LPC373/2003
ID intern unic:  312397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 373
din  26.09.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 24.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 218     art Nr : 836     Promulgat : 17.10.2003     Data intrarii in vigoare : 01.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.512), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Articolul 2. Dreptul la alocaţie
(1) De dreptul la alocaţie beneficiază persoanele care au cetăţenia Republicii Moldova, sînt domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul ei şi, în cazul categoriilor specificate la art.3 lit.a)-e), nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.
(2) În cazul stabilirii alocaţiei copiilor invalizi, invalizilor din copilărie şi copiilor care şi-au pierdut întreţinătorul, cetăţenia Republicii Moldova nu este obligatorie dacă aceştia domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei cel puţin 3 ani."
2. La articolul 6:
după alineatul (7) se introduc cinci alineate noi care devin alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:
"(8) Alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.
(9) Alocaţia neplătită la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia se recuperează fără nici un fel de limite în termen.
(10) Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.
(11) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie din vina beneficiarului (falsificarea actelor, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se recuperează de la acesta, lunar, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul alocaţiei. În cazul în care plata alocaţiei încetează, sumele plătite necuvenit se recuperează în baza hotărîrii instanţei de judecată.
(12) Sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Aceste sume se percep de la persoana culpabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
alineatul (8) devine alineatul (13).
3. La articolul 12, după cuvintele "de pensionare" se introduc cuvintele "conform legislaţiei în vigoare".
Art.II. - 1. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2003.
2. La intrarea în vigoare a prezentei legi, pensiile sociale devin alocaţii sociale de stat.
3. În cazul în care pensia socială este mai mare decît alocaţia socială de stat, se păstrează cuantumul stabilit anterior.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI      Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 26 septembrie 2003.
Nr.373-XV.