LPC990/2002
ID intern unic:  312722
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 990
din  18.04.2002
pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 441
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul codului, cuvintele "licenţă de înfiinţare" şi "licenţă" se substituie prin cuvintele "autorizaţie de activitate" şi, respectiv, "autorizaţie".
2. La articolul 23:
litera j) se exclude;
literele k), l), m), n) şi o) devin literele j), k), l), m) şi n).
3. Secţiunea a 13-a (articolele 84-94) se exclude.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 aprilie 2002.
Nr. 990-XV.