LPM268/2006
ID intern unic:  317188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  28.07.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 702
    RMO153-156/29.09.06    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1529 alineatul 3, după cuvintele "Lipsa registrului maşinii de casă şi control"  se introduc cuvintele " , legalizat în modul stabilit,".
    2. La articolul 16211:
    în cuprinsul articolului, sintagmele "instituţii finanţate de la bugetele de toate nivelurile" şi "instituţii bugetare" se înlocuiesc cu sintagma "instituţii publice";
    în dispoziţia alineatului 5, textul "neînregistrarea, în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cu valoarea contractului mai mare de 1000 de lei; transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru  mărfuri, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat" se înlocuieşte cu textul "neîncheierea şi neînregistrarea, în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, de către instituţiile publice, a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative,";
    articolul se completează cu alineatul 6, cu următorul cuprins:
    "Încasarea de către instituţiile publice a mijloacelor speciale şi a fondurilor speciale în lipsa unui cadru legal pentru aceste acţiuni -
    atrage după sine aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere, a unei amenzi de la şaptezeci şi cinci la o sută cincizeci şi cinci de unităţi convenţionale."
    3. Articolul 281 se completează cu alineatul 2, cu următorul cuprins:  
    "Decizia judecătoriei de sector, municipale asupra cazurilor cu privire la contravenţiile administrative poate fi atacată cu recurs de către persoana faţă de care a fost luată decizia, de către partea vătămată sau de către reprezentantul acesteia, precum şi de către organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a adoptat decizia de tragere la răspundere administrativă."
    Art.II. - La articolul 26 alineatul 1 din Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, cuvintele " , delimitate în bugetele respective (republican şi local) într-o rubrică aparte," se exclud.
    Art.III. - Articolul 27 din Legea despre culte nr.979-XII din 24 martie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.70), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.IV. - Articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu punctul 19), cu următorul cuprins:
    "19) Banca Naţională a Moldovei - în toate acţiunile."
    alineatul (7) se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    "h) autorităţile administraţiei publice - pentru înregistrarea bunurilor imobiliare în proprietatea statului în baza dreptului de moştenire asupra unui  patrimoniu vacant."
    Art.V. - La articolul 22 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediţie specială), alineatul (7) se exclude.
     [Art.VI abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.VII. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, cuvintele "Departamentului Trupelor de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele  "Serviciului Grăniceri".
    2. Articolul 8:
    din titlul articolului, cuvintele " . Scutirea de impozit" se exclud;
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    3. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele "Departamentul  Trupelor  de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat".
    4.  La articolul 17 alineatul (1) litera a), cuvintele "art.42" se înlocuiesc cu  cuvintele "art.41", termenul "pensie socială", în toate cazurile, se înlocuieşte cu termenul "alocaţie socială", termenul "pensie de muncă" se înlocuieşte cu termenul "pensie de asigurări sociale de stat pentru limită de vîrstă", iar cuvintele "prevăzute de legea sus-numită" se înlocuiesc cu  cuvintele  "prevăzute de Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni".
    5. La articolul 25 alineatul (1) litera a), termenul "pensie socială",  în toate cazurile, se înlocuieşte cu termenul  "alocaţie socială", termenul "pensie pentru muncă" se înlocuieşte cu termenul "pensii de asigurări sociale de stat pentru limită de vîrstă", iar cuvintele "prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat" se înlocuiesc cu cuvintele "prevăzută de Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni".
    6.  La articolul 48, cuvintele "Departamentului  Trupelor  de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat".
    7. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele "Departamentului Trupelor de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat".
    8. La articolul 52 alineatul (2), cuvintele "Departamentul Trupelor de Grăniceri, Ministerul Justiţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat".
    9. La articolul 58 alineatul (2), cuvintele "Departamentului  Trupelor de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.VIII. - La articolul 15 alineatul (2)  din Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12), cu modificările ulterioare, ultima propoziţie se exclude.
    Art.IX. - La articolul 39 din Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.124), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se exclude.
    Art.X. - Articolul 18 din Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    Art.XI. - Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    litera a) se exclude;
    literele b)-p) devin literele a)-o);
    literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:
   "a)  îndrumă, în limitele competenţei, serviciile de sănătate de interes local, coordonează, în condiţiile legii, numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor subdiviziunilor de sănătate desconcentrate în teritoriu, precum şi a conducătorilor subdiviziunilor de sănătate teritoriale, care se numesc şi se eliberează din funcţie de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;"
    "e) aprobă şi asigură implementarea planurilor strategice locale de dezvoltare a serviciilor de sănătate, a programelor locale de sănătate şi, în limitele posibilităţilor,  participă la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare, fondate în condiţiile legii;"
    2. La articolul 7, alineatul (3) se exclude.
    3. La articolul 20 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) asistenţa medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale cu pericol vital, cînd sînt necesare una sau mai multe intervenţii realizate atît prin intermediul serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, de asistenţă medicală primară acordată de medicul de familie, cît şi prin structurile instituţiilor medico-sanitare de tip ambulator sau staţionar, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi mijloacelor bugetului de stat pe anul respectiv;"
    4. La articolul 38, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Asistenţa medicală persoanelor de vîrstă înaintată se acordă, conform legislaţiei în vigoare, de către instituţiile medico-sanitare şi instituţiile specializate de asistenţă socială."
    Art.XII. -  Articolul 22 din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XIII. - La articolul 61 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, alineatele (5) şi (6) se exclud, iar alineatele (7)-(13) devin alineatele (5)-(11).
    Art.XIV. - Articolul 73 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XV. - La articolul 37 alineatul (1) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare, propoziţia întîi, cuvintele "şi efectuarea controlului de stat al calităţii în construcţii" şi cuvintele "şi efectuarea controlului calităţii  în  construcţii" se exclud, iar în final, propoziţia se completează cu cuvintele " , dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiectiv".
   [Art.XVI abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XVII. - Articolul 14 din Legea nr.943-XIII din 18 iulie 1996 privind datoria de stat şi garanţiile de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.715), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XVIII. - La articolul 9 din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se exclude, iar alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4).
    Art.XIX. - Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 15 alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele "funcţionează datorită politicii financiar-creditare şi bugetare şi" se exclud;
    la litera d), cuvintele "şi includerea valorii potenţialului de resurse naturale în calculele macroeconomice" se exclud;
    la litera g), cuvintele "comenzilor de stat pentru" se înlocuiesc cu cuvintele "programelor de stat ce prevăd".
    2. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele "profitul  rămas la dispoziţia plătitorului după  plata impozitului pe beneficiu" se înlocuiesc cu cuvintele "venitul  net al plătitorului".
    3. Articolul 25:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Veniturile obţinute sub formă de taxă pentru folosirea resurselor naturale se acumulează la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale."
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    Art.XX. - La articolul 49 alineatul (11) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, după propoziţia întîi  se introduce propoziţia: "În acelaşi termen, darea de seamă privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni se prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial."
    Art.XXI. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la punctul 6) litera a) liniuţa a doua, cuvintele "acordului interstatal" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatului internaţional";
    la punctul 15) litera d), după cuvintele "altor activităţi" se introduc cuvintele " , în decursul unei perioade mai mari de 3 luni";
    după punctul 18) se introduce un alineat, cu următorul cuprins:
    "Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al bunurilor primite în leasing."
    la punctul 20):
    literele g)-j) şi l) se exclud;
    litera k) devine litera g);
    articolul se completează cu punctele 36) şi 37), cu următorul cuprins:
    "36) Servicii profesionale - activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activităţi independente ale medicilor, juriştilor, inginerilor, arhitecţilor, dentiştilor, auditorilor şi contabililor, desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    37) Investiţii (cheltuieli) capitale - cheltuieli efectuate  de  către investitor  în legătură cu procurarea şi/sau îmbunătăţirea activelor  pe termen  lung, care nu se atribuie la rezultatele perioadei curente,  dar urmează  a fi capitalizate (atribuite la majorarea valorii activelor  pe termen lung)."
    2. La articolul 8 alineatul (1):
    litera d) se completează în final cu propoziţia: "În scopul beneficierii de facilităţi fiscale, suma neachitată a obligaţiilor fiscale, în cuantum de pînă la 100 lei inclusiv, nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional."
    litera i) se completează în final cu cuvintele "şi a respectat toate obligaţiile determinate la art.8 alin.(2)".
    3. La articolul 10 alineatul (1), cuvîntul "(acordurile)" se exclude.
    4. Articolul 15 litera a):
    la liniuţa 1, cifra "8" se înlocuieşte cu cifra "7";
    la liniuţa 2, cifra "13" se înlocuieşte cu cifra "10".
    5. După articolul 15 se introduce articolul 151, cu următorul cuprins:
    "Articolul 151. Modul de determinare a obligaţiilor fiscale  
    Determinarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, se efectuează în modul stabilit de Guvern."
    6. Articolul 18:
    la litera i),  cuvintele "acordurilor (convenţiilor) interstatale" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte";
    litera n) va avea următorul cuprins:
    "n) veniturile obţinute, conform legislaţiei, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei;"
    7. Articolul 20:
    la litera a), după cuvintele "asigurări sociale şi a prestaţiilor (indemnizaţiilor)" se introduc cuvintele " , inclusiv din bugetul de stat", iar cuvintele "acordurilor (convenţiilor) interstatale" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte";
    la litera d), cuvîntul "angajaţilor", în ambele cazuri, se înlocuieşte cu cuvîntul "salariaţilor", iar în final, litera se completează cu textul:
    "Compensarea  cheltuielilor  salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în cazul depăşirii limitelor de cazare stabilite de Guvern;"
    după litera d) se introduc literele d1)-d4), cu următorul cuprins:
    "d1) restituirea cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, securităţii statului şi ordinii publice din contul bugetului de stat, şi anume:
    - restituirea cheltuielilor la transportul militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi membrilor familiilor lor, al bunurilor personale ale acestora în legătură cu încadrarea în serviciu, îndeplinirea serviciului şi trecerea în rezervă (retragerea), inclusiv a cheltuielilor de transport legate de deplasare la tratament balneosanatorial, locul petrecerii concediului obligatoriu, precum şi a cheltuielilor la transportul recruţilor şi rezerviştilor chemaţi la concentrare sau mobilizare;
    - indemnizaţia de transfer;
    - indemnizaţia unică de instalare;
    - indemnizaţia unică plătită absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt militar;
    - compensaţia bănească pentru închirierea spaţiului locativ;
    - compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia spaţiului locativ;
    d2)  sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul cauzat sau/şi venitul ratat ca urmare a efectuării cercetărilor arheologice pe terenurile aflate în proprietatea sau în posesia acestor persoane;
    d3) sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii;
    d4) sumele primite de proprietari sau deţinători  pentru bunurile rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;"
    la litera h), cuvintele " , cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art.18 lit.n)" se exclud;
    la litera n), după cuvîntul "veniturile" se introduc cuvintele "misiunilor diplomatice şi altor misiuni asimilate lor, ";
    la litera p1), cuvintele " , cu condiţia că" se înlocuiesc cu cuvintele "în partea în care", iar cuvintele "în parte" se exclud;
    litera s) va avea următorul cuprins:
    "s) ajutorul financiar obţinut de către sportivi şi antrenori de la Comitetul Internaţional Olimpic, premiile obţinute de către sportivi, antrenori şi tehnicieni la competiţiile sportive internaţionale, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în  vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale;"
    litera u) se completează în final cu textul " , precum şi premiile elevilor  şi profesorilor animatori acordate, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi  concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale";
    după litera z3) se introduc literele  z4)-z7), cu următorul cuprins:
    "z4) venitul obţinut ca urmare a anulării majorărilor de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale;
    z5) solda bănească a militarilor în termen, a elevilor şi cursanţilor (studenţilor) instituţiilor de învăţămînt militar;
    z6) veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate, în partea în care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată;
    z7) plata depozitelor garantate din Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar."
    8. Articolul 24:
    alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "Limitele şi modul cheltuielilor de asigurare, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, se stabilesc de Guvern."
    după alineatul (11) se introduce alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Nu se permite deducerea plăţilor pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale."
    alineatele (12) şi (13) devin alineatele (13) şi (14);
    articolul se completează cu alineatul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii."
    9. Articolul 26:
    la alineatul (2), cifra "1000" se înlocuieşte cu cifra "3000";
    alineatul (9):
    la litera a), cifra "100000" se înlocuieşte cu cifra "200000";
    la litera b):
    cifra "100000", în ambele cazuri, se înlocuieşte cu cifra "200000";
    cuvintele "cu destinaţie productivă al căror cost" se înlocuiesc cu cuvintele "în activitatea de bază care reprezintă acordare de servicii, a căror uzură";
    articolul se completează cu alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern ."
    10. Articolul 27:
    la alineatul (5), cifra "1000" se înlocuieşte cu cifra "3000";
    alineatul (8):
    la litera a), cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "15";
    litera b):
    cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "15";
    cuvintele "a categoriei respective  de proprietate" se înlocuiesc cu cuvintele "pentru fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi baza valorică a categoriilor II-V de proprietate";
    la alineatul (9) litera b), cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "15";
    articolul se completează cu alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În scopuri fiscale nu se recunosc diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe."
    11. Articolul 31:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu se permite deducerea defalcărilor în fondurile de rezervă, cu excepţia  defalcărilor de reduceri pentru pierderi la credite (în fondul de risc),  pentru instituţiile financiare, efectuate conform alin.(3), şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente (provizioane), pentru organizaţiile de microfinanţare, efectuate conform alin.(4)."
    la alineatul (3):
    în propoziţia întîi, textul "la credite (în fondul de risc), volumul cărora se determină conform Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderile la credite (fondul de risc), aprobat de Banca Naţională a Moldovei" se înlocuieşte cu textul "la active, angajamente condiţionale, al căror volum se determină conform regulamentului aprobat de Banca Naţională a Moldovei";
    în propoziţia a doua, cuvintele "pierderile la credite (fondul de risc)" se înlocuiesc cu cuvintele "pierderile respective";
    în propoziţia a treia, cuvintele "pierderi la credite (fondul de risc)" se înlocuiesc cu cuvintele "pierderile respective";
    după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Organizaţiilor de microfinanţare li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente, al căror volum se determină conform regulamentelor interne cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi, condiţionate de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente."
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    12. Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvîntul "trei" se înlocuieşte cu  cuvîntul "cinci";
    la alineatul (2), cuvîntul "doi" se înlocuieşte cu cuvîntul "patru".
    13. La articolul 33 alineatul (1), cifra "4500" se înlocuieşte cu cifra "5400".
    14. La articolul 34:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), cifra "4500" se înlocuieşte cu cifra "5400";
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10000 lei anual, cu  condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală."
    15. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra "840" se înlocuieşte cu cifra "1440", iar cifra "4500" se înlocuieşte cu  cifra "5400";
    la alineatul (2) litera d), cifra "4500" se înlocuieşte cu cifra "5400".
    16. La articolul 36, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Se permite deducerea, în cuantumurile stabilite de legislaţie, a sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de asigurat şi de persoana asigurată."
    17. Articolul 41:
    la alineatul (2), cuvîntul "posesia" se înlocuieşte cu cuvîntul "proprietatea";
    la alineatul (3), cuvîntul "posesorul" se înlocuieşte cu  cuvîntul "proprietarul".
    18. Articolul 49:
    alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) agenţilor economici în al căror capital social cota membrului fondator (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;"
    la litera c), cuvîntul "şi" se înlocuieşte cu cuvintele "şi/sau";
    la litera f), după cuvîntul "băncilor" se introduc cuvintele  " , organizaţiilor de microfinanţare, asociaţiilor de economii şi împrumut";
    alineatul (6):
    partea 1:
    la litera a), textul "lit.a)-h)" se înlocuieşte cu textul  "lit.a)-i)";
    la litera b), textul "lit.a)-h)" se înlocuieşte cu textul  "lit.a)-i)";
    litera e) se exclude;
    litera f) devine litera e);
    la litera e), textul  "lit.a)-e)" se înlocuieşte cu textul  "lit.a)-d)";
    în partea 2, textul "lit.a)-f)" se înlocuieşte cu textul  "lit.a)-e)";
    la alineatul (8), litera e) se exclude, iar litera f) devine litera e);
    alineatul (9):
    la litera b), textul "lit.a)-h)" se înlocuieşte cu textul  "lit.a)-i)";
    la litera c), litera "f)" se înlocuieşte cu litera "e)";
    litera d) se exclude;
    la alineatul (10), textul "lit.b)-f)" se înlocuieşte cu textul  "lit.b)-e)", iar textul "lit.b)-d)"  se înlocuieşte cu textul  "lit.b)-e)".
    19. Articolul 492 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 492. Facilităţi fiscale pentru investiţii
    (1) Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în mărime ce depăşeşte o sumă echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. se scutesc de impozit pe venit în mărime de 50%, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit pe venit, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, pe parcursul a 5 perioade fiscale, cu condiţia că cel puţin 80% din suma impozitului pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale.
    (2) Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale se scutesc de impozit pe venit, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit pe venit, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, pe următoarele perioade fiscale, în funcţie de mărimea capitalului social constituit sau majorat sau de mărimea investiţiei (cheltuielilor) capitale efectuate, după cum urmează:
    a) pe 3 ani - dacă mărimea capitalului social, constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A., cu condiţia că cel puţin 80% din suma impozitului pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
    b) pe 3 ani - dacă mărimea capitalului social, constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari S.U.A., cu condiţia că cel puţin 50% din suma impozitului pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
    c) pe 3 ani - dacă mărimea capitalului social, constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale depăşeşte suma echivalentă cu 10 milioane dolari S.U.A., cu condiţia că cel puţin 25% din suma impozitului pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
    d) pe 4 ani - dacă mărimea capitalului social, constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale depăşeşte suma echivalentă cu 20 milioane dolari S.U.A., cu condiţia că cel puţin 10% din suma impozitului pe venit calculată şi nevărsată la buget se reinvestesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
    e) pe 4 ani - dacă mărimea capitalului social, constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 milioane dolari S.U.A.
    (3) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) şi (2) se acordă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) aceste întreprinderi întrunesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin.(1) lit.d);
    b) aceste întreprinderi nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţi fiscale similare prevăzute în cazul constituirii sau majorării capitalului social.
    (4) Termenul-limită de reinvestire în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale în proporţiile stabilite din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget, conform alin.(1) şi alin.(2) lit.a)-d), se stabileşte în perioada fiscală următoare perioadei fiscale în care a expirat termenul de beneficiere a facilităţii fiscale prevăzute la alin.(1) şi alin.(2) lit.a)-d).
    (5) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) şi (2) nu se acordă întreprinderilor al căror capital social constituit sau majorat din sau ale căror active materiale pe termen lung au făcut parte din capitalul social sau din investiţiile (cheltuielile) capitale ale întreprinderilor învestite cu dreptul de a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) şi (2).
    (6) Imediat după expirarea termenului de scutire de impozit pe venit, întreprinderile care au întrunit condiţiile prevăzute la alin.(2) au dreptul de a beneficia în decursul încă a 3 perioade fiscale de scutire de impozit pe venit, cu condiţia că, în perioada fiscală pentru care se solicită această facilitate fiscală, mărimea capitalului social, majorat în modul prevăzut de legislaţie, sau a investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate depăşeşte o sumă echivalentă cu 10 milioane dolari S.U.A.
    (7) Întreprinderile, inclusiv cele care au beneficiat de scutire de impozit pe venit pentru constituirea sau majorarea capitalului social, în modul prevăzut de legislaţie, în mărimea ce depăşeşte echivalentul de 2 milioane dolari S.U.A., în redacţia anterioară a legii, au dreptul să beneficieze de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (2) şi (6), cu condiţia că, în total, perioada de scutire, inclusiv cea acordată anterior, nu va depăşi 7 perioade fiscale.
    (8) Întreprinderile cărora li s-a acordat scutire de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile prezentului articol, în redacţia anterioară, pot să beneficieze şi în continuare de scutirea respectivă în cazul respectării condiţiilor stabilite la momentul acordării."
    20. După articolul 51 se introduce articolul 511, cu următorul cuprins:
    "Articolul 511. Instituţiile medico-sanitare publice şi
                            private
    Instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Casa Naţională de Asigurare Medicală)."
    21. La articolul 52 alineatul  (1) litera c), cuvîntul "sindicale," se exclude.
    22. După articolul 532 se introduce articolul 533, cu următorul cuprins:
    "Articolul 533. Organizaţiile sindicale
    Organizaţiile sindicale se scutesc de impozit pe venit."
    23. Articolul 54:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Venitul misiunilor diplomatice şi al altor misiuni asimilate acestora în Republica Moldova, al membrilor personalului diplomatic şi consular, al personalului administrativ şi tehnic şi al personalului de serviciu al acestora, precum şi al membrilor familiilor lor (dacă nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova), este scutit de impozit."
alineatul (3):
    cuvintele "acordurile (convenţiile) încheiate de către Guvernul Republicii Moldova cu guvernele altor ţări şi cu conducerea organizaţiilor internaţionale pe probleme de asistenţă tehnică şi umanitară acordată Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatele internaţionale privind asistenţa tehnică şi umanitară, la care Republica Moldova este parte,", cuvintele "acordurilor (convenţiilor)", în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor internaţionale", iar cuvintele "acordul (convenţia)" se  înlocuiesc cu cuvintele "tratatul internaţional";
    alineatul se completează în final cu propoziţia: "Lista tratatelor internaţionale privind asistenţa tehnică, la care Republica Moldova este parte, şi proiectele de asistenţă tehnică se aprobă de Guvern."
    24. La articolul 695 alineatul (2), cifra "22" se înlocuieşte cu cifra "20".
    25. La articolul 70, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
    a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
    b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă."
    26. Articolul 71:
    la litera a), cuvintele "şi prestarea serviciilor în Republica Moldova" se exclud;
    la litera b), cuvintele "veniturile obţinute de la serviciile" se înlocuiesc cu  cuvintele "veniturile din prestarea de servicii, inclusiv a serviciilor";
    literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "c) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art.37- 39;
    d) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii, alta decît proprietatea imobiliară (cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale), dacă cumpărătorul este rezident, determinate conform art.37-39;"
    la litera h), cuvintele "apărute ca urmare a activităţii desfăşurate în Republica Moldova" se exclud;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    "k) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova;"
    după litera k) se introduce litera k1), cu următorul cuprins:
    "k1) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul navelor maritime, aeronavelor şi/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, precum şi al containerelor;"
    la litera m), cuvintele " , ce se desfăşoară între Republica Moldova şi un stat străin" se înlocuiesc cu cuvintele ", cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele de destinaţie situate în afara Republicii Moldova";
    la litera n), cuvintele "în Republica Moldova" se exclud;
    la litera q), cuvintele " , pentru activitatea în Republica Moldova" se exclud;
    litera r) va avea următorul cuprins:
    "r) veniturile obţinute din acordarea serviciilor profesionale;"
    la litera s), cuvintele "la concursurile organizate în Republica Moldova" se înlocuiesc cu  cuvintele "la concursuri";
    la litera u), cuvintele " , obţinute de pe urma activităţii în Republica Moldova" se exclud.
    27. Articolul 73:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor."
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4)."
    la alineatul (4), cuvintele " , inclusiv alte venituri similare" se exclud.
    28. Articolul 74:
    în denumire, cuvintele "de la persoanele fizice rezidente" se înlocuiesc cu cuvintele "de la alte persoane rezidente";
    la alineatul (1), după cuvintele "la cotele prevăzute la art.15 lit.a)" se introduc cuvintele " , pentru veniturile specificate la art.71 lit.n) şi o)";
    la alineatul (4), după cuvintele "la cotele prevăzute la art.15 lit.a)" se introduc cuvintele " , pentru veniturile specificate la art.71 lit.n) şi o)".
    29. La articolul 76 alineatul (1), cuvintele "din salariu conform art.88" se înlocuiesc cu cuvintele "pe venit la sursa de plată conform art.88 şi 90".
    30. La articolul 793:
    alineatul (2) se completează în final cu textul " , tradus în limba moldovenească. Confirmarea se prezintă în original pentru fiecare an fiscal, în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat."
   alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: "Documentele necesare pentru efectuarea restituirii urmează a fi prezentate în termenul prevăzut de tratatele internaţionale."
    31. Capitolul 12 va avea următorul cuprins:
"Capitolul 12
REGIMUL FISCAL PENTRU DIVIDENDE
    Articolul 80. Impozitarea dividendelor
    (1) Agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.
    (2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care primesc dividende de la agenţi economici, includ aceste dividende în venitul brut şi achită impozit pe venit în  conformitate cu legislaţia.
    Articolul 801. Achitarea prealabilă a impozitului pe
                         dividende
    (1) Agentul economic care plăteşte dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal reţine şi achită ca impozit o sumă egală cu 15 % din suma dividendelor care urmează a fi plătite.
    (2) Suma reţinută de agentul economic conform  alin.(1) este trecută  în  cont ca impozit aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv pentru anul fiscal în care a fost făcută reţinerea.
    (3) Dacă, în vreun an fiscal, trecerile în cont, permise agentului economic în conformitate cu alin.(2), depăşesc suma impozitului pe venit în anul respectiv, diferenţa va fi compensată conform modului stabilit în art.175 şi 176."
    32. La articolul 83 alineatul (2) litera b) liniuţa întîi, cifra "4500" se înlocuieşte cu cifra "5400".
    33. La articolul 88 alineatul (5), textul "(conform instrucţiunilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor)" se exclude.
    34. La articolul 90, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie,  organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi  instituţie publică, ce  achită  serviciile prevăzute la alin.(2), reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5%  din  plata  respectivă ce urmează a fi trecută în contul impozitului pasibil de a fi achitat de către persoanele ce prestează serviciile prevăzute la alin.(2)."
    35. La articolul 901 alineatul (3), cuvintele "leasing etc." se exclud, iar în final, alineatul se completează cu cuvintele " , cu excepţia arendei terenurilor agricole".
    36. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 10%."
    37. La articolul 96 litera b), liniuţa a doua se completează în final cu cuvintele ", precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate".
    38. Articolul 97:
    la alineatul (2), cuvintele "pct.24)" se înlocuiesc cu cuvintele "pct. 26)";
    la alineatul (4),  după cuvintele "de  procurare  al mărfurilor livrate," se introduc cuvintele "sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100,".
    39. Articolul 101:
    la alineatul (3), cuvintele "în conformitate cu instrucţiunile  Inspectoratului Fiscal  Principal de Stat de pe  lîngă Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de Guvern";
    la alineatul (5) propoziţia a doua, cuvintele "în conformitate cu instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de Guvern", iar ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Restituirea T.V.A. se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor - la contul bancar al agentului economic."
    la alineatul (6), cuvintele "în conformitate cu instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de Guvern".
    40. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 1), cuvintele " , şi terenul pe care se găseşte locuinţa" se exclud;
    la punctul 8), cuvîntul "falimentare" se înlocuieşte cu cuvintele "în proces de insolvabilitate";
    punctul 12):
    litera c) se completează în final cu cuvintele " , mărfurile de la poziţia tarifară 7108, livrate Băncii Naţionale a Moldovei";
    litera h) se exclude;
    punctul 15) se exclude;
    punctele 16)-28) devin punctele 15)-27);
punctul 23) va avea următorul cuprins:
    "23) activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern;"
    la punctul 27), cuvintele "importate de organizaţiile" se înlocuiesc cu cuvîntul "organizaţiilor";
    la alineatul (6), cuvintele " , precum şi la livrarea mărfurilor din magazinele duty-free" se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (11), cu următorul cuprins:
    " (11) Venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing financiar nu este obiect impozabil cu T.V.A."
    41. Articolul 104:
    litera d) se completează în final cu propoziţia: "Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de  Guvern."
    litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) mărfurile livrate în magazinele duty-free."
    42. Articolul 111:
    alineatul (1) litera e):
    liniuţa întîi va avea următorul cuprins:
    "- de transmitere şi acordare a drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de produs şi de serviciu şi a altor obiecte ale proprietăţii industriale;"
    liniuţa a cincea  va avea următorul cuprins:
    "- de angajare şi furnizare de personal (punere la dispoziţie de personal);"
    43. La articolul 112 alineatul (1), după cuvintele "la art. 51," se introduc cuvintele "instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511,".
    44. Articolul 113 alineatul (2) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b), de către subiectul impunerii este neveridică."
    45. La articolul 122, partea introductivă va avea următorul cuprins: "Cotele accizelor, conform anexei la prezentul titlu, se stabilesc:"
    46. Articolul 124:
    la alineatul (2), litera b) se completează în final cu propoziţia: "Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern."
    la alineatul (5), după cuvintele "Accizele nu se achită la" se introduc cuvintele "plasarea mărfurilor în magazinele duty-free, precum şi la", iar cuvintele "precum şi magazin duty-free," se exclud;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    "(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern."
    47. Articolul 125:
    la alineatul (3), cuvintele "în conformitate cu instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de  pe lîngă Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de Guvern";
    alineatul (5)  va avea următorul cuprins:
    "(5) Suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor se transferă  la contul bancar al agentului economic."
    48. Anexa la titlul IV:
    poziţiile tarifare 220820120-220820299 - 22089091, 22089099 vor avea următorul cuprins:
    "2208   Alcool etilic nedenaturat cu o
    concentraţie de alcool, în funcţie de
    volum, de pînă la 80% voi; distilate,
    rachiuri, lichioruri şi alte băuturi
    spirtoase:
    -  cu o concentraţie de alcool, în          10%,          dar nu mai puţin de
    funcţie de volum, de pînă la 9%          valoarea      0,10 lei/% voi/litru alcool
    voi;                                                       în lei         absolut
    -  cu o concentraţie de alcool, în          30%,          dar nu mai puţin de
    funcţie de volum, de la 9% voi           valoarea       0,10 lei/% voi/litru alcool
    la 25% voi;                                           în lei          absolut
    -  cu o concentraţie de alcool, în          35%,          dar nu mai puţin de
    funcţie de volum, de peste 25%         valoarea       0,25 lei/% voi/litru alcool
    voi;                                                       în lei          absolut";
    la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifrele "35" şi "0,25" se înlocuiesc cu cifrele "45" şi "0,35";
    la coloana 4 a poziţiilor tarifare 220300, 240210000, 240220, 240290000, cifrele "1,10", "1350", "6", "4,00", "6,80" se înlocuiesc cu cifrele "1,20", "1460", "6,50",     "4,40", respectiv  "7,30";
    la note:
    punctul 5:
    textul "271000260, 271000370 şi 271000510" se înlocuieşte cu textul "271011310, 271011700 şi 271019210";
    cuvintele "şi în cazul dacă sînt utilizate în calitate de carburanţi în aviaţia civilă" se înlocuiesc cu cuvintele "la nivelul agenţilor economici care efectuează alimentarea aeronavelor";
    cuvintele "la contul de decontare al agentului economic" se înlocuiesc cu cuvintele "la contul bancar al agentului economic în modul stabilit de Guvern";
    punctul 8 se exclude.
    49. La articolul 129, punctul 3) se completează în final cu textul: "Pentru Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău - şef (şef-adjunct) al inspectoratului, şef (şef-adjunct) al oficiului fiscal."
    50. Articolul 131:
    la alineatul (4), cuvintele "acordurilor (convenţiilor) internaţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte";
    la alineatul (5) litera e), cuvîntul "(acordurile)" se exclude.
    51. La articolul 133 alineatul (1) litera i),  cuvintele "acordurilor (convenţiilor)" se înlocuiesc cu cuvîntul "tratatelor".
    52. La articolul 134 alineatul (1) litera s), cuvintele "acordurilor (convenţiilor)" se înlocuiesc cu cuvîntul "tratatelor".
    53. La articolul 136, litera h), după cuvintele "faţă de buget", se completează cu cuvintele "şi certificate care confirmă înregistrarea în calitate de plătitor al impozitului pe venit şi T.V.A.", iar cuvintele "certificatului menţionat" se înlocuiesc cu cuvintele "certificatelor menţionate".
    54. La articolul 171, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Sumele trecute la scăderi din contul bancar al contribuabilului pentru stingerea obligaţiilor fiscale se transferă de instituţia financiară (sucursala sau  filiala acesteia) la buget în ziua operaţională în care au fost trecute la scăderi. Sumele încasate în numerar de la contribuabili pentru stingerea obligaţiilor fiscale se transferă de instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la buget nu mai tîrziu de ziua operaţională următoare zilei în care au fost încasate."
    55. Articolul 175:
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de 7 zile de la data primirii ordinului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz, dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi buget sau în contul unui alt buget sumele consemnate în ordinul de plată. După executarea ordinului de plată, Trezoreria de Stat remite organului fiscal extrasul din conturile trezoreriale de venituri.
    (5) După ce a primit extrasul din conturile trezoreriale de venituri, organul fiscal face înscrierile de rigoare în contul personal al contribuabilului."
    articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Excedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau se utilizează, conform prevederilor art. 101 alin. (5) sau art.125 alin. (5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional."
    56. La articolul 178 alineatul (1), propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră data la care sumele au fost înscrise la buget în contul obligaţiei fiscale respective."
    57. Articolul 180:
    la alineatul (2), cuvintele "unui an fiscal" se înlocuiesc cu cuvintele "a 2 ani fiscali";
    la alineatul (9), cuvintele "amînare şi" se înlocuiesc cu cuvintele "amînare sau".
    58. La articolul 199 alineatul (5), cifra "10" se înlocuieşte cu  cifra "30".
    59. La articolul 200 alineatul (13), cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "30".
    60. Articolul 203:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, cu excepţia celor prevăzute la alin.(7), (8), (9) şi (15), se organizează de către organul fiscal.
    (3) Pentru efectuarea evaluării bunurilor şi comercializarea lor la licitaţie, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat selectează  persoanele care dispun de licenţă pentru activitatea respectivă, încheie cu ele contracte şi le repartizează materialele pentru evaluare. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depăşi 10% din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea bunurilor sechestrate."
    la alineatele (4), (10) şi (14), cuvintele "comisia permanentă" se înlocuiesc cu  cuvintele "organul fiscal";
    la alineatul (7), propoziţia întîi se exclude, iar cuvintele "Departamentul Privatizării" se înlocuiesc cu cuvintele "Agenţia de Privatizare de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului";
    alineatul (15) va avea următorul cuprins:
    "(15) Prin derogare de la prevederile prezentului articol şi ale art.204, comercializarea bunurilor sechestrate a căror valoare, conform actului de sechestru, constituie mai puţin de 10000 lei (cu excepţia mijloacelor de transport, a imobilului, a valorilor mobiliare, a bunurilor calificate drept mărfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10000 lei) se efectuează prin intermediul unităţilor comerciale. Modul de ridicare, predare, evaluare, comercializare a patrimoniului menţionat şi de vărsare la buget a sumelor încasate se stabileşte prin instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat."
    [Pct.60 modificat prin rectificarea MO153-156/29.09.06]
    61. La articolul 205 alineatul (1), cuvintele "acordurile (convenţiile)" se înlocuiesc cu cuvîntul "tratatele".
    62. Articolul 208:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) După sechestrarea bunurilor, organizarea evaluării şi comercializării lor se pune în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia celor prevăzute la alin.(7), (8),  (9) şi (15) ale art.203.
    (2) La aplicarea sechestrului asupra bunurilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat şi ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor cu cota statului în capitalul social, neincluse în programul de privatizare, acest fapt se înştiinţează în scris organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul neluării de măsuri pentru achitare în termenul stabilit, organul fiscal va organiza evaluarea şi  comercializarea bunurilor sechestrate conform principiilor generale."
    la alineatul (3), cuvintele "comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat";
    la alineatul (4),  cuvintele "comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele  "organul fiscal".
    63. Articolul 209:
    la alineatul (1), cuvintele "comisiei permanente" se înlocuiesc cu cuvintele "organului fiscal";
    alineatul (2):
    cuvintele "Comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele  "Organul fiscal";
    la litera d), cuvintele "unui anunţ" se înlocuiesc cu cuvintele "comunicatului informativ";
    litera g) se exclude;
    litera h) devine litera g);
    la alineatul (3), cuvintele "Comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele  "Organul fiscal";
    alineatul (4) se exclude;
    alineatul (5) devine alineatul (4) şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Deciziile cu privire la aprobarea preţurilor bunurilor sechestrate şi expunerea lor spre comercializare se emit de organul fiscal. Comunicatele informative ale organului fiscal cu privire la expunerea bunurilor sechestrate spre comercializare se aprobă de către conducerea lui."
    alineatul (6) se exclude;
    alineatele (7)-(10) devin alineatele (5)-(8);
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvîntul "Anunţul" se înlocuieşte cu cuvintele "Comunicatul informativ";
    la litera f), cuvintele "comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele "organul fiscal";
    la litera j), cifra "2" se înlocuieşte cu cifra "10";
    la alineatul (6), cuvîntul "anunţului" se înlocuieşte cu cuvintele "comunicatului informativ".
    64. La articolul 210, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru comercializarea bunurilor sechestrate, la fiecare licitaţie se formează o comisie în a cărei componenţă intră cel puţin 5 membri dintre reprezentanţii organului fiscal şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi experţi independenţi. Reprezentanţii organului fiscal şi ai autorităţilor administraţiei publice locale sînt propuşi de către conducerea acestora. Experţii independenţi pot fi propuşi de contribuabil sau de alte persoane interesate în comercializarea bunurilor scoase la licitaţie. Componenţa comisiei se aprobă prin ordin de către conducerea organului fiscal. Licitatorul nu este membru al comisiei de licitaţie."
    65. Articolul 211:
    la alineatul (1), cifra "2" se înlocuieşte cu cifra "10", iar cuvintele "dacă comisia permanentă consideră necesar plata acontului" se exclud;
    la alineatul (2) litera b), cuvîntul "anunţul" se înlocuieşte cu cuvintele "comunicatul informativ despre desfăşurarea";
    la alineatul (8), cuvintele "comisiei permanente" se înlocuiesc cu cuvintele "organului fiscal".
    66. La articolul 212 alineatele (6) şi (9), cuvintele  "comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele "organul fiscal".
    67. Articolul 213:
    în titlu, cuvintele "plata lotului" se înlocuiesc cu cuvintele "achitarea preţului lotului";
    la alineatul (2), cuvintele "plata lotului" se înlocuiesc cu cuvintele "achitarea preţului lotului", iar cuvîntul "lotul" se înlocuieşte cu  cuvintele "preţul lotului";
    la alineatul (3), cuvintele "plata lotului" se înlocuiesc cu cuvintele "achitarea preţului lotului";
    la alineatul (4), cuvintele "plătesc integral lotul" se înlocuiesc cu cuvintele "achită integral preţul lotului";
    la alineatul (7), cuvintele "nu plăteşte lotul" se înlocuiesc cu cuvintele "nu achită preţul lotului", iar cuvintele "comisia permanentă" se înlocuiesc cu cuvintele "organul fiscal";
    la alineatul (10), cuvintele "în comisia permanentă, în termen de 30 de zile din data încheierii licitaţiei sau " se exclud.
    68. Articolul 228:
    la alineatul 5 litera a), cuvintele "şi la bugetul asigurărilor sociale de stat" se înlocuiesc cu cuvintele " , la bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală", iar după cuvîntul "bugete" se introduc cuvintele "şi fonduri";
    articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazurile în care termenul de stingere a obligaţiei fiscale coincide cu data încasării sumelor în numerar de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în contul stingerii obligaţiei fiscale indicate, nu se aplică (nu se calculează) majorare de întîrziere (penalitate) pentru perioada de timp stabilită la art.171 alin.(6)."
    69. Articolul 229:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art.253 alin.(1), (2), (3) şi (6), la art.255 alin. (2), la art.260 alin.(1), la art.263 alin.(1) şi (2), precum şi în cazurile nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier."
    la alineatul (8), după cuvintele "a contestaţiei contribuabilului," se introduc cuvintele "a cererii contribuabilului (debitorului), ţinînd cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanţii - bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune,", iar cuvintele "şi a contractului" se înlocuiesc cu cuvintele "sau a contractului".
    70. La articolul 261 alineatul (4), cuvintele "ori incomplete" se exclud.
    71. Articolul 277:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele "un obiect al impunerii" se înlocuiesc cu  cuvintele "un bun imobiliar agricol";
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii este considerat locatarul bunurilor imobiliare."
    72. Articolul 283:
    alineatul (1) se completează cu  literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) Banca Naţională a Moldovei;
    p) proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei."
    alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, recalcularea  impozitului se efectuează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale."
    73. Articolul 295:
    după litera b) se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins:
    "c) tuturor taxelor  locale  - Banca Naţională a Moldovei;"
    literele c)-g) devin literele d)-h);
    articolul se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
    "i) tuturor taxelor locale - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei."
    74. La litera c) coloana 3 din anexa la Titlul VII, după cuvintele "1800 lei pentru o unitate" se introduc cuvintele "la amplasare".
    75. În textul codului, termenul "dispoziţie de plată trezorerială" se înlocuieşte cu termenul "ordin de plată", termenul "dispoziţie incaso trezorerială" se înlocuieşte cu termenul "ordin incaso", iar la articolul 169 alineatul (3), termenul "dispoziţie" se înlocuieşte cu termenul "ordinului".
    [Pct.75 modificat prin rectificarea MO153-156/29.09.06 ]
    Art.XXII. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (7), după cuvintele "depozitele bancare" se introduc cuvintele ", valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni";
    după alineatul (7) se introduce un nou alineat (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2010,  dobînzile persoanelor juridice aferente depozitelor  bancare depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani şi valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani."
    alineatul (9) se exclude;
    alineatul (8) devine alineatul (9);
    la alineatul (14), după  cuvintele "Băncile comerciale" se introduc cuvintele "şi organizaţiile de microfinanţare", iar după cuvîntul "creditele" se introduc cuvintele "şi împrumuturile";
    la alineatul (15):
    literele e) şi g) se exclud;
    litera f) devine litera e);
    după litera e) se introduce o nouă litera  f), cu următorul cuprins:
    "f) Banca Naţională a Moldovei pe veniturile ei."
    alineatele (24) şi (26) se exclud;
    alineatele (25) şi (27) devin alineatele (24) şi (25).
    Art.XXIII. - Articolul 34 din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.555), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
   [Art.XXIV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XXV. - Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.515), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), cuvintele "anual" şi " ,concomitent cu aprobarea bugetului de stat" se exclud.
    2. La articolul 4, alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
    "(11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% - la bugetul de stat şi 20% - pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern.
    (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% - la bugetul municipiului, oraşului, satului (comunei) şi 20% - la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern."
    3. Articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern."
    la alineatul (2), cuvintele "la contul menţionat" se exclud.
    4. Anexa:
    la punctul I, cifra "289,53" se înlocuieşte cu cifra "434,30";
    la punctul II, cifra "579,06" se înlocuieşte cu cifra "868,59";
    la punctul III, cifra "9264,96" se înlocuieşte cu cifra "13897,44";
    la punctul IV, cifra "9264,96" se înlocuieşte cu cifra "13897,44".
    Art.XXVI. - În Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47-48, art.344), cu modificările ulterioare, la poziţia 02.08.15.00, cuvîntul "republicane" se înlocuieşte cu cuvintele "generale de stat".
    Art.XXVII. - La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art. 101), cu modificările ulterioare, litera a) se exclude, iar literele b) şi c) devin literele a) şi b).
    Art.XXVIII. - Articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    litera q) va avea următorul cuprins:
    "q) activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social), în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern;"
    la litera v), cifra "1000" se înlocuieşte cu cifra "3000".
    Art.XXIX. - Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    alineatul (6):
    partea 1:
    cuvintele "alin.(1)" se exclud;
    după propoziţia a doua, se introduce propoziţia: "T.V.A. pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale şi apă se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar la conturile trezoreriale de venituri ale T.V.A. pe mărfurile produse şi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la primirea documentelor care confirmă procurarea acestor mărfuri ori concomitent cu achitarea plăţii sau plăţii în avans pentru ele."
    propoziţia a treia devine partea a doua, iar partea a treia, care devine partea a patra, va avea următorul cuprins:
    [Pct.1 subal.(6) modificat prin rectificarea MO153-156/29.09.06]
    "T.V.A. nu se aplică livrărilor de energie electrică achiziţionată şi furnizată reţelelor de distribuţie sau achiziţionată de reţelele de distribuţie, precum şi livrărilor de energie electrică şi de gaze naturale, de servicii de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă şi de canalizare achiziţionate şi păstrate în alt scop decît cel de comercializare ulterioară, efectuate de către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar."
    la alineatul (14), părţile 3 şi 4 se exclud;
    după alineatul (19) se introduce un nou alineat (20), cu următorul cuprins:
    "(20) La solicitarea importatorilor, Serviciul Vamal va prelungi, în condiţiile art.126 şi 1271 din Codul vamal al Republicii Moldova, cu cel mult 90 de zile, termenul de plată a T.V.A. la materia primă, cu excepţia mărfurilor (producţiei) menţionate în anexă, la materialele şi articolele de completare importate de agenţii economici producători, precum şi de agenţii economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea de servicii la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare."
    alineatul (20) devine alineatul (21).
    2. Legea se completează cu o anexă, cu următorul cuprins:
      "Anexă

Mărfurile (producţia) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea
adăugată la import nu poate fi prelungit

Codul mărfii Denumirea mărfii (producţiei)
  Mărfurile (producţia) supuse accizelor conformanexei la Titlul IV al Codului fiscal
0201 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată
0202 Carne de bovine congelată
0203 Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0204 Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0206 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
0207 Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate
020900 Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită,    nici    altfel    extrasă,    proaspătă,    refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată
0402 Lapte şi smîntînă, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
0405 10 Unt
1108 1300 Fecule de cartofi
1502 00 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 1503
1701 11 Zahăr brut din trestie de zahăr"

    Art.XXX. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr.1555-XIII din 25 februarie 1998 privind Banca pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.322), cuvintele "de plata impozitului pe  venit  şi a impozitului pe bunurile imobiliare," se exclud.
    Art.XXXI. - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (4), cuvintele "pentru care statul nu este plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" se înlocuiesc cu cuvîntul "neasigurate".    
    2. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Mărimile primelor de asigurare în formă de sumă fixă şi în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc anual în legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
    (4) Mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici."
    3. Articolul 19 se exclude.
    Art.XXXII. -  La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167), cu modificările ulterioare, cuvintele "impozite reduse, înlesniri vamale etc.," se exclud.
    Art.XXXIII. - Legea nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.87-89, art.423), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Din titlul capitolului XII, cuvîntul "IMPOZITAREA." se exclude.
    2. Articolul 50 se exclude.
    Art.XXXIV. - Articolul 30 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    din denumire, cuvintele "şi impozitarea" se exclud;
    alineatele (11) şi (12) se exclud;
    alineatul (13) devine alineatul (11).
    Art.XXXV. - Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    noţiunea "indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă", după cuvintele "pentru incapacitate temporară de muncă", se completează cu cuvintele " , inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav";
    noţiunea "indemnizaţie pentru creşterea copilului sau  îngrijirea copilului bolnav" va avea următorul cuprins:
    "indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - formă de sprijin bănesc ce se stabileşte şi se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creşterea copilului;"
    2. La articolul 19, alineatul (6) se exclude.
    3. Articolul 41:
    litera a) se completează în final cu textul " , inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav";
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;"
     [Art.XXXV pct.(4) exclus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    5. La articolul 55 alineatul (12), cuvintele "în venitul  lunar  impozabil  şi, respectiv," se exclud.
    Art.XXXVI. - Articolul 13 din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.915), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XXXVII. - Articolul 22 din Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatele (4) şi (5), sintagma "Ministerul Învăţămîntului" se înlocuieşte cu  sintagma  "Ministerul Educaţiei şi Tineretului";
    la alineatul (5), ultima propoziţie se exclude;
    alineatul (6) se exclude.
    Art.XXXVIII. - Articolul 181 din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.838), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XXXIX. - Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cifra "2007" se înlocuieşte cu cifra "2008";
    alineatul (6):
    litera a) se completează în final cu  propoziţia: "Pentru terenurile dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar, calculul  menţionat se prezintă nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs."  
    litera c) se completează în final cu propoziţia: "Pentru terenurile dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar, achitarea se efectuează nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs."
    la alineatul (8) litera a), cuvintele "cel tîrziu la data de 20" se înlocuiesc cu cuvintele "nu mai tîrziu de ultima zi".
    2. Anexa nr. 1:
    din textul anexei, cuvintele "pînă la" se exclud;
    la punctul 2 litera a), cuvîntul "casă", în ambele cazuri, se înlocuieşte cu cuvîntul "domiciliu", iar cuvintele " , în limitele normelor stabilite,"  se exclud;
    punctul 4  va avea următorul cuprins:
    "4. Terenurile din extravilan destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cele cu o altă destinaţie specială - 70 lei  pentru  1 hectar."
    anexa se completează cu punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate construcţii şi instalaţii, carierele  şi pămînturile distruse în urma  activităţii  de producţie - 350 lei pentru   1 hectar."
    3. La punctele 1 şi 2 din anexa nr.2, cuvintele "pînă la", în toate cazurile,  se exclud.
    Art.XL. - Articolul 11 din Legea nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.1183), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Articolul 11. Susţinerea financiară din partea statului
    În scopul realizării celor mai eficiente programe şi proiecte de conservare a energiei, pot fi alocate mijloace de la bugetul de stat."
    Art.XLI. - Articolul 39 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XLII. - La articolul 18 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154-156, art.1156), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Organizaţia cooperatistă de consum şi întreprinderea cooperatistă beneficiază de  înlesniri, scutiri şi privilegii stabilite de autorităţile administraţiei publice de resort."
    Art.XLIII. - Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.52), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.Articolul 21:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    2. Din titlul capitolului VII, cuvîntul " . IMPOZITAREA" se exclude.
    3. Articolul 25 se exclude.
    Art.XLIV. - La articolul 70 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.49-50, art.237), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se exclude.
    Art.XLV. - Articolul 14 din Legea nr.139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roşie din Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.64-66, art.463), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XLVI. - Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68-71, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (1), cuvintele "Ministerului Muncii şi Protecţiei  Sociale" se înlocuiesc cu cuvintele  "Ministerului Economiei şi Comerţului";
    la alineatul (5), cuvintele "Departamentul Situaţii Excepţionale," se exclud, iar cuvintele "Departamentul Trupelor de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul Grăniceri".
    2. La articolul 3 litera c), cuvintele "Ministerului Muncii şi Protecţiei  Sociale" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerului Economiei şi Comerţului".
    Art.XLVII. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (5) se exclude.
    2. La articolul 8:
    alineatele (2)-(6), (8)-(12)  şi (14) se exclud;
    alineatele (7), (13) şi (15) devin alineatele (2), (3) şi (4).
    Art.XLVIII. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 54 alineatul (1) punctul 3), după cuvintele "Ministerul Finanţelor" se introduc cuvintele "(suma principală, dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc)".
    2. La articolul 84 alineatul (5), cuvintele "dobînzilor aferente creditelor" se înlocuiesc cu cuvintele "plăţilor aferente creditelor (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea)".
    3. La articolul 193 alineatul (5), cuvintele "dobînzilor şi penalităţilor pentru creditele" se înlocuiesc cu cuvintele "plăţilor aferente creditelor (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea)".
    Art.XLIX. - Legea  nr.714-XV din 6 decembrie 2001 cu privire la Fondul de şomaj al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.161, art.1307), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Economiei şi Comerţului", iar cuvintele "Departamentul Statistică şi Sociologie" se înlocuiesc cu cuvintele "Biroul Naţional de Statistică".
    2. La articolul 6, litera g) se exclude, iar litera h) devine litera g).
    Art.L. - Articolul 55 din Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1001), cu modificările   ulterioare, se exclude.
    Art.LI. - Legea nr.1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1352) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele "proprietarii  sau  deţinătorii  sînt scutiţi  de impozite şi de plata taxelor pentru bunurile rechiziţionate, iar" se exclud.
    2. La articolul 19, litera a) se completează în final cu cuvintele "şi în municipiul Bălţi".
    Art.LII. - La articolul 4 alineatul (2)  litera b) din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cu modificările ulterioare, cuvintele "scutirilor de  impozite şi  altor" se exclud, iar  cuvîntul "înlesniri" se înlocuieşte cu cuvîntul "înlesnirilor".
    Art.LIII. - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea "primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" va avea următorul cuprins:
    "primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - sumă fixă sau contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate conform legislaţiei şi contractului de asigurare."
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art.5. - Mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează  de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art.17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, şi se aprobă anual prin legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală."
    3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "Art.9. - Suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea bugetului de stat, reprezentînd o cotă procentuală din totalul cheltuielilor de bază aprobate ale bugetului de stat nu mai mică decît 12,1%."
    Art.LIV. - Legea nr.81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.67-69, art.283), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
    2. La articolul 3 alineatul (1) partea introductivă, cuvintele ", în funcţie de posibilităţile financiare ale autorităţilor publice  locale," se exclud.
    Art.LV. - Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului", sintagma "Ministerul Educaţiei" - cu sintagma "Ministerul Educaţiei şi Tineretului", sintagma "Departamentul Statistică şi Sociologie" - cu sintagma "Biroul Naţional de Statistică", sintagma "Departamentul Standardizare şi Metrologie" - cu sintagma "Serviciul Standardizare şi Metrologie".
    2. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele "departamentele şi alte instituţii" se înlocuiesc cu cuvintele " , cu alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile".
    3. La articolul 9, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) ministerele şi alte autorităţi administrative centrale;"
    4. La articolul 10, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "Cheltuielile de întreţinere a Agenţiei Naţionale se suportă din contul mijloacelor bugetului de stat."
    Art.LVI. -  La articolul 9 alineatul (2) din Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările ulterioare, cuvintele " , sub formă de scutiri sau reduceri de impozite" se exclud.
    Art.LVII. - Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    2. La articolul 11, alineatul (3) se exclude.
    3. La articolul 12, alineatul (4) se exclude.
    4. La articolul 13, alineatul (3) se exclude.
    5. Articolul 41 se exclude.
    Art.LVIII. - La articolul 21 din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se exclude, iar alineatul (6) devine alineatul (5).
    Art.LIX. - La articolul 126 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se exclude, iar alineatele (4)-(9) devin alineatele (3)-(8).
    Art.LX. - Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.171-174, art.777), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma "Departamentul Statistică şi Sociologie" se înlocuieşte cu sintagma "Biroul Naţional de Statistică", iar sintagma "Departamentul Vamal" - cu sintagma "Serviciul Vamal".
    2. La articolul 10:
    după litera h) se introduce o nouă literă i), cu următorul cuprins:
    "i) stabileşte anual volumul şi sortimentul valorilor care urmează să fie procurate pentru completarea Fondului de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;"
    literele i) şi j) devin literele j) şi k).
    3. Articolul 11:
    la litera c), cuvintele "de Guvern" se înlocuiesc cu cuvintele "de Ministerul Finanţelor";
    la litera h), cuvintele "departamentele respective" se înlocuiesc cu cuvintele "alte autorităţi administrative centrale".
    Art.LXI. - Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele " , precum şi dreptul  la  indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrstă între 3 şi 16 ani pentru persoanele asigurate" se exclud.
    2. Capitolul III se exclude.
    Art.LXII. - La articolul 10 din Legea nr.386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Finanţarea de către stat a activităţii în domeniul cinematografiei se efectuează prin acordarea de mijloace financiare pentru:
    a) producerea şi/sau difuzarea filmului;
    b) elaborarea scenariului."
    Art.LXIII. - Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12:
    după litera h) se introduce o nouă literă i), cu următorul cuprins:
    "i) hotărîrile cu privire la aplicarea sancţiunilor economice adoptate de către organele abilitate cu funcţii de control financiar în cazul restituirii de către băncile comerciale a ordinelor incaso din motivul lipsei mijloacelor băneşti;"
    litera i) devine litera j).
    2. La articolul 255 alineatul (3), cuvintele "se impozitează şi" se exclud.
    Art.LXIV. - La articolul 11 alineatul (2) din Legea nr.105-XVI din 2 iunie 2005 cu privire la grădinile botanice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.104-106, art.494), cuvintele "şi nu se impozitează" se exclud.
    Art.LXV. - Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38,  art.148) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1) litera b) liniuţa a patra, cuvîntul "confidenţialităţii" se înlocuieşte cu cuvintele "secretului de stat".
    2. La articolul 15:
    cuvîntul "confidenţialităţii" se înlocuieşte cu cuvintele "secretului de stat";
    după cuvintele "exerciţiul funcţiunii," se introduc cuvintele "persoanele care deţin funcţii de demnitate publică,".
    3. La anexa nr.5, compartimentul "Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare" se completează, la început,  cu următoarele poziţii:
    "Secretar ştiinţific 1700-2450
    Şef direcţie 1500-2250"
    4. La anexa nr.10, compartimentul "Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" se exclude.
    Art.LXVI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
    articolului XI punctul 2, articolelor XIII, XV şi XVIII, articolului XXI punctul 1 subalineatele 8-10, punctul 4, punctul 8 subalineatele 5 şi 6, punctul 9 subalineatele 1-5, punctul 10 subalineatele 1-5 şi 7, punctele 11-15, 18, 19, 21 şi 22, punctul 23 subalineatul 5, punctele 24, 32 şi 36, punctul 40 subalineatele 7-10, punctul 41 subalineatul 1, punctul 46 subalineatul 1, punctul 48 subalineatele 3 şi 4, articolului XXII subalineatele 1-3 şi 6, articolului XXV punctele 2 şi 3, articolului XXVIII, articolului XXIX punctul 1 subalineatele 8-10 şi punctul 2, articolului XXXVII subalineatul 2,  articolului XXXVIII, articolului XXXIX punctul 1 subalineatul 1, articolului XL, articolului XLIX punctul 2, articolului LIII punctul 3, articolului LV punctul 4,  articolului LXI şi articolului LXV  punctul 2 subalineatul 2, care se pun  în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2007;
    [Art.LXVI subal.(2) exclus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.268-XVI. Chişinău, 28 iulie 2006.