CFTLM93/2004
ID intern unic:  286123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 93
din  01.04.2004
CODUL FISCAL
TITLUL VII
TAXELE LOCALE
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 415     Data intrarii in vigoare : 01.01.2005
MODIFICAT
LP155-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525

      Notă:
În cuprinsul  codului, cuvintele  "valoarea (fără T.V.A)" se substituie prin cuvintele "venitul  din vînzări", conform LP155-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare de la 01.01.06
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 288. Noţiuni
În sensul prezentului  titlu, se definesc următoarele noţiuni:
1) Taxă locală - plată  obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
2)  Cotă maximă a taxei locale - cotă ad valorem în procente din baza impozabilă  a obiectului  impunerii ori  sumă absolută, stabilită conform prezentului titlu.
3) Cotă concretă a taxei locale - cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei  publice locale la adoptarea bugetului  unităţii  administrativ-teritoriale respective, dar care nu  poate fi mai  mare decît cota maximă stabilită  conform prezentului  titlu.
4)  Unitate comercială şi/sau de prestări servicii de deservire socială - unitate de comerţ  cu  amănuntul, cu  ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii  de deservire socială.

      [Art.288, pct.4) modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
5)  Servicii  de deservire socială - servicii sociale particulare indicate în secţiunea O diviziunea 93 a Clasificatorului  activităţilor din economia Moldovei (CAEM).
6)  Producător de publicitate - persoană  care conferă informaţiei  publicitare forma necesară plasării  şi  difuzării.
7) Difuzor de publicitate - persoană care asigură  plasarea şi difuzarea publicităţii prin orice mijloc de informare.
8) Publicitate exterioară - publicitate realizată  prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi  construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.
9)  Publicitate socială - publicitate care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui  mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială.

      [Art.288, pct.9) modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
10)  Numărul mediu scriptic de salariaţi - efectiv de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii  numărului  scriptic.
11)  Parcare - garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinate garării şi păstrării  mijloacelor de transport şi prestării  de servicii aferente contra plată.
12)  Servicii de piaţă - servicii  prestate de pieţe contra plată.
13)  Simbolică locală - stema unui  oraş  sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.
14) Unitate de transport - orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motocicletă, scuter, motoretă, camion, tractor, tractor cu remorcă, altă tehnică agricolă, vehicul cu  tracţiune animală.
15)  Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale - autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local).
16) Autoritate executivă a administraţiei  publice locale - autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local  (primarul).
[Art.288 pct.13)-16) introduse prin LP155/21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525]
Articolul 289.  Relaţiile reglementate de prezentul  titlu
(1) Prezentul titlu determină procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, cotele lor maxime, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale.
(2) Sistemul  taxelor locale reglementate de prezentul  titlu  include:
a)  taxa pentru  amenajarea teritoriului;
b)  taxa de organizare a licitaţiilor şi  loteriilor pe teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale;
c)  taxa de amplasare a publicităţii;  
d)  taxa de aplicare a simbolicii locale;
e)  taxa  pentru  unităţile comerciale şi/sau de prestări  servicii  de deservire socială;
f) taxa de piaţă;
g) taxa  pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa  pentru  prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi  săteşti (comunale);  
j) taxa  pentru  parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini;
l)  taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi)  vamale de trecere a frontierei vamale.

      [Art.289, al.2 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
(3) Taxele locale enumerate la alin.(2) se aplică de către autorităţile administraţiei  publice locale.
Capitolul II
SUBIECŢII  IMPUNERII  ŞI  BAZA  IMPOZABILĂ
Articolul 290. Subiecţii impunerii
Subiecţi ai  impunerii sînt pentru:
a)  taxa pentru amenajarea teritoriului - persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază  impozabilă;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale - persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi cele care amplasează publicitatea exterioară prin intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi  altor mijloace tehnice;
d) taxa de aplicare a simbolicii locale - persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică  simbolica locală  pe producţia fabricată;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător,  care dispun de unităţi  comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) taxa de piaţă - persoanele juridice sau fizice înregistrate  în calitate de întreprinzător-administrator al  pieţei;
g)  taxa pentru cazare - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare;
h) taxa balneară - persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe rutele municipale,  orăşeneşti, săteşti (comunale);
j)  taxa pentru parcare - persoanele juridice sau fizice, înregistrate  în calitate de întreprinzător, care prestează  servicii de parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini - persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi  obşteşti, precum şi  în apartamente privatizate;  
l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele juridice sau fizice posesoare ale unităţilor de transport, care intră în şi/sau ies din Republica  Moldova.

      [Art.290 în redacţia LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigare 01.01.06]
Articolul 291. Baza impozabilă
Baza impozabilă o constituie la:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează  în întreprinderile fondate, însă  nu  sînt incluşi în efectivul trimestrial  de salariaţi;  
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale venitul din vînzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise;  
c)  taxa de amplasare a publicităţii, cu excepţia celei amplasate total în zona de protecţie a drumurilor:  
- venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte  mijloace;  
- numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice);
d)  taxa  de aplicare a  simbolicii  locale  - venitul din vînzări a producţiei fabricate căreia i se aplică simbolica locală;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor - suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii  de deservire socială, amplasarea lor, tipul  mărfurilor desfăcute şi  serviciilor prestate;
f)  taxa de piaţă -  venitul din vînzări a serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ;
g)  taxa pentru cazare - venitul din vînzări a serviciilor  prestate de structurile cu funcţii de cazare;  
h)  taxa balneară - venitul din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament;  
i)  taxa  pentru prestarea serviciilor de transport auto  de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) - unitatea de transport,  în funcţie de numărul de locuri;  
j)  taxa pentru parcare  -  venitul din vînzări  a  serviciilor de parcare prestate;
k)  taxa de la posesorii de cîini - numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an.
l) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - numărul  unităţilor de transport care intră în şi/sau ies din Republica  Moldova.

      [Art.291 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Capitolul III
COTELE,  MODUL  DE CALCUL  ŞI  DE PLATĂ
A TAXELOR  LOCALE  
Articolul 292. Cotele şi termenele de plată a taxelor locale
(1) Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele stabilite în anexa la prezentul titlu.
(2)  Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea  administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

       [Art.292 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Articolul 293. Modul de calculare
(1)  Calculul taxelor enumerate la art.291, cu excepţia celor stipulate la lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k)  şi l), se efectuează  de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora.
(2) Calculul taxelor stipulate la art.291 lit.a) - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k) şi l) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.
(3)  Plata taxelor enumerate la art.291 se efectuează de subiecţii impunerii.
(4) În cazul în care obiectul impunerii stipulat la art.291 lit.c) liniuţa a doua şi la lit.e) este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor, taxa se calculează de contribuabil în mod individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale.

      [Art.293 în redacţia LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Articolul 294. Plata taxelor locale
(1) Subiecţii  impunerii  plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al  bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Taxa de la posesorii de cîini şi taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale pot fi achitate organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

      [Art.294 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Capitolul IV
ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE
Articolul 295. Scutirea de taxe
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale -  autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale -  misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) taxei  de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale - organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi  patrimoniului unităţilor administrativ- teritoriale;
d) taxei de amplasare a publicităţii - producătorii  şi difuzorii de publicitate  socială  şi de publicitate plasată  pe trimiterile poştale;
e) taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;
f) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă  servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
g)  taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au  birouri (posturi)  vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele fizice cu  aparatul locomotor dereglat care folosesc autoturisme cu dirijare manuală, precum şi vehiculele care transportă ajutor umanitar.

      [Art.295 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Articolul 296. Scutirea de taxe locale şi înlesnirile acordate
                       de autoritatea administraţiei publice locale
Autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul  unităţii  administrativ-teritoriale, poate:
a) să  acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295;
b)  să  acorde  amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;  
c) să  prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.
Capitolul V
ADMINISTRAREA TAXELOR LOCALE
Articolul 297. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu ori să stabilească o cotă mai mare decît cotele maxime stabilite de acesta.
(3) Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale cu concursul Direcţiei  finanţe şi inspectoratului fiscal de stat din teritoriul administrat, concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

      [Art.297 modificat prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]
Articolul 298. Responsabilitatea
(1) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale, cu excepţia celor stipulate la art.289 lit.a)  - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k) şi l), şi pentru  prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.
(2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale stipulate la art.289 lit.a)  - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit.k)  şi l) revine  organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.
(3)  Inspectoratele fiscale de stat teritoriale exercită controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale execută  prezentul titlu.
(4) Taxele netransferate în termen sînt percepute conform legislaţiei.

      [Art.298 în redacţia LP155-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 1 aprilie  2004.
Nr.93-XV.
Anexă

   

Taxele locale,  termenele lor de plată  şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale


       [Anexa modificata prin LP155 din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525, în vigoare 01.01.06]

Notă: În lipsa obiectului  impunerii în perioada gestionară, nu  se prezintă dare de seamă  fiscală.