LPC409/2006
ID intern unic:  319588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 409
din  21.12.2006
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 989     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 4 alineatul (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, se completează cu literele l) şi m), cu următorul cuprins:
    "l) persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de pînă la 18 ani;
m) mamele cu şapte şi mai mulţi copii."
    Art. II. - Anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează cu punctele 12 şi 13, cu următorul cuprins:
    "12. Persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de pînă la 18 ani.
    13. Mamele cu şapte şi mai mulţi copii."
    Art. III. - Guvernul, în termen de patru luni, va prezenta Parlamentului un proiect de lege care va prevedea includerea mamelor cu patru şi mai mulţi copii în categoriile de persoane neangajate, pentru care plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Guvernul.
    Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr. 409-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2006.