LPC354/2005
ID intern unic:  315208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 354
din  23.12.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 31.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 85
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4:
alineatul (5):
litera b), după cuvintele "cererea cumpărătorului" se introduc cuvintele "asigură elaborarea planului terenului";
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui."
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile."
din alineatul (7), se exclude textul "eliberează titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren";
în alineatul (9), se introduce în final textul ", cu excepţiile prevăzute de lege";
după alineatul (9) se introduce un nou alineat (10), avînd următorul cuprins:
"(10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. În cazul în care, după parametri şi amplasare, pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare, terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei."
alineatele (10) şi (11) devin alineatele (11) şi (12).
2. La articolul 5:
alineatul (3) litera d) va avea următorul cuprins:
"d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui."
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr.354-XVI.