LPC231/2005
ID intern unic:  312233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  13.10.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002
cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154     art Nr : 763     Promulgat : 09.11.2005     Data intrarii in vigoare : 18.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174-176, art. 1331), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 litera e), după cuvintele "renovarea permanentă a personalului" se introduc cuvintele "artistic şi".
2. Articolul 3 se completează cu două noţiuni noi, cu următorul cuprins:
"personal de creaţie - persoane care gestionează sectoarele de creaţie, elaborează concepţia unitară a unei opere artistice, asigurînd realizarea scenică a acesteia în tot ansamblul ei: director artistic, prim-regizor, regizor, prim-maestru de balet, maestru de balet, prim-dirijor, dirijor, prim-maestru de cor, maestru de cor, pictor-şef, pictor (butafor, decorator, sculptor, maestru de lumini, machior, modelier), coregraf, scenograf, compozitor, dramaturg, şef secţie literară, şef secţie muzicală, concertmaistru canto, concertmaistru balet, secretar literar, regizor tehnic, regizor de sunete, şef al trupei, consilier al directorului artistic, repetitor canto, repetitor balet, repetitor dicţie, repetitor circ, asistent, operator sunete, sufleor etc.;
personal artistic - persoane care realizează în practică concepţia şi strategiile propuse de personalul de creaţie: actori de diverse genuri, artişti în orchestrele simfonice şi de cameră, artişti ai ansamblurilor de cîntece şi dansuri, ai colectivelor corale şi coregrafice, ai orchestrelor de muzică populară, ai fanfarelor, ai orchestrelor simfo-jazz, ai orchestrelor şi ansamblurilor de estradă, artişti vocalişti de operă şi de cameră, de balet, de comedie lirică şi de estradă, declamatori, artişti ai ansamblurilor vocale şi vocal-instrumentale, ai genurilor originale de estradă, acompaniatori, concertmaiştri, artişti prezentatori, solişti, artişti de circ, inspectori de manej, dresori etc."
3. Articolul 9:
la alineatul (1), după cuvîntul "departamentale" se introduce cuvîntul ", regionale";
alineatul (2) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) regionale."
4. La articolul 11:
în titlu, după cuvîntul "departamentale" se introduce cuvîntul ", regionale";
la alineatul (3), după cuvîntul "departamentale" se introduc cuvintele "şi regionale".
5. La articolul 14 alineatul (4), după cuvintele "de personalul" se introduc cuvintele "artistic şi".
6. La articolul 19 litera j), cuvîntul "schemei" se înlocuieşte cu cuvintele "coordonarea schemei de încadrare a".
7. Articolul 22:
alineatul (3) se completează în final cu cuvintele "şi destituit de către fondator în cazul nerespectării clauzelor acordului";
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Conducătorul artistic al teatrului, al circului, al organizaţiei concertistice naţionale este desemnat prin concurs, cu acordul fondatorului, de către directorul teatrului, circului, organizaţiei concertistice, în bază de acord individual de muncă (contract), şi destituit conform legislaţiei în vigoare. Condiţiile concursului şi procedurile organizatorice se aprobă de către fondator."
alineatul (5) se exclude.
8. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele "Lucrătorii de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "Lucrătorii din rîndurile personalului artistic şi de creaţie".
9. La articolul 25, cuvintele "a lucrătorilor de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "a personalului artistic şi de creaţie".
10. Articolul 26:
în titlu, cuvintele "lucrătorilor de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "personalului artistic şi de creaţie";
în text, cuvintele "Lucrătorii de creaţie", "lucrătorilor de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "Personalul artistic şi de creaţie", "personalului artistic şi de creaţie".
11. Articolul 27:
în titlu, cuvintele "lucrătorilor de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "lucrătorilor din rîndurile personalului artistic şi de creaţie";
la alineatul (1), cuvintele "Lucrătorii de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "Personalul artistic şi de creaţie";
la alineatul (2), cuvintele "de lucrători de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "de personal artistic";
la alineatul (3), cuvintele "lucrătorilor de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "lucrătorilor din rîndurile personalului artistic şi de creaţie";
la alineatul (4), cuvintele "lucrătorii de creaţie" se înlocuiesc cu cuvintele "lucrătorii din rîndurile personalului artistic şi de creaţie".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Art. III. - Prezenta lege se pune în aplicare la data publicării, cu excepţia modificării operate în articolul 25 alineatul (1), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 13 octombrie 2005.
Nr. 231-XVI.