HGM280/2007
ID intern unic:  322023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  13.03.2007
cu privire la  aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 298
    MODIFICAT
   
HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834


    În conformitate cu prevederile Legii poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 şi în vederea stabilirii modului de aprobare a tarifelor la serviciile poştale prestate de Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei", Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                        Vladimir Molojen
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop
    Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor                Vasile Ursu

    Nr. 280. Chişinău, 13 martie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 280
din 13 martie 2007

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834]
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1300 din 26 decembrie 2000 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor şi tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166-168, art. 1411), se modifică după cum urmează:
    pe tot parcursul textului sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale";
    la capitolul IV alineatul trei, cuvintele "serviciile poştale exprese, serviciile comunicaţiilor poştale speciale, serviciile de difuzare a ediţiilor periodice" se exclud.