LPC127/2005
ID intern unic:  312015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  23.06.2005
pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 461     Data intrarii in vigoare : 01.07.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
"g) persoanele care îngrijesc la domiciliu şi însoţesc un invalid de gradul I nevăzător."
2. La articolul 6 alineatul (1) litera d), după textul "la art. 14 lit. a)" se introduce textul "şi lit. c)".
3. Articolul 14 se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
"c) persoanelor care îngrijesc la domiciliu şi însoţesc un invalid de gradul I nevăzător."
4. Articolul 15 alineatul (1) se completează în final cu textul ", iar persoanelor menţionate la art. 14 lit. c) - în cuantum de 150 lei".
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2005.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                             Marian LUPU

Chişinău, 23 iunie 2005.
Nr. 127-XVI.