LPC134/2003
ID intern unic:  312037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 134
din  20.03.2003
pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 110-XIII
din 18 mai 1994 cu privire la arme
Publicat : 15.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 314
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 26 alineatul (2) din Legea nr.110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.43), cu modificările ulterioare, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
"c) ale căror antecedente penale nu au fost stinse în modul  stabilit;
d)  care au comis intenţionat infracţiuni grave cu aplicarea armelor de foc, a substanţelor explozive sau  toxice;".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 20 martie 2003.
Nr. 134-XV.