LPC442/2006
ID intern unic:  319593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 442
din  28.12.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
 în sectorul bugetar
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1) litera b), textul " - pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine;" se exclude.
    2. La articolul 14:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    3. Articolul 21:
    la alineatul (1), litera e) se exclude.
    alineatul (5) se exclude;
    alineatul (6) devine alineatul (5).
    4. La articolul 26 alineatul (2), textul " , gradului sau categoriei de calificare" se exclude.
    5. Articolul 29:
    la alineatul (4), după textul "Mărimea sporului pentru grad ştiinţific acordat" se inserează textul "preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, funcţionarilor aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, care practică activităţi ştiinţifice şi prezintă anual dare de seamă despre activitatea ştiinţifică,";
    la alineatul (8), înainte de textele "15 %" şi "25 %" se inserează cuvintele "pînă la";
    în final se introduce un alineat nou, (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Pentru personalul unităţilor bugetare, inclusiv pentru funcţionarii publici ai unităţilor din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa al raionului Anenii Noi şi din satele Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni, se stabileşte un spor în mărime de pînă la 30 % din salariul de bază."
    6. La articolul 30:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Suplimentele pentru cumulare de profesii sau funcţii în orele de program se stabilesc în limitele economiei de mijloace din fondul de salarizare, formate din salariile tarifare sau din salariile funcţiei lucrătorilor disponibilizaţi. Cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare nu poate fi mai mic de 50% din salariul tarifar (salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. În cazul cumulării profesiei sau funcţiei de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau salariului funcţiei stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează. Nu se permite cumularea de funcţii în orele de program personalului cu funcţii de conducere şi corpului profesoral.
    Suplimentele pentru extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate se stabilesc în procente faţă de salariul tarifar sau salariul funcţiei al angajatului în dependenţă de gradul de depăşire a zonelor de deservire sau sporire a volumului lucrărilor executate."
    alineatul (3) se completează în final cu următorul text: "În cazul îndeplinirii de către angajatul care nu este locţiitor titular a obligaţiilor unei persoane temporar absente care deţine o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de rangul întîi, acestui angajat i se va plăti salariul lunar al conducătorului absent."
    7. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), alte termene de punere în vigoare se stabilesc pentru:
    art.13 alin.(3), care urmează a fi aplicat de la 1 ianuarie 2008;
    art.16 - în partea ce ţine de acordarea mijloacelor pentru premiere (cu excepţia personalului aparatelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, personalului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, al Serviciului Vamal şi Serviciului Control Financiar şi Revizie), care se va efectua treptat: în anii 2006 şi 2008 - pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice locale şi în anii 2008-2009 - pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice centrale, în mărimile şi în termenele stabilite de Guvern;
    art.21 alin.(4) - în partea ce ţine de acordarea sporurilor pentru condiţii speciale de activitate, care se vor stabili militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, utilizînd lunar în acest scop 0,5 din fondul lunar de salarizare în anul 2006 şi plus încă 0,3 din fondul lunar de salarizare în anul 2008. Pentru funcţiile corpului de ofiţeri ai aparatelor centrale ale ministerelor, departamentelor, serviciilor, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, inclusiv pentru funcţionarii publici ai acestuia, precum şi pentru funcţionarii publici ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi angajaţilor civili (cu excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar, sporurile se vor acorda utilizînd 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2008 şi plus încă 0,4 din fondul lunar de salarizare în anul 2009;
    art.25, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2010;
    art.29 alin.(3), care se pune în aplicare de la 1 decembrie 2007, cu excepţia ramurilor în care sporul pentru vechime în muncă a fost stabilit pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    art.32 alin.(3), începînd cu premierea pentru rezultatele anului 2009."
    8. Articolul 36:
    la alineatul (1) literele a)-c), e) şi f), textul "1 ianuarie 2007" se substituie prin textul "1 decembrie 2007";
    alineatul (2):
    la litera a), textul "se va aplica în cuantum de 1,25 - de la 1 ianuarie 2007 şi în mărime deplină (1,50) - de la 1 ianuarie 2008" se substituie prin textul "se va  aplica treptat, în anii 2008-2009, în mărimile şi în termenele stabilite de Guvern";  
    la litera b), textul "1 ianuarie 2007" se substituie prin textul "1 decembrie 2007";
    la alineatul (4), cifrele "2007" şi "2008" se substituie prin cifrele "2008" şi, respectiv, "2009".
    9. La articolul 37 alineatul (2), textul "anul 2007" se substituie prin textul "anul 2008".
    10. Anexa nr. 2 se completează în final cu o notă avînd următorul cuprins:
    "Notă: Salariile lunare pentru preşedintele şi vicepreşedinţii raionului Dubăsari, primarii şi viceprimarii localităţilor din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari, satului Varniţa al raionului Anenii Noi şi satelor Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni se stabilesc cu  o majorare de pînă la 20%."
    11. Anexa nr.3, după compartimentul "Centrul pentru Drepturile Omului" se inserează cu un nou compartiment cu următorul cuprins:
"Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
    Agent guvernamental         6500"  
    12. La anexa nr.5:
    compartimentul "Aparatul Guvernului"  va avea următorul cuprins:
"Aparatul Guvernului

Funcţia Grila de salarii, lei
Şef direcţie 2250-3000
Consilier al prim-viceprim-ministrului;consilier al viceprim-ministrului 1900-2650
Şef secţie; contabil-şef; consilier al şefului  Aparatului 1900-2650
Şef sector; şef serviciu presă, purtător de cuvînt al Prim-ministrului 1800-2550
Consultant principal 1750-2450
Consultant superior 1400-2100
Consultant 1200-1800
Referent    1100-1650"

    compartimentul "Organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (angajaţii civili)" se completează în final cu o notă avînd următorul cuprins:
    "Notă: Grilele de salarii pentru funcţionarii publici din subdiviziunile teritoriale se stabilesc cu o reducere de 5-10% faţă de grilele stabilite în prezentul compartiment."
după compartimentul "Serviciul control financiar şi revizie din subordinea Ministerului Finanţelor" se introduce un nou compartiment cu următorul cuprins:
"Direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale

Funcţia Grila de salarii, lei
Şef  direcţie:  
      în direcţia teritorială Chişinău 1500-2250
      în alte direcţii teritoriale 1400-2100
Consultant superior 1100-1650
Specialist               750-1100"

    compartimentul "Aparatul permanent al Comisiei Electorale Centrale"  va avea următorul cuprins:
"Aparatul permanent al Comisiei Electorale Centrale

Funcţia Grila de salarii, lei
Şef aparat 1600-2350
Şef direcţie; contabil-şef   1500-2250
Şef secţie 1400-2100
Consultant principal 1300-1950
Consultant superior 1200-1800
Consultant 1100-1650"  

    compartimentul "Alte autorităţi ale administraţiei publice centrale" se completează în final cu o notă avînd următorul cuprins:
    "Notă. Pentru funcţionarii publici din subdiviziunile teritoriale ale autorităţilor administraţiei publice specificate în prezentul compartiment, grilele de salarii se stabilesc la nivelul prevăzut pentru personalul subdiviziunilor teritoriale indicat la compartimentul \xaeAgenţii, direcţii generale, inspectorate de stat şi alte autorităţi ale administraţiei publice din subordinea ministerelor\xaf."
    13. La anexa nr.6:
    compartimentele "Aparatul Primăriei municipiului Chişinău", "Aparatul primăriilor altor municipii şi preturilor din municipiul Chişinău" şi "Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia" vor avea următorul cuprins:
    "Funcţionarii publici ai primăriilor municipiilor Chişinău şi Bălţi, ai subdiviziunilor consiliilor
lor municipale şi ai preturilor municipiului Chişinău

Funcţia Aparatul Primăriei municipiului Chişinău şi al subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău Aparatul Primăriei municipiului Bălţi şi al subdiviziunilor Consiliului municipalBălţi Aparatul preturilor municipiului Chişinău
  Grila de salarii, lei
Secretar 1850-2600 1750-2500 1700-2450
Director direcţie generală; arhitect-şef 1700-2450 1600-2350 -
Şef direcţie autonomă 1500-2250 1400-2100 -
Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 1400-2100 - -
Şef secţie autonomă   1400-2100 1300-1950 1200-1800
Contabil-şef - 1300-1950 1200-1800
Şef secţie în cadrul direcţiei (direcţiei generale) 1300-1950 1100-1650 -
Şef serviciu, sector 1200-1800 - -
Şef secţie în cadrul direcţiei administrative 1000-1500 - -
Consilier, ajutor al primarului 1000-1500 - -
Consultant 950-1450 900-1400 900-1400
Specialist principal 900-1400 850-1300 850-1300
Specialist coordonator 850-1300 750-1100 750-1100
Specialist 750-1100 700-1000 700-1000

Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

Funcţia Grila de salarii, lei
Şef direcţie generală 1700-2450
Şef direcţie 1500-2250
Ajutor al Guvernatorului (Başcanului); consilier al Guvernatorului (Başcanului); ajutor al Preşedintelui Adunării Populare 1400-2100
Şef secţie autonomă a aparatului Comitetului Executiv şi şef secţie autonomă a aparatului Adunării Populare 1400-2100
Şef secţie în cadrul direcţiei generale 1300-1950
Şef secţie în cadrul direcţiei 1200-1800
Şef serviciu stare civilă 1200-1800
Specialist principal 900-1400
Specialist coordonator 850-1300
Specialist 750-1100"

    în nota la compartimentul "Aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate consiliului raional", după textul "direcţiile generale de învăţămînt" se inserează textul "contabilii-şefi şi directorii direcţiilor generale finanţe";
    compartimentul "Funcţionarii publici ai primăriilor oraşelor" va avea următorul cuprins:
"Funcţionarii publici ai primăriilor oraşelor şi municipiilor,
cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi

Funcţia Locuitori în teritoriul administrat, persoane
mai mult de 30000 şi din municipii 10001-30000 5001-10000 Pînă la 5000
Grila de salarii, lei
Secretar 1300-1950 1200-1800 1100-1650 1000-1500
Contabil-şef 1100-1650 1100-1650 1000-1500 900-1400
Arhitect 900-1400 900-1400 850-1300 800-1200
Specialist: pentru reglementarea regimului funciar; în problemele perceperii fiscale; pentru planificare; jurist   850-1300 850-1300 800-1200 750-1100
Specialişti în alte domenii 800-1200 800-1200 750-1100 700-1000"

    14. La anexa nr.7, compartimentul II va avea următoarea denumire:
    "II. Funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi ale corpului de conducere al aparatului central al  departamentelor şi direcţiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne".
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian  LUPU

    Nr.442-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.