HGM24/1995
ID intern unic:  295986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 24
din  11.01.1995
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul
documentaţiei cadastrului funciar general
Publicat : 07.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 14     art Nr : 62
    MODIFICAT
    HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255
    HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461
    HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99
    HG1148 din 11.12.97, MO06/29.01.98

    NOTĂ:
    în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" se substituie prin cuvintele "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru"; prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255
    În hotărîre şi Regulament cuvintele "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru", iar cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion", la cazul gramatical respectiv, prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461.
    În denumire şi în tot textul hotărîrii şi Regulamentului cuvîntul "raion" se substituie prin cuvîntul "judeţ", iar cuvintele "cadastrului funciar general" se substituie prin cuvintele "cadastrului funciar" conform HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99

    Întru ţinerea cadastrului funciar în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrului funciar de stat şi monitoringului funciar nr.1247-XII din 22 decembrie 1992, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar (se anexează).
    2. Se va coordona la toate nivelurile (sat, comunitate de sate, oraş, raion municipiu, republică) lucrările de întocmire a cadastrului funciar.
    [Pct. 2 al.2) exclus HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.2 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    3. Ministerele şi departamentele vor coordona cu Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar îndeplinirea lucrărilor subcadastrale de ramură.
    4. Organele administraţiei publice locale:
    vor asigura ţinerea sistematică a documentaţiei cadastrale şi prezentarea acesteia organelor ierarhic superioare  în volumul şi termenele stabilite;
    vor înregistra  în registrul cadastral al deţinătorilor de teren proprietarii sectoarelor de teren, care le-au fost atribuite în procesul privatizării.
    [Pct.4 al.4) exclus HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.4 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    5. Pînă la finalizarea înregistrării primare masive a bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor pe întreg teritoriul ţării, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va coordona cu Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a     Teritoriului instrucţiunile referitoare la modul de executare şi conţinutul proiectelor de organizare a teritoriului, planurilor cadastrale ale terenurilor şi altor lucrări cadastrale, la lucrările ce ţin de eliberarea, păstrarea şi completarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, precum şi la înregistrarea primară a bunurilor imobile.
    [Pct.5 modificat prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.5 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.5 introdus prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    6. Pînă la finalizarea înregistrării primare masive a tuturor bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor în unitatea administrativ-teritorială corespunzătoare, primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) şi organul cadastral teritorial respectiv ţin la zi planurile cadastrale ale terenurilor destinate construcţiilor şi planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă. Organele cadastrale teritoriale vor pune la dispoziţie fără plată, o dată în semestru, copiile actualizate ale acestor planuri cadastrale la solicitarea fiecărei primării a satului (comunei), oraşului (municipiului) situate în raza de acţiune a organului cadastral teritorial respectiv.
    [Pct.6 introdus prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    [Pct.7-9 excluse prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la etapa elaborării proiectelor de buget, va prezenta în modul stabilit propuneri privind planificarea lucrărilor de editare a formularelor cadastrului funciar.
    [Pct.7 în redacţia HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.7 introdus prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.24 din 11 ianuarie 1994

R E G U L A M E N T
cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar
I. Principii generale
    1. Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu Codul funciar al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova privind reglementarea de stat a regimului  proprietăţii  funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringului funciar, Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Legea cadastrului bunurilor imobile şi stabileşte conţinutul, destinaţia şi termenele de prezentare a documentaţiei cadastrului funciar organelor ierarhic superioare.
    [Pct.1 completat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    2. Documentaţia cadastrală prevăzută de Regulament constituie documentaţia oficială obligatorie, necesară pentru alcătuirea şi ţinerea la nivelul cerinţelor a cadastrului satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, republicii.
    În scopul satisfacerii  necesităţilor  de ramură, pot fi  îndeplinite lucrări  subcadastrale în baza instrucţiunilor departamentale conforme prezentului Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    3. Organizarea, coordonarea şi controlul asupra calităţii licrărilor cadastrale, la nivelul republicii, se realizează prin Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    4. În baza prezentului Regulament organele administraţiei  publice locale (serviciul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare) efectuează pe teren lucrul de ţinere la zi a documentaţiei cadastrale şi o prezintă Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în volumul şi termenele stabilite.
    5. Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, proiectul de organizare a teritoriului şi decizia autorităţii administraţiei publice locale cu privire la atribuirea terenului constituie temei pentru soluţionarea problemelor ce ţin de impozitarea, vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, moştenirea şi litigiile funciare, obiect al cărora sînt terenurile, drepturile asupra cărora nu au fost încă înregistrate la organul cadastral teritorial în registrul bunurilor imobile.
    [Pct.5 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
II. Conţinutul documentaţiei cadastrale
a) Documentaţia juridică cadastrală
    6. Scopul documentaţiei  cadastrale  este de a confirma  dreptul de proprietate, posesie şi folosinţă asupra pămîntului la  atribuirea de către stat a sectoarelor de teren deţinătorilor.
    [Pct.6 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    7. Drept act de confirmare a dreptului de proprietate, posesie şi folosinţă asupra pămîntului este titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, forma căruia a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.449 din 29 iunie 1992 "Despre aprobarea modelelor unice de documente, ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară"(Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 6, art. 142-1), modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 766 din 25 noiembrie 1992 (Monitorul  Parlamentului, 1992, nr. 11,art. 352), Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 487 din 9 august 1993, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 (Monitorul Parlamentului, 1995, nr. 14, art. 62), precum şi alte documente, conform legislaţiei.
Documentul care stabileşte şi confirmă amplasarea hotarelor generale ale terenurilor este proiectul de organizare a teritoriului sau planul cadastral  al terenului, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.;
    [Pct.7 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    [Pct.7 modificat prin HG1148 din 11.12.97, MO06/29.01.98]
    8. Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de terenuri este eliberat de către organele administraţiei publice locale pentru fiecare sector de teren.
    [Pct.8 completat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    [Pct.8 în redacţia HG1148 din 11.12.97, MO06/29.01.98]
    9. Procesul de legalizare a drepturilor deţinătorilor de teren decurge în următoarele etape:
    adoptarea deciziei de atribuire a terenului în baza proiectului de organizare a teritoriului sau planului cadastral al terenului sau deciziei de vînzare-cumpărare a terenului proprietate publică în  baza planului cadastral al terenului;
    înregistrarea deţinătorilor de terenuri în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, iar la atribuirea gratuită a terenurilor din proprietate publică - şi eliberarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
    înregistrarea terenurilor şi drepturilor asupra acestora la organul cadastral eritorial în registrul bunurilor imobile, cu excepţia drepturilor asupra terenurilor atribuite gratuit din  proprietate publică,  a căror înregistrare este necesară la  efectuarea  acţiunilor juridice.
    [Pct.9 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    10. Titlurile se eliberează deţinătorilor de terenuri  în temeiul deciziilor primăriilor municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor) privind atribuirea sectorului de teren în folosinţă sau proprietate.
    Titlul de folosinţă a pămîntului se eliberează întreprinderii înfiinţate pe terenurile-proprietate de stat.
    Primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) înregistrează deţinătorii de terenuri în baza documentelor ce confirmă drepturile asupra lor.
    [Pct 10 al.3) în redacţia HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.10 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    [pct.10 al.4) în redacţia HG1148 din 11.12.97, MO06/29.01.98]
    11. Modul de eliberare, păstrare, completare a actelor, operare a modificărilor, înmînare a titlurilor, precum şi ordinea de reflectare a circulaţiei  actelor funciare în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare) este elaborat Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru printr-o instrucţiune specială, aprobată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    [Pct.11 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.11 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    b) Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare)
    12. Informaţia juridică şi tehnico-economică se sistematizează în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri (anexa nr.1) şi registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare)(anexa nr.2), alăturîndu-se şi planurile cadastrale.
    Formele registrelor cadastrale sînt unice pentru toate unităţile administrativ-teritoriale (sat, comună, oraş, raion, republică).
    Completarea registrelor cadastrale se efectuează în baza documentelor ce confirmă drepturile asupra  pămîntului (deciziilor primăriilor municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor), contractelor de vînzare-cumpărare, de arendă, schimb, certificatelor de moştenire, donaţie) .
    [Pct 12 al.3 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    Conţinutul documentaţiei cadastrale primare este elaborat şi se aprobă de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    [Pct 12 al.4) modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.12 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    13. Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri (anexa nr.1) se întocmeşte pentru o unitate administrativ-teritorială şi cuprinde informaţia cadastrală despre toţi deţinătorii de terenuri înscrişi  în ordinea înregistrării lor.
    [Pct.14 exclus prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    15. Datele despre persoanele fizice şi juridice cărora le-au fost atribuite terenuri pînă la introducerea registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri se înscriu  în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri în baza deciziilor adoptate anterior de către organele administraţiei publice competente.
    [Pct.15 în redacţia HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    16. Registrul cadastral al terenurilor cuprinde informaţii cantitative şi calitative despre toate terenurile aflate în hotarele satului, comunei, oraşului.
    [Pct.16 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    c) Planurile cadastrale
    17. Planul cadastral constituie reprezentarea grafică a teritoriului, conţinînd date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale sectoarelor de teren, precum şi alte date. Numărul cadastral al sectorului de teren este un număr individual, irepetabil pe teritoriul ţării, care se atribuie  în conformitate cu procedura stabilită de legislaţie.
    Prin conţinutul lor planurile cadastrale se împart în:
    a) planurile cadastrale ale sectoarelor de teren;
    b) planurile cadastrale ale teritoriului.
    Ca bază pentru planul cadastral servesc planurile existente, noile măsurări geometrice sau proiectele de organizare a teritoriului.
    Modul  de întocmire şi actualizare a planurilor cadastrale  se stabileşte printr-o instrucţiune, aprobată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    [Pct.17 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    18. Serviciile pentru reglementarea regimului proprietăţii  funciare ale organelor administraţiei publice locale ţin la zi în conformitate cu situaţia  de pe teren, registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare).
    Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi stă la baza întocmirii registrului cadastral al terenurilor (fişei cadastrale centralizatoare, anexa nr.2).
    [Pct.18 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    [Pct.19 exclus prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    d) Termenele de prezentare a registrului cadastral al terenurilor (fişelor cadastrale centralizatoare) organelor ierarhic superioare
    20. Registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare) se întocmeşte conform situaţiei de la 1 ianuarie şi conţine informaţii despre toate terenurile aflate în hotarele unităţii administrativ-teritoriale (inclusiv informaţia separată despre terenurile irigate şi cele desecate), despre repartizarea lor deţinătorilor, categoriile terenurilor şi bunurilor funciare, caracteristica terenurilor agricole privind calitatea lor după varietăţi de sol şi pantă etc. Informaţia calitativă se întocmeşte în baza cercetărilor pedologice şi a listei de sistematizare a tipurilor şi subtipurilor de soluri din Republica Moldova şi notele lor de bonitare (anexa nr.3).
    [Pct. 20 modificat prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.20 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    21. Primăriile satelor, comunelor, oraşelor întocmesc şi aprobă registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare), prezentîndu-l organelor ierarhic superioare pînă la 10 ianuarie.
    [Pct. 21 modificat prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.21 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.21 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    22. Birourile permanente ale consiliilor raionale, primăriile municipiilor întocmesc şi aprobă registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare), prezentîndu-l Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pînă la 1 februarie.
    [Pct. 22 modificat prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.22 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    [Pct.22 modificat prin HG 982 din 26.10.99, MO124/11.11.99]
    23. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru întocmeşte şi prezintă Guvernului Republicii Moldova registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare republicană), informaţia cu privire la modificările suprafeţelor de terenuri conform categoriilor de  folosinţă  şi cu privire la modificările intervenite în  interiorul terenurilor cu destinaţie agricolă (anexa nr.4), pînă la 15 martie.
    [Pct. 23 modificat prin HG222 din 27.02.07, MO36-38/16.03.07 art.255]
    [Pct.23 modificat prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]
    24. Primăriile satelor (comunilor de sate, oraşelor) aduc la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice conţinutul şi termenele de prezentare a informaţiei cadastrale serviciului respectiv, în funcţie de conţinutul şi termenele de prezentare a registrului cadastral al terenurilor (fişelor cadastrale centralizatoare), în organele ierarhic superioare.

    [Nota exclusă prin HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]

Anexa nr.1
    HG222A1.doc


Anexa nr.2
    HG222A2.xls

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la conţinutul
documentaţiei cadastrului funciar
Clasificarea solurilor Republicii Moldova şi notele de bonitate

Clasa Tipul Subtipul Codul Nota de bonitate
Automorfe Sol brun luvic tipic 20 1 72 72
Sol cenuşiu albie tipic molie vertic 2 3 4 21 58* 68 78 50*
Cernoziom argiloiluvial levigat tipic moderat humifer obişnuit carbonatic vertic 5 6 7 9 10 12 88 94 100 82 71 50
Litomorfe Rendzină levigată carbonatică 14 13 ** **
Vertisol molie ocric 22 23 *** ***
Hidromorfe Sol cernoziomoid levigat tipic 6451 85 85
Mocirlă tipică gleică turbică 57 58 64 25* 20*-
Sol turbos tipic gleic 65 66 -
Halomorfe Soloneţ molie hidric 1653 34 34
Solonceac molie hidric 34 35 34 10*
Dinamorfe Sol deluvial molie ocric 32 31 85 85
Sol aluvial molie stratificat tiidric turbic vertic 71 73 77 85 72 85 8025*-48*
Sol antropic molie ocric 84 85 24* 24*

    * Notele de bonitate din Lista sistematică (Institutul "Moldghiprozem", 1991), elaborată pe baza instrucţiunii în vigoare  de Institutul de Pedologie şi Agrochimie "N. Dimo".
    ** Nota de bonitate poate fi echivalată cu nota cernoziomului carbonatic moderat sau puternic erodat.
    *** Nota de bonitate poate fi echivalată cu nota cernoziomurilor vertice cu care sînt cartografiate în comun.

Coeficienţii de rectificare a notelor de bonitate
Nr.
d/o
Denumirea Codul Coeficienţii
Gradele de erozuine de suprafaţă
1. Slab 8 0,8
2. Moderat 9 0,7-0,6*
3. Puternic 10 0,5-0,4*

* Cernoziomurile obişnuite şi carbonatice
Gradul de alcalizare
1. Slab 1 0,8
2. Moderat 2 0,6
3. Puternic 3 0,4

Gradul de salinizare*
1. Slab 1 0,8
2. Moderat 2 0,6
3. Puternic 3 0,3

Gradul de gleizare
1. Slab 1 0,7
2. Moderat 2 0,6
3. Puternic 3 0,4

Textura
1. Argiloase fin 1 -
2. Argiloase mediu 2 1,0-0,9*
3. Argilo-lutoase 3 1,0-0,9*
4. Luto-argiloase 4 1,0
5. Lutoase 5 0,9-0,8*
6. Luto-nisipoase 6 0,8-0,7*
7. Nisipo-lutoase 7 0,7-0,6*
8. Nisipoase 8 -

    * Solurile brune şi cenuşii albice şi tipice
    Note:
    1.  Solurile desfundate neerodate se evaluează cu coeficientul 0,9; cele erodate - în funcţie de gradul de eroziune.
    2.  Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului propune ca formaţiunile geologice, alunecările de teren, ravenele etc. să fie evaluate cu 5 puncte.

Anexa nr. 4
a Regulamentul cu privire la conţinutul
documentaţiei cadastrului funciar
INFORMAŢIE
cu privire la modificărlle suprafeţelor categoriilor de terenuri
în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale
Anexa nr.1 la formularul nr.1
func.(în hectare)

Nr. d/o Categoriile de terenuri Numă-
rul rîn-
dului
Total
la 1.11____
Au crescut din contul Total creş-
tere
Total la 1.11. ____
terenu-
rilor cu destinaţie agricolă
terenu-
rilor localită-
ţilor
terenu-
rilor destinate industriei, transporta-
lor etc.
terenurilor destinate ocrotirii naturii terenu-
rilor fondului Silvic
terenu-
rilor fondului apelor
terenu-
rilor fondului de rezervă
modificarii
 hotarelor administra-
tiv
-teritoriale
precizării suprafeţelor
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Terenuri cu destinaţie agricolă 01 X
2. Terenuri ale satelor, oraşelor, municipiilor, destinate construcţiilor de locuit, clădirilor de menire social-culturală, altor construcţii şi amenajări, utilizării publice 02 X
3, Terenuri destinate industriei, transportu lui, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale 03 X
4. Terenuri destinate protecţiei naturii, ocrotirii sinătăţii, activităţii recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi 04 X
5. Terenurile fondului silvic 05 X
6. Terenurile fondului apelor 06 X
7. Terenurile fondului de rezervă 07 X
8. Modificări în hotarele administrative 08 X X X X
9. Precizări 09 X X X X
10. Total s-au micşorat 10 X X X
11. Total terenuri 11    

    Şeful Serviciului de stat relaţii funciare şi cadastru __________________

INFORMAŢIE
cu privire la modificările intervenite în categoria terenurilor
cu destinaţie agricolă în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale
Anexa nr.2 la formularul nr.2
func.(în hectare)

Nr. d/o Categoriile de terenuri şi de folosinţă Numă-
rul
rîn-
du-
lui
La 1.11.___ Au crescut din contul Total creş- tere La 1.11. ______
terenurilor cu destinaţie agricola   cate-
goriilor neagri-
cole
preci-
zării supra-
feţelor
modificării hotarelor administrative
arabil pîrloaga plan-
taţii multi-
anuale
fî-
ne-
ţe
pă-
şuni
alte tere-
nuri
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Arabil 01 X
2. Pîrloagă 02 X
3. Plantaţii multianuale 03 X
4. Fîneţe 04 X
5. Păşuni 05 X
6. Alte terenuri 06 X
7. Categoriile terenurilor neagricole 07 X              
8. Modificări în hotarele administrative 08 x            
9. Precizări 09 x            
10. Total s-au micşorat 10 x            
11. Total terenuri 11                

    Şeful Serviciului de stat relaţii funciare şi cadastru __________________

INFORMAŢIE
cu privire la modifîcările intervenite în categoria terenurilor irigate
cu destinaţie agricolă în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale
Anexa nr.3 la formularul nr.3
func.(în hectare)

Nr. d/o Categoriile de terenuri şi de folosinţă Numă-
rul
rîn-
du-
lui
La 1.11.___ Au crescut din contul Tolal creş- tere La 1.11. ______
terenurilor cu destinaţie agricolă terenurilor   cate-
goriilor neagri-
cole
modificării hotarelor administrative construc-
ţiei siste-
melor noi
de ameliorare
preci-
zării supra-
feţelor
arabil plan-
taţii multi-
anuale
fî-
ne-
ţe
pă-
şuni
alte tere-
nuri
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Arabil 01 X
2. Plantaţii multianuale 02 X
3. Fîneţe 03 X
4. Păşuni 04 X
5. Alte terenuri 05 X
6. Categoriile terenurilor neagricole   06     
7. Modificări în hotarele administrative 07 X          
8. Trecute la categorii de terenuri neagricole 08 X          
9. Precizări 09 X          
10. Total s-au micşorat 10 X          
11. Total terenuri 11              

    Şeful Serviciului de stat relaţii funciare şi cadastru __________________

INFORMAŢIE
cu privire la modificările intervenite în categoria terenurilor desecate
cu destinaţie agricolă în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale
Anexa nr.1 la formularul nr.3
func.(în hectare)

Nr. d/o Categoriile de terenuri şi de folosinţă Numă-
rul rîn-
du-
lui
La 1.11.___ Au crescut din contul Total creş- tere La 1.11. ______
terenurilor cu destinaţie agricolă terenurilor   cate-
goriilor neagri-
cole
modificării hotarelor administrative construcţiei sistemelor noi de ameliorare preci-
zării supra-
feţelor
arabil plan-
taţii multi-
anuale
fî-
ne-
ţe
pă-
şuni
alte tere-
nuri
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Arabil 01 X
2. Plantaţii multianuale 02 X
3. Fîneţe 03 X
4. Păşuni 04 X
5. Alte terenuri 05 X
6. Categoriile terenurilor neagricole   06     
7. Modificări în hotarele administrative 07 X          
8. Trecute la categorii de terenuri neagricole 08 X          
9. Precizări 09 X          
10. Total s-au micşorat 10 X          
11. Total terenuri 11              

    Şeful Serviciului de stat relaţii funciare şi cadastru __________________

    [Anexele nr.1-4 în redacţia HG1261 din 16.11.04, MO212-217/26.11.04 art.1461]