 25
    Scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) - 20
    Sînger (Hypophthalmichthys molitrix) - 40
    Somn european (Silurus glanis) - 60
    Şalău (Sander lucioperca) - 40
    Ştiucă (Esox lucius) - 32
    Tarancă (Rutilus heckelii) - 18
    Rac (Astacus sp.)   – 10
    Broască de lac (Rana ridibunda) - 30 g/buc.
    2. Se interzice pescuitul, păstrarea, prelucrarea şi comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice sub dimensiunile stabilite de prezenta lege.
    3. Puietul de peşte sub dimensiunile stabilite trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.
    4. Puietul sturionilor şi hibrizilor lor trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.
    5. La pescuitul comercial, sportiv, amator şi de agrement se admite pescuitul peştelui şi al altor organisme acvatice sub dimensiunile admise în proporţie de pînă la 10% din cantitatea totală (în bucăţi) la o captură.
    Măsurarea  peştelui
    6. Măsurarea peştelui de toate speciile se face de la vîrful cavităţii bucale închise pînă la baza înotătoarei caudale.
    7. La măsurarea peştelui prelucrat (sărat, uscat, afumat), dimensiunile stabilite se micşorează cu 4%.
    8. Se interzice ţinerea evidenţei în documentaţia de dare de seamă a speciilor de peşti pescuiţi, aflaţi sub protecţie, cu o denumire comună: "mărunţiş", "plevuşcă", "alte specii", "neidentificat".
    Pescuitul sub dimensiunile admise
    9. Pescuitul puietului de peşte sub dimensiunile legal admise se face în corespundere cu normele stabilite de prezenta lege.
    10. În cazul în care cantitatea de puiet de peşte sub dimensiunile stabilite depăşeşte normele admise, unităţile piscicole sînt obligate să sisteze pescuitul în acele locuri ori să înlocuiască uneltele de pescuit cu altele avînd ochiuri mai mari.
    11. Dacă pescuitul puietului de peşte sub dimensiunile stabilite depăşeşte normele admise, acesta se ridică de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi se predă întreprinderilor de prelucrare sau unităţilor de comercializare.
    Dimensiunile minime ale ochiurilor uneltelor de pescuit
    12. Dimensiunile minime (în milimetri) ale ochiurilor uneltelor de pescuit permise pentru pescuitul comercial sînt următoarele: 
    b) la ave, plase  - 55
    c) la ietere        - 36
   
121. Titularul certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial poate folosi cel mult 5 unelte de pescuit. Uneltele de pescuit folosite pentru pescuitul comercial se sigilează de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Pentru ave şi plase, sigiliile se aplică la ambele capete.
    13. Pentru pescuitul scrumbiei în fluviul Nistru, autoritatea emitentă stabileşte, prin ordin, perioada, metodele şi uneltele permise pentru pescuit.
    14. La pescuitul speciilor nevaloroase de peşte, se admite folosirea uneltelor cu dimensiunea ochiului mai mică decît cea stabilită cu acordul organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului.
    15. Dimensiunile ochiurilor la uneltele de pescuit se determină prin măsurarea pe şnur:
    a) la uneltele cu dimensiunile ochiurilor mai mici de 30 mm, a distanţei dintre 11 noduri, numărul obţinut împărţindu-se la 10;
    b) la uneltele cu dimensiunile ochiurilor mai mari de 30 mm, a distanţei dintre 6 noduri, numărul obţinut împărţindu-se la 5.
    16. La măsurarea ochiurilor la uneltele de pescuit confecţionate din fibre vegetale, se admite micşorarea cu 5 % a dimensiunilor stabilite.
    17. Este interzisă confecţionarea, deţinerea, comercializarea şi folosirea următoarelor unelte şi metode de pescuit:
    a) mrejele fără coarda de jos;
    b) năvodul cu lungimea dispozitivului de acţionare mai mare cu 1/3 din lungimea aripii respective, avele şi plasele cu lungimea mai mare de 75 m;
    c) tralul fără permis special;
    d) ietera cu diametrul de peste 1,5 m;
    e) coteţul, gardul, vîrşa, crîşnicul, prostovolul, ostia, jupuitorul, undiţa electrică, ecranul, substanțele stupefiante şi toxice, materialele explozive şi curentul electric;
   
f) avele şi plasele de pescuit formate din fire polimerice netorsionate;
    g) sonarele pentru pescuit și alte aparate audiovideo de localizare.
    18. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate la comiterea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi peştele şi alte organisme acvatice pescuite în mod ilicit, se ridică.
    19. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte ridicate se păstrează la depozitul Inspectoratului pentru Protecția Mediului şi, în funcţie de hotărîrea judecătorească, se confiscă ori se restituie deţinătorului. Uneltele de pescuit interzise se vînd unităţilor piscicole ori se distrug.
    20. Hidrobionţii pescuiţi în mod ilicit pot fi ridicaţi atît în locurile de pescuit, cît şi în cherhanale, în locurile de prelucrare şi comercializare.
    21. Peştele ridicat se predă unităţilor piscicole sau de comerţ. În funcţie de timpul, locul şi condiţiile săvîrşirii contravenţiei, peştele poate fi lăsat contravenientului, cu condiţia achitării costului lui la preţul de piaţă.
    22. Dacă persoanele care au încălcat prevederile prezentei legi nu au fost identificate, peştele, uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte abandonate sînt reţinute de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    
[Anexa nr.1 modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2  în redacția LP7 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.275]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP206-XVI din 09.10.08, MO195-196/31.10.08 art.708]