LPM73/2004
ID intern unic:  312869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  11.03.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV
din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic
şi a producţiei alcoolice
Publicat : 11.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 091     art Nr : 480     Promulgat : 31.05.2004
MODIFICAT
Rectificat prin MO105-107/02.07.04
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
după noţiunea "producători de producţie alcoolică" se introduce noţiunea "capacităţi de producţie", cu următorul cuprins:
"capacităţi de producţie - utilaj tehnologic necesar conform cerinţelor documentaţiei normativ-tehnice pentru asigurarea ciclului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice solicitate în prognoza programului de producţie;"
după noţiunea "circulaţia producţiei alcoolice" se introduce noţiunea "depozit-tip pentru păstrarea alcoolului etilic", cu următorul cuprins:
"depozit-tip pentru păstrarea alcoolului etilic - depozit dotat cu vase tehnologice, utilaj şi măsurătoare de diferite capacităţi pentru recepţia, stocarea şi livrarea alcoolului etilic în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ-tehnice în vigoare;"
2. Articolul 2:
la alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (2), după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul (3):
în partea introductivă, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera d), după cuvîntul "fabricare" se introduce textul "a alcoolului etilic şi", iar cuvîntul "acesteia" se înlocuieşte cu cuvîntul "acestora";
la litera e), după cuvîntul "circulaţie" se introduce textul "a alcoolului etilic şi";
la litera g), după cuvîntul "falsificării" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera h), după cuvintele "circulaţiei" şi "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
3. La articolul 3 alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
4. În denumirea capitolului 2 al titlului I, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
5. Articolul 4:
în partea introductivă, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera a), după cuvîntul "fabrice" se introduce textul "alcool etilic şi";
la litera b), după cuvîntul "alcoolice" se introduce textul ", farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice";
la litera c), textul "producţie alcoolică fabricată şi pusă în circulaţie;" se înlocuieşte cu textul "alcool etilic şi de producţie alcoolică fabricate şi puse în circulaţie; a alcoolului etilic şi";
la litera g), după cuvîntul "fabricare" se introduce textul "a alcoolului etilic şi";
la litera h), după cuvîntul "siguranţă" se introduce textul "a alcoolului etilic şi".
6. Articolul 5:
la alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul (2):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice din materia primă a clientului dacă acesta nu deţine licenţă pentru comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;"
la litera c), după cuvîntul "fabricarea" se introduce textul "alcoolului etilic  şi a";
alineatul se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice prin depozite specializate arendate."
la alineatul (4), după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
7. Articolul 6:
în titlul articolului, după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (2), după cuvîntul "privind" se introduce textul "alcoolul etilic şi", cuvîntul "fabricată" se înlocuieşte cu cuvîntul "fabricate", iar textul "care fabrică şi/sau comercializează această producţie" se înlocuieşte cu textul "care le fabrică şi/sau le comercializează";
alineatul (4) se exclude.
8. La articolul 7 alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
9. În denumirea capitolului 3 al titlului I, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
10. Articolul 8:
la alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei", în ambele cazuri, se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul (2):
în partea introductivă, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera a), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera b), după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic  şi a".
11. Articolul 9:
la alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (4), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
12. Articolul 11:
în titlul articolului, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (1), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul (2):
la litera a), după cuvîntul "fabricarea" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera b), după cuvintele "analitic al" se introduce textul "alcoolului etilic    şi al";
la litera c), după cuvintele "fabricării" şi "calităţii" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera d), după cuvîntul "circulaţie" se introduce textul "a alcoolului etilic şi";
la litera g), după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera h), după cuvîntul "calităţii" se introduce textul "alcoolului etilic  şi a".
13. În denumirea capitolului 5 al titlului I, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
14. Articolul 13:
în titlul articolului, după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (1), după textul "cu ridicata a" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul (2):
la litera a), după textul "a fabrica" se introduce textul "alcool etilic şi";
literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:
"c) certificatul eliberat de organul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor la bugetul consolidat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, ori contractul sau acordul-memorandum de amînare sau de eşalonare a plăţilor;"
"e) prognoza sortimentului la producţia planificată spre fabricare şi/sau comercializare în perioada de valabilitate a licenţei."
alineatul (3):
litera a) se exclude;
literele b) şi c) devin literele a) şi b);
la litera b), după cuvintele "control al" se introduce textul "alcoolului etilic şi al".
15. Articolul 14:
alineatul (1):
la litera a), după cuvîntul "fabricării" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
alineatul se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
"d) nerespectării de către titularul licenţei a condiţiilor stipulate în anexa la licenţă şi/sau a regulilor de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice."
la alineatul (3), după cuvîntul "circulaţiei" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
16. Articolul 16:
la alineatul (2), textul "Retragerea licenţei se dispune" se înlocuieşte cu textul "Licenţa se retrage";
alineatul (3):
la litera a), după cuvîntul "circulaţie" se introduce textul "a alcoolului etilic şi";
la litera b), după cuvîntul "fabricarea" se introduce textul "alcoolului etilic şi a", iar cuvîntul "corespunde" se înlocuieşte cu cuvîntul "corespund";
la litera d) se introduce în final textul ", cu retragerea obligatorie a licenţei, fără drept de reînnoire, pe o perioadă de 3 ani";
la litera e), după cuvîntul "volumul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al", iar textul "sortimentul ei" se înlocuieşte cu textul "sortimentul acestora";
la litera i), după cuvîntul "achiziţionarea" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera j), după cuvîntul "comercializare"  se introduce textul "a alcoolului etilic şi".
17. În titlul II, după cuvîntul "Fabricarea" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
18. Articolul 19:
în titlul articolului, după cuvîntul "livrarea" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la alineatul (1), după cuvîntul "Producătorii" se introduce textul "de alcool etilic şi", iar textul "stocarea producţiei" se înlocuieşte cu textul "stocarea acestora";
la alineatul (2), textul "este depozitată" se înlocuieşte cu textul "sînt depozitate alcoolul etilic şi";
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Alcoolul etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice se depozitează numai la depozitele-tip de păstrare a alcoolului etilic."
19. În denumirea titlului III, după cuvîntul "exportul" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
20. În denumirea capitolului 1 al titlului III, după cuvîntul "Importul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al".
21. Articolul 23:
în titlul articolului, după cuvîntul "importului" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
alineatul (1):
în partea introductivă, după cuvîntul "importului" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
la litera a), după cuvîntul "importului" se introduce textul "de alcool etilic şi";
la litera b), după cuvîntul "pentru"  se introduce textul "alcoolul etilic şi pentru", iar cuvîntul "importat" se înlocuieşte cu cuvîntul "importate";
la litera c), după cuvîntul "calităţii" se introduce textul "alcoolului etilic  şi a".
22. Articolul 24:
în titlul articolului, după cuvîntul "Importul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
alineatul (1):
prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice se efectuează numai de către agenţii economici care deţin licenţa respectivă, prin punctele vamale Ungheni, Palanca, Leuşeni, Ocniţa şi Otaci."
propoziţia a doua se exclude;
la alineatul (2), textul "Producţia alcoolică importată" se înlocuieşte cu textul "Alcoolul etilic şi producţia alcoolică importate", iar cuvintele "pentru producţia alcoolică fabricată" se exclud;
la alineatul (3), după cuvîntul "importul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
la alineatul (4), textul "producţiei alcoolice care nu este însoţită" se înlocuieşte cu textul "alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice care nu sînt însoţite", iar textul "al producţiei alcoolice a cărei" se înlocuieşte cu textul "al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice a căror".
[Pct.22 al.7 rectificat prin MO105-107/02.07.04]
[Pct.22 al.7 rectificat prin MO105-107/02.07.04]
la alineatul (4), textul "producţiei agricole care nu este însoţită" se înlocuieşte cu textul "alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice care nu sînt însoţite", iar textul "al producţiei alcoolice a cărei" se înlocuieşte cu textul "al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice a căror".
23. În denumirea capitolului 2 al titlului III, după cuvîntul "Exportul" se  introduce textul "alcoolului etilic şi al".
24. Articolul 26:
în titlul articolului şi în partea introductivă, după cuvîntul "exportului" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
la litera a), după cuvîntul "calităţii" se introduce textul "alcoolului etilic şi a";
la litera b), după cuvîntul "aplicate" se introduce textul "alcoolului etilic şi";
la litera c), după textul "peste hotare a" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
25. Articolul 27:
în titlul articolului, după cuvîntul "Exportul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al";
la alineatul (1), textul "Producţia alcoolică destinată exportului este certificată" se înlocuieşte cu textul "Alcoolul etilic şi producţia alcoolică destinate exportului sînt supuse evaluării conformităţii";
la alineatul (2), după cuvîntul "Exportul" se introduce textul "alcoolului etilic şi al".
26. Articolul 28:
la alineatul (1), după cuvîntul "specializate" se introduce textul "ce constituie proprietatea agenţilor economici";
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic, fabricării medicamentelor, articolelor de parfumerie şi de  cosmetică cu utilizarea alcoolului etilic sînt obligaţi să deţină în proprietate depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic."
27. Articolul 29 se completează în final cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Procurarea producţiei alcoolice de import pentru comercializarea cu amănuntul se efectuează numai prin/de la depozite specializate."
28. Articolul 30:
la litera h), cuvîntul "cazărmi" se înlocuieşte cu textul "unităţi militare";
articolul se completează cu litera k), cu următorul cuprins:
"k) prin depozite specializate."
29. În denumirea titlului V, după cuvîntul "circulaţia" se introduce textul "alcoolului etilic şi a".
30. Articolul 33:
în titlul articolului, după cuvîntul "circulaţie" se introduce textul "a alcoolului etilic şi", iar cuvîntul "corespunde" se înlocuieşte cu cuvîntul "corespund";
alineatul (1):
în partea introductivă, textul "Se retrage" se înlocuieşte cu textul "Se retrag", iar după cuvîntul "legea,"  se introduce textul "alcool etilic şi";
litera k) se exclude;
litera l) devine litera k);
la alineatul (2), după cuvîntul "confiscarea" se introduce textul  "alcoolului etilic şi a";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică confiscate neînsoţite de documente ce ar confirma provenienţa lor legală şi cele însoţite de astfel de documente, dar care nu corespund documentaţiei normative, precum şi producţia alcoolică care conţine alcool etilic obţinut din materia primă nealimentară sau care conţine adaosuri interzise pentru fabricarea ei şi prezintă pericol pentru sănătatea şi viaţa consumatorilor sînt supuse, după caz, prelucrării, în scopul fabricării producţiei nealimentare, ori sînt nimicite."
la alineatul (4), după cuvîntul "nimicire" se introduce textul "a alcoolului etilic şi".
31. În tot cuprinsul legii, sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" şi "Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie" se înlocuiesc cu sintagmele "Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" şi, respectiv, "Departamentul Standardizare şi Metrologie".
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 18, în partea ce ţine de completarea articolului 19 cu alineatul (5), care intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la data publicării legii.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI        Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 11 martie 2004.
Nr.73-XV.