HGC978/2006
ID intern unic:  317121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 978
din  23.08.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor
locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 1057
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul industriei
    şi infrastructurii                                                       Vladimir Antosii

    Nr. 978. Chişinău, 23 august 2006.
  Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 978
din 23 august 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
 apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele
de încălzire şi alimentare cu apă,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191
din 19 februarie 2002
    Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 263), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi completează după urmează:
    I. În Regulament:
    1) pct.2 se completează în final cu patru noţiuni noi, cu următorul cuprins:
    hotar de delimitare a reţelelor - loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după caz);
    echipamente tehnice interioare - reţele inginereşti şi sisteme de distribuţie din interiorul  blocului (apartamente), prin care se prestează servicii;
    apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, un timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea;
    apă menajeră - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igieno-sanitare;
    2) pct. 3 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    "Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionarul fondului locativ";
    3) pct.5:
    literele e) şi f) se exclud;
    literele g)-i) devin, respectiv, literele e)-g);
    se completează în final cu o literă nouă, h), cu următorul cuprins:
    "h) deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului";
    4) pct.6 se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    "d) alimentarea cu energie electrică a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine, locurilor de uz comun din blocurile locative şi funcţionarea ascensoarelor;
    e) alimentarea cu gaze naturale utilizate pentru aragaze, boilere sau instalaţiile de încălzire autonomă a apartamentelor";
    5) la pct.7:
    litera a), după cuvintele "evacuarea apelor uzate", se completează cu cuvintele "deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului", în continuare după text;
    litera d), după cuvintele "reparaţia blocurilor locative", se completează cu cuvintele "  , precum şi deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocurilor", în continuare după text;
    6) la pct.9:
    la litera b), cuvintele "Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000" se substituie prin cuvintele " Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, nr.06.6.3.16";
    în alineatul zece, cuvintele "la pierderile gestionarului" se substituie prin cuvintele "la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor", în continuare după text;
    din alineatul treisprezece, cuvintele "minus 5 l/pers. utilizate în 24 ore pentru pregătirea mîncării, curăţirea încăperilor, udarea florilor de cameră, care nu nimereşte în sistemul de canalizare (СНиП 2.04.02-84)" se exclud;
    7) pct.11 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    "Modul de stabilire a volumelor de apă caldă menajeră consumată este similar modului stabilit pentru apa potabilă, specificat la punctul 9 al prezentului Regulament";
    8) la pct.18 alineatul doi, cuvintele "pînă la data de 30 a lunii curente" se  substituie cu cuvintele "pînă la data indicată în factura de plată".
    II. În anexa nr.1 la Regulament:
    1) alineatul doi se completează în final cu cuvintele "şi sînt plătite de către consumatori pe tarife distincte";
    2) în punctul (1), din alineatele paisprezece şi cincisprezece cuvintele "(lucrările  se efectuează din contul furnizorilor)" se exclud;
    3) se completează în final cu un punct nou, (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Calculul plăţilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare în blocurile de locuinţe se va efectua pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a apartamentelor/încăperilor locuibile şi nelocuibile din blocuri şi cămine în baza tarifului coordonat de către organul abilitat de Guvern şi aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, cooperativelor de construcţie a locuinţelor etc.
    Determinarea sumei plăţilor ce urmează a fi achitate lunar de către consumatori pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice se efectuează în modul următor:
tariful aprobat, conform alineatului întîi din prezentul punct, se înmulţeşte la suprafaţa totală a apartamentului /încăperii locuibile în cămin şi se împarte la 12 luni.
    Prestatorul de servicii va include lunar în bonurile de plată ale consumatorilor de servicii separat deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare, conform tarifelor aprobate.
    Mijloacele băneşti acumulate pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice vor fi utilizate strict conform destinaţiei - pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor tehnice din bloc.
    În rapoartele statistice plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare ale blocurilor de locuinţe urmează a fi indicată separat".
    III. În anexa nr.5 la Regulament:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Montarea contoarelor se va face conform cerinţelor specificate în Standardul Moldovean (în continuare - SM) 213(1):2000 (ISO 4064-2) "Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. (Partea 1. Condiţii tehnice); SM 213(2):2000 (ISO 4064-2) "Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 2. Condiţii de instalare". Furnizorul este obligat să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţia despre conformitatea apei furnizate cu cerinţele documentelor normative în vigoare";
    2) punctul 3 se completează în final cu cuvintele "în conformitate cu tarifele coordonate de autoritatea publică centrală de specialitate şi aprobate în modul stabilit";
    3) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Prestatorul de servicii (furnizorul) va stabili tipul şi diametrul mijloacelor de măsurare ce urmează a fi utilizate reieşind din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie şi va efectua sigilarea acestora";
    4) punctul 14 se completează în final cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
    "În cazul în care unul din contoarele de apă instalate în apartament nu funcţionează sau necesită verificare metrologică, consumatorul, conform prescripţiei eliberate de către furnizor (gestionar), este obligat să execute în termenele stabilite lucrările prescrise. Dacă consumatorul efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform punctului 13. În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare.
    În cazul în care consumatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a înscrie lunar indicii de pe contoare în bonul de plată, calculul în primele două luni de zile de la ultima înscriere se va efectua conform consumului mediu.     La expirarea termenului indicat, calculul se va efectua în baza normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor de pe contoare în bonurile de plată".
    IV. Regulamentul se completează cu anexa nr. 10, cu următorul cuprins:
"Anexa nr. 10
la Regulamentul cu privire la modul
de prestare şi achitare a serviciilor
locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării
acestora de la/reconectarea la sistemele
de încălzire şi alimentare cu apă
Modalitatea de încheiere a contractelor
de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor
uzate între prestatorii de servicii şi consumatorii din apartamentele
blocurilor locative şi încăperile locuibile în cămine
    1. Serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate se prestează proprietarilor şi chiriaşilor din apartamentele blocurilor locative/încăperile locuibile în cămine în baza contractelor încheiate direct cu prestatorul de servicii.
    2. Încheierea contractului cu consumatorii se efectuează în baza contractului-model (coordonat în prealabil cu Serviciul Standardizare şi Metrologie).
    3. Încheierea contractului se iniţiază de către prestatorul de servicii, printr-un aviz înaintat consumatorului împreună cu contractul-model.
    4. Încheierea contractului poate fi iniţiată şi de consumator în baza cererii depuse furnizorului. Furnizorul va încheia contractele, de regulă, în ordinea cererilor depuse.
    5. Pentru încheierea contractului, consumatorul prezintă prestatorului de servicii următoarele documente:
    copia buletinului de identitate;
    copia actului ce confirmă dreptul la proprietate şi alte drepturi reale (copia contractului de locaţiune sau altele);
    ultimul bon de plată a serviciilor respective.
    6. În cazul existenţei datoriilor pentru serviciile prestate, se întocmeşte un grafic de achitare a acestora în rate, convenit de ambele părţi, care se anexează la contract.
    În cazul în care consumatorul nu recunoaşte datoriile istorice, formate înainte de instalarea contorului în apartament, prestatorul de servicii este obligat să încheie contractul şi să-şi rezerve dreptul de a încasa datoriile confirmate de gestionar prin judecată.
    7. Contractele vor fi încheiate după confirmarea de către părţi a Actului de verificare a achitărilor şi a Registrului datoriilor, semnat de fiecare consumator în parte.
    8. Consumatorului i se va acorda un termen de 5 zile pentru examinarea clauzelor contractuale, pentru semnarea şi remiterea contractului în adresa furnizorului, care, la rîndul său, în termen de 5 zile, va întocmi actul de cercetare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a utilajului sanitar şi a apometrelor, cu sigilarea lor şi întocmirea fişei de evidenţă.
    În cazul în care consumatorul nu va semna contractul în termenul stabilit, la expirarea lui, furnizorul va acţiona conform prevederilor pct. 10 al prezentei anexe.
    9. În căminele în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ, cu specificarea necesităţilor tuturor locatarilor din bloc.
    10. Neprezentarea contractului în termen de 10 zile sau refuzul în scris al consumatorului de a încheia contract direct, permite prestatorului de servicii, cu un preaviz oficial de 5 zile, de a debranşa apartamentul/încăperea locuibilă din cămin a consumatorului.
    Pînă la debranşarea reţelelor sus-numite, calculul se va efectua conform normelor de consum aprobate, menţionate la pct.9 lit.b) al Regulamentului, în baza conturilor personale deschise de către prestatorul de servicii, în conformitate cu datele prezentate şi confirmate de către gestionarul fondului de locuinţe.
    11. În cazul în care consumatorul, fiind informat cu 2 zile înainte despre data vizitei prestatorului de servicii (gestionarului), nu asigură între orele 8.00-19.00 accesul reprezentantului prestatorului de servicii (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, pentru exercitarea funcţiilor de control al stării tehnice a contorului şi utilajului sanitar, se întocmeşte un act care se expediază prin poştă utilizatorului. Actul trebuie să conţină următoarele date: data înaintării avizului, data şi ora vizitei, enumerarea reprezentanţilor prestatorului de servicii (gestionarului) şi terţei părţi, reprezentate de locatarii din blocul respectiv, confirmarea lipsei locatarului sau refuzului de acces al acestuia şi preavizul pentru a doua vizită a prestatorului de servicii (gestionarului).
    Dacă şi în cadrul vizitei repetate accesul nu se acordă, iar faptul prezenţei consumatorului în apartament este confirmat de terţa persoană, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate se efectuează în temeiul normelor de consum aprobate, pînă se va asigura accesul solicitat. Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării.
    12. În lipsa proprietarului, chiriaşului, persoanele care domiciliază în apartament suportă cheltuielile necesare pentru achitarea serviciilor comunale.
    13. În cazul în care persoanele care domiciliau în locuinţă în bază de contract sau cu acordul proprietarului au eliberat locuinţa, neachitînd serviciile prestate, proprietarul (chiriaşul) este obligat să achite integral serviciile consumate pentru perioada respectivă.
    14. Gestionarul fondului de locuinţe încheie în mod obligatoriu contract direct cu furnizorul de apă în următoarele scopuri:
    spălarea reţelelor de încălzire;
    spălarea cabinelor de gunoi;
    asigurarea integrităţii contorului comun, instalat la branşamentul blocului;
    asigurarea stării tehnice a reţelelor inginereşti interioare de alimentare cu apă potabilă, menajeră şi canalizare, întru asigurarea tuturor consumatorilor cu servicii în regim non-stop;
    achitarea scurgerilor de apă de la reţelele inginereşti interioare ale blocului.
    15. Contractul se întocmeşte în două exemplare identice, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. Prevederile contractului încheiat între prestatorul de servicii şi consumator sînt obligatorii pentru ambele părţi şi pot fi completate cu acordul ambelor părţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    16. Contractul poate fi reziliat:
    a) la solicitarea consumatorului, cu debranşarea reţelelor;
    b) în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului şi arendaşului;
    c) în cazul în care prestatorul de servicii nu respectă condiţiile contractuale şi actele normative în vigoare.